Stöd till kulturetablering och utveckling

Är du yrkesverksam kulturaktör och arbetar med kulturskapande verksamhet som kan bidra till att stärka stadens kulturella infrastruktur? Då kan du söka kulturstöd till kulturetablering och utveckling.

Stödet kan sökas av professionella kulturaktörer som bedriver sin verksamhet yrkesmässigt. Stödet kan enbart sökas efter överenskommelse med en kulturlots.

Du kan söka stöd för att utveckla stadens kulturella infrastruktur genom

 • förstudier
 • projektering
 • etablering
 • digitalisering
 • teknisk uppgradering.

Din huvudsakliga verksamhet ska ha sin placering i Stockholm. Stödet kan sökas när som helst under året, men enbart efter överenskommelse med en kulturlots.

Ansök om och redovisa stöd

Använd vår ansökningsportal för att ansöka om stöd eller redovisa ett beviljat stöd.

Så bedömer vi din ansökan

När kulturförvaltningen bedömer din ansökan tittar vi först på om ansökan uppfyller de generella villkor och krav som gäller för samtliga kulturstöd. Det är viktigt att du har skickat med rätt handlingar beroende på vilken organisationsform din förening har. Vi kan även begära särskilda bilagor med kompletterande information som du måste bifoga till din ansökan.

Om din ansökan uppfyller våra villkor går vi vidare med att bedöma ansökan utifrån stödets särskilda villkor.

När kulturförvaltningen bedömer din ansökan om stöd till kulturetablering och utveckling använder vi oss av tre bedömningsgrunder.

Konstnärlig förnyelse

Här bedömer vi

 • originalitet och yrkesskicklighet
 • hur insatsen utvecklar ett konstnärligt område
 • insatsens långsiktiga värde.

Infrastrukturell utveckling

Här bedömer vi

 • angelägenhet och kontext
 • potentiell spridningseffekt
 • samarbeten och nätverk.

Ekonomi och resurser

Här bedömer vi i vilken utsträckning de samlade resurserna är tillräckliga för att möta ambitionerna.

I bedömningen tittar vi på

 • budget
 • ekonomisk bärkraft
 • samarbetsparter
 • övriga resurser och förutsättningar som till exempel lokaler, teknik, kunnande, tillstånd och annat som är avgörande för att kunna realisera aktiviteten eller verksamheten.

Om din ansökan har blivit beviljad

Om du har fått din ansökan beviljad har du vissa skyldigheter som du måste uppfylla. Det gäller till exempel om det uppstår förändringar i din insats, hur du ska ange i din marknadsföring att du har fått stöd från Stockholms stad och hur du ska lämna in din redovisning.

Här kan du läsa mer om vilka skyldigheter du har när du har fått stöd från oss.

Ge information till kulturförvaltningen

Du är skyldig att ge kulturförvaltningen information och svara på frågor som kulturförvaltningen ställer i samband med handläggning och uppföljning av din ansökan.

Om innehållet i aktiviteten/verksamheten förändras mycket i förhållande till vad som står i ansökan måste du meddela kulturförvaltningen skriftligt så snart som möjligt. Detta gäller exempelvis stora förändringar av din aktivitet/verksamhet, tidsplan, budget eller målsättningar.

Information om tillgänglighet

Om du arrangerar publik verksamhet ska information om tillgänglighet för personer med funktionsvariationer stå i ert informationsmaterial. Till exempel på webbplats, i sociala medier eller i fristående evenemangskalendrar.

Ta emot besök från kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen har rätt att besöka aktivitet/verksamhet som har beviljats stöd.

Fördjupad analys

Kulturförvaltningen gör med hjälp av konsult regelbundet fördjupad uppföljning av organisationer som får stöd. Har du beviljats stöd förbinder du dig att vid fördjupad analys ge tillgång till underlag som visar hur stödet har använts och hur din verksamhet bedrivs. Underlag kan till exempel vara bokföring, årsredovisning, avtal, protokoll, stadgar och publikstatistik.

Redovisning av stöd

Redovisning av stöd ska ske enligt kulturförvaltningens anvisningar. Har du fått beviljat flerårigt stöd ska du redovisa varje år. Redovisningen ska innehålla de uppgifter som kulturförvaltningen efterfrågar.

Förlängning av perioden för stödets användning

Om du inte hinner använda stödet inom den period du angett i din ansökan kan du ansöka om förlängning. Ansökan om att förlänga perioden gör du skriftligt till kulturförvaltningen så snart du ser att perioden behöver förlängas. Du måste göra din ansökan innan den ursprungliga perioden går ut. Kulturförvaltningen beslutar om eventuell förlängning och meddelar dig skriftligt.

Återbetalning av outnyttjade medel

Beviljade stöd får endast användas till den aktivitet/verksamhet du har angett i din ansökan. Beviljat stöd som inte använts ska betalas tillbaka till kulturförvaltningen.

Återkrav

Om du inte genomför det som du har angett i din ansökan kan kulturförvaltningen besluta att kräva tillbaka hela eller delar av stödet.

Du blir återbetalningsskyldig om

 • du har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att stöd har beviljats felaktigt eller med för högt belopp
 • stödet av något annat skäl har utbetalats felaktigt eller med för högt belopp och du borde ha insett detta
 • stödet helt eller delvis inte har används eller om det inte använts för den aktivitet/verksamhet du har angett i din ansökan
 • du inte lämnar in en korrekt redovisning
 • du i övrigt inte följt de generella villkoren för stöd.

Marknadsföring


Det ska tydligt stå i allt informationsmaterial att Stockholms stad har beviljat stöd till aktiviteten/verksamheten. Till exempel på webbplats, i sociala medier, tidskrifter, i programblad eller på affischer. I materialet ska det stå med text: Med stöd från Stockholms stad. Stockholms stad ska aldrig anges som medarrangör och stadens logotyp får inte användas.

Du kan ladda ner texten ”Med stöd från Stockholms stad” för tryck och digital publicering här på webbplatsen.

Text tryck svart (eps)

Text tryck vit (eps)

Text digital svart (png)

Text digital vit (png)

Kulturförvaltningen arbetar aktivt med miljö och hållbarhet inom kultur. Därför vill vi gärna att verksamheter som får stöd bidrar till positiv miljöpåverkan och tar hänsyn till hållbarhet.

Stockholms stad har tagit fram en hållbarhetsguide med tips och förslag på hur alla i organisationen kring ett evenemang kan arbeta för att evenemanget ska vara hållbart, både till ansvarsfulla sociala krav och till miljömässiga krav. Förutom inspiration till att skapa hållbara evenemang kan guiden underlätta arbete med planering, genomförande och avslut.

Kulturförvaltningen har tagit fram en informationsfolder "Hållbar konst" som riktar sig till konstnärer. I foldern har vi samlat fakta och tips som kan vara användbara även för dig som arbetar inom annat konstnärligt område än konst och konsthantverk.

Hållbar konst (pdf)

Beviljade ansökningar

Vi publicerar beviljade ansökningar från år 2018 och framåt. Vill du få information om ansökningar som beviljats år 2017 och bakåt hänvisar vi till kulturförvaltningens registratur: kultur@stockholm.se.

Beslut om stöd till kulturetablering och utveckling 

2024-06-14
Aspudden mat och kultur AB, stöd till förstudie.
Beviljat belopp: 60 000 kronor

2024-05-22
Kummelholmen AB, stöd till teknisk uppgradering.
Beviljat belopp: 299 000 kronor

2024-05-22
Z-dansproduktion ekonomisk förening, stöd till teknisk uppgradering.
Beviljat belopp: 223 000 kronor

2024-05-02
Nyxxx, stöd till teknisk uppgradering.
Beviljat belopp: 97 000 kronor

2024-05-02
Kulturföreningen Konsthall C, stöd till förstudie gällande utökning av verksamhet.
Beviljat belopp: 75 000 kronor

2024-02-22
Virtuelli Design, etablering av konsthallen Darkroom.
Beviljat belopp: 50 000 kronor

2024-02-22
Teater Galeasen, utveckling av återbruksverkstad.
Beviljat belopp: 100 000 kronor

2024-02-20
ABF Stockholm, stöd till etablering av kulturscenen K2.
Beviljat belopp: 1 520 000 kronor

Beslut om stöd till kulturetablering och utveckling 

2023-12-21
Bio Rio, stöd till ljudupprustning
Beviljat belopp: 152 000 kronor

2023-12-21
PotatoPotato, stöd till teknisk uppgradering på teater Konträr
Beviljat belopp: 366 000 kronor

2023-12-12
Tekniska museet, flerårigt stöd till projektering och etablering av filial i Tensta
Beviljat belopp: 5 000 000 kronor

2023-12-07
Playhouse teater Stockholm ekonomisk förening, stöd till teknisk uppgradering
Beviljat belopp: 346 000 kronor

2023-11-09
Nya Rågsveds Folkets hus, stöd till infrastrukturell utveckling
Beviljat belopp: 299 000 kronor

2023-10-20
Moment:teater, stöd till teknisk uppgradering
Beviljat belopp: 138 000 kronor

2023-10-20
Platform gallery 010101 AB, stöd till teknisk uppgradering
Beviljat belopp: 139 000 kronor

2023-10-20
Norms and friends AB, stöd till förstudie gällande lokaletablering
Beviljat belopp: 268 000 kronor

2023-10-03
Beredskapslyftet, utveckling av temporärt ukrainskt kulturcenter
Beviljat belopp: 2 000 000 kronor

2023-10-02
Teater giljotin AB, stöd till verksamhetsutveckling och teknisk uppgradering
Beviljat belopp: 400 000 kronor

2023-09-05
The global node Stockholm AB, etablering och drift av musikhus ”Repotell”
Beviljat belopp: 3 000 000 kronor

2023-09-05
CMDS Management AB, etablering av scenen Maxime
Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

2023-06-21
Blivande idéer AB, stöd till infrastrukturell utveckling
Beviljat belopp: 400 000 kronor

2023-06-21
Kollektivet Livet AB, stöd till teknisk uppgradering
Beviljat belopp: 400 000 kronor

2023-06-21
Hagsätra Collective, optimering/renovering av ateljéer
Beviljat belopp: 214 000 kronor
 
2023-06-21
FOLK, förstudie för ny lokal i Skärholmen
Beviljat belopp: 201 000 kronor

2023-06-02
Not for pleasure alone AB, stöd till etablering av biograf Fågel blå
Beviljat belopp: 400 000 kronor

2023-05-24
Juice studios, stöd till teknisk uppgradering
Beviljat belopp: 230 000 kronor

2023-05-02
Föreningen Fylkingen, stöd till projektering för lokaletablering
Beviljat belopp: 282 000 kronor

2023-04-19
Finska kulturföreningen i Sverige, stöd till etablering av UusiTeatteris scen
Beviljat belopp: 200 000 kronor

2023-04-03
Ö2 scenkonst, stöd till etablering av teaterscen
Beviljat belopp 400 000 kronor 

2023-03-28
Skanstull holding AB, stöd till etablering av konsertarena B-K
Beviljat belopp: 1 900 000 kronor

2023-02-28
Candyland, stöd till uppgradering av belysning och ljudteknik
Beviljat belopp: 99 000 kronor

Beslut om stöd till kulturetablering och utveckling 

2022-12-06
PotatoPotato, stöd till etablering av teaterscen
Beviljat belopp: 1 367 000 kronor

2022-12-21
Teaterverket ekonomisk förening, uppdatering av scenteknik
Beviljat belopp: 261 000 kronor

2022-12-21
Ö2, stöd till etablering av teaterscen
Beviljat belopp: 400 000 kronor

2022-12-21
Not for pleasure alone AB, stöd till etablering av biograf
Beviljat belopp: 200 000 kronor

2022-10-25
Beredskapslyftet, etablering av temporärt ukrainskt kulturcenter.
Beviljat belopp: 4 000 000 kronor

2022-10-24
Aspudden mat och kultur AB, projektor till salong 2 på Biograf Aspen.
Beviljat belopp: 189 000 kronor

2022-09-27
Ensemble Yria, etablering av scen för barnkultur
Beviljat belopp: 211 000 kronor

2022-09-01
Studieförbundet Vuxenskolan, etablering av kulturhus och mötesplats
Beviljat belopp: 400 000 kronor

2022-08-23
The Global Node Stockholm AB, etablering av musikhus ”Repotell”
Beviljat belopp: 5 000 000 kronor

2022-06-02
Kollektivet livet AB, etablering av musikscen på Terminalen
Beviljat belopp: 400 000 kronor

2022-05-23
Hökarängens kulturförening. Uppgradering av Panncentralen.
Beviljat belopp: 179 000 kronor. 
 

 

Beslut om stöd för stöd för digital utveckling 2021-05-24

BAGARMOSSENS FOLKETSHUSFÖRENING                              
Beviljat belopp: 310 000 kr

Aktiebolaget Fasching Musikproduktion                                
Beviljat belopp: 290 000 kr

KULTURFÖRENINGEN KONSTHALL C                                        
Beviljat belopp: 250 000 kr

FÖRENINGEN FYLKINGEN                                
Beviljat belopp: 200 000 kr

Orionteatern AB                                                
Beviljat belopp: 200 000 kr

Robin Jonsson/Alone Together                                                
Beviljat belopp: 200 000 kr

FÖRENINGEN DOCKTEATERN TITTUT                                      
Beviljat belopp: 175 000 kr

STIFT INDEX - THE SWEDISH CONTEMP. ART FOUND.                                   
Beviljat belopp: 141 000 kr

Lundahl & Seitl AB                                            
Beviljat belopp: 120 000 kr

FÖRENINGEN TIMMERMANSGÅRDEN                                    
Beviljat belopp: 116 000 kr

STIFTELSEN FÄRGFABRIKEN                            
Beviljat belopp: 110 000 kr

FÖRENINGEN FÖR JUDISK KULTUR I SVERIGE                                                  
Beviljat belopp: 100 000 kr

MÄSTER OLOFSGÅRDEN                                  
Beviljat belopp: 100 000 kr

Playhouse Teater Stockholm ekonomisk förening                                          
Beviljat belopp: 100 000 kr

STIFTELSEN MODERNA DANSTEATERN SKEPPSHOLMEN                               
Beviljat belopp: 100 000 kr

SENSUS STUDIEFÖRBUND                               
Beviljat belopp: 90 000 kr

STOCKHOLM FRINGE FEST (STOFF)                                          
Beviljat belopp: 90 000 kr

Teater Tre Stockholm                                       
Beviljat belopp: 86 000 kr

MINT                                         
Beviljat belopp: 80 000 kr

Teaterverket Ekonomisk förening                                            
Beviljat belopp: 80 000 kr

FÖRENINGEN NYA PYGMÉTEATERN                                        
Beviljat belopp: 69 000 kr

HÄGERSTENSÅSENS MEDBORGARHUSFÖRENING
Beviljat belopp: 50 000 kr

SAMEFÖRENINGEN I STOCKHOLM
Beviljat belopp: 50 000 kr

SKEPPSHOLMSSTUDION        
Beviljat belopp: 50 000 kr

É ROMANI GLINDA
Beviljat belopp: 49 000 kr

Swingdansbolaget AB             
Beviljat belopp: 49 000 kr

Tur Teatern ekonomisk förening                   
Beviljat belopp: 49 000 kr

DANSCENTRUM STOCKHOLM                        
Beviljat belopp: 45 000 kr

Ensemble Yria Ek. för                                       
Beviljat belopp: 42 000 kr

GRAFISKA SÄLLSKAPET                                     
Beviljat belopp: 40 000 kr

TEATTERI SYDÄNKÄPY                                      
Beviljat belopp: 39 000 kr

FINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM                                       
Beviljat belopp: 30 000 kr

Här kommer beviljade ansökningar om Stöd till kulturetablering och utveckling att publiceras. 

Beslut om utvecklingsstöd 2020-01-16, belopp över 50 000 kronor upp till 400 000 kronor

OFF-Stockholm/Uppgradering av Bio Kaskad
Beviljat belopp: 350 000 kronor

Nya Rågsveds Folkets hus förening/Studio Rågsved
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Zirafa AB/Cirkushus
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Sameföreningen i Stockholm/Förstudie
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Stiftelsen Filmform/Uppgradering för publik verksamhet
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2019-12-10, belopp över 350 000 kronor

wip:sthlm Ekonomisk förening
Flytt och etablering av produktionsplatser
Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Folkoperan Aktiebolag
Folkoperans flexibla och tekniskt innovativa teaterrum
Beviljat belopp: 500 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2019-10-01, belopp upp till 50 000 kronor

Melodybox AB
Tillgänglighetsanpassning/Brandskyddsuppgradering/uppgradering av scen och ljud            
Beviljat belopp: 50 000 kronor

HAGSÄTRA COLLECTIVE
Ny lokal                                             
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2019-09-05, belopp över 50 000 kronor upp till 350 000 kronor

Folkets Bio- Stockholmsavdelningen
Park - Alma - Folkets Bio 
Beviljat belopp: 350 000 kronor

Feher, Marianna
Eurosis                                                     
Beviljat belopp: 100 000 kronor

SITE- Stockholm International Theatre on Export
Ny och kompletterande teknisk utrustning och inventarier i Blackbox och två studios på SITE
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Teater Giljotin AB
Iordningställande av replokal för teater och dans        
Beviljat belopp: 90 000 kronor

Teatergruppen Pero ekonomisk förening
Upprätthållande av teaterns scenteknik  
Beviljat belopp: 90 000 kronor

Föreningen Stigberget
Anna Lindhagen -150 år   
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-06-18, belopp över 350 000 kronor

Aspudden mat och kultur AB/Etablering Aspen Kultur - Byggfas   
Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-05-27, belopp upp till 350 000 kronor

Beslutet är ett delbeslut. Beviljade ansökningar om stöd över 350 000 kronor meddelas efter kulturnämndens sammanträde 18 juni.

Släktet Ekonomisk förening
Teknisk anpassning för Dans, Scen, Musik och Design och formgivning.    
Beviljat belopp: 350 000 kronor

TRANSIT KULTURINKUBATOR
Här skapas konsten  
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2019-05-23

Beslut med belopp till och med 50 000 kronor

Adam Gustafsson Möbelsnickeri
Coyote Construction
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Jany Logy Songs
SingR
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Torpet i Orhem (Victoria Rixer)
Kulturcontainern
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Wilmeur Produktion AB
Förstudie/teknikuppdatering för omslutande konst/teatermiljö
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Åberg, Peter
Fristående luftrigg
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Creative Gallery
Spektaklet – Scenen
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Sin nombre
Konstkällaren/Konstnärlig, krokiverksamhet
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2019-02-01

Beslut med belopp till och med 50 000 kronor

CINEM AFRICA
Playing With Cinema: Enhancing pedagogical moments through film
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Kamamabo ekonomisk förening
Mobil akustiklösning och funktionell matta för Audioramas uppsökande verksamhet
Beviljat belopp: 25 000 kronor    

Beslut om utvecklingsstöd 2019-02-01

Beslut med belopp till och med 50 000 kronor

CINEM AFRICA
Playing With Cinema: Enhancing pedagogical moments through film
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Kamamabo ekonomisk förening
Mobil akustiklösning och funktionell matta för Audioramas uppsökande verksamhet
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-12-18

Beslut om belopp över 350 000 kronor, vid kulturnämndens sammanträde.

Konstens kraftverk i Stockholm AB/Etablering av Konstverket - ett interdisciplinärt konstproduktionshus i Farsta  
Beviljat stöd: 350 000 kronor

wip:sthlm Ekonomisk förening/ny start wip   
Beviljat stöd: 350 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-12-14

Beslut om belopp över 50 000 kronor upp till 350 000 kronor

Beslutet är ett delbeslut och kompletteras med ytterligare beslutade ansökningar tidigast 16 januari 2019.

Studio ABC/Studio ABC – anpassning och funktionalitet   
Beviljat belopp: 350 000 kronor

The National Black Theatre of Sweden AB (svb)/The National Black Theatre of Sweden AB (svb) – förstudie Beviljat belopp: 136 000 kronor

Föreningen Fylkingen UPA/Utveckling av digital teknik för visuella konstformer
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-12-03

Beslut om belopp över 50 000 kronor upp till 350 000 kronor

Beslutet är ett delbeslut. Beviljade ansökningar över 350 000 kronor meddelas efter kulturnämndens sammanträde 18 december.

Konstnärscentrum Öst KC
Bildkonsten i skolan  
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-10-01

Beslut om belopp upp till och med 50 000 kronor

Kulturföreningen Aspen
Projekteringsarbete/förstudie Lokal Kulturmötesplats Aspudden
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Nya Konstnärsklubben
Förstudie /Kullaberg förstudie för Nya Konstnärsklubbens ateljé, samlings- och kulturhus
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-09-14

Beslut om belopp över 50 000 kronor upp till 350 000 kronor

Konstens kraftverk i Stockholm AB
Konsthuset – ett interdisciplinärt konstproduktionshus i Farsta
Beviljat belopp: 350 000 kronor

Mariana Ekner
Ateljéhus Vällingby  
Beviljat belopp: 350 000 kronor

Släktet Ekonomisk Förening/etablering
Etablering och teknisk anpassning av Släktet ateljéhus i Östberga
Beviljat belopp: 350 000 kronor

Stiftelsen Strindbergsmuseet
Elsanering av Strindbergsmuseet
Beviljat belopp: 295 000 kronor

Kulturföreningen Biograf Reflexen
Ny filmduk och avmaskning  
Beviljat belopp: 245 000 kronor

Stiftelsen Färgfabriken
Nätverk för kulturdriven stadsutveckling kopplat till platsen Lövholmen  
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Design Lab S
Samir Alj Fält och Alicia Donat-Magnin Design AB/Ny start - förstudie och utveckling  
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Hertha Hillfons vänner
Nästa steg för Hertha Hillfon C/O
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Sari Nuttunen Produktion AB
Ansiktet som projektionsyta  
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Sjögren, Katarina
Monopol Talks  
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Cawema Production Aktiebolag
Organism
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Kinbom, Anna Sara Margareta
En förstudie om ett Performance-center (PC)  
Beviljat belopp: 75 000 kronor

The Garage Stockholm Handelsbolag
Förstudie för att utveckla glaset som konstnärlig plattform i Stockholm  
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Judiska Församlingen i Stockholm
Snubbelstenar
Beviljat belopp: 60 000 kronor

STUDIO 44
Uppgradering av teknik till utställningsverksamhet  
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-08-21

Beslut om belopp till och med 50 000 kronor.

Vantör Musik och Kulturförening
Teknisk utrustning
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Albukhari, Abir
All Art Now relocate in Stockholm
Beviljat belopp: 50 000 kronor

BTD Bookings
Cafe Midnatt  
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Ekner Thulin
Förundersökning Ateljéhus
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Hertha Hillfons Vänner
Utveckling av pedagogiskt arbete vid Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen  
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Stiftelsen Kurdiska Biblioteket
Samlokalisering
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Stockholm Dansfilmfestival
Stockholm Dansfilmfestival 
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Ö2
Genomgång av teknik och tekniklistor
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Mera Musik Sverige AB
Ökad jämställdhet inom Stockholms livemusik
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Stockholm Sound Department AB
Porting Self 
Beviljat belopp: 25 000 kronor  

Beslut om utvecklingsstöd 2018-06-12

Beslut om belopp över 350 000 kronor

Stockholms Kvinnohistoriska/Stockholms Kvinnohistoriska Utvecklingsinsats
Beviljat belopp: 3 500 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-05-28

Beslut om belopp upp till 350 000 kronor

Beslutet är ett delbeslut. Beviljade ansökningar om stöd över 350 000 kronor meddelas efter kulturnämndens sammanträde 12 juni.

CCAP
Förprojektering och etablering av ett koreografiskt center i Farsta
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-05-15

Ansökningar till och med 50 000 kronor

Orionteatern AB
Färdigställande av utvecklingsplan för Orionteatern
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Romano Pasos Research Centre
En ambulerat romsk minimuseum
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Transit Kulturinkubator
Här Skapas Konsten
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Villan konstnärsateljéer
Villan Konstnärsateljéer, etablering och utveckling av ateljéföreningen Villan Konstnärsateljéer.
Beviljat belopp: 50 000 kronor

C.off
Ökad synlighet och kapacitet för publik verksamhet
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Fredrik Gran
Cello Suite No.1
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-03-20

Ansökningar till och med 350 000 kronor

Föreningen Fylkingen UPA
Uppgradering av Fylkingens scenrum – inventarier
Beviljat belopp: 100 000 kronor

CFF – Centrum för fotografi, ekonomisk förening
Uppgradering av teknik till utställnings- och programverksamhet
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Beslut om utvecklingsstöd 2018-03-05

Ansökningar till och med 50 000 kronor

Smartse AB/Noah Hellwig
Friktion i Mixed-Reality Performance
Beviljat belopp: 50 000 kr

Beslut om utvecklingsstöd 2018-02-02

Ansökningar till och med 50 000 kronor

Stiftelsen Konsthantverkscentrum
Stockholm Craft Week – en förstudie
Beviljat belopp: 50 000 kr

Auditiv Produktion Sthlm AB
Uppgradering av exteriörer i Audioramas rum och foajé
Beviljat belopp: 25 000 kr

Beslut om utvecklingsstöd 2018-01-16

Ansökningar över 50 000 kronor och upp till 350 000 kronor

 
OFF-STOCKHOLM

Bio Kaskad
Beviljat belopp: 327 000 kronor

Björkens Bio
Bio Fanfaren
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Föreningen Dockteatern Tittut
Interaktiv skuggspelsinstallation
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Fabula Storytelling Ekonomisk förening
Uppgradering av Sagohjulet
Beviljat belopp: 100 000 kronor

7277610 CANADA Inc. Filial
Platform Stockholm – Integration of Curatron with The Custodian
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Husby Konst och Hantverksförening
Uppförande av en Ittagamaugn för bränning av keramik
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Stiftelsen Moderna Dansteatern Skeppsholmen
Golvslipning och väggmålning
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Stockholm
Unga leder unga
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Ateljéföreningen Söderhallen
C/o Erskine, nyetablering och utveckling av Ateljéföreningen
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Cecilia Josefson Radioproduktion
Don Juan Project
Beviljat belopp: 50 000 kronor

TIRÉN, JOHAN MATTIAS
Platser 1:1
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Codesign Research Studio AB
Dolda Rum
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Uppdaterad