Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang

Är du yrkesverksam kulturaktör och arbetar med konstnärlig och kulturskapande verksamhet? Skapar du publika möten med stockholmarna och stadens besökare? Då kan du söka kulturstöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang.

Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang kan sökas av professionella kulturaktörer som bedriver sin verksamhet yrkesmässigt.

Du kan söka stöd inom alla konstområden för publika program och arrangemang samt konstnärlig produktion som leder till publika program. Det finns möjlighet att söka flerårigt stöd avsett för långsiktig planering och finansiering, både för två och tre år. 

Stödet ges till aktivitet eller verksamhet som

 • utforskar ett konstnärligt område
 • utvecklar konstnärlig kvalitet
 • tillgängliggör kulturarv
 • har särskild betydelse för Stockholms konst- och kulturliv
 • främjar samarbeten
 • prövar nya arbetsmetoder och nya sätt att möta eller involvera publik
 • stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte
 • stärker, utvecklar och förmedlar kunskap om de nationella minoriteternas språk och kultur.

Ditt program eller arrangemang ska vara öppet för alla och äga rum i Stockholms stad.

Ansökan

Ansökan om stöd görs via vår e-tjänst.

Din ansökan ska vara oss tillhanda senast klockan 15:00 sista ansökningsdag. Vi tar inte emot några kompletteringar efter sista ansökningsdatum.

Ansökningsdatum och besked 2021

Ansökan om stöd med belopp över 400 000 kronor

 • Sista ansökningsdag 12 februari 2021 klockan 15:00
 • Datum för besked 16 juni 2021

 • Sista ansökningsdag 20 augusti 2021 klockan 15:00
 • Besked 15 december 2021

Ansökan om stöd med belopp upp till 400 000 kronor

 • Sista ansökningsdag 22 januari 2021 klockan 15:00
 • Besked 6 april 2021  

 • Sista ansökningsdag 24 september 2021 klockan 15:00
 • Besked 17 januari 2022

Så bedömer vi din ansökan

När kulturförvaltningen bedömer din ansökan tittar vi först på om ansökan uppfyller de generella villkor och krav som gäller för samtliga kulturstöd. Det är också viktigt att du har skickat med rätt handlingar beroende på vilken organisationsform din förening har. 

Om du söker stöd över 400 000 kronor ska du redogöra för hur ni arbetar mot hot, övergrepp och sexuella trakasserier i er organisation. Redogörelsen gör du på en särskild blankett. Blanketten hittar du under vår information om generella villkor och krav för kulturförvaltningens stödformer. 

Om din ansökan uppfyller våra villkor går vi vidare med att bedöma ansökan utifrån stödets särskilda villkor.

När kulturförvaltningen bedömer din ansökan om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang använder vi oss av tre bedömningsgrunder.

Konstnärlig kvalitet

Här bedömer vi:

 • originalitet och yrkesskicklighet
 • angelägenhet och kontext
 • på vilka sätt aktiviteten/verksamheten utvecklar ett konstnärligt uttryck
 • på vilka sätt aktiviteten/verksamheten förhåller sig till komplexitet och eftertanke
 • på vilka sätt aktiviteten/verksamheten utmanar rådande normer och strukturer
 • aktivitetens/verksamhetens långsiktiga värde.

Publikutveckling och kommunikation

Här bedömer vi:

 • vilka målgrupper aktiviteten/verksamheten avser att nå
 • val av målgrupp utifrån till exempel ålder, genus, flerkulturellt perspektiv och geografisk spridning
 • i vilken grad val av format, tidpunkt, plats och kommunikationskanaler bidrar till att nå avsedd målgrupp
 • i vilken grad aktiviteten/verksamheten med dess innehåll och omfattning är angelägen för stockholmare och besökare.

Ekonomi och resurser

Här bedömer vi i vilken utsträckning de samlade resurserna är tillräckliga för att möta de konstnärliga och publika ambitionerna.

I bedömningen tittar vi på:

 • budget och finansiering
 • samarbeten och nätverk
 • övriga resurser och förutsättningar som till exempel lokaler, teknik, kunnande, tillstånd och annat som är avgörande för att kunna realisera aktiviteten eller verksamheten.

Redovisning

Om din ansökan har blivit beviljad

Om du har fått din ansökan beviljad har du vissa skyldigheter som du måste uppfylla. Det gäller till exempel om det uppstår förändringar i programmet eller din verksamhet, hur du ska ange i din marknadsföring att du har fått stöd från Stockholms stad och hur du ska lämna in din redovisning.

Här kan du läsa mer om vilka skyldigheter du har när du har fått stöd från oss.

Ge information till kulturförvaltningen

Du är skyldig att ge kulturförvaltningen information och svara på frågor som kulturförvaltningen ställer i samband med handläggning och uppföljning av din ansökan.

Om innehållet i aktiviteten/verksamheten förändras mycket i förhållande till vad som står i ansökan måste du meddela kulturförvaltningen skriftligt så snart som möjligt. Detta gäller exempelvis stora förändringar av din aktivitet/verksamhet, tidsplan, budget eller målsättningar.

Information om tillgänglighet

Om du arrangerar publik verksamhet ska information om tillgänglighet för personer med funktionsvariationer stå i ert informationsmaterial. Till exempel på webbplats, i sociala medier eller i fristående evenemangskalendrar.

Ta emot besök från kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen har rätt att besöka aktivitet/verksamhet som har beviljats stöd.

Fördjupad analys

Kulturförvaltningen gör med hjälp av konsult regelbundet fördjupad uppföljning av organisationer som får stöd. Har du beviljats stöd förbinder du dig att vid fördjupad analys ge tillgång till underlag som visar hur stödet har använts och hur din verksamhet bedrivs. Underlag kan till exempel vara bokföring, årsredovisning, avtal, protokoll, stadgar och publikstatistik.

Redovisning av stöd

Redovisning av stöd ska ske enligt kulturförvaltningens anvisningar. Har du fått beviljat flerårigt stöd ska du redovisa varje år. Redovisningen ska innehålla de uppgifter som kulturförvaltningen efterfrågar.

Förlängning av perioden för stödets användning

Om du inte hinner använda stödet inom den period du angett i din ansökan kan du ansöka om förlängning. Ansökan om att förlänga perioden gör du skriftligt till kulturförvaltningen så snart du ser att perioden behöver förlängas. Du måste göra din ansökan innan den ursprungliga perioden går ut. Kulturförvaltningen beslutar om eventuell förlängning och meddelar dig skriftligt.

Återbetalning av outnyttjade medel

Beviljade stöd får endast användas till den aktivitet/verksamhet du har angett i din ansökan. Beviljat stöd som inte använts ska betalas tillbaka till kulturförvaltningen.

Återkrav

Om du inte genomför det som du har angett i din ansökan kan kulturförvaltningen besluta att kräva tillbaka hela eller delar av stödet.

Du blir återbetalningsskyldig om

 • du har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att stöd har beviljats felaktigt eller med för högt belopp
 • stödet av något annat skäl har utbetalats felaktigt eller med för högt belopp och du borde ha insett detta
 • stödet helt eller delvis inte har används eller om det inte använts för den aktivitet eller verksamhet du har angett i din ansökan
 • du inte lämnar in en korrekt redovisning
 • du i övrigt inte följt de generella villkoren för stöd.

Marknadsföring

Det ska tydligt stå i allt informationsmaterial att Stockholms stad har beviljat stöd till aktiviteten eller verksamheten. Till exempel på webbplats, i sociala medier, tidskrifter, i programblad eller på affischer. I materialet ska det stå med text: Med stöd från Stockholms stad. Stockholms stad ska aldrig anges som medarrangör och stadens logotyp får inte användas.

Du kan ladda ner texten ”Med stöd från Stockholms stad” eller engelsk text ”Financial Support by the City of Stockholm” för tryck och digital publicering här på webbplatsen. 

Text tryck svart (eps)
Text tryck vit (eps)

Text digital svart (png)
Text digital vit (png)

Engelsk text tryck svart (eps)
Engelsk text tryck vit (eps)

Engelsk text digital svart (png)
Engelsk text digital vit (png)

Kulturförvaltningen arbetar aktivt med miljö och hållbarhet inom kultur. Därför vill vi gärna att verksamheter som får stöd bidrar till positiv miljöpåverkan och tar hänsyn till hållbarhet.

Stockholms stad har tagit fram en hållbarhetsguide med tips och förslag på hur alla i organisationen kring ett evenemang kan arbeta för att evenemanget ska vara hållbart, både till ansvarsfulla sociala krav och till miljömässiga krav. Förutom inspiration till att skapa hållbara evenemang kan guiden underlätta arbete med planering, genomförande och avslut.

Kulturförvaltningen har också tagit fram en informationsfolder ”Hållbar konst” som riktar sig till konstnärer. I foldern har vi samlat fakta och tips som kan vara användbara även för dig som arbetar inom annat konstnärligt område än konst och konsthantverk.

Hållbar konst (pdf, 1,6 MB, nytt fönster)

Beviljade ansökningar

Vi publicerar beviljade ansökningar från år 2018 och framåt. Vill du få information om ansökningar som beviljats år 2017 och bakåt hänvisar vi till kulturförvaltningens registratur: kultur@stockholm.se

Beslut om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang 2021-06-15

Belopp över 400 000 kronor

Tur Teatern ekonomisk förening
Beviljat belopp: 2 000 000

Föreningen Dockteatern Tittut                 
Beviljat belopp: 1 700 000

Teatergruppen Pero Ekonomisk förening                     
Beviljat belopp: 1 250 000

Pergah co.
Beviljat belopp: 1 000 000. Flerårigt stöd 2022–2023  

Pantomimteatern
Beviljat belopp: 800 000

Lumor
Beviljat belopp: 700 000

Stockholm fringe fest (stoff)                   
Beviljat belopp: 600 000

Ccap/hallen
Beviljat belopp: 500 000

Sveriges Radio AB
Beviljat belopp: 500 000

Alma
Beviljat belopp: 400 000

Cinema queer
Beviljat belopp: 400 000

Beslut om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang 2021-05-10

Belopp upp till 400 000 kronor

Sandin & Bülow Design Aktiebolag
Beviljat belopp: 300 000

Släktet Ekonomisk förening               
Beviljat belopp: 300 000

Ö2
Beviljat belopp: 300 000

Audiorama Ekonomisk förening
Beviljat belopp: 200 000

GFC Innovation Company AB           
Beviljat belopp: 200 000

Sound of Stockholm
Beviljat belopp: 200 000

Beslut om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang 2021-03-30

Belopp upp till 400 000 kronor

Improvisationsstudion Stockholm AB
Beviljat belopp: 200 000

Open House Stockholm
Beviljat belopp: 200 000

Smartse AB/Aro, Gården      
Beviljat belopp: 200 000

Smartse AB/Tensta Dansar 2021      
Beviljat belopp: 200 000

Studio ABC                  
Beviljat belopp: 200 000

Svenska Konstnärernas Förening utan personlig ansvarighet
Beviljat belopp: 200 000

SAMTIDA MUSIK KAMMARMUSIKFÖRENING  
Beviljat belopp: 160 000

ANRIKNINGSVERKET
Beviljat belopp: 150 000

FÖRENINGEN REX ANIMATION FILM FESTIVAL/2021        
Beviljat belopp: 150 000

KULTURFÖRENINGEN PANORÁMICA               
Beviljat belopp: 150 000

Nalle Clown AB
Beviljat belopp: 150 000

DANSKONST I NORR
Beviljat belopp: 130 000

ABENS, ALEKSANDRS
Beviljat belopp: 100 000

Alfaponny/My Wild Flag
Beviljat belopp: 100 000

IMPRA/Jazzfestival
Beviljat belopp: 100 000

KUNGL. MUSIKALISKA AKADEMIEN/blåsmusikfest              
Beviljat belopp: 100 000

QUARTO    
Beviljat belopp: 100 000

SAMEFÖRENINGEN I STOCKHOLM                    
Beviljat belopp: 100 000

Beslut om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang 2021-01-12

Belopp upp till 400 000 kronor

CINEM AFRICA       
Beviljat belopp: 400 000

STOCKHOLM EARLY MUSIC FESTIVAL 
Beviljat belopp: 400 000

FÖRENINGEN FÖR JUDISK KULTUR I SVERIGE
Beviljat belopp: 380 000

Konstverket Produktionshus i Stockholm AB             
Beviljat belopp: 356 021

MINT            
Beviljat belopp: 300 000

STIFTELSEN KONSTHANTVERKSCENTRUM    
Beviljat belopp: 300 000

ALMA          
Beviljat belopp: 250 000

CFF - Centrum för fotografi, ekonomisk förening     
Beviljat belopp: 250 000

DANSCENTRUM STOCKHOLM          
Beviljat belopp: 250 000

DRAMALABBET              
Beviljat belopp: 250 000

KRISTOFFERSCENEN        
Beviljat belopp: 250 000

ASTARTE     
Beviljat belopp: 200 000

bohm bohm room AB/Samtidsarenan 
Beviljat belopp: 200 000

Interim kultur AB (svb)/BamBam Frost 
Beviljat belopp: 200 000

Rönnells Antikvariat Aktiebolag
Beviljat belopp: 200 000

SKEPPSHOLMSSTUDION  
Beviljat belopp: 200 000

Smartse AB/Robin Jonsson          
Beviljat belopp: 200 000

Sq Circle AB
Beviljat belopp: 200 000

Stockholms Saxofonkvartett Ekonomisk förening    
Beviljat belopp: 200 000

TEATER NOVA         
Beviljat belopp: 200 000

TEMPO DOKUMENTÄRFESTIVAL          
Beviljat belopp: 200 000

Smartse AB/Shirley Harthey Ubilla       
Beviljat belopp: 160 000

Ensemble Yria Ekonimisk förening
Beviljat belopp: 150 000

Interim kultur AB (svb)/Halla Ólafsdóttir    
Beviljat belopp: 150 000

KOLKO-KOLLEKTIVKOMPANIET 
Beviljat belopp: 150 000

RÄSERBYRÅN      
Beviljat belopp: 150 000

Smartse AB/Sindri Runudde   
Beviljat belopp: 150 000

Vargkatten Produktion AB/Teater   
Beviljat belopp: 150 000

FÖRENINGEN NYA PYGMÉTEATERN/Lilla Kulturhuset vt 2021     
Beviljat belopp: 100 000

HUSBY KONST & HANTVERKSFÖRENING           
Beviljat belopp: 100 000

Smartse AB/Louise Bjurholm von Euler   
Beviljat belopp: 100 000

Smartse AB/Lisen Ellard   
Beviljat belopp: 100 000

Vargkatten Produktion AB/Klezmerrevival   
Beviljat belopp: 100 000

MAGNUSSON, YLVA        
Beviljat belopp: 80 000

Jambadon Music              
Beviljat belopp: 75 000

SAMEFÖRENINGEN I STOCKHOLM      
Beviljat belopp: 73 000

PERSSON, ANNA CHARLOTTA
Beviljat belopp: 70 000

STIFTELSEN FILMFORM    
Beviljat belopp: 60 000

AFIA             
Beviljat belopp: 55 000

KASTANJEGÅRDENS VÄNNER             
Beviljat belopp: 47 000

Delbeslut om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang 2020-12-22

Belopp under 400 000 kronor

The National Black Theatre of Sweden AB (svb)
Beviljat belopp: 370 000

ANRIKNINGSVERKET
Beviljat belopp: 250 000

DANSISTAN ekonomisk förening
Beviljat belopp: 250 000

Interim kultur AB (svb)/Dalija Aćin Thelander
Beviljat belopp: 200 000

LIVET BITCH! KULTURFÖRENING
Beviljat belopp: 200 000

SVENSSON, KARIN
Beviljat belopp: 200 000

Interim kultur AB (svb)/Marcus Baldemar
Beviljat belopp: 180 000

NoonProd
Beviljat belopp: 150 000

Scensverige AB
Beviljat belopp: 150 000

Shake it collaborations AB
Beviljat belopp: 150 000

Smartse AB/Wesley Peden
Beviljat belopp: 150 000

FIBERARTSWEDEN
Beviljat belopp: 119 000

ARNQUIST, ANJA
Beviljat belopp: 113 000

ALBUKHARI, ABIR
Beviljat belopp: 100 000

Cirkus Perspektiv Sweden AB
Beviljat belopp: 100 000

TEATERCENTRUM
Beviljat belopp: 100 000

Semente ekonomisk förening/UTÖVER FADO
Beviljat belopp: 50 000

Beslut om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang 2020-12-15

Belopp över 400 000 kronor

STIFTELSEN TENSTA KONSTHALL
Beviljat belopp: 4 000 000 - flerårigt stöd

STIFTELSEN NOBEL CENTER
Beviljat belopp: 8 000 000

STIFTELSEN DANSENS HUS
Beviljat belopp: 7 600 000

STIFTELSEN STRINDBERGSMUSEET
Beviljat belopp: 5 750 000

Orionteatern AB
Beviljat belopp: 3 800 000

Aktiebolaget Fasching Musikproduktion (SVB)
Beviljat belopp: 1 500 000

Teater Tre Stockholm, ekonomisk förening/2021
Beviljat belopp: 1 500 000

Teater Galeasen ekonomisk förening
Beviljat belopp: 1 400 000

MOMENT
Beviljat belopp: 1 300 000

CIRKUS CIRKÖR IDEELL FÖRENING/2021
Beviljat belopp: 1 200 000

FOLKETS BIO- STOCKHOLMSAVDELNINGEN
Beviljat belopp: 1 200 000

STIFTELSEN CARL OCH ELISE ELDHS ATELJE
Beviljat belopp: 1 100 000

STIFTELSEN JUDISKA MUSEÉT I STOCKHOLM
Beviljat belopp: 1 100 000

STIFTELSEN K.A.ALMGREN SIDENVÄVERI & MUSEUM
Beviljat belopp: 1 100 000

Mittiprickteatern Ekonomisk Förening/2021
Beviljat belopp: 1 000 000

SITE- STOCKHOLM INTERNATIONAL THEATRE ON EXPORT
Beviljat belopp: 1 000 000

Indio Cinema AB
Beviljat belopp: 950 000

DANSISTAN ekonomisk förening/2021
Beviljat belopp: 900 000

Konstnärernas Kollektivverkstads serviceaktiebolag
Beviljat belopp: 900 000

Stockholm International Jazz & Blues Festival AB/Stockholm Jazz Festival 2021
Beviljat belopp: 900 000

TEATER BRUNNSGATAN FYRA
Beviljat belopp: 900 000

Unga Klara AB/2021
Beviljat belopp: 900 000

STIFTELSEN FÄRGFABRIKEN
Beviljat belopp: 800 000

FARHANG FÖRENINGEN/2021
Beviljat belopp: 700 000

FÖRENINGEN FYLKINGEN UPA
Beviljat belopp: 700 000

KULTURFÖRENINGEN KONSTHALL C
Beviljat belopp: 700 000

Playhouse Teater Stockholm ekonomisk förening
Beviljat belopp: 700 000

STIFT INDEX - THE SWEDISH CONTEMP. ART FOUND.
Beviljat belopp: 700 000

TEATER DE VILL/2021
Beviljat belopp: 700 000

CCAP/2021
Beviljat belopp: 600 000

Supermarket Art Fair, Ekonomisk förening
Beviljat belopp: 550 000

FÖRENINGEN NYA PYGMÉTEATERN/2021
Beviljat belopp: 500 000

RIKSFÖRBUNDET FÖR FOLKMUSIK OCH DANS
Beviljat belopp: 500 000

É ROMANI GLINDA
Beviljat belopp: 400 000

JUDISKA FÖRSAMLINGEN I STOCKHOLM
Beviljat belopp: 400 000

RE:ORIENT IDEELL FÖRENING
Beviljat belopp: 400 000

SCENKONSTFÖRENINGEN O
Beviljat belopp: 400 000

ÖRJAN ANDERSSON DANS AB
Beviljat belopp: 400 000

Beslut om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang 2020-11-09

Belopp upp till 400 000 kronor

Beslutet är ett delbeslut och kompletteras med ytterligare beslutade ansökningar efter kulturnämndens sammanträde 15 december.

TEATERFÖRENINGEN BARBARA 2021
Beviljat belopp: 350 000kr

Aspudden mat och kultur AB/Aspen Kulturprogram
Beviljat belopp: 300 000kr

Ö2/Våren 2021
Beviljat belopp: 300 000kr

FINSKA KULTURFÖRENINGEN I SVERIGE/Uusiteatteri 2021
Beviljat belopp: 200 000kr

IDEELL EDITION/Fifth Edition Festival for Other Music
Beviljat belopp: 200 000kr

STIFTELSEN FINLANDS KULTURINSTITUT I SVERIGE/Kulturprogram 2021
Beviljat belopp: 200 000kr

Beslut om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang 2020-08-26

Belopp upp till 400 000 kronor

10TAL
Beviljat belopp: 400 000 kr

CINEMA QUEER
Beviljat belopp: 400 000 kr

STREETSTAR             
Beviljat belopp: 400 000 kr

Zirafa AB  
Beviljat belopp: 400 000 kr

JUDISKA FÖRSAMLINGEN I STOCKHOLM
Beviljat belopp: 375 000 kr

LATINAMERIKANSKA FOLKTEATERN           
Beviljat belopp: 350 000 kr

DANS        
Beviljat belopp: 300 000 kr

KAMRATERNA            
Beviljat belopp: 300 000 kr

Live Art Collective MELO ekonomisk förening
Beviljat belopp: 300 000 kr

M Hellkvist Sellén AB
Beviljat belopp: 300 000 kr

POTATOPOTATO
Beviljat belopp: 300 000 kr

SCEN KRISTOFFERSKOLAN
Beviljat belopp: 300 000 kr

Svensk Form Service Aktiebolag
Beviljat belopp: 300 000 kr

Virpi Pahkinen Dance Company ekonomisk förening
Beviljat belopp: 300 000 kr

Ö2
Beviljat belopp: 300 000 kr

KULTURFÖRENINGEN DOTTERBOLAGET
Beviljat belopp: 250 000 kr

OPEN HOUSE STOCKHOLM
Beviljat belopp: 250 000 kr

TEATERKOMET
Beviljat belopp: 250 000 kr

CANDYLAND
Beviljat belopp: 240 000 kr

Coffeino AB
Beviljat belopp: 200 000 kr

FilmCentrum Distribution SWE AB
Beviljat belopp: 200 000 kr

Kiss My Trunk Ekonomisk förening
Beviljat belopp: 200 000 kr

MUSIKCENTRUM ÖST
Beviljat belopp: 200 000 kr

SAMTIDA MUSIK KAMMARMUSIKFÖRENING
Beviljat belopp: 160 000 kr

ABENS, ALEKSANDRS
Beviljat belopp: 150 000 kr

Coccodrillo Musik Handelsbolag
Beviljat belopp: 150 000 kr

FRANSKA FILMFESTIVALEN
Beviljat belopp: 150 000 kr

FÖRENINGEN FÖR FRI IMPROVISERAD MUSIK FRIM
Beviljat belopp: 150 000 kr

Monsters of Film AB   
Beviljat belopp: 150 000 kr

MOSSUTSTÄLLNINGAR
Beviljat belopp: 150 000 kr

SITE- STOCKHOLM INTERNATIONAL THEATRE ON EXPORT
Beviljat belopp: 150 000 kr

GRANAT, PAULINA
Beviljat belopp: 125 000 kr

Anke laerenbergh
Beviljat belopp: 120 000 kr

MALMÖ ARAB FILMFESTIVAL – MAFF
Beviljat belopp: 110 000 kr

FEMKUL
Beviljat belopp: 100 000 kr

FÖRENINGEN NYA PYGMÉTEATERN
Beviljat belopp: 100 000 kr

FÖRENINGEN RERE
Beviljat belopp: 100 000 kr

Interim kultur AB/Apetrea              
Beviljat belopp: 100 000 kr

JELNEK - DANS OCH SCENKONST
Beviljat belopp: 100 000 kr

Släktet Ekonomisk förening
Beviljat belopp: 100 000 kr

SVENSKA GALLERIFÖRBUNDET
Beviljat belopp: 100 000 kr

TEATERFÖRENINGEN CIRKUS TIGERBRAND
Beviljat belopp: 100 000 kr

KONSTMUSIKSYSTRAR
Beviljat belopp: 95 500 kr

LATINAMERIKANSKA FOLKTEATERN
Beviljat belopp: 90 600 kr

Interim kultur AB/Blomqvist          
Beviljat belopp: 80 000 kr

Barklund & Co AB
Beviljat belopp: 75 000 kr

TEATER TILLSAMMANS
Beviljat belopp: 75 000 kr

DANIELSSON GRIMSTAD, MOA
Beviljat belopp: 50 000 kr

Interim kultur AB (svb)/Gry Tingskog
Beviljat belopp: 50 000 kr

Interim kultur AB (svb)/Tyra Wigg
Beviljat belopp: 50 000 kr

SAMEFÖRENINGEN I STOCKHOLM
Beviljat belopp: 45 000 kr

SJÖGREN, TOMAS
Beviljat belopp: 40 000 kr

NonStop Entertainment AB           
Beviljat belopp: 30 000 kr

PALMGREN, EMMA MOA KAROLINA
Beviljat belopp: 25 000 kr

Beslut om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang 2020-08-25

Belopp över 400 000 kronor

Folkoperan Aktiebolag
Beviljat belopp: 8 700 000 kr

STOCKHOLMS KVINNOHISTORISKA
Beviljat belopp: 5 000 000 kr

Stockholms filmfestival AB
Beviljat belopp: 2 100 000 kr

Tur Teatern ekonomisk förening
Beviljat belopp: 2 000 000 kr

FÖRENINGEN DOCKTEATERN TITTUT/2021
Beviljat belopp: 1 700 000 kr

TRIBUNALEN              
Beviljat belopp: 1 300 000 kr

Teater Giljotin AB       
Beviljat belopp: 1 000 000 kr

PANTOMIMTEATERN 
Beviljat belopp: 800 000 kr

LUMOR
Beviljat belopp: 600 000 kr

Pergah Co./Lotta Gahrton Prod.
Flerårigt stöd: 200 000 kr för 2020 och 400 000 kr för 2021

STOCKHOLM FRINGE FEST (STOFF)             
Beviljat belopp: 600 000 kr

FOLKETS BIO- STOCKHOLMSAVDELNINGEN
Beviljat belopp: 550 000 kr

CCAP
Beviljat belopp: 500 000 kr

Kinematografen St Erik AB
Beviljat belopp: 500 000 kr

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Kultur
Yrkesverksamma kulturaktörer

Uppdaterad