Stöd för drop in-idrott för prioriterade målgrupper

När er förening bedriver fysisk aktivitet, utan krav på kontinuerligt deltagande eller medlemskap, för prioriterade målgrupper kan ni ansöka om stöd för ledare till den verksamheten, om ni uppfyller rätt kriterier. Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Formella regler

Stödet kan ges till föreningar som bedriver drop in-idrott eller öp­pen idrott, det vill säga verksamhet utan krav på kontinuerligt delta­gande eller medlemskap, för ungdomar 13-20 år. Deltagandet ska ske mot låg eller ingen kostnad. Syftet med verk­samheten ska vara fysisk aktivitet. Stöd ges inte för aktiviteter som är att betrakta som föreningens ordinarie verksamhet.

Stödet består av

 • Stödet avser ledarkostnader och är 200 kr/timme/le­dare. Stöd ges för max 4 ledare.

Villkor för stöd

 • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna för­utsättningar för ekonomiskt stöd till ideella före­ningar i Stock­holms stad
 • Stödet avser ledarkostnader och är 200 kr/timme/le­dare
 • Föreningen bokar själv lokal
 • Verksamheten ska marknadsföras
 • Minst en ansvarig ledare ska vara över 18 år
 • Samtliga övriga ledare ska vara minst 14 år.
 • Ledare anges med namn och kontaktuppgifter.
 • Aktiviteter som genomförs under enbart skollov hän­visas till lokalhyresstöd under skollov

Bedömnings-/prioriteringsgrunder

Beviljande av stöd ska bedömas utifrån:

 • Stödet riktas framför allt till föreningar och verksam­heter som bedrivs i socioekonomiskt svagare områ­den, men kan sökas av före­ningar i hela staden
 • jämställdhet
 • geografisk spridning
 • verksamhetsmässig spridning
 • hur många ledare som stöd ges för bedöms utifrån verk­samhet och antal deltagare

Ansökan

Ifylld ansökan inklusive bilagor ska ha inkommit till idrottsförvalt­ningen sen­ast 30 november för vårterminen och 30 maj för höstter­minen

Till ansökan bifogas:

 • offentligt program eller inbjudan där det framgår vilka tillfällen det söks för

Redovisning

Ledare redovisas terminsvis. Redovisning ska ha inkommit till id­rottsförvaltningen senast två månader efter avslutad aktivitet, annars uteblir stödet.

Redovisningen består av:

 • en skriftlig redovisning av hur verksamheten genomför­des, vilka aktiviteter, hur många deltagare uppdelat på flickor, pojkar och åldrar.
 • redovisning av ledare med namn och kontaktuppgifter

Stödet utbetalas efter att förvaltningen godkänt inkommen redovis­ning.

Blanketter och dokument rörande stödet

Ansökningsmaterial kommer snart att publiceras här.

2021 Ansökan Ledarstöd för drop in-verksamhet (pdf, 309 kb, nytt fönster)

2021 Redovisning Ledarstöd för drop in-verksamhet (pdf, 224 kb, nytt fönster)

 

Ytterligare information om stöden

Alla regler kring idrottsförvaltningens olika stöd finns också samlade i ett formellt dokument. 
Idrottsnämndens regler för ekonomiskt stöd till ideella föreningar 2020 (pdf, 245 kb, nytt fönster)

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Funktionsnedsättning
Funktionshindersorganisationer med fokus på barn

Idrott och fysisk aktivitet
Föreningar med idrott och fysisk aktivitet för barn och unga

Uppdaterad