Stöd till eget skapande, deltagande och folkbildning

Är du med i en kulturförening som skapar och genomför olika kulturaktiviteter och arrangemang? Då kan du söka kulturstöd till eget skapande, deltagande och folkbildning.

Stödet kan sökas av

 • kulturföreningar
 • organisationer med verksamhet inom kultur och eget skapande
 • arrangörer av kulturprogram.

Du kan söka stöd för

 • aktivitet eller verksamhet där målgruppen är deltagare eller medskapare
 • aktivitet eller verksamhet som främjar eget skapande, delaktighet, folkbildning eller egen organisering
 • aktivitet eller verksamhet som stärker, utvecklar eller förmedlar kunskap om de nationella minoriteternas språk och kulturella uttryck
 • aktivitet eller verksamhet som vilar på demokratisk grund
 • aktivitet eller verksamhet utan vinstsyfte.

Aktiviteten ska vara öppen för alla och ska äga rum i Stockholms stad. 

Ansökningsdatum och besked

Din ansökan ska vara oss tillhanda senast klockan 15.00 sista ansökningsdag. Vi tar inte emot några kompletteringar efter sista ansökningsdatum. Aktiviteterna får inte starta innan datum för besked.

Våren 2024

 • Belopp upp till 400 000 kronor.
  Utlysningen öppnar den 8 januari. Sista ansökningsdag den 2 februari klockan 15.00. Besked om beslut den 2 april 2024.
 • Belopp upp till 400 000 kronor.
  Utlysningen öppnar den 22 april. Sista ansökningsdag den 13 maj klockan 15.00. Besked om beslut den 29 augusti 2024.

Hösten 2024

 • Belopp över 400 000 kronor.
  Utlysningen öppnar den 12 augusti. Sista ansökningsdag den 30 augusti klockan 15.00. Besked om beslut den 12 december 2024.

Ansök om och redovisa stöd

Använd vår ansökningsportal för att ansöka om stöd eller redovisa ett beviljat stöd.

Så bedömer vi din ansökan

När kulturförvaltningen bedömer din ansökan tittar vi först på om ansökan uppfyller de generella villkor och krav som gäller för samtliga kulturstöd. Det är också viktigt att du har skickat med rätt handlingar beroende på vilken organisationsform din förening har. Exempel:

Ideella föreningar ska

 • vara registrerade med organisationsnummer
 • bifoga föreningens stadgar
 • bifoga signerat senaste årsmötesprotokoll med styrelsens medlemmar
 • bifoga signerat senaste årsbokslut
 • bifoga kopia på firmatecknares legitimation
 • om andra ska arvoderas eller ges förmåner inom aktiviteten/verksamheten ska den ideella föreningen vara registrerad som arbetsgivare.

Krav för olika organisationsformer

Om du söker stöd över 400 000 kronor ska du redogöra för hur ni arbetar mot hot, övergrepp och sexuella trakasserier i er organisation. Redogörelsen gör du på en särskild blankett. Blanketten hittar du under vår information om generella villkor och krav för kulturförvaltningens stödformer. 

Om din ansökan uppfyller våra villkor går vi vidare med att bedöma ansökan utifrån stödets särskilda villkor.

När kulturförvaltningen bedömer din ansökan om stöd till eget skapande, deltagande och folkbildning använder vi oss av tre bedömningsgrunder.

Deltagande och förankring

Här bedömer vi

 • på vilket sätt stockholmarnas engagemang och kreativitet tas tillvara
 • hur enskilda och grupper involveras utifrån sina egna förutsättningar
 • hur mycket aktiviteten eller verksamheten styrs av värderingar om lika rättigheter och möjligheter
 • vilken förankring initiativet har i en stadsdel.

Nyskapande och utvecklande

Här bedömer vi bland annat graden av nyskapande och utveckling av aktiviteten eller verksamheten inom

 • metod och arbetssätt
 • programinnehåll och uttryck
 • samarbeten och finansiering
 • varifrån initiativet kommer
 • hur angeläget det är för en målgrupp
 • om aktiviteten eller verksamheten har relevans för dem som berörs.

Genomförbarhet och långsiktighet

Här bedömer vi om aktiviteten eller verksamheten har de resurser som behövs för att kunna genomföras.

I bedömningen tittar vi på

 • budget och finansiering
 • samarbeten
 • förmåga att genomföra aktiviteten eller verksamheten
 • på vilket sätt aktiviteten eller verksamheten bidrar till att stärka civilsamhället och ett demokratiskt Stockholm på längre sikt.

Om din ansökan har blivit beviljad

Om du har fått din ansökan beviljad har du vissa skyldigheter som du måste uppfylla. Det gäller till exempel om det uppstår förändringar i programmet eller din verksamhet, hur du ska ange i din marknadsföring att du har fått stöd från Stockholms stad och hur du ska lämna in din redovisning.

Här kan du läsa mer om vilka skyldigheter du har när du har fått stöd från oss.

Ge information till kulturförvaltningen

Du är skyldig att ge kulturförvaltningen information och svara på frågor som kulturförvaltningen ställer i samband med handläggning och uppföljning av din ansökan.

Om innehållet i aktiviteten/verksamheten förändras mycket i förhållande till vad som står i ansökan måste du meddela kulturförvaltningen skriftligt så snart som möjligt. Detta gäller exempelvis stora förändringar av din aktivitet/verksamhet, tidsplan, budget eller målsättningar.

Information om tillgänglighet

Om du arrangerar publik verksamhet ska information om tillgänglighet för personer med funktionsvariationer stå i ert informationsmaterial. Till exempel på webbplats, i sociala medier eller i fristående evenemangskalendrar.

Ta emot besök från kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen har rätt att besöka aktiviteten eller verksamheten som har beviljats stöd.

Fördjupad analys

Kulturförvaltningen gör med hjälp av konsult regelbundet fördjupad uppföljning av organisationer som får stöd. Har du beviljats stöd förbinder du dig att vid fördjupad analys ge tillgång till underlag som visar hur stödet har använts och hur din verksamhet bedrivs. Underlag kan till exempel vara bokföring, årsredovisning, avtal, protokoll, stadgar och publikstatistik.

Redovisning av stöd

Redovisning av stöd ska ske enligt kulturförvaltningens anvisningar. Har du fått beviljat flerårigt stöd ska du redovisa varje år. Redovisningen ska innehålla de uppgifter som kulturförvaltningen efterfrågar.

Förlängning av perioden för stödets användning

Om du inte hinner använda stödet inom den period du angett i din ansökan kan du ansöka om förlängning. Ansökan om att förlänga perioden gör du skriftligt till kulturförvaltningen så snart du ser att perioden behöver förlängas. Du måste göra din ansökan innan den ursprungliga perioden går ut. Kulturförvaltningen beslutar om eventuell förlängning och meddelar dig skriftligt.

Återbetalning av outnyttjade medel

Beviljade stöd får endast användas till den aktivitet/verksamhet du har angett i din ansökan. Beviljat stöd som inte använts ska betalas tillbaka till kulturförvaltningen.

Återkrav

Om du inte genomför det som du har angett i din ansökan kan kulturförvaltningen besluta att kräva tillbaka hela eller delar av stödet.

Du blir återbetalningsskyldig om

 • du har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att stöd har beviljats felaktigt eller med för högt belopp
 • stödet av något annat skäl har utbetalats felaktigt eller med för högt belopp och du borde ha insett detta
 • stödet helt eller delvis inte har används eller om det inte använts för den aktivitet/verksamhet du har angett i din ansökan
 • du inte lämnar in en korrekt redovisning
 • du i övrigt inte följt de generella villkoren för stöd.

Marknadsföring

Det ska tydligt stå i allt informationsmaterial att Stockholms stad har beviljat stöd till aktiviteten eller verksamheten. Till exempel på webbplats, i sociala medier, tidskrifter, i programblad eller på affischer. I materialet ska det stå med text: Med stöd från Stockholms stad. Stockholms stad ska aldrig anges som medarrangör och stadens logotyp får inte användas.

Du kan ladda ner texten ”Med stöd från Stockholms stad” eller engelsk text ”Financial Support by the City of Stockholm” för tryck och digital publicering här på webbplatsen. 

Text tryck svart (eps)
Text tryck vit (eps)

Text digital svart (png)
Text digital vit (png)

Engelsk text tryck svart (eps)
Engelsk text tryck vit (eps)

Engelsk text digital svart (png)
Engelsk text digital vit (png)

Kulturförvaltningen arbetar aktivt med miljö och hållbarhet inom kultur. Därför vill vi gärna att verksamheter som får stöd bidrar till positiv miljöpåverkan och tar hänsyn till hållbarhet.

Stockholms stad har tagit fram en hållbarhetsguide med tips och förslag på hur alla i organisationen kring ett evenemang kan arbeta för att evenemanget ska vara hållbart, både till ansvarsfulla sociala krav och till miljömässiga krav. Förutom inspiration till att skapa hållbara evenemang kan guiden underlätta arbete med planering, genomförande och avslut.

Kulturförvaltningen har också tagit fram en informationsfolder "Hållbar konst" som riktar sig till konstnärer. I foldern har vi samlat fakta och tips som kan vara användbara även för dig som arbetar inom annat konstnärligt område än konst och konsthantverk.

Hållbar konst (pdf)

Beviljade ansökningar

Vi publicerar beviljade ansökningar från år 2018 och framåt. Vill du få information om ansökningar som beviljats år 2017 och bakåt hänvisar vi till kulturförvaltningens registratur.

E-post: kultur@stockholm.se

Beslut om stöd till eget skapande, deltagande och folkbildning upp till 400 000 kronor 2024-03-27

Föreningen för Enskedespelet
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Stiftelsen Kurdiska biblioteket
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Kultur och kvalitet
Beviljat belopp: 223 000 kronor

Semente ekonomisk förening
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Tempo dokumentärfestival
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Bagarmossens Folkets hus-förening
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Unga Klara AB
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Drömstort
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Föreningen Doun Doun Bah
Beviljat belopp: 160 000 kronor

Xclusive idrott & kulturförening
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Folk
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Rågsveds idrottsförening
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Svenska med baby
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Stockholms läns hemslöjdsförening
Beviljat belopp: 121 000 kronor

Föreningen Paideia folkhögskola
Beviljat belopp: 120 000 kronor

Trans fest Stockholm
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Ung teaterscen
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Tigris fåglar
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Club Folle
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Bingbong event AB
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Ekman, Lars Daniel
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Limmud Stockholm
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Galdem a talk förening
Beviljat belopp: 70 000 kronor

Högalids hembygdsförening
Beviljat belopp: 65 000 kronor

Sthlm dance agency AB
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Annelie Drewsen språk & skrift AB
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Yrkestrubadurernas förening, ytf
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Fören F hörselskadade och döva barn med familjer
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Romano Pasos research centre
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Föreningen jamaicansk kultur
Beviljat belopp: 45 000 kronor

Capoeira club cultura brasileira
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Latinamerikagrupperna
Beviljat belopp: 28 000 kronor

Beslut om stöd till eget skapande, deltagande och folkbildning upp till 400 000 kronor 2023-11-14

Juice studios insamlingsstiftelse
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Förenade förorter
Beviljat belopp: 350 000 kronor

Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige                    
Beviljat belopp: 350 000 kronor

Rinkeby Folkets husförening  
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Folkets husby  
Beviljat belopp: 290 000 kronor

Teater reflex   
Beviljat belopp: 250 000 kronor                                               

Föreningen Tegelscenen
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Rugman, Lucy Katherine          
Beviljat belopp: 220 000 kronor

Blivande idéer AB
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Kulturföreningen Björkhagens hjärta     
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Omställning Skärholmen
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Make a difference dans- och kulturförening (M.A.D.)           
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Det gror i betongen
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Turning tables Sweden
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Hägerstensåsens medborgarhusförening
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Leadit ab
Beviljat belopp: 180 000 kronor

Husby konst & hantverksförening                   
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Stademonia tattoo Stockholm handelsbolag
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Gatuverket
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Kjell o Emma Nordenstam handelsbolag
Beviljat belopp: 150 000 kronor

É romani glinda                         
Beviljat belopp: 130 000 kronor                                   

Föreningen paideia folkhögskola                    
Beviljat belopp: 120 000 kronor            

Xclusive idrott & kulturförening                       
Beviljat belopp: 110 000 kronor                        

The organisation of sierra leoneans in Sweden
Beviljat belopp: 100 000 kronor                                   

Stiftelsen o/modernt               
Beviljat belopp: 100 000 kronor

20tal
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Bromma folkhögskola             
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Graffitisthlm AB                        
Beviljat belopp: 100 000 kronor

House of Ukraine Stockholm ideell förening 
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Limmud stockholm                  
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Wihk Music Productions AB  
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Röstjärn           
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Beslut om stöd till eget skapande, deltagande och folkbildning upp till 400 000 kronor 2023-03-2023

Changers Hub – Changers Kista: Creatives Create
Beviljat belopp: 300 000 kronor 

Stiftelsen The Global Village – Järva Filmfestival 2023
Beviljat belopp: 300 000 kronor 

The National Black Theatre of Sweden AB – NBTS new writing for the stage. Development of budding talent through text, spoken word and improvisational workshop.
Beviljat belopp: 250 000 kronor 

Bagarmossens Folketshusförening – Kultur hela dan!
Beviljat belopp: 250 000 kronor 

Mossutställningar – Elementa – Elementära frågor för Skärholmens utformning
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Årsta Folkets Husförening - Stadsfest/70-årsfirande Årsta Centrum, scenkonst- och musikworkshops för barn och unga
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

Stockholm filmfestival AB – Mobila filmverkstäder och Film utan gränser
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Turning Tables Sweden – Turning Tables Hässelby
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

Popkollo Stockholm – Popkollo STHLM – Together!
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

Stiftelsen Kurdiska Biblioteket – Publikprogram på Kurdiska biblioteket
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Förening Doun Doun Bah – The Gathering – sessions 
Beviljat belopp: 187 000 kronor 

Kultur och Kvalitet - Outsider Art - Konstutställningar på Telefonfabriken
Beviljat belopp: 150 000 kronor 

Kulturföreningen Björkhagens Hjärta – Kulturföreningen Björkhagens Hjärta höstprogram 2023
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Föreningen Jamaicansk Kultur – Young Sound – en mötesplats för unga vuxna i skapandet och lärandet av musik!
Beviljat belopp: 150 000 kronor 

Danskollektivet Synergi – Dansdagar i Snösätra med Danskollektivet Synergi
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Teaterverket Ekonomisk förening – Öppen produktion på Teaterverket – 2023
Beviljat belopp: 100 000 kronor

DrömStort – Pre-event Festival
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Föreningen Paideia Folkhögskola – Klezmer Jam med Paideia Folkhögskola
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Skarpnäcks Kvartersteaterförnäktergalningarna – Musik för Medmänsklighet
Beviljat belopp: 90 000 kronor 

Husby Konst & Hantverksförening – Mina drömmars ort!
Beviljat belopp: 85 000 kronor 

Remakebolaget Stockholm – Mural Remake
Beviljat belopp: 85 000 kronor

Ekman, Lars Daniel – Rice and peas, riddim and dance – Caribbean food and culture fest
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Högalids Hembygdsförening – 1.”Högalids Hembygdsförening firar 50 år i Ekermanska Malmgården” 2. ”Söderbönor berättar”
Beviljat belopp: 75 000 kronor 

Social Site Specific AB – An Action for Hall of fame 
Beviljat belopp: 65 000 kronor 

Föreningen Södergården - Södergården höstsalong
Beviljat belopp: 62 000 kronor 

Annelie Drewsen Språk & Skift AB – Nobel i Rinkeby och Tensta 2023
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Trans Fest Stockholm – Transfesten 2023
Beviljat belopp: 55 000 kronor 

Opera Viva – Carmen
Beviljat belopp: 50 000 kronor 

Stockholms Basförening – Snösätra Ekar!
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Shanta Idrottsförening – Nationaldagsfirande på Rinkeby torg
Beviljat belopp: 50 000 kronor 

Daryeel Relief – Kulturupplevelser berikar människan
Beviljat belopp: 50 000 kronor 

Gunnarsson, Thomas – Graffiti-workshop, barnvägg, Stockholm-derby och samtal med föräldrar ”Hjälp! Mitt barn målar graffiti!”
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Sparr, Jonathan – Organiserat kaos presenterar: Big Bag Battles - NHL Edition.
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Beslut om stöd till eget skapande, deltagande och folkbildning över 400 000 kronor 2022-12-06

Global Village - Järvaveckan
Beviljat belopp: 500 000 kronor

Mittiprickteatern vid Husby Gård
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Sameföreningen i Sverige
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Street Star - Terminalen
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Blivande - Frihamnstorget
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Beslut om stöd till eget skapande, deltagande och folkbildning upp till 400 000 kronor 2022-10-27


NORDIC UKRAINE FORUM
Beviljat belopp: 292 000 kronor

TEATER REFLEX
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Teater Giljotin AB
Beviljat belopp: 233 000 kronor

RINKEBY FOLKETS HUSFÖRENING – Bokfestival
Beviljat belopp: 200 000 kronor

H Olsson Ord och Vision – Gustav Vasas intåg i Stockholm
Beviljat belopp: 200 000 kronor

StaDemonia Tattoo Stockholm Handelsbolag
Beviljat belopp: 150 000 kronor

SVENSKA MED BABY
Beviljat belopp: 150 000 kronor

STIFTELSEN FRYSHUSET
Beviljat belopp: 150 000 kronor

KULTURFÖRENINGEN BJÖRKHAGENS HJÄRTA
Beviljat belopp: 140 000 kronor

É ROMANI GLINDA
Beviljat belopp: 125 000 kronor

STIFTELSEN FINLANDS KULTURINSTITUT I SVERIGE
Beviljat belopp: 100 000 kronor

DRÖMSTORT
Beviljat belopp: 100 000 kronor

STREETGÄRIS
Beviljat belopp: 100 000 kronor

FÖRENINGEN MIDSOMMARGÅRDEN
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Kristinehovs malmgård ekonomisk förening
Beviljat belopp: 100 000 kronor

DARYEEL RELIEF (DR)
Beviljat belopp: 100 000 kronor

STIFTELSEN O/MODERNT
Beviljat belopp: 100 000 kronor

20TAL
Beviljat belopp: 90 000 kronor

BERÄTTARNÄTET ÖST
Beviljat belopp: 80 000 kronor

TORNEDALINGAR I STOCKHOLM
Beviljat belopp: 80 000 kronor

VÄLLINGBY FOLKETSHUSFÖRENING
Beviljat belopp: 80 000 kronor

LIMMUD STOCKHOLM
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Beslut om stöd för eget skapande, demokrati och folkbildning* 2022-04-26

*Stödet har efter detta beslut bytt namn till eget skapande, deltagande och folkbildning

Förenade förorter – Ortens bästa poet
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Stiftelsen The Global Village – Djärvascenen
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Folk i Skärholmen – Konstnärlig stadsvandring
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Folkets Husby – Järva röstar
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Fredrika Bremer-förbundet – Kvinnohuset
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Hökarängens stadsdelsråd – sommarlovsaktiviteter i Fagerlidsparken
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Kultur och Kvalitet – Boom scenkonstfestival
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Stiftelsen Kurdiska biblioteket
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Studieförbundet Vuxenskolan – Kulturhus på Östermalm
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Turning tables – Kulturlaboratorium
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Vällingby Folkets husförening – Kulturverkstad
Beviljat belopp: 180 000 kronor

Konstnärscentrum Öst – Konstdepartementet
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Designbastarder AB – Bingodöden
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Kulturföreningen Björkhagens hjärta
Beviljat belopp: 142 500 kronor

Doun Doun Bah – The Gathering
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Kulturföreningen Mums – interaktiva föreställningar av klassisk litteratur
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Skådebanan Stockholms län – Livsaft
Beviljat belopp: 100 000 kronor

StaDemonia Tattoo Stockholm – Queer art fest Stockholm 2022
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Streetstar – Sisters & brothers 2022
Beviljat belopp:100 000 kronor

Transfest 2022
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Paideia folkhögskola – Klezmer-jam
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Annelie Drewsen språk & Sift AB/Nobel i Rinkeby och Tensta 2022
Beviljat belopp: 60 000 kronor

É Romani Glinda – Le Glaténge Pen Club (Romska penklubben)
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Romano Pasos Research centre – Konsert, romer i centrum
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Kristinehovs malmgård – svenska turer till nordiska kadriljer
Beviljat belopp: 24 000 kronor

Beslut om stöd för eget skapande, demokrati och folkbildning 2021-11-02

Mittiprickteatern Ekonomisk Förening       
Beviljat belopp: 400 000

Teaterverket Ekonomisk förening            
Beviljat belopp: 400 000

FÖRENINGEN SVERIGE BERÄTTAR           
Beviljat belopp: 300 000

STIFTELSEN THE GLOBAL VILLAGE/Järva Filmfestival 2022       
Beviljat belopp: 300 000

FÖRENINGEN FÖR ENSKEDESPELET         
Beviljat belopp: 250 000

HÄGERSTENSÅSENS MEDBORGARHUSFÖRENING     
Beviljat belopp: 250 000

KIDS OF THE NIGHT AB           
Beviljat belopp: 250 000

STIFTELSEN FRYSHUSET         
Beviljat belopp: 250 000

ABF-S AVDELNING I STOCKHOLM            
Beviljat belopp: 240 000

KULTURFÖRENINGEN MUMS    
Beviljat belopp: 200 000

OFF-STOCKHOLM    
Beviljat belopp: 200 000

OMSTÄLLNING SKÄRHOLMEN   
Beviljat belopp: 200 000

STIFTELSEN FINLANDS KULTURINSTITUT I SVERIGE 
Beviljat belopp: 200 000

STIFTELSEN SVENSKA BARNBOKSINSTITUTET         
Beviljat belopp: 200 000

Stockholms filmfestival AB / Film utan gränser 2022  
Beviljat belopp: 200 000

STREETSTAR           
Beviljat belopp: 150 000

É ROMANI GLINDA/Romska kulturdagar 2022          
Beviljat belopp: 123 000

KULTURKAMPANJEN 
Beviljat belopp: 120 000

Föreningen Skärgårdsbåten     
Beviljat belopp: 100 000

FÖRENINGEN JAMAICANSK KULTUR         
Beviljat belopp: 100 000

SENSUS STUDIEFÖRBUND       
Beviljat belopp: 100 000

STOCKHOLMS DÖVAS FÖRENING            
Beviljat belopp: 100 000

TRANS FEST STOCKHOLM        
Beviljat belopp: 900 00

FÖRENINGEN SÖDERGÅRDEN   
Beviljat belopp: 67 000

Beslut om stöd för eget skapande, demokrati och folkbildning 2021-05-07

STIFTELSEN THE GLOBAL VILLAGE/Järvaveckan live
Beviljat belopp: 400 000 kr

Blivande Idéer AB/Frihamnstorget 2022
Beviljat belopp: 200 000 kr

HÖKARÄNGENS STADSDELSRÅD
Beviljat belopp: 200 000 kr

KONSTNÄRSCENTRUM ÖST KC
Beviljat belopp: 200 000 kr

RUGMAN, LUCY KATHERINE
Beviljat belopp: 200 000 kr

STIFTELSEN KURDISKA BIBLIOTEKET
Beviljat belopp: 200 000 kr

STREETCORNER/Kulturkvarter Snösätras Framtid
Beviljat belopp: 200 000 kr

STREETSTAR/SISTERS & BROTHERS 2021
Beviljat belopp: 200 000 kr

DET GROR I BETONGEN
Beviljat belopp: 150 000 kr

TEATERFÖRENINGEN DARLING DESPERADOS
Beviljat belopp: 150 000 kr

Kjell o Emma Nordenstam Handelsbolag
Beviljat belopp: 130 000 kr

BUGATTI, CHIARA/Bibliotek-a
Beviljat belopp: 100 000 kr

SAMEFÖRENINGEN I STOCKHOLM/Samisk afton 2021
Beviljat belopp: 75 000 kr

SHANTA IDROTTSFÖRENING
Beviljat belopp: 75 000 kr

Annelie Drewsen Språk & Skrift AB
Beviljat belopp: 60 000 kr

LIMMUD STOCKHOLM
Beviljat belopp: 60 000 kr

É ROMANI GLINDA/Romska PEN-klubben
Beviljat belopp: 50 000 kr

Emelie Enlund och Niklas Hellberg
Beviljat belopp: 50 000 kr

Beslut om stöd för eget skapande, demokrati och folkbildning 2021-01-25

FÖRENINGEN FÖR ENSKEDESPELET    
Beviljat belopp: 350 000

Mittiprickteatern Ekonomisk Förening/Husby gård 2021              
Beviljat belopp: 350 000

STIFTELSEN FINLANDS KULTURINSTITUT I SVERIGE 
Beviljat belopp: 320 000

TURNING TABLES SWEDEN         
Beviljat belopp: 300 000

STREETSTAR
Beviljat belopp: 275 000

CHANGERS HUB              
Beviljat belopp: 250 000

STIFTELSEN SVENSKA BARNBOKSINSTITUTET          
Beviljat belopp: 250 000

JUDISKA FÖRSAMLINGEN I STOCKHOLM                 
Beviljat belopp: 200 000

NORRA BANTORGETS INTRESSEFÖRENING             
Beviljat belopp: 175 000

OFF-STOCKHOLM
Beviljat belopp: 150 000

Sta Demonia Tattoo Stockholm Handelsbolag         
Beviljat belopp: 150 000

STIFTELSEN SKÄRGÅRDSBÅTEN           
Beviljat belopp: 150 000

TEATER REFLEX                
Beviljat belopp: 150 000

20TAL         
Beviljat belopp: 100 000

BAUER, PETRA                  
Beviljat belopp: 100 000

HUSBY KONST & HANTVERKSFÖRENING                 
Beviljat belopp: 100 000

KULTURFÖRENINGEN MUMS               
Beviljat belopp: 100 000

SAMEFÖRENINGEN I STOCKHOLM/folkbildning      
Beviljat belopp: 80 000

TORNEDALINGAR I STOCKHOLM        
Beviljat belopp: 80 000

SKARPNÄCKS KVARTERSTEATERFÖR NÄKTERGALNINGARNA   
Beviljat belopp: 75 000

STIFTELSEN FRYSHUSET/fotoutställning                   
Beviljat belopp: 75 000

STIFTELSEN FRYSHUSET/podd             
Beviljat belopp: 75 000

Unna design Handelsbolag                  
Beviljat belopp: 45 000

GRAFISKA SÄLLSKAPET   
Beviljat belopp: 40 000

SAMEFÖRENINGEN I STOCKHOLM/nationaldag     
Beviljat belopp: 40 000

STIFTELSEN INUTI            
Beviljat belopp: 40 000

FINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM  
Beviljat belopp: 30 000

TRANS FEST STOCKHOLM
Beviljat belopp: 20 000

 

Här kommer beviljade ansökningar om Stöd till eget skapande, demokrati och folkbildning att publiceras. 

Beslut om kulturstöd 2019-12-10, belopp över 350 000 kronor

Flerårigt stöd

Selam
Selams kulturprogram 2020-2021
Beviljat belopp: Flerårigt stöd om 1 400 000 kronor för år 2020 och 1 400 000 kronor för år 2021. Totalt belopp: 2 800 000 kronor.

Weld ekonomisk förening
Welds verksamhet
Beviljat belopp: Flerårigt stöd om 750 000 kronor för år 2020 och 750 000 kronor för år 2021. Totalt belopp: 1 500 000 kronor.

Säfsten Produktion AB
Björn Säfsten 2020-2022
Beviljat belopp: Flerårigt stöd om 400 000 kronor för år 2020, 400 000 kronor för år 2021 och 400 000 kronor för år 2022. Totalt belopp: 1 200 000 kronor

Föreningen Rere
Sceniska möten med ung publik 2020-2022
Beviljat belopp: Flerårigt stöd om 300 000 kronor för år 2020, 300 000 kronor för år 2021 och 300 000 kronor för år 2022. Totalt belopp: 900 000 kronor.

Engångsstöd

Folkoperan Aktiebolag
Folkoperan
Beviljat belopp: 8 700 000 kronor

Stiftelsen Nobel Center
Nobel Prize Museum
Beviljat belopp: 8 000 000 kronor

Stiftelsen Dansens Hus
Dansens Hus 2020
Beviljat belopp: 7 490 000 kronor

Stiftelsen Strindbergsmuseet
Museiverksamhet samt teaterverksamhet
Beviljat belopp: 5 750 000 kronor

Orionteatern AB
Verksamhet 2020
Beviljat belopp: 3 800 000 kronor

Aktiebolaget Fasching Musikproduktion (SVB)
Konsertverksamhet 2020
Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Teater Tre Stockholm, ekonomisk förening
Verksamhet 2020
Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Teater Galeasen ekonomisk förening
Verksamhet 2020
Beviljat belopp: 1 400 000 kronor

Moment
moment:teater 2020
Beviljat belopp: 1 300 000 kronor

Cirkus Cirkör ideell förening
Cirkus Cirkör i Stockholms stad 2020
Beviljat belopp: 1 200 000 kronor

Stiftelsen Carl och Elise Eldhs ateljé
Carl Eldhs Ateljémuseum
Beviljat belopp: 1 100 000 kronor

Stiftelsen Judiska Museet i Stockholm
Beviljat belopp: 1 100 000 kronor

Stiftelsen K.A.Almgren Sidenväveri & museum
K A Almgren Sidenväveri & museum
Beviljat belopp: 1 100 000 kronor

Mittiprickteatern Ekonomisk Förening
Verksamhet 2020
Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Site- Stockholm International Theatre on export
Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Indio Cinema AB
Bio Rio - film, samtal och stadsutveckling
Beviljat belopp: 950 000 kronor

DANSISTAN ekonomisk förening
Dansistan/Cirkusistan 2020
Beviljat belopp: 900 000 kronor

Konstnärernas Kollektivverkstads serviceaktiebolag
Beviljat belopp: 900 000 kronor

Stockholm International Jazz & Blues Festival AB
Verksamhet 2020
Beviljat belopp: 900 000 kronor

Teater Brunnsgatan Fyra
Verksamhet 2020
Beviljat belopp: 900 000 kronor

Unga Klara AB
Verksamhet 2020
Beviljat belopp: 900 000 kronor

Stiftelsen Färgfabriken
Samtida konst, arkitektur
Beviljat belopp: 800 000 kronor

Teater de Vill
Verksamhet 2020
Beviljat belopp: 800 000 kronor

Farhang Föreningen
Farhangs musikverksamhet 2020
Beviljat belopp: 700 000 kronor

Föreningen Fylkingen upa
Programverksamhet 2020
Beviljat belopp: 700 000 kronor

Playhouse Teater Stockholm ekonomisk förening
Verksamhet 2020
Beviljat belopp: 700 000 kronor

Stift Index - The Swedish Contemp. art found
Index Foundation: Program 2020
Beviljat belopp: 700 000 kronor

CCAP
Beviljat belopp: 600 000 kronor

Kulturföreningen Konsthall C
Konstnärligt program 2020
Beviljat belopp: 600 000 kronor

Supermarket Art Fair, Ekonomisk förening
Stockholm Independent Art Fair
Beviljat belopp: 550 000 kronor

É Romani Glinda
5 Folk Festival 2020
Beviljat belopp: 500 000 kronor

Re:Orient Ideell förening
Re:Orient 2020
Beviljat belopp: 500 000 kronor

Stockholm Early Music Festival
Beviljat belopp: 500 000 kronor

Föreningen Nya Pygméteatern
Verksamhet 2020
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Riksförbundet för folkmusik och dans
Stallet Världens musik 2020
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Teaterföreningen Barbara
Verksamhet 2020
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Örjan Andersson Dans AB
Andersson Dance I Stockholm 2020
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Mittiprickteatern Ekonomisk Förening/Husby gård
Beviljat belopp: 350 000 kronor

Beslut om kulturstöd 2019-11-27, belopp över 50 000 kronor upp till 350 000 kronor

Beslutet är ett delbeslut och kompletteras med ytterligare beslutade ansökningar efter kulturnämndens sammanträde 10 december. 

Föreningen för judisk kultur i Sverige
Beviljat belopp: 350 000 kronor

Kamamabo ekonomisk förening/Audiorama
Beviljat belopp: 350 000 kronor

Latinamerikanska Folkteatern/alias Teatern
Beviljat belopp: 350 000 kronor

Finska Kulturföreningen i Sverige/Uusi Teatteri
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Ö2
Beviljat belopp: 300 000 kronor

ALMA/32 upplagan: Gränslandet
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Stiftelsen The Global Village/Järva Filmfestival
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige/Sverigefinska biblioteket
Beviljat belopp: 160 000 kronor

A Radar Styled Novel AB/Topos
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Husby Konst & Hantverksförening/Husby Konsthall
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Quarto/Quarto - Rope series - Cube
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Stiftelsen Svenska Barnboksinstitutet
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Beslut om kulturstöd 2019-10-01, belopp till och med 50 000 kronor

É ROMANI GLINDA
Le glaténge penklub
Beviljat belopp: 50 000 kronor

FORS, SEBASTIAN
Lazy Octopus presenterar
Beviljat belopp: 50 000 kronor

GABRIELSSON, NATHALIE
Kybernein Institute
Beviljat belopp: 50 000 kronor

INSTITUTET FÖR KONSTNÄRLIG FORSKNING
AKT #3 POWERPLANT
Beviljat belopp: 50 000 kronor

LEKARE GRAAF, ANTON
FACE FIRST- Outlines
Beviljat belopp: 50 000 kronor

NONDORF, DAVID
Dödsdansen
Beviljat belopp: 50 000 kronor

NUMMER SJU
Heaven Up Here vintern 2019-2020
Beviljat belopp: 50 000 kronor

SAMEFÖRENINGEN I STOCKHOLM
Samisk afton 2019
Beviljat belopp: 50 000 kronor

SKARPNÄCKS KVARTERSTEATERFÖR NÄKTERGALNINGARNA
Aldrig mer Auschwitz - en föreställning om allas lika värde
Beviljat belopp: 50 000 kronor

HIROKO TSUCHIMOTO
Watch your step, mind the gap
Beviljat belopp: 48 000 kronor

Okunqu AB
Vita ormen
Beviljat belopp: 48 000 kronor

EKMAN, LARS DANIEL
Sound System Madness
Beviljat belopp: 45 000 kronor

Wide Meadow Music
Jakob Norgren Jazz Orchestra - 15-årsjubilerande storband har releasekonsert för sitt 6:e album
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Jacob Kellermann
En Timme Natt
Beviljat belopp: 35 000 kronor

UKRAINSKA INSTITUTET I SVERIGE
Fifth Nordic Ukrainian Film Festival
Beviljat belopp: 35 000 kronor

Konsthantverkarna Stockholm ek. för.
Utställning med smycken av Ahmed Umar
Beviljat belopp: 34 000 kronor

HAMBAAZI
Barnens Yalda-mehmooni
Beviljat belopp: 30 000 kronor

KLUBB DÖD
Klubb DÖD presenterar: Hante., Sólveig Matthildur och KAOS!
Beviljat belopp: 30 000 kronor

KASTANJEGÅRDENS VÄNNER
Kastanjegårdens Vänner onsdagsjazz
Beviljat belopp: 28 000 kronor

10TAL
AKT UNG! - Scen för unga poeter
Beviljat belopp: 25 000 kronor

BELLAAGH, KATALIN
Teaterföreställning med namnet Nézömüvészeti főiskola/Åskådarhögskolan
Beviljat belopp: 10 625 kronor

Beslut om kulturstöd 2019-09-05, belopp över 50 000 kronor upp till 350 000 kronor

10TAL
Evenemang 2020                                    
Beviljat belopp: 250 000 kr

Coffeino AB
Flamencofredag                                    
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Din Mamma produktion
Dr Jekyll/Mr Hyde                                 
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Ensembleverket
Ljusväktare                        
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Föreningen Folkkulturcentrum
Spelet om Hjorthagen       
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Musikcentrum Öst
Efterhäng - en barnkonsert mitt i vardagen                  
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Scenkonstföreningen "Poste restante"
Before Things Went To Hell (arbetstitel)                                           
Beviljat belopp: 175 000 kronor

Abens, Aleksandrs
Galleri CRUM Heaven                           
Beviljat belopp: 150 000 kronor

C.off
C.off 2020                          
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Franska Filmfestivalen
Franska Filmfestivalen                            
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Föreningen för Enskedespelet
En julsaga, återkomsten                          
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Kulturföreningen Panorámica
Stockholms latinamerikanska filmfestival – Panoramica 2019                               
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Monsters of Film AB
Monsters of Film                                     
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Mossutställningar
Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden Akt 2: Eld / Loulou Cherinet "Vild Plats"                                       
Beviljat belopp: 150 000 kronor

re:orient ideell förening
Roma Festival 2019/Roma Festival 2019                    
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Stockholm Performance Animation Association
Kafkas Arkiv
Beviljat belopp: 150 000 kronor

The National Black Theatre of Sweden AB (svb)
"Woza Albert"                                         
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Kel Show & Performance
Allt för Alla!                      
Beviljat belopp: 149 000 kronor

Föreningen Rex Animation Film Festival
REX Animation Film Festival 2019
Beviljat belopp: 125 000 kronor

Danscentrum Stockholm
Dansmässan                       
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Föreningen för Fri Improviserad Musik FRIM
FRIM på Fylkingen           
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Föreningen Nya Pygméteatern
Lilla kulturhus höst 2019/Pygméteaterns Lilla Kulturhus hösten 2019                   
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Johanssons pelargoner och dans
Koreografin på minoritetsspråk               
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Lumen Project
Lumen Project Stockholm                      
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Snowflakes International Native Filmfestival
Dekolonisation WE ARE, Indigenous Moving Images  Art & Filmfestival           
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Teatercentrum
Stjärnkalaset 2020/Stjärnkalaset Stockholm - festival och showcase 2020            
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Vargkatten Produktion AB
Klezmezz                           
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Winqvist, Karl-Jonas
Sing a song fighter presenterar.                                    
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Candyland
Utställningar på Candyland del 2                                 
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Lindström, Sara
Bolster Bodies (arbetsnamn)                                         
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Kaveri-Kollektivet
Stenen som kunde göra oss modiga                              
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Sta Demonia Tattoo Stockholm Handelsbolag
Queer Art Fest Stockholm 
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Wiborn, Simon
Anatomy Of Power                                 
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Normcreative Settings
Konstaktivism                                         
Beviljat belopp: 70 000 kronor

Howard, Petra
Plupp- en osynling                                  
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Yari
Yari Iranska Filmfestivalen                                          
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Interim kultur AB (svb) Amanda Apetrea
Dance around the block (arbetstitel)       
Beviljat belopp: 55 000 kronor

Albukhari, Abir
Meeting of Minds                                   
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Björn Ehrlemark enskild firma
St Görans Plays Itself                             
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Feminsula Production AB
Feminsula festival och nätverksträff för artister           
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Sjögren, Eric
Content (arbetstitel)                                
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Smartse AB/Sindri Runudde
Paradise Bois: A Sensorial Lecture!                               
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Wålstedt, Britta Elisabet
Sorti                                   
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Föreningen Stigberget
Arvet efter Anna. Searching for the Spirit of Anna Lindhagen
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Svenska Django Reinhardt Sällskapet
Djangofestivalen 2019
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Föreningen Syrien Sverige
MR - fokus Syrien (arbetstitel)               
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Beslut om kulturstöd 2019-06-18, belopp över 350 000 kronor

Flerårigt stöd

Z-Dansproduktion Ekonomisk förening/Zebra Dans verksamhet 2020-2022
Beviljat belopp: Flerårigt stöd om 1 700 000 kronor för år 2020,  1 700 000 kronor för år 2021, 1 700 000 kronor för år 2022. Totalt belopp: 5 100 000 kronor.

Teatergruppen Pero, verksamhet 2020-2021
Beviljat belopp: Flerårigt stöd om 1 250 000 kronor för år 2020, 1 250 000 kronor för år 2021. Totalt belopp: 2 500 000 kronor.

Nordiska Konstförbundet-Svenska Sektionen/Gästateljén Malongen 2020-2022
Beviljat belopp: Flerårigt stöd om 205 000 kronor för 2020, 205 000 kronor för 2021,  205 000 kronor för 2022. Totalt belopp 615 000 kronor.

Ideella Kulturförening Prook/Minna Krook Dans 2020-2021
Beviljat belopp: Flerårigt stöd om 300 000 kronor för 2020, 300 000 kronor för 2021. Totalt belopp 600 000 kronor.

Engångsstöd

Tur Teatern ekonomisk förening/Superbia 2020                               
Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Föreningen Dockteatern Tittut 2020                            
Beviljat belopp: 1 700 000 kronor

Tribunalen /Teater Tribunalen 2020                             
Beviljat belopp: 1 300 000 kronor

Teater Giljotin AB 2020                         
Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Pantomimteatern 2020                            
Beviljat belopp: 800 000 kronor

Sveriges Radio AB/Östersjöfestivalen                         
Beviljat belopp: 700 000 kronor

Stockholm Fringe Fest (STOFF)/Stockholm Fringe Festival (STOFF 2020)
Beviljat belopp: 600 000 kronor

Kinematografen St Erik AB/Bio Capitols programverksamhet                               
Beviljat belopp: 500 000 kronor

Lumor 2020                       
Beviljat belopp: 500 000 kronor

Fria Teatern 2020                                    
Beviljat belopp: 400 000 kronor

KFUM JKS STOCKHOLM/127 Festivalen 2019/2020                                          
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Streetstar /Streetstar Festival - Juste Debout Nordic 2020                                      
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Beslut om kulturstöd 2019-05-27, belopp upp till 350 000 kronor

Beslutet är ett delbeslut. Beviljade ansökningar om stöd över 350 000 kronor meddelas efter kulturnämndens sammanträde 18 juni.

Zirafa AB 2020
Kompani Giraff 2020  
Beviljat belopp: 350 000 kronor

CCAP/DANSHALL
Augustifestival  
Beviljat belopp: 300 000 kronor

LATINAMERIKANSKA FOLKTEATERN/alias TEATERN
Verksamhet hösten 2019
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Live Art Collective MELO ekonomisk förening 2020-2022
Verksamhet 2020-2022
Beviljat belopp: 300 000 kronor

STIFTELSEN KONSTHANTVERKSCENTRUM
Stockholm Craft Weekend 
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Ö2
Hösten 2019  
Beviljat belopp: 300 000 kronor

OPEN HOUSE STOCKHOLM
Open House Stockholm  
Beviljat belopp: 250 000 kronor

STIFTELSEN SKÄRGÅRDSBÅTEN
Stockholms ångbåtar  
Beviljat belopp: 250 000 kr

ALMA/2:a upplagan:
Gränslandet - symfonisk fest på Trädgården 2019 
Beviljat belopp: 200 000 kronor

GFC Innovation Company AB
Gather Night  
Beviljat belopp: 200 000 kronor

NORDISKA KAMMARMUSIKFÖRENINGEN (NKMF)
Aurora Music Festival
Beviljat belopp: 200 000 kronor

SAMTIDA MUSIK KAMMARMUSIKFÖRENING
Samtida Musik - Nutida musikprogram 2019-2020  
Beviljat belopp: 160 000 kronor

RE:ORIENT IDEELL FÖRENING
Curious Classics/Curious Classics 
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Semente ekonomisk förening
Lusofoni festival: en kulturell resa genom de portugisisktalande länderna  
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Semente ekonomisk förening
Jazz i parken/Jazz i Parken 5års jubileum 
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Smartse AB/Tensta Dansar 2019
Tensta Dansar  
Beviljat belopp: 100 000 kronor

KULTURFÖRENINGEN MUMS ht 2019
Dragqueens framför sagor för barn i hela Stockholms stad   
Beviljat belopp: 80 000 kronor

STOCKHOLM SANGEET
Stockholm Sangeet Festival 2019-2021  
Beviljat belopp: 70 000 kronor

Beslut om kulturstöd 2019-05-23

Beslut med belopp till och med 50 000 kronor

Alfaponny/My Wild Flag 2019
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Eckerman, Ossian/Konst Dax
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Fors, Sebastian
Lazy Octopus presenterar
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Föreningen för den gulliga folkrörelsen
Det gror i betongen skördefest
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Holmquist Hemström, Anna-Lena
Som Ett Jävla Solsken
Beviljat belopp:50 000 kronor

Huss Wallin Py
Svempas nappar
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Indahl Backman, Henriette
Il Tabarro/Kajplats 15
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Interim kultur AB (svb)
Frédéric Gies/Seven extravaganzas
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Interim kultur AB (svb)
Nefeli Oikonomou/Punks Not Dead
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Interim kultur AB (svb)
Stina Nyberg/Make Hay While The Sun Shines
Beviljat belopp: 50 000 kronor

KASS Produktion
LAST DANCER
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Sara Runsten
PACE
Beviljat stöd: 50 000 kronor

Stockholms Basförening
Långholmen Ekar
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Teater Tiddelipom
Barnjazzkonserter med Tegeljazzbandet/Barnjazzkonserter med
Tegeljazzbandet
Beviljat belopp: 50 000 kronor

WÄRHOLM TÖRNGREN, ELINOR
Hötorgsjazzen 2019
Beviljat belopp: 50 000 kronor

FINSKA KULTURFÖRENINGEN I SVERIGE
Stella Polaris gästspel på Uusi Teatteri hösten 2019
Beviljat belopp: 35 000 kronor

10TAL
Klubb 10TAL
Beviljat belopp: 30 000 kronor

DA SILVA BARBOZA, TADEU
Melange I Park
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Galleri Kontrast AB
Svenska Afghaner
Beviljat belopp: 30 000 kronor

NonStop Entertainment AB
Timelessfest 2019
Beviljat stöd: 30 000 kronor

TRANS FEST STOCKHOLM
Trans Film Fest Stockholm 2019
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Barklund & Co AB
BOOM! Do it yourself.
Beviljat belopp: 25 000 kronor

BLANK MEDALJ (Nathalie Wuerth)
This Mantled
Beviljat belopp: 25 000 kronor

FÖRENINGEN JAMAICANSK KULTUR
Jamaican Independence Day
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Intercult Productions ekonomisk förening
NEW NORDIC VOICES
Beviljat belopp: 25 000 kronor

KINBOM, ANNA SARA MARGARETA
PC möter världen
Beviljat belopp: 25 000 kronor

LE ROMANÉ NEVIMATA
Romernas Historia
Beviljat belopp: 25 000 kronor

LIMMUD STOCKHOLM
Limmud 2019
Beviljat belopp: 25 000 kronor

MOREIRA CABRAL MACHADO, DINIS
MULTIFARIOUS
Beviljat belopp: 25 000 kronor

NUMMER SJU
Heaven Up Here Festival
Beviljat belopp: 25 000 kronor

PIANO VISIONS
Piano Visions Around Stockholm
Beviljat belopp: 25 000 kronor

PLUGGED RECORDS VÄNNER
Plugged Records satellitscen Sthlm Jazzfest 2019
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Topaz Sound AB
Topaz Sound Fest
Beviljat belopp: 25 000 kronor

UNG FRITID
Kulturdagen För Alla
Beviljat belopp: 25 000 kronor

UNGATUR
Paradiso 10
Beviljat belopp: 25 000 kronor

ÅBERG, PETER
Minnet/Minnet
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Beslut om kulturstöd 2019-02-01

Beslut med belopp till och med 50 000 kronor.

Abens, Aleksandrs
Galleri Crum Heaven 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Candyland
Utställningar på Candyland del 1 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Musikföreningen Fools Gold
Fools Gold – Stockholm´s Independent Label Market and Festival
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Nalle Laanela
Nalle Clown – har fjärilar i magen
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Scensverige AB
Stolt Scenkonst på Pride
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Shanta Idrottsförening
Nationalfirande på Rinkeby torg
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Smartse AB
Screen Dance Festival 2019
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Spångs orkester
Yttrandefrihet På Riktigt 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Teater 7
Vulgära efterspel 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Trajosko Drom
En oförglömlig historia
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Remakebolaget Stockholm
Remake-Mosaik  
Beviljat belopp: 48 000 kronor

Tornedalingar i Stockholm
Onsdagsträffar med tornedalingar som föreläser. Teaterföreställning – musikprogram – författarträff
Beviljat belopp: 47 000

Da Silva Barboza, Tadeu
Melange med kvinnofokus – Aida, Zafala och Cissokho 
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Sameföreningen i Stockholm
Samisk nationaldag – högtidlighållande med underhållning (kvällsprogram) /Samisk nationaldag – högtidlighållande med underhållning 
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Grafiska Sällskapet
Art Camp
Beviljat belopp: 27 500 kronor

Adam Gustafsson Möbelsnickeri
Filibuster
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Ali Muhammad
My Hometown 
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Alimardani Daryani, Jasmin
Liminal space
Beviljat belopp: 25 000 kronor

El Miniawy Hefni, Sarha
Maurice Louca Elephantine Band – World Premiere in Stockholm
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Fabula Storytelling
Fabula Berättarscen våren 2019
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Fessé, Susanne
Björn Larsson, Ett år i Sverige (2018) 
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Holewa Chrona, Joanna
Afia presents Pantsula Weekend Festival 
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Karavan
Samtal om författarens roll och litteraturens värde
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Musikcentrum Öst
Musik på Rosa Stationen
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Musikvalven Baggen & Brinken Handelsbolag
Allsång på Baggen
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Nummer sju
Heaven Up Here våren 2019
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Pettersson, Pontus
Ägget, katten och dikten (arbetstitel)  
Beviljat belopp: 25 000 kronor 

Siri Karlsson Musik Ekonomisk förening
No Trespassing – Forest rave
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Tigris fåglar
Kvinnor sång Mesopotamiens kulturarv 
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Winqvist, Karl-Jonas
Sing a song fighter presenterar.. 
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Iranska Kvinnosamfundet i Sverige
Internationella Kvinnodagen 
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Klubb Död
Klubb Död: Then Comes Silence // Traitrs // The Foreign Resort // The Flatfield 
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Kurdiska Demokratiska och Kulturella Föreningen i Stockholm
Newroz Festival 
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Plugged Records Vänner
Plugged Records Vänner vårterminen 2019
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Sameföreningen i Stockholm
Samisk nationaldag – flaggceremoni 
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Beslut om kulturstöd 2019-01-15

Beslut med belopp över 50 000 kronor och upp till 350 000 kronor.

Maria Elena Guerra Aredal Contemporary/MEGA
Yek på Tegel 
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Osynliga Teatern
The Last Dance
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Ensemble Yria Ekonomisk förening
Verksamhet 2019
Beviljat belopp: 140 000 kronor

Batalj Scenkonst
Belfast Girls 
Beviljat belopp: 100 000 kronor

C.off
C.off 2019 
Beviljat belopp: 100 000 kronor

É Romani Glinda
Romska Kulturdagar 2019
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Föreningen Järva Folkets Park
Järva Youth, Järva Ungdomsfestival eller Järvas Framtid 
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Föreningen Nya Pygméteatern
Pygméteaterns Lilla Kulturhus våren 2019 
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Justin Teaterproduktion
Balkan New Film Festival 2019 
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Kulturföreningen MUMS
Dragartister framför sagor för barn i hela Stockholm våren 2019 
Beviljat belopp: 100 000 kronor

MinT
Movements in Time 
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Ruby Rose Union
Den Gröna Teorin - Arise Amazons 2.0
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Rönnells Antikvariat Aktiebolag
Kulturevenemang på Rönnells Antikvariat 
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Studio 323 
Studio 323 
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Studio 53 Ekonomisk förening
Svensk Musikvår 2019 
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Svenska Konstnärernas Förening utan personlig ansvarighet
SKFs utställningsverksamhet 2019 
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Teatergruppen Pero
Pero Älskar Musik samt Gästspel
Beviljat belopp: 100 000 kronor

The Stockholm English Speaking Theatre (SEST)
Wild(e) Times 
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Ö2/Mamma
Projekt: Mamma och Tea at five 
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Aspuddens Bokhandel AB
Litterära samtal i Aspuddens bokhandel  
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Firma Johan Arrias
KROCH 
Beviljat belopp: 80 000 kronor

IMPRA
Lupino Live 2019
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Indo-Swedish Association
Indisk-Svenska Kulturaftnar 2019-2020 
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Cecilia Josefson Radioproduktion
Musikakademin 
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Compagnie Jus de la Vie
Prosthesis, Protes, Age on Stage International Meeting Point 
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Streetcorner
Ort till Ort
Beviljat belopp: 75 000 kronor

David Härenstam Musik
Stockholm Chamber Music 
Beviljat belopp: 70 000 kronor

Aleksov, Natasa
No Ordinary / Ladieslovehiphop  
Beviljat Belopp:  50 000 kronor

Dantai
Friktion 
Beviljat belopp:  50 000 kronor

Ekholm Eriksson/SARA
Dancehall International Sweden 2019 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Improvisationsstudion Stockholm AB
Du dystra nya värld 
Beviljat belopp:  50 000 kronor

Luxuria Produktioner
Unfortunate Desires 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Romano Pasos Research Centre
Romer i centrum - Kultura 
Beviljat belopp:  50 000 kronor

Traum, Ana-Bianca
Voguing festival  
Beviljat belopp: 50 000 kronor

BANG
Bang firar internationella kvinnodagen 
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Kulturföreningen Maisha
STHLM Transatlantic Days 
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Afrikultur
Senegalesisk filmdag och Afrikansk familjedag
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Beslut om kulturstöd 2019-01-10

Beslut med belopp över 50 000 kronor och upp till 350 000 kronor.

Sound of Stockholm
Sound of Stockholm 
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Stockholms filmfestival AB
Film utan gränser 
Beviljat belopp: 300 000 kronor

10TAL
Evenemang 2019 
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Danscentrum Stockholm 
Danscentrum Stockholm 
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Leka världen, BUS Barnens underjordiska teater
Leka Världen med BUS 2019 - Shake it till you make it.
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Teatern under bron Ekonomisk förening
ROCKY! 
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Föreningen Svea Sträng/ Ung utan pung
Ung utan pung 2019
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Meat Packing Booking Agency AB
Hus 7 presenterar 
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Stiftelsen Kurdiska Biblioteket
Kurdisk kultur  
Beviljat belopp: 200 000 kronor

The Global Village
Järva Filmfestival
Beviljat belopp: 200 000 kronor

CFF - Centrum för fotografi
Fotobokens nya förutsättningar  
Beviljat belopp: 175 000 kronor

Arabiska Teatern
Du fjällhöga nord 
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Skeppsholmsstudion 
Skeppsholmsstudion 
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Interim kultur AB (svb)
Nadja Hjorton 2019 
Beviljat belopp: 125 000 kronor

Kulturföreningen Twochange
David Larsson: Den allmänna ordningen och den inre säkerheten
Beviljat belopp:  82 000 kronor

Circus I love you AB
Circus I love you 
Beviljat belopp: 65 000 kronor

Berättarnätet ÖST
Berättarnas torg 
Beviljat belopp:  50 000 kronor

Beslut om kulturstöd 2018-12-18

Beslut om belopp över 350 000 kronor, vid kulturnämndens sammanträde

Stiftelsen Nobel Center  
Beviljat stöd: 10 000 000 kronor

Folkoperan Aktiebolag/Folkoperan 2019  
Beviljat stöd: 8 700 000 kronor

Stiftelsen Dansens Hus/Dansens Hus konstnärliga och publika verksamhet 2019
Beviljat stöd: 7 453 695 kronor

Stiftelsen Strindbergsmuseet/2019  
Beviljat stöd: 5 500 000 kronor

Orionteatern AB/Verksamhet 2019  
Beviljat stöd: 3 500 000 kronor

Z-Dansproduktion/Zebra Dans 2019  
Beviljat stöd: 1 500 000 kronor

Aktiebolaget Fasching Musikproduktion/Konsertverksamhet Fasching 2019 
Beviljat stöd: 1 350 000 kronor

Moment/moment:2019  
Beviljat stöd: 1 300 000 kronor

Teater Tre Stockholm/Verksamhet 2019  
Beviljat stöd: 1 300 000 kronor

Selam/Selams kulturprogram 2019  
Beviljat stöd: 1 200 000 kronor

Folkets Bio- Stockholmsavdelningen/Film och kulturverksamhet vid Zita Folkets Bio 2019
Beviljat stöd: 1 100 000 kronor

Stiftelsen K.A.Almgren Sidenväveri & Museum  
Beviljat stöd: 1 100 000 kronor

Mittiprickteatern ekonomisk förening/Verksamhet 2019  
Beviljat stöd: 1 000 000 kronor

Teater Giljotin AB/Verksamhet 2019  
Beviljat stöd: 1 000 000 kronor

Unga Klara AB/Verksamhet 2019  
Beviljat stöd: 1 000 000 kronor

Stockholm International Jazz & Blues Festival AB  
Beviljat stöd:  900 000 kronor

Teater Brunnsgatan Fyra/Total Strukturalitet, Oscar Levertines vänner, Samtidsterapi
Beviljat stöd: 900 000 kronor

Stiftelsen Judiska Museet i Stockholm/Från judereglemente till nationell minoritet
Beviljat stöd: 850 000 kronor

Stiftelsen Färgfabriken/Samtida konst, arkitektur och samhällsplanering
Beviljat stöd: 800 000 kronor

Teater de Vill/Verksamhet 2019  
Beviljat stöd: 800 000 kronor

Judiska församlingen i Stockholm/Judisk kultur i Bajit 
Beviljat stöd: 750 000 kronor

SITE – Stockholm International Theatre on export 
Beviljat stöd: 750 000 kronor

Farhang Föreningen/Musikverksamhet 2019  
Beviljat stöd: 700 000 kronor

Fria Teatern  
Beviljat stöd: 700 000 kronor

Konstnärernas Kollektivverkstad  
Beviljat stöd: 700 000 kronor

CCAP/Koreografihallen i Farsta  
Beviljat stöd: 600 000 kronor

Dansistan/2019  
Beviljat stöd: 600 000 kronor

Föreningen Fylkingen/Ny musik och Intermediakonst  
Beviljat stöd: 600 000 kronor

Kulturföreningen Konsthall C/Verksamhet 2019  
Beviljat stöd: 600 000 kronor

Playhouse Teater Stockholm/2019  
Beviljat stöd: 600 000 kronor

Re:Orient/Re:Orient i Stockholm 2019  
Beviljat stöd: 600 000 kronor

Stift Index – The Swedish Contemp. Art found./Program 2019 
Beviljat stöd: 600 000 kronor

Weld/Weld 2019  
Beviljat stöd: 600 000 kronor

Supermarket Art Fair/Supermarket – Stockholm Independent Art Fair 
Beviljat stöd: 550 000 kronor

É Romani Glinda/5 Folk Festival 2019  
Beviljat stöd: 500 000 kronor

CinemAfrica/CinemAfrica filmfestival 2019   
Beviljat stöd: 450 000 kronor

Konstens kraftverk i Stockholm AB/ ett interdisciplinärt konstproduktionshus i Farsta
Beviljat stöd: 420 000 kronor

Kamamabo ekonomisk förening/Audiorama 2019  
Beviljat stöd: 400 000 kronor

Riksförbundet för folkmusik och dans/Stallet Världens musik
Live! Intimt! Nära!
  
Beviljat stöd: 400 000 kronor

Teaterföreningen Barbara/Verksamhet 2019  
Beviljat stöd: 400 000 kronor

Doc Lounge Stockholm/Verksamhet 2019  
Beviljat stöd: 350 000 kronor

Mittiprickteatern/Husby Gård juli 2019  
Beviljat stöd: 350 000 kronor

Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige/Sverigefinska biblioteket vid
Finlandsinstitutet 2019
  
Beviljat stöd: 320 000 kronor

Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige/Finskspråkigt program 2019
Beviljat stöd: 250 000 kronor

Beslut om kulturstöd 2018-12-14

Beslut om belopp över 50 000 kronor upp till 350 000 kronor

Beslutet är ett delbeslut och kompletteras med ytterligare beslutade ansökningar tidigast 16 januari 2019.

Zirafa AB/Kompani Giraff verksamhetsåret 2019  
Beviljat belopp: 350 000 kronor

Film i Samtidskonsten/Film i Samtidskonsten 2019  
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Räserbyrån/Encounters  
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Bagarmossens Folketshusförening/Kulturmötesplats Bagis FH 
Beviljat belopp: 118 000 kronor

Albukhari, Abir/cross-ways (Algeria)  
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Svärd Tawiah, Sarah/3,5%  
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Tröstlösa musik och media AB/Jag är också en främling här  
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Ungfaps/Frames 2019 – Portuguese Film Festival Frames Collective 
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Hökarängens stadsdelsråd/Farsta Video  
Beviljat belopp: 88 500 kronor

Galleri Nos/Galleri Nos  
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Beslut om kulturstöd 2018-12-03

Beslut om belopp över 50 000 kronor upp till 350 000 kronor

Beslutet är ett delbeslut. Beviljade ansökningar över 350 000 kronor meddelas efter kulturnämndens sammanträde 18 december.

Finska kulturföreningen i Sverige
Uusi Teatteris verksamhet 2019 
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Föreningen för judisk kultur i Sverige 2019  
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Föreningen Nya Pygméteatern
Program för barn i Stockholm 2019 
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Kamraterna
Amasonernas drottning  
Beviljat belopp: 300 000 kronor

M Hellkvist Sellén AB  
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Pergah Co
Dansensemble på halvtid i Tensta 2019  
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Astarte
Charlotte Engelkes verksamhet 2019  
Beviljat belopp: 200 000 kronor

GH Produktioner AB
Gunilla Heilborn verksamhet 2019  
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Ideella Kulturföreningen Prook
Minna Krook Dans 2019
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Föreningen Rere
Normkreativa dansprojekt för barn och unga höstterminen 2019 
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Husby Konst & Hantverksförening
Konst i Husby Konsthall 2019 
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Quarto
REP-serien 2019  
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Rainbow Riots
Rainbow Riots Festival 2019  
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Beslut om kulturstöd 2018-10-01

Ansökningar om belopp till och med 50 000 kronor

Chesty Morgan Orkesterförening
La Traviata en ”hederssak”
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Dinis Machado Enskild firma
Replays, Context and Gazes
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Kråkudden musik & filmproduktion AB
Tosca
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Kulturföreningen Konsthall C
On Proxy Bodies: A Script in Progress – Rana Hamadeh
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Nora Arrhenius Hagdahl, NUDA
To Draw a Line (arbetstitel)
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Teater Norra
Bernardas hus
Beviljat belopp: 50 000 kronor

The National Black Theatre of Sweden
Launch of The National Black Theatre of Sweden
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Vargkatten Produktion AB
Klezmer hype
Beviljat belopp: 46 000 kronor

Jambadon Music
Klubb Mariama våren 2019
Beviljat belopp: 40 000 kronor

School in Common
”A school (is a school, is a school, is a school)” (arbetstitel)
Beviljat belopp: 35 000 kronor

Konsthantverkarna Stockholm ekonomiska förening
Utställning med Veera Kulju, keramik, Finland
Beviljat belopp: 32 000 kronor

10TAL
Akt ung! – Scen för unga poeter
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Klubb Död
Klubb Död presenterar Trisomie 21/ Ash Code/Buzz Kull
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Somali Nordic Culture
Somaliska kultur- och litteraturdagar i Stockholm
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Alias, Saman
Tre stadslösa musiker
Beviljat belopp: 25 000 kronor

HCS Music Productions AB
Svenska kvinnliga tonsättare omkring sekelskiftet 1800–1900
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Heavy Metal Action Night
Heavy Metal Action Night
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Klara musikproduktion
Meningen med livet
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Musicae
Dag Hammarskjöld, dåtid möter nutid, ord möter musik
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Möjlighetsministeriet
Våga vara den du är
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Salad Hilowles enskilda firma
Tensta Konsthall. Nutid Dåtid Framtid
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Stockholms Afghanistankommitté
Kvinnors villkor och rättigheter i Afghanistan – Teater och samtal
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Örjan Andersson Dans AB
USA turné/Goldberg Variations: USA turné till Illinois och Georgia 2019
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Karl-Erik Birt Berglund
Queer Noise Fest #3
Beviljat belopp: 22 000 kronor

Beslut om kulturstöd 2018-09-14

Beslut om belopp över 50 000 kronor upp till 350 000 kronor

Stockholms Feministiska Filmfestival 2019
Beviljat belopp: 350 000 kronor

DIS
Dansistan höst 2018 
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Virpi Pahkinen Dance Company 2019 
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Sirqus Alfon Aktiebolag
A.i 
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Dramalabbet
Dramalabbets verksamhetsår 2019 
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Kärlek & Död AB
Främmande 
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Quiroga Arkvik, Ylva
Kvinnor som besegrade... 
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Arabiska Teatern
Don Quijote 2019 
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Ellung Media AB
Lille, Store Chagall 
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Franska Filmfestivalen
Franska Filmfestivalen 
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Föreningen Teater Fredag
Världens Mesta Ester 2019
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Kulturföreningen Panorámica
Stockholms Latinamerikanska Filmfestival 
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Monsters of Film AB
Monsters of Film 
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Raoul Wallenberg Academy
The Last Witness 
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Musikteater Unna
Konspiration! 
Beviljat belopp: 140 000 kronor

Teatercentrum
Stjärnkalaset Showcase 2019 
Beviljat belopp: 130 000 kronor

Frost, Bam-Bam
Like a prayer (arbetsnamn) 
Beviljat belopp: 100 000 kronor  

Föreningen Nya Pygméteatern
Lilla Kulturhuset höst 2018 
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Interferens
Follow the abstract trail 
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Produktionskooperativet Fantastikerna
Hilma 
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Re:Orient Ideell förening
Rabbinens katt 
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Smartse AB
Sindri Runudde/Fiskedansen och andra kosmiska bekännelser. 
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Stockholms Teateria AB
Kompisar på nätet
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Studieförbundet Vuxenskolan
Röster från Kompasshuset
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Svärmen
För Sverige i Rymden 
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Ukrainska Institutet i Sverige
Rethinking Europe Ukraine II 
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Föreningen för fri improviserad musik (FRIM)
FRIM på Fylkingen
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Kol Ko ink
Kol Ko ink 
Beviljat belopp: 80 000 kronor 

Modern Imperial AB
24-HR DRONE INT'L – Stockholm Event
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Chamoun Georges
Sanctuary Scenkonst
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Stockholms Dövas Förening
Dövfilmfestival 
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Sveriges Film- och Videoförbund
Sveriges Kortfilmfestival
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Teater Tre Stockholm, samarbete Svenska med baby  
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Fors, Sebastian
Lazy Octopus Presenterar
Beviljat belopp: 72 000 kronor

Interim Kultur AB
Amanda Apetrea/Springtime
Beviljat belopp: 70 000 kronor

Hammargren, Pernilla
Stand Up Yours 2019
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Bergsmark, Sara
High Onlife 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

C.off
Reading edge art book festival 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

EJ AB
Me You I 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Eklund, Mira
Hilberts Hotell – Release of Loss 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Föreningen Svenska Tonsättare
Hundra år med Svensk Konstmusik 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Howard, Petra
Máddu–Ursprung 
Beviljat belopp: 50 000 kronor  

Interim Kultur AB
Tyra Wigg/Naps 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Magma Dans
Trace Element
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Pergah Co.
Världens Danskonst i Tensta
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Föreningen Stigberget
Anna Lindhagens Museum – Stigbergets Borgarrum 
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Plugged Records Vänner hösten 2018 
Beviljat belopp: 30 000 kronor

IFFI Stockholm
Öppet Hus – IFFI:s kulturprogram 
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Beslut om kulturstöd 2018-08-21

Beslut om belopp till och med 50 000 kronor

Abens, Aleksandrs
CRUM Heaven 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Aniansson, Ruth
Strålamod
Beviljat belopp: 50 000 kronor  

Arctic Minds AB
Kvinnorna och gammelbastun – fördämningarna släpper 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Astarte
Den Lilla Glädjen eller Bergmanska pärlor 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

EIC, Stiftelsen Eric Ericsons Internationella Körcentrum
Galakonsert med Orphei Drängar (OD)
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Fabula Storytelling ekonomisk förening
Berättarscen Gränsöverskridande höst 2018
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Föreningen Curatorial Mutiny
Barocka Fabler
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Irakiska Konstföreningen
Nya IN
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Sameföreningen i Stockholm
Föreläsningar med samiska författare
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Sameföreningen i Stockholm
Samisk vuxenteater om rovdjur och psykisk ohälsa
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Siri Karlsson Musik ekonomisk förening
Ouaga Sessions – Siri Karlsson & Solo Dja Kabako 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Sta Demonia Tattoo Stockholm Handelsbolag
Queer Art Fest
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Stockholm Sound Department AB
Fridays PUSH Fylkingen
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Winqvist, Karl-Jonas
Sing a song fighter 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Yakumbé Föreningen
Sverige idag 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Globträdet
Fighting for Life 
Beviljat belopp: 47 000 kronor

Virpi Pahkinen Dance Company ekonomisk förening
Cinars Biennale 2018 
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Barklund & Co AB
Craft as Connector in Aspudden
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Hammargren, Pernilla
Stand Up Yours hösten 2018 
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Stiftelsen Filmform
Filmform re:view
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Trans Fest Stockholm
Trans Film Fest Stockholm 2018
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Anufryieva Iryna
Void
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Castro Parola, Sofia Martina
Pul So.
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Club Pisa Ideell Musikförening
Club Pisa & Tara Jaff – Harpist och sångerska  
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Danskonst i Norr
Under
Beviljat belopp: 25 000 kronor

EIC, Stiftelsen Eric Ericsons Internationella Körcentrum
Erik Westberg/Konsert med Erik Westbergs Vokalensemble, Kim Hellgren altfiol och Katarina Barruk
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Idrotts- och Kulturföreningen Brasil Arte Cultural
What's to come 
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Kammarförening Musica Viva
4 Konserter Sång & Kammarmusik ”från Rachmaninov till Bernstein”
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Sayurihayashi
Biwako Biennale 2018 
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Smartse AB
Cyntia Botello/Dansfilmvisning och workshops  
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Stiftelsen Birkagården
Teaterprojekt för ungdomar ”Stjärnlösa nätter” och föreläsning
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Teater Tre Stockholm ekonomisk förening
Bebisföreställningen Bo, gästspel Rumänien 
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Little by Lithell Music Production
Moral biter sällan på hunden 
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Bellaagh, Katalin
A Gondnok/Portvakten
Beviljat belopp: 12 500 kronor

Beslut om kulturstöd 2018-06-12

Beslut om belopp över 350 000 kronor

Fleråriga stöd

Stockholms Kvinnohistoriska 
Beviljat belopp: Flerårigt stöd om 500 000 kronor för år 2018, 5 000 000 kronor för år 2019 och 5 000 000 kronor för år 2020. Totalt belopp: 10 500 000 kronor.

Stiftelsen Moderna Dansteatern Skeppsholmen/MDT verksamhet 2019–2021
Beviljat belopp: Flerårigt stöd om 2 300 000 kronor per år 2019, 2020 och 2021. Totalt belopp: 6 900 000 kronor.

Tempo Dokumentärfestival/Tempo Dokumentärfestival
Beviljat belopp: Flerårigt stöd om 1 000 000 kronor per år 2019, 2020 och 2021. Totalt belopp: 3 000 000 kronor.

Dans/Claire Parsons Care of, Scenkonst för barn och unga
Beviljat belopp: Flerårigt stöd om 250 000 kronor per år 2019 och 2020. Totalt belopp: 500 000 kronor.

Engångsstöd

Turteatern ekonomisk förening/Pathos Turteatern 2019
Beviljat belopp: 2 000 000 kronor  

Föreningen Dockteatern Tittut 2019  
Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Teater Tribunalen 2019
Beviljat belopp: 1 300 000 kronor  

Pantomimteatern 2019 
Beviljat belopp: 800 000 kronor  

Sveriges Radio Aktiebolag, Östersjöfestivalen 2018 
Beviljat belopp: 700 000 kronor  

Lumor 2019  
Beviljat belopp: 500 000 kronor. 

Stockholms Fringe Fest (STOFF)/Stockholm Fringe Festival 2019 
Beviljat belopp: 500 000 kronor  

Streetstar Festival 2019, ”Back to the roots” 
Beviljat belopp: 400 000 kronor  

Latinamerikanska Folkteatern/alias Teatern  
Beviljat belopp: 350 000 kronor

Beslut om kulturstöd 2018-05-28

Beslut om belopp upp till 350 000 kronor

Beslutet är ett delbeslut. Beviljade ansökningar om stöd över 350 000 kronor meddelas efter kulturnämndens sammanträde 12 juni.

Förenade Förorter
Ortens Bästa Poet 2018
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Föreningen Filmcentrum
MRF filmfestival för mänskliga rättigheter
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Sterk Production AB
Internationella komedifilmfestivalen
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Coffeino AB
Flamencofredag
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Popaganda
Föreningen Popaganda presenterar...
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Kulturföreningen Mums
Dragqueens framför sagor för barn i hela Stockholm hösten 2018
Beviljat belopp: 150 000 kronor

A Radar Styled Novel AB
Artificial Storm Chasing Adventure Tours
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Kammarmusik Nu
Festivalen Växthusfesten
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Smartse/Tensta Dansar2018
Tensta Dansar 2018
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Beslut om kulturstöd 2018-05-15

Ansökningar till och med 50 000 kronor

Abens, Aleksandrs
Filmveckor på Galleri Crum
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Föreningen för den gulliga folkrörelsen
Det gror i betongen, Stadsodling, Midsommar i betongen, Community Art, Skörd och poesifest
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Gustafsson, Micaela
Tokbok
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Kinbom, Anna Sara Margareta
Stå där med tvättad hals
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Kärlek & Död AB
Stockholmsdjur
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Musikföreningen Fools Gold
Fools Gold – Stockholm’s Independent Label Market and Festival
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Pettersson, Pontus
My Wild Flag
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Semente ekonomisk förening
Jazz i Parken festival
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Skote, Jakob
Framtida Fauna
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Svenska Mim
Biblioteket – en föreställning om böcker utan ord
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Svensk-Chilenska Kulturinstitutet (Instituto Sueco Chileno De Cultura)
Bergman i andras ögon
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Teater Tre Stockholm ekonomisk förening
Ta Daa! – Scenkonstfestival för barn på Teater Tre
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Konsthantverkarna Stockholm ekonomisk förening
”Paradise of Follies”, träskulptur, Kenji Komatsu, Japan
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Tornedalingar i Stockholm
Onsdagsträffar med tornedalingar som föreläser. Författarträff, dansföreställning.
Beviljat belopp: 37 000 kronor

Farhang Förening
Möte med proffsen
Beviljat belopp: 35 000 kronor

Ukrainska Institutet i Sverige
Fourth Nordic Ukrainian Film Festival
Beviljat belopp: 35 000 kronor

Klubb Död
Klubb Död firar 5 år med postpunkgala
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Koreografiska Konstitutet
Koreoochgrafi
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Nummer Sju
Heaven Up Here hösten 2018
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Svenska Django Reinhardt Sällskapet
Djangofestivalen 2018
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Kultur i Aspudden
Visor för fred
Beviljat belopp: 26 000 kronor

Afrikultur
Bilder från Kenya – möte med fotografen Joel Lukhovi
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Aide Aide Music & Dance
Aide Aide! Balkan Jamsession 2018
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Framework Dancing Art
Känslolabyrinten
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Föreningen Jamaicansk Kultur
Jamaican Independence
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Gonzalez Marcos, Juan Manuel
Apostlahästar i Stockholm 
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Gäcdafestivalen
Gäcdafestivalen 2018
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Ideell Edition
Sarah Hennies – Contralto
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Interim Kultur AB (Moa Franzén)
From a throat of flesh
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Jambadon Music
Klubb Mariama
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Keramikgruppen Kaolin ekonomisk förening
40-årsjubileum med keramikgruppen Kaolin
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Kraus Dybeck, Julia
Föreställning – ”Short interruptions before we continue”
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Kristinehovs Malmgård ekonomisk förening
Kristinehov i Gamla stan
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Lisa Eriksson
Lisas möter Trondheimsolistene
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Persson, Anna Charlotta
No longer:not yet
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Piano Visions
Pianofestival – Claude Debussy 100 år
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Richardson, David Charles
Maternal Voice Summer Series
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Rodrick Musik
Stockholms Schumannfestival
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Soddu, Jenny
Hairy Tales
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Stiftelsen Moderna Dansteatern Skeppsholmen
Inter-View 
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Teatern under bron ekonomisk förening
Film under bron
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Ung-24/7
Electric Festival
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Vokalensemblen Perunika
Bulgarisk Afton
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Caféz ekonomisk förening
Teaterdag om demokrati
Beviljat belopp: 21 000 kronor

Kurdiska Demokratiska och Kulturella Förening i Stockholm
Newroz-festivalen 2018
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Beslut om kulturstöd 2018-03-20

Ansökningar till och med 350 000 kronor

Lundahl, Christer
Eternal Return
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Stiftelsen Skärgårdsbåten
Stockholms ångbåtar
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Open House Stockholm
Open House Stockholm
Beviljat belopp: 250 000 kronor

GFC Innovation Company AB
Gather Music Festival
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Intergalaxy Group Sweden AB
Stockholm Street Festival 2018
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Mohr Villadsen, Lona
Tryck gul knapp för livet
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Musikcentrum Öst
Efterhäng – mat, mys och musik i tiden mellan hämtning och läggning
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Nordiska Konstförbundet – Svenska Sektionen
Gästateljén Malongen
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Teater Giljotin AB
#Backstage/Teater Giljotin
Beviljat belopp:  200 000 kronor

Stiftelsen Moderna Dansteatern Skeppsholmen
A Fine Selection: Agnes Quackels Edition
Beviljat belopp: 180 000 kronor

Arnquist, Anja
Web
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Femkul
Mödrars Manifest
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Ideell Edition
Fourth Edition – Festival for Other Music
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Re:Orient Ideell Förening
Roma Festival 2018 
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Somos – Som oss
Lead us 
Beviljat belopp: 150 000 kronor

AMP Film AB
En Plats i Europa
Beviljat belopp: 130 000 kronor

Scenkonstföreningen ”Poste Restante”
It's a Tragedy
Beviljat belopp: 130 000 kronor

Malmö Arab Filmfestival – MAFF
Arab Film Festival Stockholm 2018
Beviljat belopp: 110 000 kronor

Arabiska Teatern
Sverige, Sverige, älskade vän?
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Coffeino AB
Flamencofredag
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Danscentrum Stockholm
Dansmässan
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Föreningen Rex Animation Film Festival
Animationsfestivalen Rex
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Site – Stockholm International Theatre On Export
Site – Farsta Nordic Residency
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Svenska Memo AB
En resa i tiden, silversmeden Olle Ohlsson 90 år. Vår del en interaktiv scen & föreställning.
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Teateretablissemanget
Främling
Beviljat belopp: 100 000 kronor

What's My Name
Airsick av Emma Frost
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Fabula Storytelling ekonomisk förening
Syriska folksagor på arabiska och svenska
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Kulturföreningen Mums
Bland drakar och dragqueens Europridespecial
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Mallik, Linda
”Om Människan”
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Stockholm Sangeet
Stockholm Sangeet Festival 2018
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Albukhari, Abir
Art In the Summer
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Operabyrån Sverige ekonomisk förening
Susanna, Ester och Judit
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Sq Circle AB
Fiberspace galleriprogram 
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Yari
Iranska Filmfestivalen 2018
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Arena Baubo
Kärret
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Kjell o Emma Nordenstam Handelsbolag
Emma & KJ med stora bandet. 
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Diambra Dans AB
Lyssna
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Föreningen Klingande Kristall
Mansfantasier med Gretli & Heidi Brothers
Beviljat belopp: 50 000 Kronor

Interim Kultur AB (svb) Ellen Söderhult
Shane et al. 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Internationellt Kvinnocentrum
Uppföljning av det traditionella IWC:s flerkulturella lördagscafé
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Kamarade
Sync (arbetsnamn) 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Ny Scenkonst I Stockholm, NYSS
Flinking 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Romano Pasos Research Centre
Romer i centrum-Romsk inkludering II
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Smartse AB Intra Galactic arts
Faculty of Action – performancefestival 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Kastanjegårdens Vänner
Kastanjegårdens Vänners onsdagsjazz
Beviljat belopp: 35 000 kronor 

Beslut om kulturstöd 2018-03-05

Ansökningar till och med 50 000 kronor

Arnqvist, Eva Margareta
Ett rum med utsikt, Kapitel 10: Panorama
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Kammarmusikens vänner i Allhelgonakyrkan
Kammarmusikfestival 2018, Johannes Brahms och hans vänner 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Olsen, Rikard
Stockholms pedagogiska vägg
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Östra Teatern
Skuggsyskon
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Remakebolaget Stockholm
Remake mosaik
Beviljat belopp: 48 000 kronor

Agens, Aleksandrs
Galleri CRUM Heaven
Beviljat belopp: 45 000 kronor

Richardson, David Charles
Maternal Voice: Easter Event
Beviljat belopp: 44 000 kronor

Fors, Sebastian
Lazy Octopus Presenterar
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Heidvall, Joakim
Se!
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Kulturföreningen Konsthall C
Rage/Rasa
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Musikteater Unna
Roots and roads – berättelser från Italien och Sverige
Beviljat belopp: 28 000 kronor

Afrikanska Nutida konst och kultur
Re:verce Sthlm 2018
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Beat Root
Suvi på Nationaldagen i Skärholmen
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Biosfär Film & Forskning ideell förening
Biokojan
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Brixel, Alexandra
SEAFF – Stockholm Animation and Experimental Film Festival
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Flach Art Projects AB
Konstutställning ”Avstånd och längtan”
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Föreningen Syrien Sverige
Kulturafton för Syrien
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Holmlund, Ida
Konflikt
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Klubb Död
Klubb Död: Agent Side Grinder/Hemgraven/Isolated Youth
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Lidberg, Anna
Gallery 1:10
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Palmgren, Emma Moa Karolina
Porous
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Popaganda
Popagandas vårfest
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Sayurihayashi
Pandora's Box
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Teater Tiddelipom
Tegeljazz barnkonsert
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Symbio Lab Handelsbolag
Then a moment passed and all was changed
Beviljat belopp: 23 000 kronor

Marianna Feher
Amalgamera: Curatoriellt symposium/performativt event i två delar
Beviljat belopp: 15 000 kronor

Beslut om kulturstöd 2018-02-02

Ansökningar till och med 50 000 kronor

ABF:s avdelning i Stockholm
Ortens Konstfestival 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Afrikultur
Afrikadag på Kulturhuset Stadsteatern 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Asp, Suzanna
Stories unfold, previously untold
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Carr Granlid, Bodil
”Fattigfällan”
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Cochrane, Robin
Klubb Mariama 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Eventhouse AB
Riot Disco/The Future Is Female 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Gustafsson, Micaela
Konsäärt 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Kulturföreningen Avart
Jag litar på dig!  
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Nalle Laanela
Popo och Nalle Clown 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Pelle Hanaeus AB
Lars Dagbok, av Kristian Hallberg 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Sameföreningen i Stockholm
Deh! 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Shanta Idrottsförening
Nationalfirande på Rinkeby torg
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Slow Fox Produktion Aktiebolag
Stockholms Karneval 2018
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Smartse AB Screen Dance
Screen Dance Festival 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Stiftelsen Tensta Konsthall
Konstskatten: Guldkorn från Tenstas kommunala skolor (1921-1989) 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Teater 7
Fyra fiaskon och en doktor 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Turkiska Ungdomarnas Distriktorg i Sthlms län
Fest & Val 2018
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Zirkus Loko-Motiv
Panoptikon
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Barklund & Co AB
Belonging (del 1) 
Beviljat belopp: 46 400 kronor

10TAL
Klubb 10TAL 
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Kulturföreningen Twochange
It Starts and Ends with a Woman part II: Elderly Ladies
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Smartse AB Screen dance
Philip Berlin/Loss of disinhibition  
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Nummer Sju
Heaven Up Here våren 2018 
Beviljat belopp: 38 000 kronor

Robin Dingemans & Andra Fåglar ekonomisk förening
Wig Show
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Vänförening F Museet De Polska Judarnas
Minnet och Historia
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Animando Handelsbolag
Hon som fick veta – kammaropera i en akt med efterföljande publika samtal
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Asov Stockholm
Vi Kvinnor 
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Cairone, Giulia Barbro Maria
Exchange Stories – En utbytesutställning mellan japanska & svenska konstnärer under 150-årsjubileet   
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Chesty Morgan orkesterförening
Teaterdirektören
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Detroit
I Konstens utmarker (arbetsnamn)
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Disorder
Disorder Fest – residens konsert 
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Drömstort
Prova på Kultur och Idrott 
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Fleberg, Matilda
Matilda Fleberg 
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Föreningen Fylkingen Upa
Silence/Silence (Sound)/Lineage  
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Holewa Chrona, Joanna
Afia Presents Pantsula (part 3)
Beviljat belopp:  25 000 kronor

Interim Kultur Ab (svb)
Anna Bontha/ Ömma Arkiv 
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Interim Kultur Ab (svb)
Bravo Toga/The Doggy Style Project 
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Irakisk Demokratiska Ansar Förening
Irakiska Kulturdagarna
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Konstnärernas Kollektivverkstad i Nacka
Servicebolag AB/En svensk historia  
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Konstringen 12 Broar
Konstrundan på Kungsholmen 
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Larsen, Ulrika
Vi Dansar Sagan – indisk dans och storytelling på bibliotek 
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Moreira Cabral Machado, Dinis
Barco Twin Productions  
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Möjlighetsministeriet AB (svb)
Ä/Egg/Ä/Egg  
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Strindbergs Intima Teaters Unga Vänner
8 Mars Festival på Strindbergs Intima Teater  
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Sverigefinska Ungdomsförbundet
 Yksikaksifilmi – Sveriges finskaste filmfestival  
 Beviljat belopp: 25 000 kronor

Sveriges Allmänna Konstförening
Sak:s årliga utställning och fördjupad duoutställning med unga samtidskonstnärer  
Beviljat belopp: 25 000 kronor

TMF – Turkisk Mångkulturell Musikförening
Miklagård Ensemble
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Vargkatten Produktion AB
Klezmer i Rörelse 
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Wirén, Patrik
Klubb Skogsbrand
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Ansadans
The Playground 
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Grafiska Sällskapet
Art Camp
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Liquorpond St. Productions Handelsbolag
Bridgestock 2018 
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Stockholms Dövas Förening
Jubileumsföreläsning om föreningen grundare Albert Berg
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Grafiska Sällskapet
Här och där/”Här och där”, en samlingsutställning  
Beviljat belopp: 17 000 kronor

Ellerströms Förlag
Hommage À Lütfi Özkök 
Beviljat belopp: 10 000 kronor

Beslut om kulturstöd 2018-01-16

Ansökningar över 50 000 kronor och upp till 350 000 kronor

Stockholms Filmfestival AB
Film utan gränser 2018
Beviljat belopp: 350 000 kronor

Teater Schahrazad
Ännu så länge arbetsnamn: Projekt Simone Weil
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Föreningen Svea Sträng 
Ung utan pung/UPP – verksamhet 2018
Beviljat belopp: 300 000 kronor

M Hellkvist Sellén AB 2018
Malin Hellkvist Sellén/MHS koreograf och regissör
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Scensverige AB
Swedstage/Swedstage 2018
Beviljat belopp: 250 000 kronor

10TAL
10TAL Evenemang 2018
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Danscentrum Stockholm
Danscentrum Stockholm
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Stiftelsen Kurdiska biblioteket
Vänskap genom boken och kulturen
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Stockholms Litteraturfestival
Stockholm Literature 2018
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Caféz ekonomisk förening
Sjukdomen – ett dockskåpsdrama
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Stockholms Musikteaterensemble
Nu eller aldrig
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Nordiska Kammarmusikföreningen (NKMF)
Aurora Fine Arts Festival
Beviljat belopp: 200 000 kronor

CFF – Centrum för fotografi, ekonomisk förening
Minne kropp begränsning
Beviljat belopp: 175 000 kronor

Samtida musik kammarmusikförening
Samtida Musiks verksamhet 2018
Beviljat belopp: 160 000 kronor

Biologiska Museets Vänner
Biologiska Museets Vänners program 2018
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Förstaparkett
Första Parkett
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Scensverige AB
Stolt scenkonst/Stolt scenkonst på Pride
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Skeppsholmsstudion 2018
Skeppsholmsstudion 2018
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Studio 323
Studio 323
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Teatergruppen Pero ekonomisk förening
”Pero älskar musik” och ”Gästspel”
Beviljat belopp: 150 000 kronor

ÖFA-kollektivet 2018
Verksamhet koreograf Nadja Hjorton
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Stiftelsen O/Modernt
O/Modernt Kammarorkester
Beviljat belopp: 125 000 kronor

Cirkus Perspektiv Sweden AB
ECO-CIRCUS an experimental circus for the future
Beviljat belopp: 120 000 kronor

Wing It Productions Handelsbolag
Stockholm Tap Festival 2018
Beviljat belopp: 110 000 kronor

Clowner Utan Gränser
Vi tillsammans
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Folkoperan Aktiebolag
Satyagraha av Philip Glass i regi av Tilde Björfors
Beviljat belopp: 100 000 kronor

GEIST
Guld! Musikteater för en ung publik
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Magma Dans
Extended
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Studio 53 ekonomisk förening
Svensk Musikvår 2018
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Teater Tillsammans
Djuphavsfiske
Beviljat belopp: 100 000 kronor

7277610 CANADA Inc. Filial
Platform Stockholm – Curatron and Custodian Integration
Beviljat belopp: 100 000 kronor

C.off
C.off 2018
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Coffeino AB
Flamencofredag
Beviljat belopp: 100 000 kronor

É Romani Glinda
Romska kulturdagar 2018
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Platina Stockholm AB
Publika aktiviteter i samband med utställningsprogram
Beviljat belopp: 100 000

Rönnells Antikvariat Aktiebolag
Kulturevenemang på Rönnells Antikvariat
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Svenska Konstnärernas Förening utan personlig ansvarighet
SKF:s utställningsverksamhet 2018
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Firma Johan Arrias
Kroch
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Smartse AB
Robin Jonsson/Transformer
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Föreningen för Fri Improviserad Musik/ FRIM
FRIM på Fylkingen – Concert Series
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Impra
Lupino Live
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Compagnie Jus de la Vie
Stories/Age on Stage/Compagnie Jus de la Vie
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Osynliga Teatern
Expeditionen (arbetstitel)
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Curious Chamber Players
Curious Chamber Players
Beviljat belopp: 70 000 kronor

Föreningen Nya Pygméteatern
Pygméteaterns Lilla Kulturhus våren 2018
Beviljat belopp: 60 000 kronor

EIC, Stiftelsen Eric Ericsons Internationella Körcentrum
Eric Ericsson 100 år!
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Vänförening F Museet de Polska Judarnas historia
Mars 1968 – 50 år senare
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Kontra Produktioner
Södermalms Poesifestival 2018
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Plugged Records Vänner
Plugged Records Vänner vårterminen 2018
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Ideell Förening Vision Forum
Tre projekt om människans förhållande till döden i Stockholm
Beviljat belopp: 54 000 kronor

RFSL Stockholm
Egalia – Ungdomsverksamhet för unga hbtq-personer
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Bang
Bangs åttondemarsfirande
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Föreningen Fylkingen UPA
Titwrench Stockholm
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Stockholms Feministiska Filmfestival
Anna-priset 2018
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Husby Konst och Hantverksförening
Den drömmande kroppen/Gouache på kartong av CM Lundberg
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Pantomimteatern
Hoppet – för jag dog inte. Plats: i Serbien inklusive workshops i flyktingläger.
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Uppdaterad