Äldrenämndens föreningsstöd

Äldrenämnden ger bidrag till ideella organisationer som anordnar stadsövergripande aktiviteter för äldre i Stockholms stad.

Bidraget ska göra att äldre personer kan uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och att undvika ofrivillig ensamhet.

Ansökan öppnar under hösten 2022.

Riktlinjer för bidragen

 1. Ansökan om bidrag görs på hösten, en gång per år. Information anslås här på stadens webbplats.
 2. Ansökningshandlingarna ska ha inkommit äldreförvaltningen senast utsatt datum för ansökningstiden.
 3. Ansökan ska vara på svenska.
 4. Ansökningshandlingarna bereds till äldrenämnden som fattar beslut om tilldelning vid nämndens sammanträde i december.
 5. Första utbetalningen, som avser kvartal 1 verksamhetsåret, görs i förskott i december månad.
 1. Ansökan ska vara ifylld på avsedd blankett.
 2. Det ska tydligt framgå vad det sökta bidraget ska användas till och det ska gå att följa upp i redovisningen av bidraget.
 3. Ansökningshandlingarna skickas digitalt till äldreförvaltningen.
 4. Ansökan ska innehålla efterfrågade bilagor:
  a. försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga
  b. registerutdrag från Skatteverket
  c. årsmötesprotokoll där det framgår vilka som ingår i styrelsen
  d. kopia på hyreskontrakt
  e. kopia på hyresavier för juli-september.
 5. Ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare för organisationen.
 6. Ansökan ska vara inkommen i tid.

Ovanstående krav på ansökan ska vara uppfyllda för att ansökan ska behandlas. Om inte, kommer ansökan att avvisas skriftligen av äldreförvaltningen. Antalet avvisningar redovisas för äldrenämnden.

 1. Organisationen ska vara registrerad hos Skatteverket och ha tilldelats ett organisationsnummer för ideella organisationer.
 2. Organisationen ska ha stadgar antagna av medlemmarna.
 3. Organisationen arbetar utifrån demokratiska principer och tar ställning för demokrati som samhällssystem, verkar för jämställdhet, mångfald, alla människors lika värde och behandling i verksamheten samt tar avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter. Företrädare för organisationen, (styrelsemedlem, anställd eller volontär), som uttrycker åsikter i strid med ovanstående ska omgående av organisationen uppmanas lämna sitt uppdrag. Organisationen får heller inte samverka med, eller anlita, organisationer eller personer som uttrycker åsikter i strid med ovanstående.
 4. Verka för likabehandling och aktivt motverka all form av diskriminering, mobbning, kränkande behandling och kriminell verksamhet. Genom uppföljning säkerställa att ekonomiska bidrag, tillgång till lokaler och föreningsbidrag inte går till någon aktör med odemokratiska värderingar eller som uppmuntrar eller möjliggör våldsbejakande extremism.
 5. Ha en demokratisk struktur där medlemmarna får komma till tals.
 6. Styrelsen bör bestå av både kvinnor och män.
 7. I enlighet med stadgarna ska organisationen ha en ordförande, styrelse och revisor samt en valberedning valda av medlemmarna.
 8. Styrelsens kassör och revisor ska behärska det svenska språket i tal och skrift.
 9. Ha rutiner för att undvika jäv vid beslutsfattande. Föreningen ska följa bestämmelserna om jäv i lag (2018:672) om ekonomiska föreningar.
 10. All redovisning ska göras på svenska.
 11. Medlem är den som erlagt medlemsavgift under ansökningsåret.
 12. Styrelsens säte och organisationens lokal ska vara lokaliserad inom Stockholms stad.
 13. Organisationen ska erbjuda stadsövergripande aktiviteter.
 14. Organisationen ska sträva efter att medlemmarna är representerade i samtliga stadsdelsområden.
 15. Organisationen ska inte bedriva vinstdrivande verksamhet.
 16. Organisationen ska inte finansieras av annan förvaltning i staden, vad gäller aktiviteter för äldre.
 17. Organisationen ska redovisa sökta och beviljade bidrag från andra bidragsgivare.
 1. Aktiviteterna ska vända sig till personer som fyllt 65 år och som är boende inom Stockholms stad.
 2. Aktiviteterna ska vara kontaktskapande och/eller stödjande.
 3. Aktiviteter som sker året runt, även på storhelger och sommartid kommer att premieras.
 1. Bidrag beviljas inte till aktiviteter som ingår i Stockholms stads ordinarie utbud av äldreomsorg.
 2. Bidrag beviljas inte till aktiviteter som bedrivs som studiecirkel med stöd från studieförbund.
 3. Bidrag beviljas inte till aktiviteter som bedrivs på särskilda boenden (vård- och omsorgsboende eller servicehus).
 4. Bidrag beviljas inte till organisationer som bedriver facklig eller partipolitisk verksamhet.
 5. Bidrag beviljas inte till utlandsresor.
 6. Bidrag beviljas inte till resor med övernattning.
 7. Bidrag beviljas inte till restaurangbesök.
 8. Bidrag beviljas inte till organisationer som har medlemmar eller tar emot besökare från ett fåtal stadsdelsförvaltningar.
 9. Bidrag beviljas inte till lokalrenovering.
 10. Bidrag beviljas inte till styrelsearbete.
 11. Bidrag beviljas inte om organisationen tidigare gjort sig skyldig till agerande som föranlett att förvaltningen beslutat att hålla inne, stoppa eller återkräva bidrag. Nämnden får utesluta organisationen under en tidsperiod om två år från att beslut fattats om att hålla inne, stoppa eller återkräva bidrag. Om organisationen visar att den är tillförlitlig genom att den exempelvis har vidtagit konkreta organisatoriska och/eller personalmässiga åtgärder som är ägnade att förhindra agerande enligt ovan, kan bidrag beviljas. De åtgärder som organisationen har vidtagit ska bedömas med beaktande av allvaret i agerandet och de särskilda omständigheterna kring detta.

Krav på organisationen och aktiviteterna ska vara uppfyllda för att ansökan om bidrag ska handläggas. Om så inte är fallet kommer äldreförvaltningen föreslå äldrenämnden att avslå ansökan på grund av att uppsatta krav enligt Riktlinjerna inte uppfylls.

Äldreförvaltningen följer upp organisationens verksamhet och aktiviteter samt kan komma att granska dess räkenskaper.

Krav på redovisning

 1. Styrelsen i sin helhet har yttersta ansvaret för organisationens redovisning.
 2. All redovisning ska göras på svenska.
 3. Organisation som beviljats bidrag ska i månadsskiftet april/maj nästkommande år lämna in en av årsmötet godkänd verksamhetsberättelse och årsbokslut. Årsbokslutet ska bestå av en resultaträkning (och från större organisationer en balansräkning) samt en revisionsberättelse som är upprättade enligt god redovisningssed (se nedan).
 4. Av redovisningen ska det framgå hur det beviljade bidraget använts.
 5. Organisationen ska ha ett bokföringssystem eller en komplett kassabok.
 6. Verifikationer på svenska ska finnas för samtliga intäkter och kostnader.
 7. Kontanta intäkter ska redovisas.
 8. Alla inköp ska styrkas med faktura eller kassakvitto i original.
 9. Redovisningsmaterial ska sparas i 5 år (7 år gäller för större organisationer).
 10. Äldreförvaltningen ska omedelbart underrättas om grunden för bidragsgivningen förändrats vad gäller styrelse, stadgar, aktiviteter eller annat som legat till grund för bidraget.
 11. För- och efternamn, födelseår och bostadsadress för medlemmar över 65 år ska kunna redovisas i samband med uppföljning.

Krav på internkontroll

 1. Styrelsen i sin helhet har ansvaret för organisationens redovisning.
 2. Ingen ska kunna utbetala organisationens medel till sig själv eller närstående.
 3. Nya specifika inköp över 10 000 kr ska beslutas av styrelsen i sin helhet och protokollföras.
 4. Kontanta intäkter ska alltid räknas av två personer som var för sig signerar kontantredovisningen.
 5. Om föreningen betalar ut medel till medlemmarna eller andra ska gällande skatteregler beaktas.

God redovisningssed

God redovisningssed går i korthet ut på följande:

 • Löpande bokföra samtliga ekonomiska händelser i kronologisk ordning.
 • Varje händelse ska motsvaras av en verifikation, exempelvis faktura eller kvitto med ett unikt verifikationsnummer. Verifikation är ett underlag som visar när händelsen inträffat, vad den avser, vilket belopp det gäller och vem som är motpart.
 • Arkivera och förvara alla verifikationer på ett betryggande sätt.
 • Bevara all räkenskapsinformation på ett betryggande sätt.
 • Efter verksamhetsårets slut, upprätta bokslut med resultaträkning och balansräkning.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen ska innehålla information om följande:

 • Styrelse: vilka personer som haft vilka uppdrag.
 • Revisorer: vilka personer som haft uppdraget.
 • Kansli: finns anställd personal (medlem) och i så fall hur många.
 • Medlemsutveckling: förändring av antalet medlemmar.
 • Inre verksamhet: antal styrelsemöten och medlemsmöten samt genomförd verksamhet.
 • Organisationer som erbjuder aktiviteter till fler åldersgrupper ska särskilt redovisa aktiviteter som genomförts för personer över 65 år.

Revision

I mindre organisationer är uppdraget som revisor ett förtroendeuppdrag. Revisorn ska:

 • Ha tillräckliga kunskaper i erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållande för att kunna utföra sitt uppdrag. Kraven är större i en stor organisation än en liten organisation.
 • Vara oberoende gentemot organisationens styrelse.
 • Vara myndig.
 • Inte vara försatt i konkurs.

Äldreförvaltningen kommer omedelbart stoppa utbetalning av beviljat bidrag om oegentligheter konstaterats. Äldreförvaltningen kan också komma att kräva tillbaka redan utbetalt bidrag.

Föreningen ska återbetala återstående bidrag till förvaltningen om pengarna inte förbrukats under den period bidraget avser, om förvaltningen inte skriftligen meddelar annan hantering. Återstående pengar får inte användas för annat ändamål, fonderas, kapitaliseras eller användas kommande år.

Förvaltningen kan hålla inne, stoppa eller återkräva bidraget om situationer som uppges nedan uppstår:

 • Föreningen inte följer dessa riktlinjer.
 • Föreningen har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter i sin ansökan eller redovisning.
 • Föreningen inte genomför planerad verksamhet som legat till grund för beslutet om bidraget eller om verksamheten avsevärt ändrat inriktning utan ett godkännande av förvaltningen.
 • Föreningen inte redovisar i enlighet med riktlinjerna.
 • Utredning pågår av staden om föreningen lever upp till aktuella riktlinjer och styrdokument.
 • Utredning pågår av annan myndighet om föreningen följer lagar och föreskrifter.

Förvaltningen kan som alternativ istället dra av aktuellt belopp på kommande utbetalning.

Beräkningen av bidragen utgår från det belopp som nämnden budgeterat. Detta belopp reduceras först med summan av bidrag till Paraplyorganisationerna. Därutöver påverkas bidragen efter antalet organisationer som ansöker om bidrag och antalet medlemmar över 65 år i varje organisation.

Vid beräkningen av bidraget till respektive organisation kommer i första hand organisationens planerade aktiviteter att viktas, öppettider på storhelger och sommartid kommer att premieras. Därefter kommer eventuell hyra och personalkostnader att vägas in i bidraget.

Bidrag från annan bidragsgivare

Den som söker och uppbär bidrag från annan bidragsgivare ska redovisa detta.

Lokalhyra

Ersättning för lokalhyra eller hyra av externa lokaler utbetalas inte separat. Med lokalkostnader avses endast hyran för lokalen och det är endast för den delen som bidrag kan beviljas. Förslaget är att ersättningen utbetalas med en sammanlagd summa, där alla kostnader som är direkt kopplade till verksamheten, såsom lokalkostnader, personalkostnader eller kostnader i samband med aktiviteter ingår.

Kostnaden och storleken på lokalen ska vara anpassad till antalet medlemmar. Om medlemsantalet till exempel sjunker, bör organisationen se sig om efter ett annat objekt att hyra eller möjligheten att dela lokalen med annan organisation. Bidrag till lokalkostnad kan endast sökas av organisation som beviljats bidrag till aktiviteter.

Beräkning av bidrag

 • Bidrag till verksamheten ska användas till kostnader som är direkt kopplade till verksamheten, såsom lokalkostnader, personalkostnader eller kostnader i samband med aktiviteter.
 • Bidragets storlek beräknas enligt antalet medlemmar och en beskrivning av aktiviteter och öppettider.
 • Till kategorin Övriga organisationer har avsatts en summa som fördelas enligt schablon. I bidraget ingår ersättning för lokalhyran.
 • Bidrag till Paraplyorganisationer beräknas enligt antal medlemmar. Paraplyorganisationer är inte berättigade till att söka bidrag till lokalhyra.

Förutsättningarna för organisationerna ser olika ut, vilket försvårar en rättvis och likvärdig bedömning gällande deras verksamheter. Detta medför att organisationerna delas in i sju kategorier:

 1. Sociala organisationer
 2. Etniska organisationer
 3. Hemgårdar
 4. Nationella minoriteter
 5. Församlingar
 6. Övriga organisationer
 7. Paraplyorganisationer

Sociala Organisationer

Med Sociala organisationer avses organisationer som erbjuder sina medlemmar aktiviteter som är kontaktskapande och/eller stödjande. Varje organisation har sina stadgar där organisationens målsättning ska framgå och vilken dess främsta målgrupp är.

Etniska organisationer

Etniska organisationer vänder sig främst till personer med samma etniska ursprung och/eller språkliga tillhörighet. Organisationerna erbjuder sina medlemmar aktiviteter som är kontaktskapande och/eller stödjande. Varje organisation har sina stadgar där det ska framgå organisationens målsättning och vilken dess främsta målgrupp är.

Hemgårdar

Hemgårdar erbjuder möjlighet till en aktiv fritid, kultur och olika former av social gemenskap för alla åldrar.

Nationella minoriteter

Med nationella minoriteter avses de fem erkända minoriteterna i Sverige; judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Gemensamt för minoritetsgrupper är att de befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med uttalad samhörighet. De har även en religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. Organisationernas syfte är att bevara deras kulturella särart och dess traditioner.

Nationella minoriteter erbjuder sina medlemmar aktiviteter som är kontaktskapande och/eller stödjande. Varje organisation har sina stadgar där organisationens målsättning ska framgå.

Församlingar

Församlingen kan, under särskilda förhållanden, söka bidrag för aktiviteter som riktar sig till äldre boende inom Stockholms stad. Församlingar vänder sig i första hand till sina församlingsbor. Församlingen erbjuder sina församlingsbor aktiviteter som är kontaktskapande och/eller stödjande. Församlingen har sina stadgar där målsättningen ska framgå samt även dess främsta målgrupp.

Övriga organisationer

Med Övriga organisationer avses organisationer som inte passar in under övriga klassificeringar. Gemensamt för Övriga organisationer är att deras aktiviteter främjar tillvaron för äldre. Aktiviteterna får inte ingå i äldreomsorgens ordinarie utbud.

Paraplyorganisationer

Med Paraplyorganisationer avses pensionärsorganisationer som samordnar och stödjer lokala pensionärsföreningar.

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Uppdaterad