Stöd till investeringar i föreningslokal

Föreningar som har en egen lokal som måste renoveras, byggas om eller byggas till, eller som måste köpa in större idrottsinventarier till lokalen, kan söka stöd för detta, om rätt kriterier uppfylls.

Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Stödet kan inte sökas för lokaler/anläggningar som ägs av staden och lokalen får inte avse kansli eller klubbhus. Föreningen ska vid ansökan kunna visa att minst tre offerter på arbetet begärts in. En förening som äger eller har hyreskontrakt på en verksamhetslokal kan söka stöd till investeringar vart tredje år. Syftet med stödet är att skapa nya lokaler/anläggningar utöver de som staden erbjuder eller att höja standarden på befintliga lokaler/utrustning.

Om en förening söker stöd för delfinansiering av en anläggningstyp som finns i idrottsnämndens utbud (till exempel fotbollsplan) ska idrottsnämnden ha tillgång till minst samma andel av de bokningsbara tiderna som stödets andel av investeringskostnaden. En förening får inte ensamrätt på en anläggning om den fått kommunalt stöd till investeringen. Andra föreningar kan komma att tilldelas tider ur den kommunala andelen.

Vad kan man få stöd för?

Stöd ges för 80 procent för de första 200 000 kronorna (inklusive moms) av investeringen. För den del av investeringen som överstiger 200 000 kr ges stöd för 50 procent av beloppet.

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att få stöd?

För att föreningen ska kunna söka och få stöd ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna förutsättningar för ekonomiskt stöd till ideella föreningar i Stockholms stad.
 • Föreningen har beviljats medlemsaktivitetsstöd under de senaste tre åren, undantag görs om anledning till avslag något av åren endast var sent inkommen ansökan.
 • Barn- och ungdomsverksamhet eller aktiviteter för vuxna med insatser enligt LSS och SoL ska bedrivas minst fyra dagar i veckan, varav minst tre vardagar.
 • På vardagar ska verksamheten bedrivas efter klockan 15.
 • Byggstart får inte ske före beslut om stöd.
 • Byggstart ska ske senast tre månader efter beslut om stöd.
 • Stöd ges inte till energieffektiviseringar.

Hur kommer stödet att prioriteras?

Beviljande av stöd kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

 • Omfattningen av föreningens barn- och ungdomsverksamhet.
 • Omfattning av verksamhet för prioriterade målgrupper i det idrottspolitiska programmet, vilket är inaktiva i alla åldrar och särskilt:
  • Ungdomar 13–20 år, särskilt flickor.
  • Flickor 10–20 år med utländsk bakgrund.
  • Personer med funktionsnedsättning från 7 år.
  • Barn och ungdomar 10–20 år med låg socioekonomisk bakgrund.
 • Tillgången på kommunala anläggningar för den aktuella verksamheten i relation till antal aktiva.
 • Kontraktets kvarvarande längd.

Hur söker man stödet?

Korrekt ifylld och komplett ansökan, inklusive bilagor, ska skickas till idrottsförvaltningen i god tid innan investeringen ska göras.

I samband med ansökan ska föreningen motivera val av leverantör baserat på de offerter som kommit in. Föreningen ska, enligt anvisningar på ansökningsblanketten, göra seriositetskontroll av de leverantörer som lämnat offert. Av ansökan ska även framgå under vilken tidsperiod arbetet kommer att pågå.

Vad ska man bifoga ansökan?

Tillsammans med ansökan ska föreningen skicka in följande:

 • Kopior på minst tre gjorda offertförfrågningar.
 • Kopior på inkomna offerter.

Hur följs stödet upp?

Korrekt ifylld och komplett redovisning på särskild blankett inklusive bilagor ska ha inkommit till förvaltningen senast tre månader efter slutförande. Arbetets slutförande innebär tidpunkten när anläggningen tagits i drift efter byggnationen.

Utbetalning sker efter att idrottsförvaltningen godkänt inlämnad redovisning. Om redovisning inkommer senare än sista redovisningsdag kommer inget stöd att betalas ut.

Vad ska man bifoga redovisningen?

Tillsammans med redovisningen ska föreningen skicka in följande:

 • Kopior på betalda fakturor.

Blanketter och dokument rörande stödet

2023 Ansökan om stöd till investeringar i föreningslokal (pdf)

2023 Redovisning av stöd till investeringar i föreningslokal (pdf)

Ytterligare information om stöden

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Övriga föreningar och organisationer

Scouter

Uppdaterad