Stöd för aktiviteter för nyanlända från Ukraina

När er förening anordnar regelbundna aktiviteter för nyanlända från Ukraina finns det ett stöd att söka.

Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Syftet med stödet är att skapa en meningsfull fritid samt bidra till inkludering i samhället för de nyanlända.

Vilka aktiviteter gäller stödet för?

Stödet gäller för motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter samt andra aktiviteter som främjar rörelse.

Vilka typer av kostnader kan föreningarna söka stöd för?

 • Ledarledd verksamhet, 200 kr/timme/ledare. Stöd ges för max 4 ledare per tillfälle.
 • Kostnader för bokning av exempelvis fotbollsplaner, idrottshallar, skolgymnastiksalar och motionsrum och som har bokats via idrottsförvaltningen.
 • Stöd kan sökas för bokningar som görs i föreningens namn och inte görs till nolltaxa.

Vilken tidsperiod går det att söka stöd för?

Det går att söka stöd för aktiviteter som genomförs under 2022.

Vilka föreningar kan söka stödet?

Föreningar och förbund som söker stöd måste uppfylla idrottsnämndens beslutade allmänna förutsättningar och grundläggande villkor för att få stöd.

Om idrottsförvaltningens föreningsstöd

Hur kommer stödet att prioriteras?

 • Förvaltningens bedömning av att aktiviteterna ska lyckas nå målgruppen
 • Aktiviteter för barn- och ungdomar
 • Datum för ansökan, först in prioriteras

Andra viktiga kriterier för att beviljas stöd

 • Verksamheten ska marknadsföras.
 • Minst en ledare ska vara över 18 år.
 • Samtliga övriga ledare ska vara över 14 år.
 • Ledare ska anges med namn och kontaktuppgifter.

Hur söker man stödet?

Korrekt ifylld och komplett ansökan, inklusive bilagor, ska ha inkommit till idrottsförvaltningen i god tid, dock senast fyra veckor innan planerad verksamhetsstart.

Ansökan görs på särskild blankett. Inbjudan, program eller liknande bifogas med ansökan.

Hur följs stödet upp?

Idrottsförvaltningen kommer att göra kontroller att de verksamheter som erhållit stöd genomförs i enlighet med det inskickad ansökan, eller inskickat kompletterat schema. Om ingen verksamhet bedrivs vid kontroll kan det leda till minskat eller uteblivet stöd. Om ändringar görs jämfört med tidigare inlämnat schema måste detta meddelas idrottsförvaltningen innan aktiviteterna påbörjas. Skriv diarienummer och schemaändring i rubriken. Ändringarna skickas till foreningsstod.idrott@stockholm.se 

Redovisning

Korrekt ifylld och komplett redovisning på särskild blankett, inklusive bilagor, ska ha inkommit till förvaltningen senast två månader efter avslutad verksamhet. Stödet utbetalas efter att förvaltningen godkänt inkommen redovisning. Om redovisningen inkommer senare än sista redovisningsdag kommer inget stöd att betalas ut.

Redovisningen ska innehålla följande information:

 • En skriftlig redovisning av hur verksamheten genomfördes, vilka aktiviteter som genomförts, antal deltagare och åldrar.
 • Redovisning av ledare med namn och telefonnummer.

Blanketter och dokument rörande stödet

2022 Ansökan om stöd för aktiviteter för nyanlända från Ukraina

Ytterligare information om stöden

Uppdaterad