Extrastöd för aktiviteter för tjejer i Järvaområdet 2022

Ett stöd för verksamhet som främjar rörelse och fysisk aktivitet, utan krav på kontinuerligt deltagande eller medlemskap, för tjejer 7–20 år i Järvaområdet. Välkommen med er ansökan!

Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Stödet kan ges till föreningar eller förbund som bedriver drop in-idrott eller öppen idrott i Järva för tjejer 7–20 år med eller utan funktionsnedsättning. Syftet med stödet är att skapa öppna aktiviteter utan krav på medlemskap och kontinuerligt deltagande.

Vilka aktiviteter gäller stödet för?

Vi välkomnar ansökningar för aktiviteter i Järva som främjar rörelse och fysisk aktivitet för målgruppen tjejer 7–20 år. Stöd ges för öppna aktiviteter utan krav på medlemskap eller kontinuerligt deltagande för personer som inte nås av föreningens ordinarie verksamhet. Deltagande ska ske mot låg eller ingen kostnad. Stöd ges inte för aktiviteter som är att betrakta som föreningens ordinarie verksamhet.

Vilka typer av kostnader kan föreningarna söka stöd för?

Föreningarna kan söka stöd för:

 • Ledarledd verksamhet, 200 kr/timme/ledare. Stöd ges för max 4 ledare.
 • Ersättning med 400 kr per aktivitetstillfälle för lotsning av deltagare till och från aktiviteterna.
 • Samverkan med till exempel stadsdelsförvaltningar, fritidsgårdar och andra föreningar, 200 kr/timme/ledare. Storlek på ersättning kommer bedömas utifrån antal planerade aktiviteter.

Vilken tidsperiod går det att söka stöd för?

Det går att söka stöd för aktiviteter som genomförs under 2022.

Vilka föreningar kan söka stödet?

Föreningar och förbund som söker stöd måste uppfylla idrottsnämndens beslutade allmänna förutsättningar och grundläggande villkor för att få stöd.

Hur kommer stödet att prioriteras?

 • Förvaltningens bedömning av att aktiviteten ska lyckas nå
  tjejer
 • Aktiviteter för äldre flickor 16–20 år
 • Datum för ansökan, först in prioriteras.

Så bedömer vi storleken på stödet

Vid prioritering av inkomna ansökningar är storlek på beviljade stöd bedömda utifrån antal dagar/timmar, hur många ledare som är rimligt med mera.

Om omfattningen, det vill säga planerade dagar/timmar, minskas kommer en omprövning av tidigare beslutat belopp att göras i samband med att förvaltningen erhåller schemaändringen.

Andra viktiga kriterier för stödet

 • Eventuellt bokad lokal för aktiviteterna ska vara bokad i föreningens, samarbetande förvaltnings- eller förenings namn.
 • Verksamheten ska marknadsföras.
 • Minst en ansvarig ledare ska vara över 18 år.
 • Samtliga övriga ledare ska vara minst 14 år.
 • Ledare anges med namn och kontaktuppgifter.

Hur söker man stödet?

Korrekt ifylld och komplett ansökan, inklusive bilagor, ska ha inkommit till idrottsförvaltningen i god tid, dock senast fyra veckor innan planerad verksamhetsstart. Det går endast att söka stöd för sex månaders verksamhet i taget. 

Inbjudan, program eller liknande där det framgår vilka tillfällen det söks stöd för ska biläggas ansökan.

Hur följs stödet upp?

Idrottsförvaltningen kommer att göra kontroller att de verksamheter som erhållit stöd genomförs i enlighet med inskickad ansökan, eller inskickat kompletterat schema. Om ingen verksamhet bedrivs vid kontroll kan det leda till minskat eller uteblivet stöd.

Om ändringar görs jämfört med tidigare inlämnat schema/tidplan måste detta meddelas idrottsförvaltningen innan aktiviteterna påbörjas. Skriv diarienummer och schemaändring i rubriken. Ändringarna ska skickas till: foreningsstod.idrott@stockholm.se

Redovisning

Korrekt ifylld och komplett redovisning på särskild blankett, inklusive bilagor, ska ha inkommit till förvaltningen senast 28 februari 2023.

Stödet utbetalas efter att förvaltningen godkänt inkommen redovisning. Om redovisning inkommer senare än sista redovisningsdag kommer inget stöd att betalas ut.

Redovisningen ska innehålla följande information:

 • En skriftlig redovisning av hur verksamheten genomfördes, vilka aktiviteter, hur många deltagare uppdelat på flickor 7–12, 13–15 år och 16–20 år.
 • Redovisning av ledare med namn och kontaktuppgifter.

Blanketter och dokument rörande stödet

2022 Ansökan om extrastöd för aktiviteter för tjejer i Järvaområdet (pdf, nytt fönster)

Ytterligare information om stöden

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Uppdaterad