Idrottsbonus

Om er förening gör något extra för att nå nämndens prioriterade målgrupper, nyanlända eller personer över 65 år. Då har ni möjlighet att söka stöd för kostnader och få en extra bonus om ni lyckas väl, om ni uppfyller rätt kriterier.

Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Stödet kan ges till föreningar som genomför insatser för att nå fler deltagare eller utöka antalet aktiviteter för deltagare från grupperna:

 • Prioriterade grupperna i det idrottspolitiska programmet, vilket är inaktiva i alla åldrar och särskilt:
  • Ungdomar 13–20 år, särskilt flickor
  • Flickor 10–20 år med utländsk bakgrund
  • Personer med funktionsnedsättning från 7 år
  • Barn och ungdomar 10–20 år med låg socioekonomisk bakgrund.
 • Nyanlända.
 • Personer över 65 år.

Syftet med stödet är att stödja föreningar som genom ordinarie löpande verksamhet når de prioriterade grupperna i det idrottspolitiska programmet, nyanlända och personer över 65 år. Verksamheten ska främja rörelse och fysisk aktivitet.

Vad kan man få stöd för?

Föreningen kan få stöd för följande:

 • Ersättning för kostnader för extra insatser, exempelvis lokalkostnader, ledarkostnader och information.
 • En extra bonus om 10 000 kr för föreningar som lyckas nå och behålla minst 10 nya deltagare/medlemmar under minst sex månader inom satsningen som stöd söks för.

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att få stöd?

För att föreningen ska kunna söka och få stöd ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna förutsättningar för ekonomiskt stöd till ideella föreningar i Stockholms stad.
 • Stödet för ledarkostnader uppgår till 200 kr/timme/ledare.
 • Verksamheten ska marknadsföras.
 • Maximalt stöd uppgår till 50 000 kr per år och ansökan.
 • Förvaltningen bedömer att föreningen har förutsättningar att lyckas med insatsen.

Hur kommer stödet att prioriteras?

Beviljande av stöd kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

 • Geografisk spridning.
 • Verksamhetsmässig spridning.
 • Spridning mellan målgrupperna för stödet.
 • Datum för ansökan, först in prioriteras.

Hur söker man stödet?

Korrekt ifylld och komplett ansökan inklusive bilagor ska ha inkommit till idrottsförvaltningen senast:

 • 30 mars - för verksamhet som påbörjas under första halvåret (jan-jun).
 • 30 september - för verksamhet som påbörjas under andra halvåret (jul–dec).

För sent inkomna ansökningar kommer inte att handläggas vidare.

Hur följs stödet upp?

Korrekt ifylld och komplett redovisning på särskild blankett, inklusive bilagor, ska ha inkommit till förvaltningen senast två månader efter slutförd insats.

Stödet utbetalas efter att förvaltningen godkänt inkommen redovisning, inklusive bilagor. Om redovisning inkommer senare än sista redovisningsdag kommer inget stöd att betalas ut.

Vad ska man redovisa?

Redovisningen ska innehålla följande information:

 • Beskrivning av hur verksamheten genomförts.
 • Redovisning över aktiviteter och nya deltagare från respektive målgrupp uppdelat på ålder och kön.

Vad ska man bifoga till redovisningen?

Tillsammans med redovisningen ska föreningen skicka in följande:

 • Fakturor/kvitton på upptagna kostnader utöver ledarkostnader.
 • Redovisning av ledare med namn och kontaktuppgifter.

Blanketter och dokument rörande stödet

2023 Ansökan om idrottsbonus (pdf)

2023 Redovisning av idrottsbonus (pdf)

Ytterligare information om stöden

Uppdaterad