Priser och riktlinjer vid bokning av idrottsanläggning

Hur är våra faktureringsrutiner? Vilka regler gäller vid hyra och avbokning och hur fördelas träningstiderna? Här får du veta mer.

Priser och fakturering

När du genomfört en bokningsförfrågan får du veta vad bokningen kommer att kosta.

Du är också varmt välkommen att kontakta oss för att fråga om priserna.

E-post: bokningen.idrott@stockholm.se

Många olika priser

Priserna för att använda idrottsanläggningar och andra lokaler beror på många olika faktorer, bland annat:

 • vilken yta eller lokal man hyr
 • vem som hyr
 • när man hyr
 • vilken verksamhet som ska bedrivas.

Vissa föreningar kan också söka stöd som sänker hyran.

Faktureringen sker månadsvis i efterskott och levereras till brevlådan cirka fem dagar efter utskick.

Under 2022 skickar vi ut fakturor dessa datum:

 • 3 januari
 • 7 februari
 • 7 mars
 • 4 april
 • 2 maj
 • 6 juni
 • 18 juli
 • 8 augusti
 • 5 september
 • 3 oktober
 • 7 november
 • 5 december

Regler och rutiner för uppföljning av betalningar:

 • Förfallodatum är 30 dagar efter fakturadatum.
 • Om betalning inte inkommit sju dagar efter förfallodatum skickas en fakturapåminnelse och kunden spärras för nya bokningar och bokningsändringar. Spärren tas automatiskt bort två till tre arbetsdagar efter att kunden har betalat sina fakturor.
 • Om betalning inte inkommit 21 dagar efter förfallodatum skickas fakturan till inkasso.
 • Vid försenad betalning utgår ränta enligt räntelagen.

Faktura via e-post

Idrottsföreningar kan få sina fakturor till sin förenings officiella e-postadress. Om så önskas skickas en begäran med föreningens kundnummer till e-post
faktura.idrott@stockholm.se

Hyra lokal

Allmänna villkor

 1. Bokning kan endast göras av myndig person och anläggningar får endast användas för i bokningsbekräftelsen angiven tid och ändamål. Kunden är också skyldig att rätta sig efter kompletterande villkor samt anvisningar som lämnas av ansvarig personal. Tidsöverdrag debiteras för varje påbörjad timme enligt särskild taxa.
 2. I de fall uppgifter på bokningsbekräftelsen avviker från gjord beställning åligger det kunden att inom 3 dagar skriftligen påtala detta för bokningen.
 3. Vid lokaler med kortlås gäller att nyttjande kund skall använda kort vid inpassering, i annat fall debiteras kunden avgift för ej nyttjad tid. Det åligger kund att tillse att giltigt kort är registrerat på bokningsbeskedets angivna tid.
 4. Anläggningar uthyres i befintligt skick. Det ankommer på kunden att slutligen bedöma och själv ta ansvar för att lokal eller anläggning lämpar sig för den verksamhet förhyrningen avser. Om anläggning ej kunnat nyttjats av orsak som kund ej kunnat påverka, skall detta skriftligen meddelas bokningen inom 3 dagar efter det aktuella upplåtelsetillfället.
 5. Vid skada på anläggningar eller idrottsförvaltningens övriga egendom, skall anmälan utan dröjsmål göras till anläggningspersonal alt. ambulerande tillsyn. Vid skada kan ersättning komma att utkrävas.
 6. Kunden ansvarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter till anläggningen.
 7. Om tider ej nyttjats alt. vid upprepade avbokade tillfällen kan idrottsförvaltningen avboka resterande bokade tillfällen. Angränsande lokaler som dusch och omklädningsrum får maximalt disponeras 30 minuter före respektive efter hyrestiden.
 8. Bokningar får inte överlåtas eller säljas till annan.
 9. Det åligger kunden att själv inhämta och följa  erforderliga myndighetstillstånd. Det ankommer vidare på kunden att tillse att det i anläggningar inte vistas fler personer än tillåtet enligt angivet maxantal och att nödutgångar inte är blockerade eller låsta.
 10. Vid förhyrningen ansvarar kunden för att tillfredsställande ordning och vakthållning upprätthålls i och i anslutning till anläggningen. Idrottsförvaltningen äger rätt att på kundens bekostnad tillkalla ytterligare personal eller vaktbolag om kunden inte kan upprätthålla ordningen.
 11. Kunden får inte hindra idrottsförvaltningens personal att under hyrestiden utföra nödvändiga arbetsuppgifter i anläggningen. Kunden har inte rätt till ersättning om sådant arbete skulle hindra eller innebära begränsning i nyttjandet.
 12. Av idrottsförvaltningen utställd faktura ska vara betald senast på förfallodagen. Vid dröjsmål utgår ränta enligt räntelagen. Efterdebitering av kunden kan förekomma med anledning av extra tillsyn, extra städkrävande verksamhet, reparationer eller i övrigt då idrottsförvaltningen förorsakats extra kostnader. Ingen ny- eller ombokning kan ske om kunden har fakturor som förfallit till betalning.
 13. Idrottsförvaltningen äger rätt att kräva förskottsbetalning för förhyrningstillfället.
 14. Vid avtalsbrott kan idrottsförvaltningen besluta om att hyresavtalet omedelbart upphör.
 15. Hyresgästen ska utse en ansvarig, myndig, ledare som ansvarar för den avsedda verksamheten. Deltagare får uppehålla sig i lokalerna endast då ledaren är närvarande. Ledaren ansvarar för att deltagarna informeras om de risker som kan vara förenade med verksamheten och för att skyddsföreskrifter och övriga anvisningar följs.
 16. Hyrestagande förening ansvarar för att begära utdrag ur belastningsregistret för sina ledare som har kontakt med barn och ungdom, i enlighet med Riksidrottsförbundets Trygg idrott och Scoutförbundets Trygga möten.
 17. Vid varje bokningstillfälle ansvarar ledaren för att kontrollera lokaler och utrustning före användning.
 18. Ledaren ansvarar för att material, redskap och dylikt återställs till anvisad plats, ljuset släcks och att samtliga fönster är stängda och låsta vid bokningens slut. Hyresgästen ansvarar för grovstädning i anläggningen samt nyttjade biutrymmen.
 19. Mat- och alkoholförtäring får ej förekomma om inte särskild överenskommelse har gjorts med idrottsförvaltningen. Generellt rökförbud gäller.
 20. Strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, tekniska fel, otjänlig väderlek, beslut av myndighet eller annan omständighet, som inte parterna kan råda över och som innebär att anläggningar inte användas enligt bokningsbekräftelsen, medför ej skadeståndsskyldighet för parterna.
 21. Idrottsförvaltningen äger rätt att avboka hyrestid för arrangemang, match eller dylikt och medför ej skadeståndsskyldighet för idrottsförvaltningen. Vid inställt arrangemang kan hyrestid komma att återbokas. Då informeras kunden genom ett kompletterande bokningsbesked.
 22. Användare av lokalerna ska främja och respektera demokratiska principer, mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan män och kvinnor. Idrottsförvaltningen har rätt att neka bokningsförfrågan om dessa krav inte uppfylls. Om bokning redan gjorts, har förvaltningen rätt att när som helst avboka kunden. Kunden har inte rätt till ersättning i sådana fall.
 23. Entré, reklam, TV, film eller annan elektronisk upptagning görs i samråd med ansvarig anläggningschef.
 24. Arrangören ansvarar för installationer – såsom scen, ramper med mera – liksom hans övriga åtgärder i, och på området utanför arenan samt tecknar försäkring för person- och sakskada avseende tredje man, allt till betryggande belopp.

Avbokning

25. Avbokning skall alltid ske via Interbook eller via e-post som inloggad kund. Om den inte inkommit till förvaltningen:

 • senast 72 timmar innan förhyrningen sker ingen kreditering av hyresbeloppet. Föreningar med 0-taxa debiteras taxa motsvarande subventionerad föreningstaxa.
 • senast 30 dagar innan första dagen för arrangemang, om inte annat skriftligen avtalats, sker ingen kreditering av hyresbeloppet. Föreningar med 0-taxa debiteras taxa motsvarande subventionerad föreningstaxa.
 • senast 21 dagar innan första dagen vid övernattning sker ingen kreditering av hyresbeloppet.

Anläggningsspecifika villkor

Hallar/gymnastiksalar

 • Klister/vax för handbollsspel får EJ användas av B-ungdom och yngre. För A-ungdom och seniorer är handbollsklister/vax tillåtet i de hallar som är godkända av idrottsförvaltningen, se hemsidan för aktuell specifikation.
 • Fotbollsspel får förekomma endast med boll avsedd för inomhusbruk.
 • Endast gymnastikskor som inte gör märken i golvet får användas.
 • Vid innebandyspel där sarg används ska kunden ansvara för upp- och nedmontering av sarg på avsedd plats inom bokad tid. Annars debiteras en avgift enligt särskild taxa.

Idrottsplatser, bollplaner och isbanor

 • Vid skötsel av isbanan får endast anläggningspersonal uppehålla sig på banan, ingen skötsel sker om detta inte upprätthålls.
 • Vid träning på isbanor ansvarar kunden för burarnas fram- och borttagande.
 • Vid bandyspel där sarg används skall kunden ansvara för upp- och nedmontering av sarg på avsedd plats inom bokad tid. Annars debiteras en avgift enligt särskild taxa.
 • Tid för isskötsel ingår i hyrestiden.
 • Idrottsförvaltningen har rätt att avbryta bokning om det finns risk för skada på underlaget.

Simhallar

Vid omriggning av bassängen ansvarar kunden att bassängen återställs till anläggningens anvisningar inom den bokade tiden. Annars debiteras en avgift enligt särskild taxa.

Övernattning

Kunden måste själv se till att erforderlig försäkring finns för deltagarna.

Vid förhyrning av en anläggning som är obemannad och är försedd med ett kortlåssystem, krävs ett passerkort för att komma in i lokalen. Denna tillsynstyp kräver mer av dig som kund. I gengäld pressas kostnaderna för staden samtidigt som lokalens tillgänglighet ökas.

Förvaltningen kompletterar kortlåset med ambulerande tillsyn, som gör regelbundna besök på anläggningen och finns tillgänglig via mobiltelefon om något oförutsett skulle inträffa.

Information om telefonnummer till tillsynsmannen återfinns vid anläggningens entrédörr.

Förutom de allmänna och särskilda villkor som framgår av kontraktet gäller även dessa kompletterande villkor:

 • Behörig ledare måste komma först och gå sist vid varje förhyrningstillfälle. Enskilda personer får aldrig finns kvar i lokalerna efter att behörig ledare lämnat anläggningen.
 • Passerkortet ska alltid användas för att besöket ska kunna registreras, annars debiteras en avgift för outnyttjad tid. Om kortet använts och du trots det inte nyttjar lokalen under bokad tid, betraktas det som att tiden inte har nyttjats, varvid avgift för detta utgår.
 • Endast gymnastikskor som inte gör märken på golvet får användas.
 • Se till att inga obehöriga får tillträde till lokalerna.
 • Den kund som innehar tiden svarar för att samtliga ytterdörrar är stängda. Ytterdörrar får under inga omständigheter ställas upp. Vid sen ankomst används ringklocksfunktionen. Observera att ringklockan fungerar endast om strömbrytaren inne i gymnastiksalen/hallen slås på. Kontrollera att den är påslagen när du kommer!
 • Ställs entrédörren upp och förbli öppen i mer än cirka 5 minuter, larmas ambulerande tillsynsman. Larmkostnaden debiteras kunden.
 • Efter förhyrningen ska redskap återställas på anvisad plats, till exempel ställa tillbaka redskap och ställa upp nerfällda bänkar. Medhavda föremål, till exempel läskedrycksburkar/flaskor eller godispapper ska tas med när du lämnar lokalen. Belysningen ska vara släckt och samtliga fönster och ytterdörrar ska vara stängda och låsta.

Innehållet i de uppräknade punkterna innebär att erbjudna lokaler ska nyttjas med hänsyn och med omdöme. Tänk på att dessa anläggningar är en arbetsplats under dagtid. Om reglerna inte efterlevs kommer din hyrestid att omprövas.

Handhavande

Du har tillträde till gymnastiksalar tidigast 30 minuter före bokad tid, för idrottshallar gäller 60 minuter. Efter bokad tid får omklädningsrum användas max 30 minuter.

 • Vid anläggningens entrédörr finns en glasskiva fastmonterad på väggen, där sitter knappen till ringklocksfunktionen.
 • Visa ditt passagekort mot glasskivan, du får en grön konstant signal varvid dörren går att öppna. Dörren är öppen så länge som den gröna lampan lyser.
 • Vid röd signal efterföljd av ett grönt blink är kortet inte är giltigt för denna tid. Kontrollera bokningsbeskedet.
 • Vid problem med inpassering, se anslag på dörren.

Avgifter

Vid upplåtelsens slut ska du som kund se till att

 • material och redskap är återställda på anvisad plats
 • fönster är stängda
 • belysning är släckt
 • samtliga ytterdörrar är ordentligt stängda.

Om ordningsregler och upplåtelseprinciper inte följs i samband med nyttjande av Idrottsförvaltningens anläggningar tas följande avgifter ut av kund.

Avgiften gäller per tillfälle

 • Innebandysarg/Bandysarg ej återställd
  1500 kr
 • Larmutryckning när larmad dörr öppnats eller ytterdörr stått öppen för länge
  800 kr
 • Öppen ytterdörr eller öppet fönster
  500 kr
 • Tänd belysning
  500 kr
 • Material som inte återställts till exempel gymnastikbänkar, plintar, simlinor, mål, korgar
  500kr
 • Utryckning/öppning (För kund som kallar på Idrottsförvaltningens personal för att öppna. Gäller ej vid driftstörning)
  500 kr
 • Outnyttjad tid samt ingen användning av kort vid inpassering. (Har kortet inte använts betraktas det som att tiden inte nyttjats varvid avgift utgår för outnyttjad tid).
  500 kr/timme.
 • Verksamhet på ej bokad tid eller annan verksamhet på bokad tid än det som bokningen avser (till exempel kund som bokat innebandy, men spelar fotboll, idrott som inte har säsong på bokad tid för idrott som har säsong eller vuxenverksamhet på bokad tid för nolltaxa).
  Privat taxa

Beroende på vad du har bokat ska avbokningen komma oss tillhanda senast de antal dagar innan som gäller för just din bokning. Helgdagar räknas, datum på e-post eller poststämpeln.

 • När det gäller träningstider i idrottsanläggning ska avbokning ske skriftligen minst tre dagar före tillfället.
 • Vid arrangemang är det minst 30 dagar före tillfället.
 • Vid bokning i sal är det minst 30 dagar före tillfället.

Detta gäller under förutsättning att inget annat överenskommit enligt utfärdad bokningsbekräftelse.

Senaste avbokningstiden

Avbokning ska ha inkommit skriftligt till bokningen senast 72 timmar innan förhyrningen.

Har du till exempel träning på en måndag måste vi ha din avbokning fredagen veckan innan för att du ska ha avbokat i tid.

För sent inkommen avbokning

Gör du din avbokning för sent, men ändå innan ditt bokade tillfälle, tillkommer inget extra förutom din hyra. En förening med 0-taxa får betala subventionerat pris.

Ingen avbokning gjord

Om du varken avbokar eller nyttjar din tid tillkommer en tilläggsavgift utöver hyran.

Hur avbokar jag min tid?

All avbokning ska ske skriftligen via något av de här alternativen:

Vi rekommenderar att ni använder Interbook vid enstaka avbokningar och att ni kontaktar oss via e-post vid schemabokningar och arrangemang.

Hyra under helg eller övernattning

Riktlinjerna för förvaltningens idrottsplatser, bollplaner, sportfält, hallar, kortlåsanläggningar och sim- och idrottshallar gäller från och med 20180101 tills vidare.

Bokning för evenemang utöver ordinarie öppethållande kan ske efter särskild, skriftlig överenskommelse med förvaltningen.

OBS. Kassan stänger 30 minuter innan stängningstid i simdelen av hallarna.

Riktlinje helgdag

Nyårsdagen

Öppet: bollplan, sportfält.
Stängt: idrottsplats, hallar, kortlåsanläggning, sim- och idrottshall.

Trettondagsafton

Öppet: idrottsplats, bollplan, sportfält, kortlåsanläggning.
Hallar och sim- och idrottshall har öppet till klockan 16.00.

Trettondagen

Alla typer av anläggningar har öppet.

Skärtorsdag

Alla typer av anläggningar har öppet.

Långfredag

Öppet: bollplan, sportfält.
Stängt: idrottsplats, hallar, kortlåsanläggning, sim- och idrottshall.

Påskafton 

Öppet: idrottsplats, bollplan, sportfält, kortlåsanläggning.
Hallar och sim- och idrottshall har öppet till klockan 16.00.

Påskdagen och Annandag påsk

Alla typer av anläggningar har öppet.

Valborgsmässoafton

Öppet: idrottsplats, bollplan, sportfält. Hallar, kortlåsanläggningar och sim- och idrottshall har öppet till klockan 16.00

Första maj

Öppet: idrottsplats, bollplan, sportfält.
Stängt: hallar, kortlåsanläggningar och sim- och idrottshall.

Dag före Kristi Himmelsfärd och Kristi Himmelsfärd

Alla typer av anläggningar har öppet.

Pingstafton

Öppet: idrottsplats, bollplan, kortlåsanläggningar, sportfält.
Hallar och sim- och idrottshall har öppet till klockan 16.00.

Pingstdag

Alla typer av anläggningar har öppet.

Nationaldagen

Alla typer av anläggningar har öppet.

Midsommarafton och Midsommardagen

Öppet: bollplan, sportfält. Bassängbad har öppet till klockan 16.00.
Stängt: idrottsplatser, hallar, kortlåsanläggningar, sim- och idrottshall. 

Dag före alla helgons dag och Alla helgons dag

Alla typer av anläggningar har öppet.

Dag före julafton

Alla typer av anläggningar har öppet.

Julafton och Juldagen

Öppet: bollplan, sportfält.
Stängt: idrottsplats, hallar, kortlåsanläggningar, sim- och idrottshall.

Annan dag jul

Alla typer av anläggningar har öppet.

Dagen för Nyårsafton

Alla typer av anläggningar har öppet.

Nyårsafton

Öppet: bollplan, sportfält. Idrottsplats klockan 8.00-16.00. Hallar, kortlåsanläggningar, sim-och idrottshall till klockan 16.00.

Vi erbjuder övernattning i skolors klassrum och gymnastiksalar samt i idrottshallar. Kunden ska själv se till att försäkring finns för samtliga deltagare.

Kontakta bokningen via e-post bokningen.idrott@stockholm.se med önskemål om anläggning, datum, syfte och antal deltagare senast 21 dagar före tillfället. Önskemål för sommarperioden ska vara Bokningen tillhanda senast 30 april.

Avbokning

En övernattsbokning måste avbokas senast 21 dagar före första bokningstillfället för att kreditering ska ske.

Kompletterande regler för tillfällig förläggning

 • Den som disponerar den tillfälliga förläggningen ansvarar helt för säkerheten under den tid som arrangemanget omfattar. Detta innebär att övernattande gäster ska ta del av och förstå de regler och anvisningar som gäller för förläggning i lokal/byggnad samt ha en namngiven förläggningsansvarig som ska närvara under förläggningen.
 • Vid fel eller ordningsproblem kontakta jour på telefon 0768-25 44 10.
  Eftersom det endast går att kontakta jour per telefon krävs det att förläggningsansvarig kan kommunicera per telefon.
 • Hyresgästen ska efter avslutat förläggning städa och iordningställa lokalen.
 • Hyresgästen kommer att tilläggsdebiteras om hyresgästen inte städat och iordningställt lokalen efter sig.
 • Hyresgästen kommer att tilläggsdebiteras vid skadegörelse under hyrestiden.
 • Förläggningsansvarig blir per automatik den som är ansvarig för bokningen hos Idrottsförvaltningen om inte hyresgäst påpekar annat. Det ska alltid finnas en förläggningsansvarig i tjänst som vid behov ska svara mot Räddningstjänsten.
 • Föreningar/organisationer som förhyr lokaler av Stockholms stad har ett ansvar att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand samt hindra eller begränsa skador till följd av brand, detta framgår i 2 kap 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
 • Förläggningsansvarig ansvarar för att:
  - aktuella förläggningslistor finns för varje lokal där förläggning förekommer.
  - de övernattande tagit del av och förstått de regler som gäller för aktuell lokal/byggnad.
  - det finns en vaken vakt dygnet runt och som under tiden 22.00–06.00 utför minst två bevakningsronder under natten.
  - lokalerna städas och iordningsställs efter avslutat förläggning.
 • Det åligger hyresgäst att ha erforderliga försäkringar avseende ansvar och olycksfall.
 • De förhyrda lokalerna före- och efterbesiktigas enligt separat protokoll

Ordningsregler

 • En fungerande telefon för att kunna ringa 112 ska finnas i anläggningen.
 • Levande ljus eller annan öppen låga får inte förekomma.
 • Nötter och andra allergiframkallande ämnen får inte medföras i lokalerna.
 • Rökning och alkohol är inte tillåten inom skolområdet.
 • Matlagning, kaffekokning eller liknande får endast ske i lokaler avsedda för detta.
 • Stolar, bänkar och andra lösa inventarier får inte lagras i korridorer och trapphus.
 • Kläder får inte torkas eller förvaras i korridorer och trapphus.
 • Förvaring av brännbart materiel till exempel sopsäckar eller brandfarlig vätska får inte förvaras i lokaler ämnat för övernattning, korridorer eller trapphus.
 • Parkering på skolans område får endast ske på anvisade p-platser.

Fördelning av tränings- och matchtider

Fördelningen av säsongstider i Stockholms stads idrottsanläggningar styrs av idrottsnämndens beslutade principer. Målet är att uppnå en rättvis och likvärdig fördelning.

För att delta i fördelningen måste föreningar uppfylla vissa kriterier. När tiderna är fördelade kan övriga tillgängliga tider bokas genom idrottsförvaltningens bokningssystem.

Några av de viktigaste punkterna i fördelningsprocessen:

 • Prioritet ges till föreningar med verksamhet för barn och ungdomar mellan 7–20 år samt personer med funktionsnedsättning.
 • Fördelningen sker i första hand till föreningar som är berättigade till stöd i Stockholms stad och är anslutna till ett specialidrottsförbund som är medlemmar i Riksidrottsförbundet.
 • För seniorer baseras fördelningen på antal lag och serietillhörighet.
 • Fördelningen av tider ska vara jämställd utifrån kön.
 • Tider kan även fördelas till öppen idrottsverksamhet.
 • Verksamhet som riktar sig till prioriterade målgrupper har företräde till vardagar 15.00–17.00.
 • Fördelningen av tider ska primärt ske i närområdet.
 • Anläggningar med särskild inriktning ger vissa idrotter företräde.
 • På helger prioriteras förbundssanktionerade matcher, tävlingar och idrottsevenemang.
 • Nya idrotter och nya föreningar ska ges förutsättningar att etablera sig.

Fördelningsprinciperna kompletterades 2018 med mer detaljerade anvisningar för att tydliggöra fördelningsprocessen.

Dessa anvisningar gäller för fastställda säsonger. Alla föreningar ska behandlas likvärdigt över staden. Därför ska stadens genomsnittliga behovstäckning vara riktvärde för alla fördelningsområden.

Föreningarna delas geografiskt in utefter stadens stadsdelar. Inom respektive idrott kan flera stadsdelar slås ihop till ett fördelningsområde beroende på anläggningstillgång.

Föreningarnas områdestillhörighet bestäms av förvaltningen.

I ett första steg avsätts tränings- respektive matchtid till mindre idrotter och förbund, ofta med större regionalt upptagningsområde. Det sker enligt de allmänna fördelningsprinciperna. En idrott tilldelas tid om förvaltningen anser att den har tävlings- och träningssäsong under tillräckligt stor del av den fastställda säsongen. Matchtid fastställs i samråd med respektive specialidrottsförbund.

Bidragsberättigade medlemmar (ungdomar)

För att ge varje förening ett storleksmått i antalet träningstillfällen, i förhållande till andra föreningar, görs en beräkning som utgår från respektive idrotts förutsättningar och åldersstruktur. Medlemmarna delas in enligt stadens fastställda åldersintervaller. Antalet medlemmar hämtas från stadens bidragssystem där föreningarna årligen redovisar sina medlemmar och aktiviteter.

Bidragsberättigade medlemmar genererar träningstid utefter åldersstrukturen som gäller idag:

 • 7-12 år är berättigade till 1,5 träningstillfälle/vecka
 • 13-16 år är berättigade till 2 träningstillfällen/vecka
 • 17-20 år är berättigade till 3 träningstillfällen/vecka

För medlemmar i åldern 7-12 år är det allra viktigast att tid tilldelas i föreningens närområde.

Förvaltningen har ambitionen att en förening ska tilldelas all tilldelad träningstid i respektive stadsdel.

Seniorer

Seniorverksamhet inom lagidrotter tilldelas träningstid baserat på serietillhörighet kommande säsong. Endast ordinarie förbunds-sanktionerat seriespel berättigar till träningstider. Seniorlagen kan ha annan stadsdelstillhörighet än föreningens bidragsberättigade verksamhet.

 • Nivå 1 tilldelas 4 träningstillfällen/vecka
 • Nivå 2 tilldelas 3 träningstillfällen/vecka
 • Nivå 3 tilldelas 2 träningstillfällen/vecka
 • Nivå 4 tilldelas 1 träningstillfälle/vecka

Seniorverksamhet i individuella idrotter tilldelas träningstid efter behov inom respektive idrott i tillgängliga anläggningar.

Kontaktinformation

Bokningen
Idrottsförvaltningen

Telefontider
måndag 10.00–12.00
tisdag–torsdag 13.00–15.00
fredag 10.00–12.00
För att vi ska kunna ge dig bäst service, ber vi dig i första hand att kontakta oss genom e-post.
Telefon
Telefon 08-508 27 510
E-post
E-post bokningen.idrott@stockholm.se

Uppdaterad