Stöd till ungas egna kulturprojekt

Vill din förening eller organisation stötta kultur som är initierad av unga på deras villkor? Bygger er verksamhet på ungas delaktighet och inflytande? Arbetar ni redan idag med att coacha och lotsa unga? Då kan ni söka stöd till ungas egna kulturprojekt.

Stödets syfte är att

 • ge unga stockholmare i åldern 13–22 år möjlighet att genomföra egna kulturprojekt på egna villkor
 • möta ungas egna initiativ, kreativitet och engagemang
 • främja ungas egenmakt och självorganisering.

Stödet kan sökas av föreningar eller andra organisationer som

 • har ungdomsdriven verksamhet
 • är mötesplatser för unga på deras fritid
 • arbetar med coachande förhållningssätt
 • har verksamhet inom kultur och eget skapande
 • kan ge tillgång till lokaler, utrustning, teknik och material.

Även förvaltningar och bolag inom Stockholm stad kan lämna in en intresseanmälan i syfte att samverka om stödet.

Riktlinjer

Stödet kan sökas för kulturprojekt som:

 • initieras, planeras och genomföras av unga i åldern 13–22 år
 • sker på fritiden
 • äger rum i Stockholms stad eller sker digitalt.

Med kulturprojekt avses aktiviteter och evenemang med anknytning till ett konstområde. Till exempel festivaler, föreställningar, konserter, kulturdebatter, uppträdanden, visningar, utställningar och workshoppar inom exempelvis dans, film, foto, konst, konsthantverk, litteratur, musik, poesi, spelkultur och teater.

Stöd till ungas egna kulturprojekt kan användas till kostnader med direkt koppling till ungas egna kulturprojekt, så som:

 • omkostnader för att genomföra ett arrangemang eller program med inbjuden artist, föreläsare, workshopledare eller annan sakkunnig
 • hyra av utrustning
 • inköp av förbrukningsmaterial
 • marknadsföring
 • tillkommande externa lokalkostnader och avgifter.

Stöd till ungas egna kulturprojekt kan inte användas till:

 • lön eller ersättning för egna arbetsinsatser
 • skolprojekt med grund för betygssättning
 • prispengar
 • vinstdrivande projekt
 • välgörenhetsevenemang eller insamlingar
 • mat och dryck på evenemang
 • kostnader i organisationens ordinarie verksamhet.
 • Din organisation kan ansöka om stöd för det antal projekt som ni kan åta er att stötta och coacha ungdomar i under året.
 • Högsta belopp per projekt är 10 000 kronor.

Ansökan

Ansöker gör du via ett webbformulär: 

Ansökningsdatum och besked 2025

 • Utlysning 1 öppnar den 7 oktober 2024. Sista dag för ansökan är den 1 november. Besked om beslut: den 12 december 2024.
 • Utlysning 2 öppnar den 10 mars 2025. Sista dag för ansökan är den 25 mars. Besked om beslut: den 16 april 2025.

Så bedömer vi ansökan

Vi tittar först på om ansökan uppfyller de generella villkor och krav som gäller för samtliga kulturstöd.

Om din ansökan uppfyller våra generella villkor går vi vidare med att bedöma ansökan utifrån stödets bedömningsgrunder och särskilda villkor.

Bedömningsgrunder

Ansökan bedöms utifrån tre bedömningsgrunder:

 • Delaktighet
 • Förankring
 • Genomförande

Delaktighet

Här bedömer vi:

 • på vilket sätt sökande organisation tar tillvara på ungas initiativ, kreativitet och engagemang
 • på vilket sätt sökande organisation främjar ungas egenmakt och självorganisering
 • i vilken grad unga driver egna projekt inom organisationen.

Förankring

Här bedömer vi:

 • på vilket sätt sökande organisation engagerar och inkluderar unga
 • i vilken omfattning unga är verksamma i organisationen.

Genomförande

Här bedömer vi:

 • förmåga att arbeta med coachande förhållningssätt
 • förmåga att lotsa kulturprojekt initierade, planerade och genomförda av unga enligt stödets riktlinjer.

Stödet kan sökas av föreningar eller andra organisationer som

 • har ungdomsdriven verksamhet
 • är mötesplatser för unga på deras fritid
 • arbetar med coachande förhållningssätt
 • har verksamhet inom kultur och eget skapande
 • kan ge tillgång till lokaler, utrustning, teknik och material.

Redovisning

Delredovisning

Efter varje genomfört kulturprojekt ska en delredovisning lämnas in. Delredovisning av stöd görs via ett webbformulär.

Slutredovisning – inlämnas senast 21 november

I de fall att du har projekt som ska genomföras under december månad eller som inte är genomförda vid tidpunkten då denna slutredovisning inlämnas ska dessa kommenteras i slutredovisningen. Därefter ska en delredovisning inlämnas senast den 17 januari 2025.

Om din ansökan har blivit beviljad

Om du har fått din ansökan beviljad har du vissa skyldigheter som du måste uppfylla. Det gäller till exempel om det uppstår förändringar i programmet eller din verksamhet, hur du ska ange i din marknadsföring att du har fått stöd från Stockholms stad och hur du ska lämna in din redovisning.

Här kan du läsa mer om vilka skyldigheter du har när du har fått stöd från oss.

Ge information till kulturförvaltningen

Du är skyldig att ge kulturförvaltningen information och svara på frågor som kulturförvaltningen ställer i samband med handläggning och uppföljning av din ansökan.

Om innehållet i aktiviteten/verksamheten förändras mycket i förhållande till vad som står i ansökan måste du meddela kulturförvaltningen skriftligt så snart som möjligt. Detta gäller exempelvis stora förändringar av din aktivitet/verksamhet, tidsplan, budget eller målsättningar.

Information om tillgänglighet

Om du arrangerar publik verksamhet ska information om tillgänglighet för personer med funktionsvariationer stå i ert informationsmaterial. Till exempel på webbplats, i sociala medier eller i fristående evenemangskalendrar.

Ta emot besök från kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen har rätt att besöka aktivitet/verksamhet som har beviljats stöd.

Fördjupad analys

Kulturförvaltningen gör med hjälp av konsult regelbundet fördjupad uppföljning av organisationer som får stöd. Har du beviljats stöd förbinder du dig att vid fördjupad analys ge tillgång till underlag som visar hur stödet har använts och hur din verksamhet bedrivs. Underlag kan till exempel vara bokföring, årsredovisning, avtal, protokoll, stadgar och publikstatistik.

Redovisning av stöd

Redovisning av stöd ska ske enligt kulturförvaltningens anvisningar och innehålla de uppgifter som kulturförvaltningen efterfrågar. Varje genomfört kulturprojekt ska delredovisas separat via webbformuläret på denna sida. Då samtliga projekt är delredovisade lämnar du in en kortfattad slutredovisning via webbformuläret.

Förlängning av perioden för stödets användning

Om du inte hinner använda stödet inom den period du angett i din ansökan kan du ansöka om förlängning. Ansökan om att förlänga perioden gör du skriftligt till kulturförvaltningen så snart du ser att perioden behöver förlängas. Du måste göra din ansökan innan den ursprungliga perioden går ut. Kulturförvaltningen beslutar om eventuell förlängning och meddelar dig skriftligt.

Återbetalning av outnyttjade medel

Beviljade stöd får endast användas till den aktivitet/verksamhet du har angett i din ansökan. Beviljat stöd som inte använts ska betalas tillbaka till kulturförvaltningen.

Återkrav

Om du inte genomför det som du har angett i din ansökan kan kulturförvaltningen besluta att kräva tillbaka hela eller delar av stödet.

Du blir återbetalningsskyldig om

 • du har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att stöd har beviljats felaktigt eller med för högt belopp
 • stödet av något annat skäl har utbetalats felaktigt eller med för högt belopp och du borde ha insett detta
 • stödet helt eller delvis inte har används eller om det inte använts för den aktivitet eller verksamhet du har angett i din ansökan
 • du inte lämnar in en korrekt redovisning
 • du i övrigt inte följt de generella villkoren för stöd.

Marknadsföring

Det ska tydligt stå i allt informationsmaterial att Stockholms stad har beviljat stöd till aktiviteten eller verksamheten. Till exempel på webbplats, i sociala medier, tidskrifter, i programblad eller på affischer. I materialet ska det stå med text: Med stöd från Stockholms stad. Stockholms stad ska aldrig anges som medarrangör och stadens logotyp får inte användas.

Du kan ladda ner texten ”Med stöd från Stockholms stad” eller engelsk text ”Financial Support by the City of Stockholm” för tryck och digital publicering här på webbplatsen. 

Text tryck svart (eps)
Text tryck vit (eps)

Text digital svart (png)
Text digital vit (png)

Engelsk text tryck svart (eps)
Engelsk text tryck vit (eps)

Engelsk text digital svart (png)
Engelsk text digital vit (png)

Kulturförvaltningen arbetar aktivt med miljö och hållbarhet inom kultur. Därför vill vi gärna att verksamheter som får stöd bidrar till positiv miljöpåverkan och tar hänsyn till hållbarhet.

Stockholms stad har tagit fram en hållbarhetsguide med tips och förslag på hur alla i organisationen kring ett evenemang kan arbeta för att evenemanget ska vara hållbart, både till ansvarsfulla sociala krav och till miljömässiga krav. Förutom inspiration till att skapa hållbara evenemang kan guiden underlätta arbete med planering, genomförande och avslut.

Kulturförvaltningen har också tagit fram en informationsfolder ”Hållbar konst” som riktar sig till konstnärer. I foldern har vi samlat fakta och tips som kan vara användbara även för dig som arbetar inom annat konstnärligt område än konst och konsthantverk.

Hållbar konst (pdf)

Beviljade ansökningar

Vi publicerar beviljade ansökningar från år 2022 och framåt.

Beviljade stöd till aktörer i civilsamhället

ABF Stockholm
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Blivande Idéer AB
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Drömstort förening
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Folkets Husby
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Föreningen Jakobsbergs gård
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Föreningen Midsommargården
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Föreningen Södergården
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Stiftelsen Färgfabriken
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Xclusive idrott och kulturförening
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Mäster Olofsgården
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Unga själar
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Hägerstensåsens medborgarhusförening
Beviljat belopp: 10 000 kronor

Beviljade stöd till verksamheter inom Stockholms stad


Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning
Hitta fritidsgård och ungdomsgård
Beviljat belopp: 130 000 kronor

Kulturförvaltningen, evenemangsavdelningen
Stockholms kulturfestival
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Farsta stadsdelsförvaltning
Aktivitetshuset Tuben för ungdomar i gymnasieålder
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning
Hitta fritidsgård och ungdomsgård
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Järva stadsdelsförvaltning 
Hitta fritidsgård och ungdomsgård
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Kulturhuset Stadsteatern AB 
Vällingby
Beviljat belopp: 130 000 kronor

Kulturhuset Stadsteatern AB 
Lava
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning 
Hitta fritidsgård och ungdomsgård
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Kulturskolan, Farsta-Skarpnäck
Beviljat belopp: 10 000 kronor

Stockholms stadsbibliotek 
PUNKT i Tranströmerbiblioteket 
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Beslut om stöd till civilsamhällesorganisationer

Beslut om överenskommelse om samverkan

Bromma stadsdelsförvaltning
Musikhuset Fritiden i Bromma
20 000 kronor

Farsta stadsdelsförvaltning
Aktivitetshuset Tuben
200 000 kronor
Aktivitetshuset Tuben

Kista, Tensta och Rinkeby Bibliotek
90 000 kronor

Kulturskolan Stockholm
30 000 kronor
https://kulturskolan.stockholm.se

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Skarpnäcks Kulturhus och fritidsgård
50 000 kronor
Skarpnäcks kulturhus

Beviljade beslut till ungas egna kulturprojekt under utlysningen augusti 2022:

Framtidens Hus:
15 000 kronor

Humlanhuset:
10 000 kronor

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning:
50 000 kronor

Drömstort:
30 000 kronor

Mäster Olofsgården:
100 000 kronor

Beslut om stöd till ungas egna kulturprojekt under utlysningen våren 2022:

Aktivitetshuset Tuben:
100 000 kronor

Stockholms stad, Evenemangsavdelningen:
100 000 kronor

Stockholms stad, enheten Ung fritid:
90 000 kronor

Södergården:
80 000 kronor

Midsommargården:
50 000 kronor

Stockholms stad, ungdomsbiblioteket PUNKT:
50 000 kronor

Pris till årets unga kulturprojekt

Stockholms stad delar ut ett pris till årets unga kulturprojekt. Prissumman är på 25 000 kronor.

Vem kan få priset?

Priset delas ut till någon av de unga som under föregående år har genomfört ett kulturprojekt som:

 • gjort skillnad eller avtryck för andra unga
 • visat på en särskild konstnärlig höjd
 • har god potential att utvecklas vidare
 • varit av särskild vikt för det lokala kulturlivet.

Nominering och beslut

Varje organisation som stöttar unga kulturskapare genom Stöd till ungas egna kulturprojekt får nominera en kandidat. Prismottagaren utses i en omröstning som kulturförvaltningen samordnar.

Tidigare mottagare

Dido Kakooza

Kulturprojektet ”Det är okej” initierades och genomfördes av artisten Dido Kakooza, 17 år. Dido ville med sitt projekt uppmärksamma psykisk ohälsa, ett tungt ämne som berör många. Evenemanget innehöll musikuppträdanden och dans till afrobeats och attraherade många unga på aktivitetshuset Tuben i Farsta. Det var karnevalsstämning med glitter och blinkade LED-kuber i alla möjliga färger. Balansen mellan djupt allvar, musikalisk glädje och många unga besökare bidrog till ett lyckat kulturprojekt.

Mottagare: Déon Hedborg

Motivering:
Med projektet The hunt for the royal treasure har arrangören Déon Hedborg stärkt scenen inom HBTQIA+ för ungdomar i Stockholm. Projektet framfördes på Aktivitetshuset Tuben i Farsta och bestod av en talangjakt med dragshowuppvisningar mellan akterna utförda av ungdomar. Besökare poängterade att de aldrig tidigare upplevt något liknande för ungdomar och att arrangemanget var tryggt och välkomnande.

Man i rosa väst / kavaj inomhus i ljust rum dagsljus

Déon har stora drömmar om att bygga upp något eget och har genom projektet påvisat framtidspotential.

Amir Halim tilldelas stipendiet Kulturstöd för unga 2021, för projektet Allt för dig.

Motivering
I Amir Halims kortfilm Allt för dig skildras kärlek, uppoffringar och klyftorna i samhället. Här beskrivs inkännande svårigheten att navigera bland förväntningar och önskningar. Med sin debutfilm har Amir Halim gjort avtryck och visar på stor potential att utvecklas som en framtida filmskapare.

Kulturstipendium för unga 2020

Iman Talabani – poet 

Årets kulturstipendium för unga tilldelas poeten Iman Talabani från Farsta som slog igenom 2016 när hon kom på andra plats i Ortens Bästa Poet med sin dikt ”tillfälligt”.

Motivering: Poeten Iman Talabani från Farsta slog igenom 2016 när hon kom på andra plats i Ortens Bästa Poet med sin dikt ”tillfälligt”. Sedan dess har hon vunnit svenska folkets hjärtan med sina texter och starka Youtubeklipp där hon pratar om förorten, förortsgrabbar, egna erfarenheter och motiverar unga tjejer att våga ta mer plats! Med programmet ville Iman lyfta fram sin hemort Farsta. Imans program Ortens Bästa Poet ON Tour arrangerades på Farsta Biblioteks stora scen, där en av målsättningarna var lokala ungdomars och unga vuxnas delaktighet. Dessa ungdomar och unga vuxna involverades i planeringen och genomförandet av programmet. Sex poeter, en artist, sexton volontärer samt en fotograf genomförde och dokumenterade programmet som fyllde salongen. Med en publik på 300 personer skapades en oförglömlig kväll fylld med gemenskap och kärlek över generationsgränserna.

Vem kan få stipendiet?

Stockholms stad delar ut kulturstipendiet till någon av de unga som beviljats Kulturstöd För Unga föregående år och genomfört kulturprojekt som

 • gjort skillnad och/eller avtryck för andra unga
 • visat på en särskild konstnärlig höjd
 • har god potential att utvecklas vidare
 • varit av särskild vikt för det lokala kulturlivet.

Nominering och beslut

Kulturförvaltningens coacher inom stödformen Kulturstöd för unga nominerar och röstar fram stipendiemottagare. Kulturnämnden fattar beslut i juni.

David Hellström har med ett oerhört arbete och en stor förmåga att entusiasmera och inspirera fått gatukonstfestivalen Springbeast i Snösätra att växa och ändå behålla sin själ. Genom den nationellt och internationellt uppmärksammade festivalen skapas under tre dagar en plattform för gatukonsten där barriärer bryts och människor förs närmare varandra.

Om Springbeast

Springbeast arrangeras under tre dagar i Snösätra industriområde i Rågsved. Målet är att skapa en plattform för gatukonsten, bryta barriärer och föra människor närmare varandra. Under Springbeast målas en 4 500 kvm vägg med graffiti av hög kvalité. Aktiviteter med musik, dans, yoga och qi-gong erbjuds. 2018 deltog 160 målare, 25 artister och 7 DJ:s med 15 000 besökare. Festivalen lockar graffitikonstnärer från hela världen och har blivit uppmärksammad både nationellt och internationellt.

K-pop gruppen ToXIC$

ToXIC$ har genom sitt återkommande kulturevenemang K-POP Plot Twist Contest lyft den östasiatiska populärkulturen genom dansföreställningar, tävlingar och workshops med fullt hus på Ungdomens Hus Tuben i Farsta. Det välarbetade arrangemanget bidrar till ökad mångkulturell acceptans och välkomnar många ungdomar som identifierar sig inom HBTQ.

För ett unikt projekt och en otroligt fin fotoutställning om förintelsen, för unga som äldre på Tuben, ungdomens hus i Farsta. Tjejerna fick uppleva vad de själva läst om i sina skolböcker. Projektet kom att inspirera många andra ungdomar att våga tänka utanför ramarna och tro på sina idéer.  

Stipendiet delades mellan Aida Sall, Emelie Valdebenito, Erica Leander och Heba Hashimi.

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Uppdaterad