Lokalhyresstöd för egen lokal

Om er förening har en egen lokal för er föreningsverksamhet, och uppfyller rätt kriterier, kan ni söka stöd för hyran av lokalen. Stödet kallas formellt "Hyresstöd" och handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Extra hyresstöd till föreningar med egna lokaler

Under 2021 finns ett nytt extra hyresstöd som kan sökas av föreningar med egna lokaler, som normalt inte söker idrottsnämndens ordinarie hyresstöd. 

Sista ansökningsdatum för stödet är 17 oktober 2021.

Lokalhyresstöd för egen lokal

Formella regler

I de fall idrottsförvaltningen bedömer att staden inte kan erbjuda lo­kaler/anläggningar i tillräcklig utsträckning för föreningens verk­samhet för barn- och ungdomar så kan föreningen söka stöd för lo­kal/lokaler som föreningen äger eller har hyreskontrakt på. Vid ny­besiktning av lokal ska det stå i hyreskontraktet att lokalen ska an­vändas som föreningslokal. Stöd ska avse verksamhetsyta och ges till exempel inte för kansli och klubbhus.

Stödet består av

Stödet baseras på antal medlemmar som ligger till grund för med­lemsaktivitetsstödet. Beloppsgränserna nedan gäller oavsett om för­eningen söker stöd för en eller flera lokaler.

Stödbeloppet utgörs av ett grundstöd om 30 000 kr samt 600 kr per medlem som medlemsaktivitetsstödet baseras på.

Stöd ges för 90 procent av den sammanlagda kostnaden inklusive moms för:

 • hyra/arrende/fastighetslån(räntor och avgifter)
 • el, värme och vatten
 • försäkring
 • sophantering
 • Latrintömning

Oavsett kostnad för lokalen så uppgår maximalt stöd till fem pris­basbelopp(för 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kronor).

Stödet minskas av eventuella hyresintäkter från andra föreningar som använder lokalen med 50 procent av hyresintäkten.

För nytillkommen lokal efter 25 februari aktuellt år, ges stöd från och med månaden efter det att förvaltningen godkänt lokalen i sam­band med ansökan. Max­gränsen avseende prisbasbelopp minskas för att motsvara andel kvarvarande månader under året. Exempelvis om lokalen godkänts i september kan stödet maximalt uppgå till 25 procent av fem pris­basbelopp.

Villkor för stöd

 • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna förut­sättningar för ekonomiskt stöd till ideella föreningar i Stockholms stad
 • Föreningen har beviljats medlemsaktivitetsstöd under de tre senaste åren. Undantag görs om anledning till av­slag något av åren endast var sent inkommen ansökan
 • Barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas minst fyra dagar i veckan, varav minst tre var­dagar
 • Lokalen används för egen barn- och ungdomsverksam­het minst tre timmar per dag, exklusive tid för iordning­ställande, öppning och stängning
 • På vardagar ska verksamheten bedrivas efter klockan 15
 • Föreningen ska meddela förvaltningen omedelbart om gjorda schemaändringar jämfört med det schema som läm­nats i samband med ansökan
 • Föreningen ska meddela förvaltningen om lokalen an­vänds av annan förening
 • För nytillkommen lokal ska förvaltningen kontaktas för kontrollbesök och godkännande av lokalen innan stöd kan beviljas
 • Anläggningen ska inräknas i förvaltningens fördelnings­arbete avseende verksamhetstider i de fall sådant ge­nomförs
 • Om lokalen har lämnats under året och därmed inte medför kostnader för föreningen blir föreningen återbe­talningsskyldig

Bedömnings-/prioriteringsgrunder

 • Att lokalen används effektivt, gärna i samarbete med andra före­ningar
 • Idrottsförvaltningen bedömer att den inte kan erbjuda lokaler/anläggningar i tillräckligt utsträckning för före­ningens verksamhet.

Ansökan

För lokaler som föreningen ägt eller hyrt vid årets början ska ifylld ansökan, inklusive bilagor, inkommit till förvaltningen senast 25 februari.

För nya lokaler som anskaffas eller tecknats hyresavtal för efter den 25 februari aktuellt år kan ansökan lämnas senare, dock senast två veckor efter det att förvaltningen meddelat att den godkänt lokalen.

Till ansökan bifogas:

 • Kopia på senaste hyresavi
 • Kopia på hyreskontrakt
 • Kopior på eventuella fakturor

Blanketter och dokument rörande stödet

2021 Ansökan om hyresstöd (pdf, 215 kb, nytt fönster)

Ytterligare information om stöden

Alla regler kring idrottsförvaltningens olika stöd finns också samlade i ett formellt dokument. 
Idrottsnämndens regler för ekonomiskt stöd till ideella föreningar 2020 (pdf, 245 kb, nytt fönster)

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Funktionsnedsättning
Funktionshindersorganisationer med fokus på barn

Idrott och fysisk aktivitet
Föreningar med idrott och fysisk aktivitet för barn och unga

Övriga föreningar och organisationer
Scouter Spelföreningar

Uppdaterad