Stöd till kulturprogram för äldre

Kultur för äldre – ett kulturutbud för äldre i Stockholm. För kulturprogram som uppsöker träffpunkter, mötesplatser, dagverksamheter, servicehus eller vård- och omsorgsboenden där seniorer vistas.

Är du yrkesverksam kulturaktör och arbetar med konstnärlig och kulturskapande verksamhet riktad mot äldre? Har du ett färdigt kulturprogram för äldre som kan bokas av till exempel äldreomsorgen? Då kan du söka stöd för att ingå i kulturförvaltningens utbud och erbjuda ditt kulturprogram till reducerat pris.

De kulturprogram som beviljas stöd presenteras på webbplatsen Kultur för äldre. Där kan potentiella arrangörer se det utbud som ingår och boka:

Stödet kan sökas av

Professionella kulturaktörer från det fria kulturlivet i Stockholms stad.

Du kan söka stöd för

 • ett befintligt kulturprogram som är utformat och anpassat efter äldreomsorgens behov och förutsättningar
 • att genomföra uppsökande kulturprogram inom äldreomsorgen i Stockholms stad
 • att erbjuda ditt kulturprogram till reducerat pris för bokare.

Du kan inte söka stöd för

 • att producera eller arrangera kulturprogram. Kostnader för produktion och arrangemang kan sökas genom stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang.

Hitta till äldreomsorgens olika verksamheter

Totalt finns det nästan 200 mötesplatser, träffpunkter, servicehus, dagverksamheter samt vård- och omsorgsboenden i staden.

Ansökningsdatum och besked

Din ansökan ska vara oss tillhanda senast klockan 15.00 sista ansökningsdag. Vi tar inte emot några kompletteringar efter sista ansökningsdatum. Kulturprogrammet får inte starta innan datum för besked.

Hösten 2024

Utlysning för utbud 2025. Belopp upp till 400 000 kronor.

 • 19 augusti: första ansökningsdag.
 • 6 september klockan 15.00: sista ansökningsdag.
 • 8 november: besked om beslut för belopp upp till 400 000 kronor.

Ansök om och redovisa stöd

Använd vår ansökningsportal för att ansöka om stöd eller redovisa ett beviljat stöd.

Så bedömer vi din ansökan

När kulturförvaltningen bedömer din ansökan tittar vi först på om ansökan uppfyller de generella villkor och krav som gäller för samtliga kulturstöd. Det är också viktigt att du har skickat med rätt handlingar beroende på vilken organisationsform din förening har.

Om din ansökan uppfyller våra villkor går vi vidare med att bedöma ansökan utifrån stödets särskilda villkor.

Särskilda villkor

När kulturförvaltningen bedömer din ansökan om stöd till kulturprogram för använder vi oss av fyra bedömningsgrunder.

Konstnärlig kvalitet

Här bedömer vi

 • Konstnärlig och hantverksmässig förmåga
 • Konstnärlig ambition

Målgruppsanpassning

Här bedömer vi:

 • Kännedom om målgruppens förutsättningar
 • Bemötande och publikkontakt

Genomförbarhet

Här bedömer vi:

 • Sökandes förmåga att nå ut till förskolor och skolor i den utsträckning som har angivits i ansökan
 • Programmets genomförbarhet i verksamheten

Angelägenhet

Här bedömer vi:

 • Programmets relevans i förhållande till utbudet som helhet avseende målgrupp, konstform, tematik och efterfrågan.

Om din ansökan har blivit beviljad

Om du har fått din ansökan beviljad har du vissa skyldigheter som du måste uppfylla. Det gäller till exempel om det uppstår förändringar i programmet eller din verksamhet, hur du ska ange i din marknadsföring att du har fått stöd från Stockholms stad och hur du ska lämna in din redovisning.

Här kan du läsa mer om vilka skyldigheter du har när du har fått stöd från oss.

Ge information till kulturförvaltningen

Du är skyldig att ge kulturförvaltningen information och svara på frågor som kulturförvaltningen ställer i samband med handläggning och uppföljning av din ansökan.

Om innehållet i aktiviteten/verksamheten förändras mycket i förhållande till vad som står i ansökan måste du meddela kulturförvaltningen skriftligt så snart som möjligt. Detta gäller exempelvis stora förändringar av din aktivitet/verksamhet, tidsplan, budget eller målsättningar.

Information om tillgänglighet

Om du arrangerar publik verksamhet ska information om tillgänglighet för personer med funktionsvariationer stå i ert informationsmaterial. Till exempel på webbplats, i sociala medier eller i fristående evenemangskalendrar.

Ta emot besök från kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen har rätt att besöka aktiviteten eller verksamheten som har beviljats stöd.

Fördjupad analys

Kulturförvaltningen gör med hjälp av konsult regelbundet fördjupad uppföljning av organisationer som får stöd. Har du beviljats stöd förbinder du dig att vid fördjupad analys ge tillgång till underlag som visar hur stödet har använts och hur din verksamhet bedrivs. Underlag kan till exempel vara bokföring, årsredovisning, avtal, protokoll, stadgar och publikstatistik.

Redovisning av stöd

Redovisning av stöd ska ske enligt kulturförvaltningens anvisningar. Har du fått beviljat flerårigt stöd ska du redovisa varje år. Redovisningen ska innehålla de uppgifter som kulturförvaltningen efterfrågar.

Förlängning av perioden för stödets användning

Om du inte hinner använda stödet inom den period du angett i din ansökan kan du ansöka om förlängning. Ansökan om att förlänga perioden gör du skriftligt till kulturförvaltningen så snart du ser att perioden behöver förlängas. Du måste göra din ansökan innan den ursprungliga perioden går ut. Kulturförvaltningen beslutar om eventuell förlängning och meddelar dig skriftligt.

Återbetalning av outnyttjade medel

Beviljade stöd får endast användas till den aktivitet/verksamhet du har angett i din ansökan. Beviljat stöd som inte använts ska betalas tillbaka till kulturförvaltningen.

Återkrav

Om du inte genomför det som du har angett i din ansökan kan kulturförvaltningen besluta att kräva tillbaka hela eller delar av stödet.

Du blir återbetalningsskyldig om

 • du har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att stöd har beviljats felaktigt eller med för högt belopp
 • stödet av något annat skäl har utbetalats felaktigt eller med för högt belopp och du borde ha insett detta
 • stödet helt eller delvis inte har används eller om det inte använts för den aktivitet/verksamhet du har angett i din ansökan
 • du inte lämnar in en korrekt redovisning
 • du i övrigt inte följt de generella villkoren för stöd.

Det ska tydligt stå i allt informationsmaterial att Stockholms stad har beviljat stöd till aktiviteten eller verksamheten. Till exempel på webbplats, i sociala medier, tidskrifter, i programblad eller på affischer. I materialet ska det stå med text: Med stöd från Stockholms stad. Stockholms stad ska aldrig anges som medarrangör och stadens logotyp får inte användas.

Du kan ladda ner texten ”Med stöd från Stockholms stad” eller engelsk text ”Financial Support by the City of Stockholm” för tryck och digital publicering här på webbplatsen.

Text tryck svart (eps)
Text tryck vit (eps)

Text digital svart (png)
Text digital vit (png)

Engelsk text tryck svart (eps)
Engelsk text tryck vit (eps)

Engelsk text digital svart (png)
Engelsk text digital vit (png)

Kulturförvaltningen arbetar aktivt med miljö och hållbarhet inom kultur. Därför vill vi gärna att verksamheter som får stöd bidrar till positiv miljöpåverkan och tar hänsyn till hållbarhet.

Stockholms stad har tagit fram en hållbarhetsguide med tips och förslag på hur alla i organisationen kring ett evenemang kan arbeta för att evenemanget ska vara hållbart, både till ansvarsfulla sociala krav och till miljömässiga krav. Förutom inspiration till att skapa hållbara evenemang kan guiden underlätta arbete med planering, genomförande och avslut.

Guide för hållbara evenemang

Kulturförvaltningen har också tagit fram en informationsfolder "Hållbar konst" som riktar sig till konstnärer. I foldern har vi samlat fakta och tips som kan vara användbara även för dig som arbetar inom annat konstnärligt område än konst och konsthantverk.

Hållbar konst (pdf)

Beviljade ansökningar

Beslut om stöd Kultur för äldre 2024-05-30

Daniel Yngwe entertainment AB
Beviljat belopp: 80 000 kronor
 
Wihlman innovation 
Beviljat belopp: 40 000 kronor
 
Simon Stålspets
Beviljat belopp: 60 000 kronor
 
Vocalcoach
Beviljat belopp: 32 000 kronor
 
Funnybones production AB
Beviljat belopp: 30 000 kronor
 
Heurling kulturproduktion AB
Beviljat belopp: 25 000 kronor
 
Vilja-Louise Skough Åborn
Beviljat belopp: 35 000 kronor
 
Chesty Morgan orkesterförening
Beviljat belopp: 50 000 kronor
 
Jacob Sollevi
Beviljat belopp: 50 000 kronor
 
Den pedagogiska designbyrån Stockholm
Beviljat belopp 36 000 kronor
 
Maria Llerena Rivero
Beviljat belopp: 35 000 kronor
 
Riogrande productions
Beviljat belopp: 30 000 kronor
 
Helene Du Rietz – Triola
Beviljat belopp: 31 500 kronor
 
Kongero
Beviljat belopp: 30 000 kronor
 
Ateljéföreningen Vinterviken
Beviljat belopp 25 000 kronor
 
Clownmedicin – Glädjeverkstan
Beviljat belopp: 87 500 kronor
 
Jonas Hofer musicproduction
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Beslut om stöd till kultur för äldre 2024-03-28

Stockholms Teateria AB
Beviljat belopp: 55 000 kronor

Visionfactory Sthlm AB
Beviljat belopp 80 000 kronor

Beslut om stöd till kultur för äldre 2023-12-15

Cloffiz AB
Beviljat belopp: 120 000 kronor

Musikkraft musik & hälsa AB
Beviljat belopp: 120 000 kronor

KWK musikproduktion AB
Beviljat belopp: 120 000 kronor

Anna-Lena Hemström produktion
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Mattias Puttonoen
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Anna Hesselgren
Beviljat belopp: 97 500 kronor

Daniel Yngwe Entertainment AB
Beviljat belopp: 95 000 kronor

Lovdahl produktion
Beviljat belopp: 90 000 kronor

Elisabeth Hansen
Beviljat belopp: 90 000 kronor

Anno Musica AB
Beviljat belopp: 67 500 kronor

Beviljade stöd till kultur för äldre, före 2023-12-15

Brusewitz Design Handelsbolag – Textila minnen!
Beviljat belopp: 43 750 kronor

Chesty Morgan Orkesterförening – En Operacabaré
Beviljat belopp: 70 000 kronor

Clownmedicin-Glädjeverkstan – Interaktiva clownbesök samt sommarturné
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Coffeino AB – Flamenco Móvil
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Dantai – Vi bara gör – möten i slöjd, dans och musik för seniorer
Beviljat belopp: 45 000 kronor

Ensemble Yria – Säg det i toner
Beviljat belopp: 142 500 kronor

Fabula Storytelling – Sägenhjulet
Beviljat belopp: 90 000 kronor

Felix de Oliveira, Josè Ginaldo – Dansa samba med mig!
Beviljat belopp: 55 000 kronor

Föreningen Sverige berättar – Stockholm blir Stockholm, en musikalisk resa om unga stockholmare i den växande staden på 1960-talet
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Teater Sláva – Östan om sol
Beviljat belopp: 65 000 kronor

Författarcentrum Öst – Litterär vård i vården
Beviljat belopp: 110 500 kronor

Lisa Grotherus – Värmande visor – texter av bland andra Karin Boye, Tove Jansson och Barbro Lindgren
Beviljat belopp: 70 000 kronor

Jonas Isaksson – Folkmusik och jazz på 53 strängar
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Emma Nordenstam – En skatt av melodier – dina favoriter, svängigt, vackert och med allsång såklart!
Beviljat belopp: 56 000 kronor

Cecilia Klingspor – Vårat gäng
Beviljat belopp: 70 000 kronor

Annika From Borg – Paris – Tur och retur i toner
Beviljat belopp: 70 000 kronor

Anna Larsson – Närproducerat – Folkvisejazz med anrika visor, äldre folkvisor samt egna kompositioner
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Linda Wardal produktioner – Nyanser av tid
Beviljat belopp: 96 000 kronor

Loveberry Production – Cornelis visor, Vreeswijks kända och mindre kända
Beviljat belopp: 50 000 kronor

MandH Productions – Året runt –dansföreställning
Beviljat belopp: 84 250 kronor

Musikkraft Musik & Hälsa AB – Linda Gagnestam Musik för kropp & själ
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Mea Nordenfelt – Dansa för glädje, lust och gemenskap!
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Ruth Spargo – That other quartet – Love notes
Beviljat belopp: 72 000 kronor

Stockholms Teateria AB – På tu man hand – musikunderhållning
Beviljat belopp: 55 000 kronor

The Hebbe Sisters – Säg det med ett leende
Beviljat belopp: 180 000 kronor

Visionfactory Sthlm – Can't help falling in love with Elvis och Lill-Babs i våra hjärtan
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Vocalcoach-Stockholm – Ta ton – Alla kan sjunga-kör för äldre
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Uppdaterad