Stöd till utbildningsverksamhet

Bedriver er förening eller stiftelse verksamhet inom utbildningsområdet? Då kanske ni har möjlighet att söka bidrag från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Två typer av bidrag

Utbildningsnämnden delar årligen ut bidrag till ideella föreningar, och i vissa fall stiftelser, som bedriver verksamhet inom nämndens verksamhetsområde. De som får bidrag ska också utgöra ett komplement och tillföra mervärde till den verksamhet som nämnden bedriver.

Utbildningsnämnden har två typer av bidrag:

  • Verksamhetsbidrag
  • Projektbidrag 

Beslut om bidrag fattas för ett kalenderår i taget, men målsättningen med verksamhetsbidraget är att det ska ses som en del av ett långsiktigt och strategiskt samarbete mellan utbildningsnämnden och organisationen som beviljats bidrag.

Formella krav

  • En förening ska vara ideell, ha upprättade stadgar och vara uppbyggd på demokratiska principer.
  • Föreningen ska vara registrerad hos Skatteverket och inneha ett organisationsnummer.
  • En stiftelse ska därtill kunna visa att brukarna har reellt inflytande i verksamheten.

Bedömningsgrunder

En ansökan som uppfyller formkraven ska bland annat bedömas utifrån nedanstående grunder:

  • Verksamheten är stadsövergripande och icke-diskriminerande
  • Verksamheten har god kvalitet
  • Verksamheten utgör ett komplement till utbildningsnämndens verksamhet
  • Verksamhetens inriktning är i linje med utbildningsnämndens verksamhetsplan
  • Kostnaderna för verksamheten ska vara rimliga i förhållande till de planerade aktiviteterna

Därtill görs en bedömning angående bidragets storlek i relation till antal deltagare/medlemmar och aktiviteter. Det ska också tas hänsyn till om sökanden beviljats bidrag från annan offentlig verksamhet för samma eller närstående verksamhet.

Ansökan

Vill ni göra en ansökan? Fyll i blanketten nedan. Ta gärna hjälp av våra anvisningar för hur ansökan går till.

Ansökan om bidrag till organisation (pdf)

Anvisningar för ansökan om föreningsbidrag (pdf)

Tidplan bidragsåret 2025

Sista datum för ansökan om bidrag för år 2025 är torsdag 10 oktober 2024. Beslut om bidrag sker preliminärt under december månad.

Uppföljning

Uppföljning av föregående års bidrag lämnas in senast 31 mars efterföljande år på nedan blankett.

Uppföljning av beviljade bidrag till organisation (pdf)

Uppdaterad