Stöd till investeringar i föreningslokal

Föreningar som har en egen lokal och som måste renovera, bygga om eller bygga till den, eller som måste köpa in större idrottsinventarier till lokalen, kan söka stöd för detta, om ni uppfyller rätt kriterier. Sök då stödet som formellt kallas "Investeringsstöd" som handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Formella regler

Förening som äger eller har hyreskontrakt på en verksamhetsan­läggning kan söka investeringsstöd vart tredje år vid eventuell re-, ny-, till- och ombygg­nad. Det går även att söka stöd för större eller tyngre idrottsinventarier.

Stödet kan inte sökas för lokaler/anläggningar som ägs av staden och lokalen får inte avse kansli eller klubbhus. Föreningen ska vid ansökan kunna visa att minst tre offerter på arbetet begärts in.

Om en förening söker stöd för delfinansiering av en anläggningstyp som finns i idrottsnämndens utbud (till exempel fotbollsplan) ska idrottsnämnden ha tillgång till minst samma andel av de boknings­bara tiderna som stödets andel av investeringskostnaden. En före­ning får inte ensamrätt på en anläggning om den fått kommunalt stöd till investeringen. Andra föreningar kan komma att tilldelas ti­der ur den kommunala andelen.

Stödet består av

Stöd ges för 80 procent för de första 200 000 kronorna (inklusive moms) av investeringen. För den del av investeringen som översti­ger 200 000 kr ges stöd för 50 procent av beloppet.

Villkor för stöd

 • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna förut­sättningar för ekonomiskt stöd till ideella föreningar i Stockholms stad
 • Föreningen har beviljats medlemsaktivitetsstöd under de senaste tre åren, undantag görs om anledning till avslag något av åren endast var sent inkommen ansökan
 • Barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas minst fyra dagar i veckan, varav minst tre var­dagar.
 • På vardagar ska verksamheten bedrivas efter klockan 15.
 • Byggstart får inte ske före beslut om stöd
 • Byggstart ska ske senast tre månader efter beslut om stöd
 • Stöd ges inte till energieffektiviseringar

Bedömnings-/prioriteringsgrunder

 • Omfattningen av föreningens barn- och ungdomsverk­samhet
 • Tillgången på kommunala anläggningar för den aktuella verksamheten i relation till antal aktiva
 • Kontraktets kvarvarande längd

Ansökan

I samband med ansökan ska föreningen motivera val av leverantör baserat på de offerter som kommit in. Föreningen ska, enligt anvis­ningar på ansökningsblanketten, göra seriositetskontroll av de leve­rantörer som lämnat offert. Av ansökan ska även framgå under vil­ken tidsperiod arbetet kommer att pågå.

Till ansökan bifogas:

 • kopior på minst tre gjorda offertförfrågningar samt in­komna offerter

Redovisning

Redovisning ska ha inkommit till idrottsförvaltningen senast tremånader efter slutförande. Arbe­tets slutförande innebär tidpunkten när anläggningen tagits i drift efter byggnationen.

Utbetalning sker efter att idrottsförvaltningen godkänt inlämnad re­dovisning.

Till redovisning bifogas:

 • kopior på betalda fakturor

Blanketter och dokument rörande stödet

2021 Ansökan om investeringsstöd (pdf, 295 kb, nytt fönster)

Ytterligare information om stöden

Alla regler kring idrottsförvaltningens olika stöd finns också samlade i ett formellt dokument. 
Idrottsnämndens regler för ekonomiskt stöd till ideella föreningar 2020 (pdf, 245 kb, nytt fönster)

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Funktionsnedsättning
Funktionshindersorganisationer med fokus på barn

Idrott och fysisk aktivitet
Föreningar med idrott och fysisk aktivitet för barn och unga

Övriga föreningar och organisationer
Scouter

Uppdaterad