Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang

Är du yrkesverksam kulturaktör och arbetar med konstnärlig och kulturskapande verksamhet? Skapar du publika möten med stockholmarna och stadens besökare? Då kan du söka kulturstöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang.

Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang kan sökas av professionella kulturaktörer som bedriver sin verksamhet yrkesmässigt.

Du kan söka stöd inom alla konstområden för publika program och arrangemang samt konstnärlig produktion som leder till publika program. Det finns möjlighet att söka flerårigt stöd avsett för långsiktig planering och finansiering, både för två och tre år. 

Stödet ges till aktivitet eller verksamhet som

 • utforskar ett konstnärligt område
 • utvecklar konstnärlig kvalitet
 • tillgängliggör kulturarv
 • har särskild betydelse för Stockholms konst- och kulturliv
 • främjar samarbeten
 • prövar nya arbetsmetoder och nya sätt att möta eller involvera publik
 • stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte
 • stärker, utvecklar och förmedlar kunskap om de nationella minoriteternas språk och kultur.

Ditt program eller arrangemang ska vara öppet för alla och äga rum i Stockholms stad.

Fleråriga stöd

Stöd kan sökas för två eller tre kalenderår framåt. Syftet med fleråriga stöd är att ge möjlighet till en längre framförhållning när kulturaktörer planerar en programverksamhet. Om din organisation ansöker om flerårigt stöd gäller följande:

 • När ni ansöker behöver ni bifoga en detaljerad tidsplan för programverksamheten under hela den period som ansökan avser.
 • När ni ansöker behöver ni bifoga en detaljerad budget för programverksamheten under hela den period som ansökan avser.
 • Fleråriga stöd beviljas med intentionsbeslut. Det innebär att ett beviljat stöd utbetalas ett år i taget efter Kulturnämndens beslut – efter en godkänd avstämning om tidsplan och budget inför år två och tre. Ingen ny ansökan behövs.
 • Stödet redovisas för varje år under perioden.

Ansökningsdatum och besked

Din ansökan ska vara oss tillhanda senast klockan 15.00 sista ansökningsdag. Vi tar inte emot några kompletteringar efter sista ansökningsdatum. Aktiviteterna får inte starta innan datum för besked.

Hösten 2023

 • Belopp upp till 400 000 kronor.
  Utlysningen öppnar 28 augusti. Sista ansökningsdag 15 september 2023 kl. 15.00. Besked om beslut 22 januari 2024.

Våren 2024

 • Belopp upp till 400 000 kronor.
  Utlysningen öppnar den 22 januari. Sista ansökningsdag den 9 februari klockan 15.00. Besked om beslut den 30 april 2024.

Hösten 2024

 • Belopp upp till 400 000 kronor.
  Utlysningen öppnar den 26 augusti. Sista ansökningsdag den 13 september 2024 klockan 15.00. Besked om beslut den 20 januari 2025.

 • Belopp över 400 000 kr.
  Utlysningen öppnar den 5 augusti. Sista ansökningsdag den 23 augusti 2024 klockan 15.00. Besked om beslut den 12 december 2024.

Ansök om och redovisa stöd

Använd vår ansökningsportal för att ansöka om stöd eller redovisa ett beviljat stöd.

Så bedömer vi din ansökan

När kulturförvaltningen bedömer din ansökan tittar vi först på om ansökan uppfyller de generella villkor och krav som gäller för samtliga kulturstöd. Det är också viktigt att du har skickat med rätt handlingar beroende på vilken organisationsform din förening har. 

Om du söker stöd över 400 000 kronor ska du redogöra för hur ni arbetar mot hot, övergrepp och sexuella trakasserier i er organisation. Redogörelsen gör du på en särskild blankett. Blanketten hittar du under vår information om generella villkor och krav för kulturförvaltningens stödformer. 

Om din ansökan uppfyller våra villkor går vi vidare med att bedöma ansökan utifrån stödets särskilda villkor.

När kulturförvaltningen bedömer din ansökan om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang använder vi oss av tre bedömningsgrunder.

Konstnärlig kvalitet

Här bedömer vi:

 • originalitet och yrkesskicklighet
 • angelägenhet och kontext
 • på vilka sätt aktiviteten/verksamheten utvecklar ett konstnärligt uttryck
 • på vilka sätt aktiviteten/verksamheten förhåller sig till komplexitet och eftertanke
 • på vilka sätt aktiviteten/verksamheten utmanar rådande normer och strukturer
 • aktivitetens/verksamhetens långsiktiga värde.

Publikutveckling och kommunikation

Här bedömer vi:

 • vilka målgrupper aktiviteten/verksamheten avser att nå
 • val av målgrupp utifrån till exempel ålder, genus, flerkulturellt perspektiv och geografisk spridning
 • i vilken grad val av format, tidpunkt, plats och kommunikationskanaler bidrar till att nå avsedd målgrupp
 • i vilken grad aktiviteten/verksamheten med dess innehåll och omfattning är angelägen för stockholmare och besökare.

Ekonomi och resurser

Här bedömer vi i vilken utsträckning de samlade resurserna är tillräckliga för att möta de konstnärliga och publika ambitionerna.

I bedömningen tittar vi på:

 • budget och finansiering
 • samarbeten och nätverk
 • övriga resurser och förutsättningar som till exempel lokaler, teknik, kunnande, tillstånd och annat som är avgörande för att kunna realisera aktiviteten eller verksamheten.

Om din ansökan har blivit beviljad

Om du har fått din ansökan beviljad har du vissa skyldigheter som du måste uppfylla. Det gäller till exempel om det uppstår förändringar i programmet eller din verksamhet, hur du ska ange i din marknadsföring att du har fått stöd från Stockholms stad och hur du ska lämna in din redovisning.

Här kan du läsa mer om vilka skyldigheter du har när du har fått stöd från oss.

Ge information till kulturförvaltningen

Du är skyldig att ge kulturförvaltningen information och svara på frågor som kulturförvaltningen ställer i samband med handläggning och uppföljning av din ansökan.

Om innehållet i aktiviteten/verksamheten förändras mycket i förhållande till vad som står i ansökan måste du meddela kulturförvaltningen skriftligt så snart som möjligt. Detta gäller exempelvis stora förändringar av din aktivitet/verksamhet, tidsplan, budget eller målsättningar.

Information om tillgänglighet

Om du arrangerar publik verksamhet ska information om tillgänglighet för personer med funktionsvariationer stå i ert informationsmaterial. Till exempel på webbplats, i sociala medier eller i fristående evenemangskalendrar.

Ta emot besök från kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen har rätt att besöka aktivitet/verksamhet som har beviljats stöd.

Fördjupad analys

Kulturförvaltningen gör med hjälp av konsult regelbundet fördjupad uppföljning av organisationer som får stöd. Har du beviljats stöd förbinder du dig att vid fördjupad analys ge tillgång till underlag som visar hur stödet har använts och hur din verksamhet bedrivs. Underlag kan till exempel vara bokföring, årsredovisning, avtal, protokoll, stadgar och publikstatistik.

Redovisning av stöd

Redovisning av stöd ska ske enligt kulturförvaltningens anvisningar och innehålla de uppgifter som kulturförvaltningen efterfrågar. Varje genomfört kulturprojekt ska delredovisas separat via webbformuläret på denna sida. Då samtliga projekt är delredovisade lämnar du in en kortfattad slutredovisning via webbformuläret.

Förlängning av perioden för stödets användning

Om du inte hinner använda stödet inom den period du angett i din ansökan kan du ansöka om förlängning. Ansökan om att förlänga perioden gör du skriftligt till kulturförvaltningen så snart du ser att perioden behöver förlängas. Du måste göra din ansökan innan den ursprungliga perioden går ut. Kulturförvaltningen beslutar om eventuell förlängning och meddelar dig skriftligt.

Återbetalning av outnyttjade medel

Beviljade stöd får endast användas till den aktivitet/verksamhet du har angett i din ansökan. Beviljat stöd som inte använts ska betalas tillbaka till kulturförvaltningen.

Återkrav

Om du inte genomför det som du har angett i din ansökan kan kulturförvaltningen besluta att kräva tillbaka hela eller delar av stödet.

Du blir återbetalningsskyldig om

 • du har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att stöd har beviljats felaktigt eller med för högt belopp
 • stödet av något annat skäl har utbetalats felaktigt eller med för högt belopp och du borde ha insett detta
 • stödet helt eller delvis inte har används eller om det inte använts för den aktivitet eller verksamhet du har angett i din ansökan
 • du inte lämnar in en korrekt redovisning
 • du i övrigt inte följt de generella villkoren för stöd.

Marknadsföring

Det ska tydligt stå i allt informationsmaterial att Stockholms stad har beviljat stöd till aktiviteten eller verksamheten. Till exempel på webbplats, i sociala medier, tidskrifter, i programblad eller på affischer. I materialet ska det stå med text: Med stöd från Stockholms stad. Stockholms stad ska aldrig anges som medarrangör och stadens logotyp får inte användas.

Du kan ladda ner texten ”Med stöd från Stockholms stad” eller engelsk text ”Financial Support by the City of Stockholm” för tryck och digital publicering här på webbplatsen. 

Text tryck svart (eps)
Text tryck vit (eps)

Text digital svart (png)
Text digital vit (png)

Engelsk text tryck svart (eps)
Engelsk text tryck vit (eps)

Engelsk text digital svart (png)
Engelsk text digital vit (png)

Kulturförvaltningen arbetar aktivt med miljö och hållbarhet inom kultur. Därför vill vi gärna att verksamheter som får stöd bidrar till positiv miljöpåverkan och tar hänsyn till hållbarhet.

Stockholms stad har tagit fram en hållbarhetsguide med tips och förslag på hur alla i organisationen kring ett evenemang kan arbeta för att evenemanget ska vara hållbart, både till ansvarsfulla sociala krav och till miljömässiga krav. Förutom inspiration till att skapa hållbara evenemang kan guiden underlätta arbete med planering, genomförande och avslut.

Kulturförvaltningen har också tagit fram en informationsfolder ”Hållbar konst” som riktar sig till konstnärer. I foldern har vi samlat fakta och tips som kan vara användbara även för dig som arbetar inom annat konstnärligt område än konst och konsthantverk.

Hållbar konst (pdf)

Beviljade ansökningar

Vi publicerar beviljade ansökningar från år 2018 och framåt. Vill du få information om ansökningar som beviljats år 2017 och bakåt hänvisar vi till kulturförvaltningens registratur: kultur@stockholm.se

Beslut om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang, 2024-01-19

Fördelade stöd, upp till 400 000 kronor

20Tal
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Föreningen för judisk kultur i Sverige
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Stockholm Early Music Festival
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Supermarket Art Fair, ekonomisk förening
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Cinemafrica
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Judiska församlingen i Stockholm
Beviljat belopp: 350 000 kronor

Konstverket produktionshus i Stockholm AB
Beviljat belopp: 346 021 kronor

Dansistan ekonomisk förening
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Stockholms musikteaterensemble
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Kamraterna
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Live Art Collective Melo ekonomisk förening
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Föreningen Dans
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Sound of Stockholm
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Ensemble Yria ekonomisk förening
Beviljat belopp: 300 000 kronor

House of producers (hop) ekonomisk förening.
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Rönnells antikvariat aktiebolag
Beviljat belopp: 270 000 kronor

Studio 53 ideell förening
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Interim kultur AB (Svb)
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Dramalabbet
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Rud, Camilla
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Yared Tilahun Cederlund
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Candyland
Beviljat belopp: 240 000 kronor

Non Serviam
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Shake it collaborations AB
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Open house Stockholm
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Interim kultur AB (Svb)
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Coffeino AB
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Kollektivet livet bar & kök AB
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Cff – Centrum för fotografi, ekonomisk förening
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Gatuverket
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Scensverige AB
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Slow fox produktion aktiebolag
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Quiñones, Fredrik Hugo
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Kolko-kollektivkompaniet
Beviljat belopp: 180 000 kronor

Gh Produktioner AB
Beviljat belopp: 180 000 kronor

Impra
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Klara Mossberg AB
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Platform gallery 010101 AB
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Föreningen för fri improviserad musik, Frim
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Husby konst & hantverksförening
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Skeppsholmsstudion
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Musikcentrum öst
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Monsters of film AB
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Franska filmfestivalen
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Or/eller AB
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Janbell, Lisa
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Frost, Bam-Bam
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Riksteaterföreningen Söder om Söder – Årsta
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Wing it productions handelsbolag
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Musikföreningen Fools gold
Beviljat belopp: 130 000 kronor

Echo three live AB
Beviljat belopp: 125 000 kronor

Bromander, Vilhelm
Beviljat belopp: 113 000 kronor

Stiftelsen Skärgårdsbåten
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Studio 44
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Semente ekonomisk förening
Beviljat belopp: 100 000 kronor

F. Ekdahl musikproduktion kommanditbolag
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Kultur- och konstföreningen "Aftab"
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Svenska galleriförbundet
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Supertraditional AB
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Släktet ekonomisk förening
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Gröna linjen kammarmusikförening
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Farhang föreningen
Beviljat belopp: 100 000 kronor


Föreningen nya pygméteatern
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Gustafsson, Micaela
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Flat octopus
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Johanssons pelargoner och dans
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Enskedejazz
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Stockholm Sangeet
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Cornelis Vreeswijk-sällskapet
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Amfi-Scen ideell förening
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Kaveri-kollektivet
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Nummer sju
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Nordberg, Jesper
Beviljat belopp: 92 000 kronor

Interim kultur AB (Svb)
Beviljat belopp: 90 000 kronor

Föreningen Rex animation film festival
Beviljat belopp: 90 000 kronor

Johnson & Bergsmark AB
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Åberg, Peter
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Berättarnätet Öst
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Studio Minna Palmqvist AB
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Klubb död
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Klub Kabeza
Beviljat belopp: 70 000 kronor

Alias, Saman
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Michailov, Eric Marcus
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Keramikgruppen Kaolin ekonomisk förening
Beviljat belopp: 55 000 kronor

Kastanjegårdens vänner
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Sveriges filmförbund
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Telefonfabriken scen & konsthall AB
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Holewa Chrona, Joanna
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Verbal förlag AB
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Musikkraft musik & hälsa AB
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Finska föreningen i Stockholm
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Föreningen jamaicansk kultur
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Lumen project
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Interim kultur AB (Svb)
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Asiatiska filmfestivalen
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Jambadon Music
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Sameföreningen i Stockholm
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Toll, Maria
Beviljat belopp: 44 000 kronor

Jazzklubb syd
Beviljat belopp: 38 000 kronor

Beslut om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang 2023-12-12

Fördelade stöd, över 400 000 kronor, nämndbeslut

Dansens hus
Beviljat belopp: 7 800 000 kronor

Strindbergsmuseet/Strindbergs Intima Teater
Beviljat belopp: 5 950 000 kronor

Tensta konsthall
Beviljat belopp (flerårigt stöd): 4 000 000 kronor per år 2024-2026

Orionteatern
Beviljat belopp: 3 800 000 kronor

Stockholms kvinnohistoriska
Beviljat belopp: 3 000 000 kronor

Moderna dansteatern
Beviljat belopp: 2 300 000 kronor

Stockholms filmfestival
Beviljat belopp: 2 100 000 kronor

Turteatern
Beviljat belopp: 1 900 000 kronor

Dockteatern Tittut
Beviljat belopp: 1 900 000 kronor

Fasching
Beviljat belopp: 1 700 000 kronor

Teater tre
Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Teater galeasen
Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Teater tribunalen
Beviljat belopp: 1 400 000 kronor

Selam
Beviljat belopp: 1 400 000 kronor

Moment:teater
Beviljat belopp: 1 300 000 kronor

Site
Beviljat belopp: 1 200 000 kronor

Dansistan/Cirkusistan
Beviljat belopp: 1 200 000 kronor

Cirkus Cirkör
Beviljat belopp: 1 200 000 kronor

Judiska museet
Beviljat belopp: 1 100 000 kronor

Teatergruppen Pero
Beviljat belopp: 1 100 000 kronor

Stockholm jazzfestival
Beviljat belopp: 1 100 000 kronor

Mittiprickteatern
Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Teater Brunnsgatan fyra
Beviljat belopp: 900 000 kronor

Teater giljotin
Beviljat belopp: 900 000 kronor

Weld
Beviljat belopp (flerårigt stöd): 850 000 kronor per år 2024-2025

Konsthall C
Beviljat belopp: 825 000 kronor

Playhouse teater
Beviljat belopp: 800 000 kronor

Färgfabriken
Beviljat belopp: 800 000 kronor

Pantomimteatern
Beviljat belopp: 800 000 kronor

Index
Beviljat belopp: 800 000 kronor

Ö2/Södermalm/Kungsholmen
Beviljat belopp (flerårigt stöd): 800 000 kronor per år 2024-2025

Potatopotato/Konträr
Beviljat belopp (flerårigt stöd): 800 000 kronor per år 2024-2026

Aspudden mat och kultur (Aspen)
Beviljat belopp: 700 000 kronor

Lumor
Beviljat belopp: 700 000 kronor

Farhang
Beviljat belopp: 700 000 kronor

Fylkingen
Beviljat belopp: 700 000 kronor

Stockholm Fringe fest (Stoff)
Beviljat belopp: 700 000 kronor

Zirafa
Beviljat belopp: 700 000 kronor

Indio cinema/Bio Rio
Beviljat belopp: 700 000 kronor

CCAP
Beviljat belopp: 600 000 kronor

Teater De Vill
Beviljat belopp: 600 000 kronor

Latinamerikanska folkteatern/Alias teatern
Beviljat belopp: 500 000 kronor

Nya Pygméteatern
Beviljat belopp: 500 000 kronor

Rfod/Stallet
Beviljat belopp: 500 000 kronor

Mint
Beviljat belopp: 500 000 kronor

Pergah
Beviljat belopp (flerårigt stöd): 500 000 kronor per år 2024-2025

Alma
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Mint/September sessions
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Freshmind group
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Sveriges radio/Östersjöfestivalen
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Not for pleasure alone/Fågel blå
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Konsthantverkcentrum
Beviljat belopp: 400 000 kronor

É Romani Glinda/Fem folk fest
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Kulturkvarter Snösätra
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Fördelade stöd, lägre än 400 000 kronor, delbeslut på delegation

Teaterföreningen Barbara
Beviljat belopp: 350 000 kronor

Off-Stockholm
Beviljat belopp: 350 000 kronor

Svenska Konstnärernas förening utan personlig ansvarighet
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Audiorama ekonomisk förening
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Below zero ab
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Ideell edition
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Ladieslove ab
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Finska kulturföreningen i Sverige
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Eic, Stiftelsen Eric Ericsons internationella körcentrum
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Beslut om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang 2023-01-16

Fördelade stöd, upp till 400 000 kronor

Beslut nr 1, 2022-12-21

Svenska Galleriförbundet
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Galleri Nos
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Studio 44
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Flat Octopus
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Pioneertown ekonomisk förening
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Magma Dans
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Framework Dancing Art
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Näsström Anna
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Afia
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Interim kultur AB (svb), Ellen Söderhult
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Interim kultur AB (svb), Amanda Apetrea
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Gatuverket
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Smartse AB, Robin Jonsson
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Smartse AB, Tilman O’Donnell
Beviljat belopp: 95 000 kronor

CMDS Management AB
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Franska Filmfestivalen
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Monsters of Film AB
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Abir Albukhari
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Fabula Storytelling ekonomisk förening
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Stiftelsen Skärgårdsbåten
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Jutterström Johan
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Föreningen för fri improviserad musik FRIM
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Felix de Oliveira, José Ginaldo
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Semente ekonomisk förening
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Klubb Död
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Studio 53 ideell förening
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Impra
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Stiftelsen O/Modernt
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Enskede Jazz
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Teaterstudio Lederman
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Nummer Sju
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Kamraterna
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Stockholms Musikteaterensemble
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Svärmen
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Fotograf Elisabeth Ohlson Aktiebolag
Beviljat belopp: 150 000 kronor

RNS enskild firma
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Teater Svea
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Lumior
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Nebulosa
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Kroppens Hus AB
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Bjäringer, Paula Isabel Iréne
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Astarte
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Kulturföreningen PLX
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Släktet ekonomisk förening
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Föreningen Jamaicansk kultur
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Olympiateatern ekonomisk förening
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Beslut nr 2, 2023-01-13

Streetstar
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Föreningen för judisk kultur i Sverige
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Cinem Africa
Beviljat belopp: 400 000 kronor

20Tal
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Latinamerikanska Folkteatern
Beviljat belopp: 400 000 kronor

For those who know AB
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Stiftelsen Konsthantverkscentrum
Beviljat belopp: 390 000 kronor

Konstverket Produktionshus i Stockholm AB
Beviljat belopp: 349 521 kronor

Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige
Beviljat belopp: 320 000 kronor

Ensemble Yria Ek. för.
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Svenska Konstnärers Förening utan personlig ansvarighet
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Dansistan ekonomisk förening
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Smartse AB, Martin Hasselgren
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Smartse AB, Marina Cherry
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Live Art Collective MELO ekonomisk förening
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Sound of Stockholm
Beviljat belopp: 300 000 kronor

House of Producers (HDP) ek. för.
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Rönnells Antikvariat Aktiebolag
Beviljat belopp: 270 000 kronor

Skeppsholmsstudion
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Dramalabbet
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Folk
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Arnquist Anja
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Open House Stockholm
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Coffeino AB
Beviljat belopp: 250 000 kronor

A Radar Styled Novel AB
Beviljat belopp: 249 000 kronor

Candyland
Beviljat belopp: 240 000 kronor

Husby Konst- och hantverksförening
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Tempo Dokumentärfestival
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Reimersholme Hotell AB
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Arena Baubo
Beviljat belopp: 140 000 kronor

Unga Klara AB
Beviljat belopp: 120 000 kronor

Pantomimteatern
Beviljat belopp: 111 000 kronor

Smartse AB
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Källarbyn AB
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Chesty morgan orkesterförening
Beviljat belopp: 90 000 kronor

Dantai
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Beslut nr 3, 2023-04-28

Mint - September is Happening - A Contemporary Art Festival in Stockholm
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Riksteaterföreningen Söder om Söder - Årsta - Scenkonst för dig söder om Söder.
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Compagnie jus de la vie - Age on Stage (DE ODÖDLIGA)
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Musikcentrum öst - Efterhäng - en konsertserie för barn
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Kolko-Kollektivkompaniet - Language of Fungi
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Samtida Musik Kammarmusikförening - Samtida Musik verksamhet för säsong 2023-24
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Scensverige AB - Stolt Scenkonst.
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Yared Tilahun Cederlund - PULS
Beviljat belopp: 200 000

Kammarmusik Nu - Bogoluchie - liturgisk opera för solister, kör av munkar och kammarensemble
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Smartse AB - Tensta Dansar 10-årsjubileum
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Stockholm Stadsmission - Hemlig Tisdag
Beviljat belopp: 199 000 kronor

Glad Stad AB - Namnet på projektet är Contertainers och är en ordlek mellan content, container och entertainers.
Beviljat belopp: 180 000 kronor

Frihamnens Kulturförening - Utomhusbio på Frihamnstorget
Beviljat belopp: 170 000 kronor

Interim kultur AB (svb) - Duetten
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Klas Eriksson - Utomhuskonsert med Storstan Street Brass
Beviljat belopp: 150 000 kronor

NoonProd - ”Who's coming home?”
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Andersson, Maria - Rita ring omkring - Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Ullén, Henning - Jazz i Kärrtorp
Beviljat belopp: 150 000 kronor

BFFestival AB - Bleck Forest
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Sirqus Alfon Aktiebolag - Tio tankar om Tech - En kulturell resa genom AI och Automatisering
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Abens, Aleksanders - Galleri CRUM Heaven
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Improvisationsstudion Stockholm AB - ”Hemmet” föreställning om den accelererande teknologiska utvecklingen med hemmet som utgångspunkt.
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Svenska Klezmerföreningen - Klezmerfest
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Frihamnens Kulturförening - Frihamnstorget Cirkus
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Dubplate AB - Rinkebyfestivalen
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Bagarmossens Folketshusförening - Film på Folkets hus!
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Slow Fox Produktion Aktiebolag - Tre jubileumskvällar för Bar Brasil Estocolmo 30 år, 1993–2023.
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Musikföreningen Fools Gold - Fools Gold Stockholm 2023
Beviljat belopp: 130 000 kronor

Smartse AB - Breaking Facade
Beviljat belopp: 120 000 kronor

Organspace Stockholm - OrganSpace - Stockholm International Organ Festival 2023
Beviljat belopp: 120 000 kronor

Interim kultur AB (svb) - Invis
Beviljat belopp: 110 000 kronor

Klubb död - Klubb Död: Konsertserie på Patricia.
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Pralin Magasin Ideell Förening - Pralin och Konstmusiksystrar på Konträr
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Teatercentrum - Stjärnkalaset Östra 2024 Utbudsdag/scenkonstfestival som presenterar repertoar för barn och unga.
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Inland Kulturproduktion AB - Innermost Festival
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Ukrainska Institutet i Sverige - European Music Festival: Ukrainian Spring
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Nuda AB - New Swedish art - en utställningsserie om ett generationsskifte
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Echo Three Live AB - Echo Three Fest 2023
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Vänförening F Museet De Polska Judarnas Historia - Minnet, Historien och Nutiden Programverksamheten omfattar tre eller fyra olika evenemang under 2023
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Föreningen nya Pygméteatern - Pygméteaterns Lilla Kulturhus hösten 2023
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Gatuverket - Gatuverket Cyphernights
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Scenit Produktion AB - Gott & Blandat kulturfestival 
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Malmö Dockteater - Grottan av Stina Kajaso, gästspel på Turteatern
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Guldfabriken AB - Guldfabriken sessions
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Farsta Hembygdsförening - Farsta Galleri En icke-kommersiell mötesplats för Konst i Farsta
Beviljat belopp: 76 000 kronor

Teresa & David AB - Artlover Run
Beviljat belopp: 75 000 kronor

PNKSLM Recordings AB -  PNKSLM Recordings 10 year anniversary
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Gustafsson, Micaela - Badjazz med Tokblås
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Michailov, Eric Marcus - Vinterviken Sunset Session
Beviljat belopp: 60 000 kronor

HüberElisabethRuth AB - När Blommor Blommar
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Chesty Morgan Orkesterförening - Sommar-Café-Konserter
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Cecilia Hedlund AB - Dokumentation av det offentliga, rivningshotade verket Mur av Eva Lange, m.fl. i Sätra Centrum
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Jambadon Music - Klubb Mariama - African Live Music (hösten 2023)
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Romano pasos Research Center - Evenemanget heter "Romer I Centrum" (Härefter: RIC)

Mebius Jormin ekonomiska förening - BLUE on site
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Forss, Lindy Leonard - Tschandala/Tattaren
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Konsthantverkarna Stockholm ek. för. - Utställningsverksamhet 2023 (Grupputställning, Stockholm Craft Week, Finsk gästutställare)
Beviljat belopp: 48 000 kronor

Beslut om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang 2022-12-06

Fördelade stöd, över 400 000 kronor

Folkoperan
Beviljat belopp (flerårigt stöd) : 8 900 000 kronor per år 2023–2025

Nobel Center
Beviljat belopp: 8 000 000 kronor 

Dansens Hus
Beviljat belopp: 7 800 000 kronor 

Strindbergsmuseet/Strindbergs Intima Teater
Beviljat belopp: 5 950 000 kronor 

Kvinnohistoriska
Beviljat belopp: 4 000 000 kronor 

Orionteatern
Beviljat belopp: 3 800 000 kronor 

Moderna Dansteatern
Beviljat belopp: 2 300 000 kronor 

Stockholms filmfestival
Beviljat belopp: 2 100 000 kronor 

Tur Teatern
Beviljat belopp: 2 000 000 kronor 

Dockteatern Tittut
Beviljat belopp: 1 700 000 kronor 

Fasching
Beviljat belopp: 1 500 000 kronor 

Teater Galeasen
Beviljat belopp: 1 500 000 kronor 

Teater Tre
Beviljat belopp: 1 500 000 kronor 

Teater Tribunalen
Beviljat belopp: 1 300 000 kronor 

Folkets bio/Zita
Beviljat belopp (flerårigt stöd): 1 300 000 kronor per år 2023–2024

Cirkus Cirkör
Beviljat belopp: 1 200 000 kronor 

Carl och Elise Eldhs Ateljé
Beviljat belopp (flerårigt stöd): 1 200 000 kronor per år 2023–2024

Dansistan/Cirkusistan
Beviljat belopp: 1 200 000 kronor 

Judiska museet
Beviljat belopp: 1 100 000 kronor 

Mittiprickteatern
Beviljat belopp: 1 000 000 kronor 

CCAP/Hallen
Beviljat belopp: 1 000 000 kronor 

SITE
Beviljat belopp: 1 000 000 kronor 

Tempo dokumentärfestival
Beviljat belopp (flerårigt stöd): 1 000 000 kronor per år 2023–2024

Stockholm Jazz Festival
Beviljat belopp: 900 000 kronor 

Teater Giljotin
Beviljat belopp: 900 000 kronor 

Teater Brunnsgatan Fyra
Beviljat belopp: 900 000 kronor 

Playhouse Teater
Beviljat belopp: 800 000 kronor 

Färgfabriken
Beviljat belopp: 800 000 kronor 

Potatopotato/Konträr
Beviljat belopp: 800 000 kronor 

Scensverige/Scenkonstbiennalen     
Beviljat belopp: 750 000 kronor

Indio Cinema
Beviljat belopp: 700 000 kronor 

Farhang
Beviljat belopp: 700 000 kronor 

Fylkingen
Beviljat belopp: 700 000 kronor 

Index
Beviljat belopp: 700 000 kronor 

Kinematografen St Erik (Capitol)
Beviljat belopp: 700 000 kronor 

Aspudden mat och kultur (Aspen)
Beviljat belopp: 700 000 kronor 

Teater De Vill
Beviljat belopp: 600 000 kronor 

Ö2
Beviljat belopp: 600 000 kronor 

Supermarket
Beviljat belopp: 550 000 kronor 

Nya Pygméteatern
Beviljat belopp: 500 000 kronor 

Östersjöfestivalen
Beviljat belopp: 500 000 kronor 

Rfod/Stallet
Beviljat belopp: 500 000 kronor 

É Romani Glinda
Beviljat belopp: 400 000 kronor 

Säfsten
Beviljat belopp (flerårigt belopp): 400 000 kronor per år 2023–2025

RERE/Christina Tingskog
Beviljat belopp (flerårigt belopp): 300 000 kronor per år 2023–2024

Nordiska Konstförbundet
Beviljat belopp (flerårigt belopp): 250 000 kronor per år 2023–2025

Beviljade stöd, under 400 000 kronor

Off-Stockholm
Beviljat belopp : 350 000 kronor 

Teaterföreningen Barbara
Beviljat belopp: 350 000 kronor 

Mint
Beviljat belopp: 300 000 kronor 

Alma
Beviljat belopp: 300 000 kronor 

Audiorama
Beviljat belopp: 300 000 kronor 

CFF-Centrum för fotografi
Beviljat belopp: 250 000 kronor 

Ideell edition
Beviljat belopp: 250 000 kronor 

Finska kulturföreningen i Sverige
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

Beslut om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang 2022-08-24

Kristofferscenen
Beviljat belopp: 300 000 kronor 

Lisa Janbell
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

Lindy Leonard Forss
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

Musikcentrum Öst
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

Samtida musik kammarmusikförening
Beviljat belopp: 185 000 kronor 

Aurelia Kisseih
Beviljat belopp: 180 000 kronor 

Bastardproduktion
Beviljat belopp: 150 000 kronor 

Aleksanders Abens
Beviljat belopp: 150 000 kronor 

Scenkonstföreningen O
Beviljat belopp: 120 000 kronor 

Kulturföreningen Plattform
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Kent Olofsson Music
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Kolko-Kollektivkompaniet
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Interim kultur AB/Marcus Baldemar
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Teatercentrum
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Interim kultur AB/Stina Nyberg
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Svenska Galleriförbundet
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Föreningen Nya Pygméteatern
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

7277610 Canada Inc. Filial
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Kulturföreningen Panorámica
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Bagarmossens Folkets hus-förening
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Gregory David Goldenzwaig
Beviljat belopp: 99 000 kronor 

Föreningen Rex Animation filmfestival
Beviljat belopp: 90 000 kronor 

Helene du Rietz
Beviljat belopp: 80 000 kronor 

Barklund & Co AB
Beviljat belopp: 70 000 kronor 

Sameföreningen i Stockholm
Beviljat belopp: 60 000 kronor 

Interim kultur AB/Nefeli Oikonomou
Beviljat belopp: 50 000 kronor 

Beslut om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang 2022-06-14

Belopp över 400 000 kr

Zebra Dansproduktion
Beviljat belopp (flerårigt stöd): 1 700 000 per år 2023-2024             

Teatergruppen Pero 2023
Beviljat belopp: 1 100 000 

Pantomimteatern 2023
Beviljat belopp: 800 000    

Teatergruppen Lumor 2023                                         
Beviljat belopp: 700 000    

Cirkuskompani Giraff 2023                     
Beviljat belopp: 700 000    

Stockholm Fringe Festival (STOFF) 2023
Beviljat belopp: 600 000    

Sveriges Radio, Östersjöfestivalen 2022
Beviljat belopp: 700 000                           

Fasching Musikproduktion sommar 2022                    
Beviljat belopp: 500 000                           

CCAP/Hallen hösten 2022
Beviljat belopp: 500 000                           

Beslut om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang 2022-05-10

Belopp upp till 400 000 kronor

Yangstar Music AB / Sunday Dreams Festival
Beviljat belopp: 350 000 kronor 

For those who know AB / Hosoi Music For Listening
Beviljat belopp: 300 000 kronor 

Tryck/tryck i Parken – Back to the roots
Beviljat belopp: 300 000 kronor 

Ö2 / hösten 2022
Beviljat belopp: 300 000 kronor 

Smartse AB / Tensta dansar – en dansfestival för barn och unga
Beviljat belopp: 250 000 kronor 

EIC, Stiftelsen Eric Ericsons internationella körcentrum / Konsertserie Wow now
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

GFC Innovation company AB / Gather
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

Latinamerikanska folkteatern / höstrepertoar 2022
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

Open house Stockholm
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

Re act / Vågen / Parkverket (arbetstitel)
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

Virpi Pahkinen Dance Company AB / Change chance
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

Musikföreningen Fools gold
Beviljat belopp: 130 000 kronor 

Alfaponny / My Wild Flag
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Beslut om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang 2022-01-17

Belopp upp till 400 000 kronor

20tal
Beviljat belopp: 400 000 kronor 

CinemAfrica
Beviljat belopp: 400 000 kronor 

The National Black Theatre of Sweden AB (svb)
Beviljat belopp: 390 000 kronor 

Konstverket produktionshus i Stockholm AB
Beviljat belopp: 353 021 kronor 

Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige
Beviljat belopp: 320 000 kronor 

House of producers ekonomisk förening
Beviljat belopp: 300 000 kronor 

Dansistan ekonomisk förening
Beviljat belopp: 300 000 kronor 

Mint konsthall
Beviljat belopp: 300 000 kronor 

Sound of Stockholm
Beviljat belopp: 300 000 kronor 

Stiftelsen konsthantverkscentrum
Beviljat belopp: 300 000 kronor 

Streetcorner
Beviljat belopp: 300 000 kronor 

Femkul
Beviljat belopp: 280 000 kronor 

Alma
Beviljat belopp: 250 000 kronor 

CFF - Centrum för fotografi, ekonomisk förening
Beviljat belopp: 250 000 kronor 

Danscentrum Sverige
Beviljat belopp: 250 000 kronor 

Dramalabbet 
Beviljat belopp: 250 000 kronor 

Latinamerikanska folkteatern
Beviljat belopp: 250 000 kronor 

Candyland
Beviljat belopp: 240 000 kronor 

Frost, bam-bam
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

GH Produktioner AB
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

Kel show & performance
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

Mossutställningar
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

Musing AB
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

Popaganda
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

Smartse AB/Ofelia Jarl Ortega
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

Söndrebaljsoperan
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

Teatern Schahrazad
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

Tegelström Wolgers, Anna Elisabeth
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

Coffeino AB
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

Musikcentrum öst
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

Rönnells antikvariat aktiebolag
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

Shake it collaborations AB
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

Skeppsholmsstudion
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

Svenska konstnärernas förening utan personlig ansvarighet
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

Tempo dokumentärfestival/Tiny Tempo 2022
Beviljat belopp: 200 000 kronor 

Scensverige AB
Beviljat belopp: 180 000 kronor 

Below Zero AB
Beviljat belopp: 150 000 kronor 

Bjäringer, Paola Isabel Iréne
Beviljat belopp: 150 000 kronor 

Franska filmfestivalen
Beviljat belopp: 150 000 kronor 

Föreningen för fri improviserad musik FRIM
Beviljat belopp: 150 000 kronor 

Interim kultur AB (svb)/Stina Nyberg
Beviljat belopp: 150 000 kronor 

Kulturföreningen Mums
Beviljat belopp: 150 000 kronor 

M Hellkvist Sellén AB
Beviljat belopp: 150 000 kronor 

Monsters of film AB
Beviljat belopp: 150 000 kronor 

Nyxxx
Beviljat belopp: 150 000 kronor 

Röra dansproduktion
Beviljat belopp: 150 000 kronor 

Teatercentrum/Stjärnkalaset 2022
Beviljat belopp: 150 000 kronor 

Ensemble Yria ekonomisk förening
Beviljat belopp: 150 000 kronor 

Danscentrum Sverige
Beviljat belopp: 114 000 kronor 

Dantai
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Fabula Storytelling ekonomisk förening
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Flat octopus
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Galleri nos
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Hanna Schüldt
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Interim kultur AB/Hana Erdman
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Moreira Cabral Machado, Dinis
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Ny scenkonst i Stockholm, NYSS
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Sq Circle AB
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Studio 44
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Wing it productions handelsbolag
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Albukhari, Abir
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Enskedejazz
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Föreningen nya Pygméteatern/Lilla Kulturhus vår 2022
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Husby konst & hantverksförening
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Stockholm sangeet
Beviljat belopp: 100 000 kronor 

Huss-Wallin, Py
Beviljat belopp: 80 000 kronor 

Klubb död
Beviljat belopp: 80 000 kronor 

Nummer sju
Beviljat belopp: 80 000 kronor 

Bellagh, Katalin
Beviljat belopp: 75 000 kronor 

Berättarnätet öst
Beviljat belopp: 75 000 kronor 

Barklund & co AB
Beviljat belopp: 64 500 kronor 

Winqvist, Karl-Jonas
Beviljat belopp: 60 000 kronor 

Interim kultur AB (svb)/Runsten
Beviljat belopp: 55 000 kronor 

Colbengtson, Tomas
Beviljat belopp: 50 000 kronor 

Dubplate AB
Beviljat belopp: 50 000 kronor 

Föreningen jamaicansk kultur
Beviljat belopp: 50 000 kronor 

Kulturföreningen OEI
Beviljat belopp: 50 000 kronor 

Raymond, Elisabeth
Beviljat belopp: 50 000 kronor 

Ögon och öron AB (Martin Kling)
Beviljat belopp: 50 000 kronor 

Ydgren, Lars
Beviljat belopp: 49 000 kronor 

Kastanjegårdens vänner
Beviljat belopp: 47 000 kronor 

Konsthantverkarna Stockholm ekonomisk förening
Beviljat belopp: 43 000 kronor 

Göran Fröst production AB
Beviljat belopp: 35 000 kronor 

Toll, Maria
Beviljat belopp: 25 000 kronor 

Skokic, Viktor
Beviljat belopp: 10 000 kronor 

Beslut om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang 2021-12-14

Belopp som överstiger 400 000 kronor

Folkoperan aktiebolag
Beviljat belopp: 8 700 000

Stiftelsen Nobelcenter
Beviljat belopp: 8 000 000

Stiftelsen Dansens hus
Beviljat belopp: 7 700 000

Stiftelsen Strindbergmuseet
Beviljat belopp: 5 950 000

Stockholms kvinnohistoriska
Beviljat belopp: 4 000 000

Orionteatern AB
Beviljat belopp: 3 800 000

Stiftelsen KA Almgren sidenväveri & museum
Beviljat belopp (flerårigt stöd): 1 200 000 per år 2022–2024

Konstnärernas kollektivverkstadsserviceaktiebolag
Beviljat belopp (flerårigt stöd): 1 000 000 per år 2022–2024

Selam
Beviljat belopp (flerårigt stöd): 1 400 000 per år 2022–2023 

Unga Klara AB
Beviljat belopp (flerårigt stöd): 900 000 per år 2022–2024

Moment
Beviljat belopp (flerårigt stöd): 1 300 000 per år 2022–2023

Stiftelsen Moderna dansteatern Skeppsholmen
Beviljat belopp: 2 300 000

Stockholms filmfestival AB
Beviljat belopp: 2 100 000

Weld ekonomisk förening
Beviljat belopp (flerårigt stöd): 850 000 per år 2022–2023

Kulturföreningen Konsthall C
Beviljat belopp (flerårigt stöd):  825 000 per år 2022–2023

Aktiebolaget Fasching musikproduktion (SVB)
Beviljat belopp: 1 500 000

Teater Galeasen ekonomisk förening
Beviljat belopp: 1 500 000

Teater Tre Stockholm, ekonomisk förening
Beviljat belopp: 1 500 000

Teater Tribunalen
Beviljat belopp: 1 300 000

Cirkus Cirkör ideell förening
Beviljat belopp: 1 200 000

Folkets bio Stockholm
Beviljat belopp: 1 200 000

Stiftelsen Carl och Elise Eldhs ateljé
Beviljat belopp: 1 100 000

Stiftelsen Judiska museet i Stockholm
Beviljat belopp: 1 100 000

Dansistan ekonomisk förening
Beviljat belopp: 1 000 000

Mittiprickteatern Ekonomisk Förening
Beviljat belopp: 1 000 000

SITE – Stockholm international theatre on export
Beviljat belopp: 1 000 000

Stockholm Early music festival
 Beviljat belopp (flerårigt stöd): 500 000 per år 2022–2023

Tempo dokumentärfestival
Beviljat belopp: 1 000 000

Ideella kulturföreningen Prook
Beviljat belopp (flerårigt stöd): 300 000 per år 2022–2024

Indio Cinema AB
Beviljat belopp: 900 000

Stockholm international jazz & blues festival AB/Stockholm jazz festival
Beviljat belopp: 900 000

Teater Brunnsgatan fyra
Beviljat belopp: 900 000

Teater giljotin AB
Beviljat belopp: 900 000

Cinema queer 
Beviljat belopp (flerårigt stöd): 400 000 per år 2022–2023

Playhouse teater Stockholm ekonomisk förening
Beviljat belopp: 800 000

Stiftelsen Färgfabriken
Beviljat belopp: 800 000

Örjan Andersson dans AB
Beviljat belopp (flerårigt stöd): 400 000 per år 2022–2023

Föreningen Farhang / Farhangs musikverksamhet 2022
Beviljat belopp: 700 000

Föreningen Fylkingen UPA
Beviljat belopp: 700 000

Kinematografen St Erik AB
Beviljat belopp: 700 000

Stift index – the Swedish contemp. art found.
Beviljat belopp: 700 000

Teater de vill
Beviljat belopp: 700 000

CCAP
Beviljat belopp: 600 000

Föreningen dans 
Beviljat belopp (flerårigt stöd): 300 000 per år 2022–2023

Potatopotato
Beviljat belopp: 600 000

Sandin & Bülow design aktiebolag
Beviljat belopp (flerårigt stöd): 300 000 per år 2022–2023

Supermarket art fair, ekonomisk förening
Beviljat belopp: 550 000

Aspudden mat och kultur AB
Beviljat belopp: 500 000

Föreningen Nya pygméteatern
Beviljat belopp: 500 000

Riksförbundet för folkmusik och dans
Beviljat belopp: 500 000

Zirafa AB
Beviljat belopp: 500 000

Beslut om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang 2021-11-09

Belopp upp till 400 000 kronor

É ROMANI GLINDA/5 Folk Festival 2022    
Beviljat belopp: 400 000

STREETSTAR            
Beviljat belopp: 400 000

FÖRENINGEN FÖR JUDISK KULTUR I SVERIGE           
Beviljat belopp: 380 000

TEATERFÖRENINGEN BARBARA / 2022      
Beviljat belopp: 350 000

Audiorama Ekonomisk förening 
Beviljat belopp: 300 000

Live Art Collective MELO ekonomisk förening / 2022  
Beviljat belopp: 300 000

Ö2           
Beviljat belopp: 300 000

FINSKA KULTURFÖRENINGEN I SVERIGE/Uusiteatteri 2022        
Beviljat belopp: 200 000

KULTURFÖRENINGEN MUMS     
Beviljat belopp: 100 000

Beslut om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang 2021-06-15

Belopp över 400 000 kronor

Tur Teatern ekonomisk förening
Beviljat belopp: 2 000 000

Föreningen Dockteatern Tittut                 
Beviljat belopp: 1 700 000

Teatergruppen Pero Ekonomisk förening                     
Beviljat belopp: 1 250 000

Pergah co.
Beviljat belopp: 1 000 000. Flerårigt stöd 2022–2023  

Pantomimteatern
Beviljat belopp: 800 000

Lumor
Beviljat belopp: 700 000

Stockholm fringe fest (stoff)                   
Beviljat belopp: 600 000

Ccap/hallen
Beviljat belopp: 500 000

Sveriges Radio AB
Beviljat belopp: 500 000

Alma
Beviljat belopp: 400 000

Cinema queer
Beviljat belopp: 400 000

Beslut om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang 2021-05-10

Belopp upp till 400 000 kronor

Sandin & Bülow Design Aktiebolag
Beviljat belopp: 300 000

Släktet Ekonomisk förening               
Beviljat belopp: 300 000

Ö2
Beviljat belopp: 300 000

Audiorama Ekonomisk förening
Beviljat belopp: 200 000

GFC Innovation Company AB           
Beviljat belopp: 200 000

Sound of Stockholm
Beviljat belopp: 200 000

Beslut om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang 2021-03-30

Belopp upp till 400 000 kronor

Improvisationsstudion Stockholm AB
Beviljat belopp: 200 000

Open House Stockholm
Beviljat belopp: 200 000

Smartse AB/Aro, Gården      
Beviljat belopp: 200 000

Smartse AB/Tensta Dansar 2021      
Beviljat belopp: 200 000

Studio ABC                  
Beviljat belopp: 200 000

Svenska Konstnärernas Förening utan personlig ansvarighet
Beviljat belopp: 200 000

SAMTIDA MUSIK KAMMARMUSIKFÖRENING  
Beviljat belopp: 160 000

ANRIKNINGSVERKET
Beviljat belopp: 150 000

FÖRENINGEN REX ANIMATION FILM FESTIVAL/2021        
Beviljat belopp: 150 000

KULTURFÖRENINGEN PANORÁMICA               
Beviljat belopp: 150 000

Nalle Clown AB
Beviljat belopp: 150 000

DANSKONST I NORR
Beviljat belopp: 130 000

ABENS, ALEKSANDRS
Beviljat belopp: 100 000

Alfaponny/My Wild Flag
Beviljat belopp: 100 000

IMPRA/Jazzfestival
Beviljat belopp: 100 000

KUNGL. MUSIKALISKA AKADEMIEN/blåsmusikfest              
Beviljat belopp: 100 000

QUARTO    
Beviljat belopp: 100 000

SAMEFÖRENINGEN I STOCKHOLM                    
Beviljat belopp: 100 000

Beslut om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang 2021-01-12

Belopp upp till 400 000 kronor

CINEM AFRICA       
Beviljat belopp: 400 000

STOCKHOLM EARLY MUSIC FESTIVAL 
Beviljat belopp: 400 000

FÖRENINGEN FÖR JUDISK KULTUR I SVERIGE
Beviljat belopp: 380 000

Konstverket Produktionshus i Stockholm AB             
Beviljat belopp: 356 021

MINT            
Beviljat belopp: 300 000

STIFTELSEN KONSTHANTVERKSCENTRUM    
Beviljat belopp: 300 000

ALMA          
Beviljat belopp: 250 000

CFF - Centrum för fotografi, ekonomisk förening     
Beviljat belopp: 250 000

DANSCENTRUM STOCKHOLM          
Beviljat belopp: 250 000

DRAMALABBET              
Beviljat belopp: 250 000

KRISTOFFERSCENEN        
Beviljat belopp: 250 000

ASTARTE     
Beviljat belopp: 200 000

Bohm bohm room AB/Samtidsarenan 
Beviljat belopp: 200 000

Interim kultur AB (svb)/Bam Bam Frost 
Beviljat belopp: 200 000

Rönnells Antikvariat Aktiebolag
Beviljat belopp: 200 000

SKEPPSHOLMSSTUDION  
Beviljat belopp: 200 000

Smartse AB/Robin Jonsson          
Beviljat belopp: 200 000

Sq Circle AB
Beviljat belopp: 200 000

Stockholms Saxofonkvartett Ekonomisk förening    
Beviljat belopp: 200 000

TEATER NOVA         
Beviljat belopp: 200 000

TEMPO DOKUMENTÄRFESTIVAL          
Beviljat belopp: 200 000

Smartse AB/Shirley Harthey Ubilla       
Beviljat belopp: 160 000

Ensemble Yria Ekonomisk förening
Beviljat belopp: 150 000

Interim kultur AB (svb)/Halla Ólafsdóttir    
Beviljat belopp: 150 000

KOLKO-KOLLEKTIVKOMPANIET 
Beviljat belopp: 150 000

RÄSERBYRÅN      
Beviljat belopp: 150 000

Smartse AB/Sindri Runudde   
Beviljat belopp: 150 000

Vargkatten Produktion AB/Teater   
Beviljat belopp: 150 000

FÖRENINGEN NYA PYGMÉTEATERN/Lilla Kulturhuset vt 2021     
Beviljat belopp: 100 000

HUSBY KONST & HANTVERKSFÖRENING           
Beviljat belopp: 100 000

Smartse AB/Louise Bjurholm von Euler   
Beviljat belopp: 100 000

Smartse AB/Lisen Ellard   
Beviljat belopp: 100 000

Vargkatten Produktion AB/Klezmerrevival   
Beviljat belopp: 100 000

MAGNUSSON, YLVA        
Beviljat belopp: 80 000

Jambadon Music              
Beviljat belopp: 75 000

SAMEFÖRENINGEN I STOCKHOLM      
Beviljat belopp: 73 000

PERSSON, ANNA CHARLOTTA
Beviljat belopp: 70 000

STIFTELSEN FILMFORM    
Beviljat belopp: 60 000

AFIA             
Beviljat belopp: 55 000

KASTANJEGÅRDENS VÄNNER             
Beviljat belopp: 47 000

Delbeslut om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang 2020-12-22

Belopp under 400 000 kronor

The National Black Theatre of Sweden AB (svb)
Beviljat belopp: 370 000

ANRIKNINGSVERKET
Beviljat belopp: 250 000

DANSISTAN ekonomisk förening
Beviljat belopp: 250 000

Interim kultur AB (svb)/Dalija Aćin Thelander
Beviljat belopp: 200 000

LIVET BITCH! KULTURFÖRENING
Beviljat belopp: 200 000

SVENSSON, KARIN
Beviljat belopp: 200 000

Interim kultur AB (svb)/Marcus Baldemar
Beviljat belopp: 180 000

Noon Prod
Beviljat belopp: 150 000

Scensverige AB
Beviljat belopp: 150 000

Shake it collaborations AB
Beviljat belopp: 150 000

Smartse AB/Wesley Peden
Beviljat belopp: 150 000

FIBERARTSWEDEN
Beviljat belopp: 119 000

ARNQUIST, ANJA
Beviljat belopp: 113 000

ALBUKHARI, ABIR
Beviljat belopp: 100 000

Cirkus Perspektiv Sweden AB
Beviljat belopp: 100 000

TEATERCENTRUM
Beviljat belopp: 100 000

Semente ekonomisk förening/UTÖVER FADO
Beviljat belopp: 50 000

Beslut om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang 2020-12-15

Belopp över 400 000 kronor

STIFTELSEN TENSTA KONSTHALL
Beviljat belopp: 4 000 000 - flerårigt stöd

STIFTELSEN NOBEL CENTER
Beviljat belopp: 8 000 000

STIFTELSEN DANSENS HUS
Beviljat belopp: 7 600 000

STIFTELSEN STRINDBERGSMUSEET
Beviljat belopp: 5 750 000

Orionteatern AB
Beviljat belopp: 3 800 000

Aktiebolaget Fasching Musikproduktion (SVB)
Beviljat belopp: 1 500 000

Teater Tre Stockholm, ekonomisk förening/2021
Beviljat belopp: 1 500 000

Teater Galeasen ekonomisk förening
Beviljat belopp: 1 400 000

MOMENT
Beviljat belopp: 1 300 000

CIRKUS CIRKÖR IDEELL FÖRENING/2021
Beviljat belopp: 1 200 000

FOLKETS BIO- STOCKHOLMSAVDELNINGEN
Beviljat belopp: 1 200 000

STIFTELSEN CARL OCH ELISE ELDHS ATELJE
Beviljat belopp: 1 100 000

STIFTELSEN JUDISKA MUSEET I STOCKHOLM
Beviljat belopp: 1 100 000

STIFTELSEN K.A.ALMGREN SIDENVÄVERI & MUSEUM
Beviljat belopp: 1 100 000

Mittiprickteatern Ekonomisk Förening/2021
Beviljat belopp: 1 000 000

SITE- STOCKHOLM INTERNATIONAL THEATRE ON EXPORT
Beviljat belopp: 1 000 000

Indio Cinema AB
Beviljat belopp: 950 000

DANSISTAN ekonomisk förening/2021
Beviljat belopp: 900 000

Konstnärernas Kollektivverkstads serviceaktiebolag
Beviljat belopp: 900 000

Stockholm International Jazz & Blues Festival AB/Stockholm Jazz Festival 2021
Beviljat belopp: 900 000

TEATER BRUNNSGATAN FYRA
Beviljat belopp: 900 000

Unga Klara AB/2021
Beviljat belopp: 900 000

STIFTELSEN FÄRGFABRIKEN
Beviljat belopp: 800 000

FARHANG FÖRENINGEN/2021
Beviljat belopp: 700 000

FÖRENINGEN FYLKINGEN UPA
Beviljat belopp: 700 000

KULTURFÖRENINGEN KONSTHALL C
Beviljat belopp: 700 000

Playhouse Teater Stockholm ekonomisk förening
Beviljat belopp: 700 000

STIFT INDEX - THE SWEDISH CONTEMP. ART FOUND.
Beviljat belopp: 700 000

TEATER DE VILL/2021
Beviljat belopp: 700 000

CCAP/2021
Beviljat belopp: 600 000

Supermarket Art Fair, Ekonomisk förening
Beviljat belopp: 550 000

FÖRENINGEN NYA PYGMÉTEATERN/2021
Beviljat belopp: 500 000

RIKSFÖRBUNDET FÖR FOLKMUSIK OCH DANS
Beviljat belopp: 500 000

É ROMANI GLINDA
Beviljat belopp: 400 000

JUDISKA FÖRSAMLINGEN I STOCKHOLM
Beviljat belopp: 400 000

RE:ORIENT IDEELL FÖRENING
Beviljat belopp: 400 000

SCENKONSTFÖRENINGEN O
Beviljat belopp: 400 000

ÖRJAN ANDERSSON DANS AB
Beviljat belopp: 400 000

Beslut om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang 2020-11-09

Belopp upp till 400 000 kronor

Beslutet är ett delbeslut och kompletteras med ytterligare beslutade ansökningar efter kulturnämndens sammanträde 15 december.

TEATERFÖRENINGEN BARBARA 2021
Beviljat belopp: 350 000kr

Aspudden mat och kultur AB/Aspen Kulturprogram
Beviljat belopp: 300 000kr

Ö2/Våren 2021
Beviljat belopp: 300 000kr

FINSKA KULTURFÖRENINGEN I SVERIGE/Uusiteatteri 2021
Beviljat belopp: 200 000kr

IDEELL EDITION/Fifth Edition Festival for Other Music
Beviljat belopp: 200 000kr

STIFTELSEN FINLANDS KULTURINSTITUT I SVERIGE/Kulturprogram 2021
Beviljat belopp: 200 000kr

Beslut om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang 2020-08-26

Belopp upp till 400 000 kronor

10TAL
Beviljat belopp: 400 000 kr

CINEMA QUEER
Beviljat belopp: 400 000 kr

STREETSTAR             
Beviljat belopp: 400 000 kr

Zirafa AB  
Beviljat belopp: 400 000 kr

JUDISKA FÖRSAMLINGEN I STOCKHOLM
Beviljat belopp: 375 000 kr

LATINAMERIKANSKA FOLKTEATERN           
Beviljat belopp: 350 000 kr

DANS        
Beviljat belopp: 300 000 kr

KAMRATERNA            
Beviljat belopp: 300 000 kr

Live Art Collective MELO ekonomisk förening
Beviljat belopp: 300 000 kr

M Hellkvist Sellén AB
Beviljat belopp: 300 000 kr

POTATOPOTATO
Beviljat belopp: 300 000 kr

SCEN KRISTOFFERSKOLAN
Beviljat belopp: 300 000 kr

Svensk Form Service Aktiebolag
Beviljat belopp: 300 000 kr

Virpi Pahkinen Dance Company ekonomisk förening
Beviljat belopp: 300 000 kr

Ö2
Beviljat belopp: 300 000 kr

KULTURFÖRENINGEN DOTTERBOLAGET
Beviljat belopp: 250 000 kr

OPEN HOUSE STOCKHOLM
Beviljat belopp: 250 000 kr

TEATERKOMET
Beviljat belopp: 250 000 kr

CANDYLAND
Beviljat belopp: 240 000 kr

Coffeino AB
Beviljat belopp: 200 000 kr

FilmCentrum Distribution SWE AB
Beviljat belopp: 200 000 kr

Kiss My Trunk Ekonomisk förening
Beviljat belopp: 200 000 kr

MUSIKCENTRUM ÖST
Beviljat belopp: 200 000 kr

SAMTIDA MUSIK KAMMARMUSIKFÖRENING
Beviljat belopp: 160 000 kr

ABENS, ALEKSANDRS
Beviljat belopp: 150 000 kr

Coccodrillo Musik Handelsbolag
Beviljat belopp: 150 000 kr

FRANSKA FILMFESTIVALEN
Beviljat belopp: 150 000 kr

FÖRENINGEN FÖR FRI IMPROVISERAD MUSIK FRIM
Beviljat belopp: 150 000 kr

Monsters of Film AB   
Beviljat belopp: 150 000 kr

MOSSUTSTÄLLNINGAR
Beviljat belopp: 150 000 kr

SITE- STOCKHOLM INTERNATIONAL THEATRE ON EXPORT
Beviljat belopp: 150 000 kr

GRANAT, PAULINA
Beviljat belopp: 125 000 kr

Anke laerenbergh
Beviljat belopp: 120 000 kr

MALMÖ ARAB FILMFESTIVAL – MAFF
Beviljat belopp: 110 000 kr

FEMKUL
Beviljat belopp: 100 000 kr

FÖRENINGEN NYA PYGMÉTEATERN
Beviljat belopp: 100 000 kr

FÖRENINGEN RERE
Beviljat belopp: 100 000 kr

Interim kultur AB/Apetrea              
Beviljat belopp: 100 000 kr

JELNEK - DANS OCH SCENKONST
Beviljat belopp: 100 000 kr

Släktet Ekonomisk förening
Beviljat belopp: 100 000 kr

SVENSKA GALLERIFÖRBUNDET
Beviljat belopp: 100 000 kr

TEATERFÖRENINGEN CIRKUS TIGERBRAND
Beviljat belopp: 100 000 kr

KONSTMUSIKSYSTRAR
Beviljat belopp: 95 500 kr

LATINAMERIKANSKA FOLKTEATERN
Beviljat belopp: 90 600 kr

Interim kultur AB/Blomqvist          
Beviljat belopp: 80 000 kr

Barklund & Co AB
Beviljat belopp: 75 000 kr

TEATER TILLSAMMANS
Beviljat belopp: 75 000 kr

DANIELSSON GRIMSTAD, MOA
Beviljat belopp: 50 000 kr

Interim kultur AB (svb)/Gry Tingskog
Beviljat belopp: 50 000 kr

Interim kultur AB (svb)/Tyra Wigg
Beviljat belopp: 50 000 kr

SAMEFÖRENINGEN I STOCKHOLM
Beviljat belopp: 45 000 kr

SJÖGREN, TOMAS
Beviljat belopp: 40 000 kr

NonStop Entertainment AB           
Beviljat belopp: 30 000 kr

PALMGREN, EMMA MOA KAROLINA
Beviljat belopp: 25 000 kr

Beslut om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang 2020-08-25

Belopp över 400 000 kronor

Folkoperan Aktiebolag
Beviljat belopp: 8 700 000 kr

STOCKHOLMS KVINNOHISTORISKA
Beviljat belopp: 5 000 000 kr

Stockholms filmfestival AB
Beviljat belopp: 2 100 000 kr

Tur Teatern ekonomisk förening
Beviljat belopp: 2 000 000 kr

FÖRENINGEN DOCKTEATERN TITTUT/2021
Beviljat belopp: 1 700 000 kr

TRIBUNALEN              
Beviljat belopp: 1 300 000 kr

Teater Giljotin AB       
Beviljat belopp: 1 000 000 kr

PANTOMIMTEATERN 
Beviljat belopp: 800 000 kr

LUMOR
Beviljat belopp: 600 000 kr

Pergah Co./Lotta Gahrton Prod.
Flerårigt stöd: 200 000 kr för 2020 och 400 000 kr för 2021

STOCKHOLM FRINGE FEST (STOFF)             
Beviljat belopp: 600 000 kr

FOLKETS BIO- STOCKHOLMSAVDELNINGEN
Beviljat belopp: 550 000 kr

CCAP
Beviljat belopp: 500 000 kr

Kinematografen St Erik AB
Beviljat belopp: 500 000 kr

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Uppdaterad