Stöd för aktiviteter i anslutning till skoldagen

För den förening som har en konkret idé hur samverka med skolan skulle kunna skapa möjligheter för barn och unga att idrotta i anslutning till skoldagen finns ett stöd att söka.

Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Stödet kan ges till de föreningar som tillsammans med skolan kan planera för att erbjuda en variation av regelbundna aktiviteter för barn och ungdomar mellan 7 och 20 år, som annars inte deltar i föreningslivet. I och med att aktiviteter läggs på skolan och i anslutning till skoldagen minskar hindren att delta. Innehållet i aktiviteterna ska gärna planeras i samråd med de deltagande barn- och ungdomarna för ett högre intresse och större deltagande.

Vilka aktiviteter gäller stödet för?

Vi välkomnar ansökningar från föreningar som har en konkret idé om samverkan med en eller flera skolor, kommunala eller fristående. Skolan har huvudansvar för verksamheten på skolan och det är viktigt att föreningen har tagit kontakt med berörd skola innan ansökan skickas in.

Vilka typer av kostnader kan föreningarna söka stöd för?

  • Ledarledd verksamhet där ledarna självständigt håller i aktiviteter eller bistår skolpersonal i samband med aktiviteterna, 200 kr/timme/ledare.
  • Extra personalkostnader för att administrera verksamheten.
  • Utrustning/inventarier som krävs för att kunna genomföra aktiviteter.

Vilken tidsperiod går det att söka stöd för?

Det går att söka stöd för aktiviteter som genomförs under hösten 2022/våren 2023.

Vilka föreningar kan söka stödet?

Föreningar och förbund som söker stöd måste uppfylla idrottsnämndens beslutade allmänna förutsättningar och grundläggande villkor för att få stöd.

Idrottsförvaltningens föreningsstöd - Stockholms stad (foreningsservice.stockholm)

Hur kommer stödet att prioriteras?

  • Förvaltningens bedömning att verksamheten ska lyckas
  • Spridning på aktivitetsinnehåll
  • Datum för ansökan, först in prioriteras

Hur söker man stödet?

Korrekt ifylld och komplett ansökan, inklusive bilagor, ska ha inkommit till idrottsförvaltningen i god tid, dock senast fyra veckor innan planerad verksamhetsstart. Det går endast att söka för ett läsår i taget.

Ansökan görs på särskild blankett.

Redovisning

Korrekt ifylld och komplett redovisning på särskild blankett, inklusive bilagor, ska ha inkommit till förvaltningen senast två månader efter avslutad verksamhet.

Redovisningen ska innehålla följande information:

  • En skriftlig redovisning av hur verksamheten genomfördes, vilka aktiviteter som genomförts, antal deltagare.
  • Redovisning av ledare med namn och telefonnummer.
  • Underlag/kvitton som styrker upptagna kostnader utöver ledarkostnader.

Blanketter och dokument rörande stödet

2023 Ansökan för aktiviteter i anslutning till skoldagen (pdf)

2023 Redovisning av stöd för aktiviteter i anslutning till skoldagen (pdf)

Uppdaterad