Föreningsstöd från socialförvaltningen

Vi ger bidrag till ideella föreningar som vänder sig till medborgare från flera stadsdelsområden. Bidraget är ett stöd till föreningar som kompletterar socialtjänsten.

Bidrag kan sökas av föreningar med verksamhet som riktar sig till målgrupper inom socialtjänstens ansvarsområde. Grundläggande krav är att ni vänder er till

 • personer med behov av stöd och hjälp utifrån sin sociala situation
 • personer som till följd av varaktiga funktionsnedsättningar möter svårigheter i det dagliga livet
 • anhöriga till personer som omfattas av målgrupperna ovan.

Vilka bidrag finns?

Det finns två typer av bidrag att ansöka om: tidsbegränsat bidrag och verksamhetsbidrag.

Tidsbegränsat bidrag

Om du vill ansöka om tidsbegränsat bidrag är du välkommen att kontakta socialförvaltningen. Om föreningen uppfyller kraven som framgår av riktlinjerna skickar vi ansökningsblanketter till dig.

Beslut om tidsbegränsade bidrag fattas av organisations- och föreningsutskottet (OFU) som sammanträder fyra gånger under året. Du kan skicka in ansökan när som helst under året.

Sista dag för ansökan om tidsbegränsade bidrag 2024

 • 15 januari, ansökan behandlas av OFU den 19 mars.
 • 8 april, ansökan behandlas av OFU den 11 juni.
 • 10 juni, ansökan behandlas av OFU den 24 september.
 • 23 september, ansökan behandlas av OFU den 10 december.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag kan sökas av föreningar som tidigare har fått tidsbegränsat bidrag. De föreningar som är berörda får riktlinjer och ansökningsblanketter med e-post i god tid före sista ansökningsdag. Beslut om verksamhetsbidrag tas av organisations- och föreningsutskottet i december.

Sista dag att ansöka om verksamhetsbidrag under 2024 är 31 maj.

Socialförvaltningens riktlinjer för bidrag

Socialnämnden, nedan kallad nämnden, har en samordnande och övergripande roll och ska bidra till utveckling av socialtjänsten i staden och medverka till att invånarna får likvärdiga och lika tillgängliga insatser oavsett var de bor i staden. Som ett led i detta har nämnden i uppdrag att fördela bidrag till ideella föreningar som genom sin verksamhet utgör ett komplement till socialtjänstens insatser. Nämnden har i sin tur delegerat beslut om bidrag till ideella föreningar till sitt organisations- och föreningsutskott, nedan OFU.

Socialförvaltningen, nedan förvaltningen, har i uppdrag att kontinuerligt se över föreningsstödet för att kunna svara mot nya målgrupper, förändrade behov, en rättvis fördelning mellan olika målgrupper samt socialtjänstens behov av kompletterande verksamheter.

Krav på föreningen

Huvudregeln är att bidrag från nämnden kan sökas av ideella föreningar. Stiftelser kan efter en prövning av förvaltningen i vissa fall godkännas för att söka bidrag. För att godkännas ska stiftelsen redovisa sin ekonomi och verksamhet öppet, lämna de uppgifter som förvaltningen efterfrågar samt i övrigt leva upp till förutsättningarna för att söka bidrag. När det nedan i riktlinjerna står förening avses även stiftelser.

Bidrag kan sökas av föreningar i Stockholms stad som arbetar stadsövergripande. För att en riks-, läns- eller paraplyförening ska kunna söka bidrag krävs att verksamheten för stockholmare är tydligt avskild från övrig verksamhet vad gäller ekonomisk redovisning och verksamhetens innehåll.

För att kunna söka bidrag ska föreningen ha varit registrerad hos Skatteverket, och haft ett organisationsnummer, i minst två år. Föreningen ska också ha haft en aktiv och dokumenterad verksamhet under denna tid. Undantag från tvåårskravet kan medges om verksamheten som ansökan avser har bedrivits under ett annat organisationsnummer i minst två år och där fått bidrag från OFU och följt riktlinjerna.

För att kunna söka bidrag ska föreningen:

 • Ta ställning och verka för demokratin som samhällssystem, jämställdhet, mångfald och alla människors lika värde.
 • Ta avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter.
 • Inte samverka med, eller anlita, organisationer eller personer som uttrycker åsikter i strid med ovanstående två punkter.
 • Verka för likabehandling och aktivt motverka all form av diskriminering, mobbning, kränkande behandling och kriminell verksamhet.
 • Ha en demokratisk struktur där medlemmarna får komma till tals.
 • Erbjuda brukare och deltagare möjlighet till inflytande över, och att lämna synpunkter på, verksamheten.
 • Ha upprättat stadgar och vara icke vinstdrivande.
 • Ha en ordnad ekonomi och inte befinna sig på obestånd.
 • Ha ett bankgiro eller plusgiro registrerat i föreningens namn.
 • Följa lagar och föreskrifter.
 • Ha rutiner för att undvika jäv vid beslutsfattande. Föreningen ska följa bestämmelserna om jäv i lag (2018:672) om ekonomiska föreningar.
 • Ha följt riktlinjerna om de tidigare fått bidrag från OFU.

Krav på verksamhetsområde

Bidrag kan sökas av föreningar med verksamhet som riktar sig till målgrupper inom socialtjänstens ansvarsområde som framgår av socialtjänstlagen och nämndens uppdrag i budget enligt nedan.

 • Verksamheten vänder sig till personer med behov av stöd och hjälp utifrån sin sociala, eller i övrigt utsatta situation. Verksamheten ska avse ett förebyggande eller kvalificerat stöd till grupper eller individer.
 • Verksamheten ger socialt stöd till personer som till följd av varaktiga funktionsnedsättningar möter svårigheter i det dagliga livet.
 • Verksamheten ger stöd till anhöriga till personer som omfattas av punkterna ovan.

Avvisning

Om föreningen inte uppfyller kraven ovan avvisar förvaltningen ansökan eller förfrågan om att ansöka.

Stadsövergripande och öppen verksamhet

Verksamheten ska vara öppen för alla inom föreningens målgrupp från Stockholms stad. Föreningen ska nå besökare från flera olika stadsdelsförvaltningar och kunna visa från vilka stadsdelsförvaltningar besökarna kommer.

Föreningen ska skapa möjlighet till delaktighet och deltagande och får inte utesluta någon på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga eller sexuell läggning. Undantag kan medges om det finns särskilda skäl till det på grund av verksamhetens inriktning. Ett sådant skäl kan till exempel vara att en kvinnojour riktar sin verksamhet mot kvinnor.

Verksamheten ska om möjligt bedrivas i tillgänglighetsanpassade lokaler och föreningen ska ta hänsyn till tillgänglighetsaspekter för verksamheten.

Kompletterande verksamhet

Verksamheten ska komplettera och tillföra ett mervärde till den verksamhet som stadens socialtjänst bedriver i egen regi, har upphandlat eller ger bidrag till. Det betyder att det ska finnas en potentiell efterfrågan av verksamheten och förvaltningen ska bedöma att det finns behov av ytterligare verksamhet inom området. Det kan till exempel vara genom att verksamheten möter en ny målgrupp, möter den på ett
annat sätt än övrig verksamhet eller att ett nytt behov har tillkommit eller förändrats för en målgrupp.

God kvalitet

Verksamheten ska drivas med god kvalitet. Vad som är god kvalitet bedöms utifrån att det är en ideell förening och med hänsyn tagen till verksamhetens område, målgrupp och storlek. Till exempel ställs höga krav på kompetens om målgruppen är barn. Det ska finnas en planering, uppföljning och rutiner för verksamheten. Föreningen ska också ha nödvändiga förutsättningar för uppdraget, till exempel i form av kompetens både om verksamheten och hur administration och ekonomi ska skötas.

Rimliga kostnader

Verksamhetskostnaderna ska vara rimliga i förhållande till planerade aktiviteter och omfattningen av verksamheten. Bidraget ska användas till kostnader som är direkt kopplade till verksamheten, såsom lokalkostnader, personalkostnader eller kostnader i samband med aktiviteter.

Avgränsad verksamhet

Om föreningen bedriver flera verksamheter och bidraget endast avser någon av dessa ska det göras en tydlig åtskillnad mellan verksamheterna, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, i ansökan samt i redovisningen. Detta är extra viktigt om föreningen även bedriver upphandlad eller annan i huvudsak intäktsfinansierad verksamhet. Detta för att bidraget inte ska riskera att snedvrida en konkurrenssituation.

Begränsningar

Ansökan får inte avse facklig, religiös eller partipolitisk verksamhet.

Bidrag beviljas inte:

 • Till intressepolitiskt arbete.
 • Till verksamhet som tillhör annan kommunal nämnd eller annan myndighets ansvarsområde. Bidrag kan dock beviljas som komplement till annan bidragsgivning om verksamheten delvis även faller under nämndens ansvarsområde.
 • För att sänka kostnaderna för tjänster som andra kommunala förvaltningar betalar för.
 • I efterskott.
 • Till lokalrenovering, inköp av inventarier eller billeasing/bilköp.

Det finns två typer av bidrag, verksamhetsbidrag och tidsbegränsat bidrag. Förvaltningen utreder ansökan och lägger fram ett förslag till beslut till OFU. I bedömningen tas även hänsyn till om föreningen erhåller andra offentliga medel, föreningens ekonomi i övrigt samt om föreningen har följt riktlinjerna vid tidigare bidrag. Som regel har OFU fyra sammanträden om året, i mars, juni, september och december. Förvaltningen lägger ut information om sista ansökningsdag till respektive sammanträde på stadens hemsida.

Delegationsbeslut kan fattas av förvaltningen i enlighet med nämndens delegationsordning.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag kan avse en avgränsad del av föreningens verksamhet eller hela föreningens verksamhet. Verksamhetsbidrag kan enbart sökas av en förening som tidigare beviljats tidsbegränsat bidrag under en sammanhängande period om minst två år. Bidraget betraktas som långsiktigt och avser ett, två eller tre kalenderår. Bidraget är utformat för att underlätta kontinuitet och långsiktighet i föreningarnas planering.

Förändrade omständigheter kan medföra att bidragets storlek ändras inför ett nytt verksamhetsår. Sådana omständigheter kan vara ändrade behov inom målgruppen eller i samhället, antal föreningar som söker verksamhetsbidrag, förändringar i nämndens budget eller i andra styrande dokument. Det kan även vara förändrade omständigheter från föreningens sida såsom avvikelse från uppsatta mål, brister i kvalitet, ökad självfinansiering eller ändrade möjligheter för föreningen att bedriva sin verksamhet.

En större minskning av ett bidrag sker som regel stegvis för att föreningen ska få en möjlighet att anpassa verksamheten efter det nya bidragsbeloppet.

Om en förening söker ett högre bidrag än vad som beviljades året innan ska det avse omständigheter OFU inte tagit ställning till tidigare alternativt att behovet har förändrats inom målgruppen. Anledningen till det höjda beloppet ska tydligt motiveras.

För att kunna beviljas bidrag för två eller tre år ska:

 • Föreningen ha fått bidrag för aktuell verksamhet från OFU under de senaste fyra åren eller längre utan uppehåll.
 • Föreningen ha följt riktlinjerna.
 • Förvaltningen bedöma det som lämpligt. Vid bedömningen tas exempelvis hänsyn till om bidragsbeloppet har ändrats, föreningen har haft en osäker ekonomi under de senaste fyra åren eller om förvaltningen genomför en översyn av bidragen.
 • Förvaltningen bedöma att målgruppens behov är långsiktigt och stabilt över tid.

Vid ansökan om verksamhetsbidrag för två eller tre år ska det sökta beloppet vara samma för samtliga år.

Även om beslutet avser bidrag för två eller tre år kan bidragsbeloppet komma att omprövas av OFU inför år två eller tre om förvaltningens ekonomiska förutsättningar ändras, verksamhetens omfattning minskar betydande eller om förutsättningar i övrigt ändras avsevärt för föreningen.

Beslut om verksamhetsbidrag fattas av OFU i december.

Tidsbegränsat bidrag

En förening som inte tidigare beviljats bidrag från OFU kan ansöka om tidsbegränsat bidrag. Föreningar som redan beviljas verksamhetsbidrag från OFU kan söka tidsbegränsat bidrag för en verksamhet de inte får bidrag för idag. Till exempel för att utveckla ett nytt arbetssätt eller för att nå en ny målgrupp.

Bidraget kan beviljas för en sammanhängande period om högst två år med årligt beslut. Bidraget kan efter två år förlängas till närmaste årsskifte om förvaltningen bedömer att verksamheten ska prövas för verksamhetsbidrag.

Tidsbegränsat bidrag kan beviljas om det finns utrymme inom nämndens ekonomiska ram.

Om en förening får avslag på en ansökan om tidsbegränsat bidrag kan föreningen inte ansöka om nytt bidrag förrän ett år efter avslagsbeslutet. Om en ansökan ändå kommer in avvisar förvaltningen ansökan.

Det tidsbegränsade bidraget ska redovisas halvårsvis på sätt som framgår i kapitel 6.

Tidsbegränsat bidrag kan sökas under hela året och beslut fattas av OFU på något av årets sammanträden.

Avskrivning

Om ansökan inte är fullständig eller är otydlig begär förvaltningen komplettering. Tiden för att lämna kompletteringar är normalt två veckor.

Förvaltningen kan avskriva en ansökan om föreningen inte kommer in med kompletterande handlingar inom den tid förvaltningen har satt ut.

En ansökan kan också avskrivas om uppgifter har utelämnats i ansökan, till exempel om föreningen inte har redovisat övriga bidrag eller intäkter.

Huvudregeln är att det bidragsbelopp som en förening har beviljats inte justeras under den tid för vilken bidraget är avsett. Om en oförutsedd händelse inträffar som påverkar ekonomin och därmed verksamheten ska föreningen kontakta förvaltningen så snart som möjligt. Om de ekonomiska problemen kvarstår gör förvaltningen en bedömning om ett tillfälligt stöd kan medges. En förutsättning för att en bedömning ska göras är att föreningen visar vilka åtgärder som redan har vidtagits samt en reviderad ekonomisk plan som har anpassats efter de nya förutsättningarna.

Ansökan

Vid ansökan ska förvaltningens ansökningsblanketter användas. En ansökan måste vara komplett och inskickad i tid för att kunna bedömas. Det ska tydligt framgå vad det sökta bidraget ska användas till. I ansökan ska föreningen bland annat beskriva vilken målgrupp de riktar sig till och vad de planerar för aktiviteter. Det ska även framgå vilka mål de har med verksamheten, alltså vad verksamheten ska leda till för deltagarna. Detta ska gå att följa upp i redovisningen av bidraget.

I samband med ansökan ska ett antal handlingar från senaste redovisningsåret skickas in, bland annat verksamhetsberättelse och årsbokslut. Årsbokslutet ska bestå av en resultaträkning och en balansräkning som är upprättade enligt bokföringslagens krav och god redovisningssed.

Verksamhetsberättelsen ska innehålla information om följande:

 • Styrelse och revisorer: vilka personer som har haft vilka uppdrag.
 • Representation: vilka personer som har haft uppdrag för föreningens räkning på annat håll, till exempel ledamot i länsföreningens styrelse.
 • Medlemsutveckling: förändring av medlemsantalet och orsakerna till förändringen.
 • Inre verksamhet: antal styrelsemöten och medlemsmöten samt genomförd verksamhet för föreningens medlemmar.
 • Utåtriktad verksamhet: verksamhet som riktat sig till allmänheten, till exempel information i skolor, föreläsningar, annonsering, hemsida, sociala medier, insändare i dagspressen.
 • Skrivelser: till kommunen, polisen, vården, uppvaktning av politiker med mera.
 • Ekonomi: beskrivning av ekonomins utveckling i ord, exempelvis större händelser som påverkat kostnader och/eller intäkter.

Redovisning

Vid redovisning ska förvaltningens redovisningsblankett användas. Bidraget ska användas till det som OFU har beslutat.

Efter verksamhetsårets slut, samt varje halvår vid tidsbegränsade bidrag, ska föreningen skicka en redovisning till förvaltningen av vad bidraget har använts till. Redovisningen ska omfatta en beskrivning av verksamheten såsom hur många som deltagit och om utfallet blev som förväntat, kopplat till de mål som angavs i ansökan.

Revision

Föreningen ska:

 • Ha en revisor som är oberoende gentemot ledningen eller styrelsen. Revisorn ska ha tillräckliga kunskaper i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden för att kunna utföra sitt uppdrag. Vidare ska revisorn vara myndig och inte försatt i konkurs.
 • Skicka revisionsberättelsen till förvaltningen.

Om föreningen uppfyller minst två av följande kriterier för de två senaste verksamhetsåren ska föreningen ha en auktoriserad eller godkänd revisor:

 • Fler än 3 anställda i genomsnitt.
 • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning.
 • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Reviderad budget

Om skillnaden mellan sökt och beviljat bidragsbelopp är fem procent eller mer ska föreningen skicka en reviderad budget till förvaltningen. Förvaltningens särskilda blankett ska användas. Av den reviderade budgeten ska det framgå vilka kostnadsposter som minskas med anledning av ett lägre bidrag, hur det påverkar verksamheten samt vilka delar man utformat på ett annat sätt eller avstått från.

Dialog med förvaltningen

Föreningen ska:

 • Snarast kontakta förvaltningen om förutsättningarna förändras för att bedriva verksamheten. Det kan till exempel gälla förändringar inom eller för målgruppen, att nyckelperson inom verksamheten slutar eller om föreningen befinner sig på obestånd.
 • Snarast kontakta förvaltningen vid förändringar i förhållanden som legat till grund för OFU:s beslut, till exempel förändringar i stadgar, aktiviteter, deltagarantal eller öppettider.
 • Informera förvaltningen vid ändringar av kontaktuppgifter.

  Skicka in efterfrågat underlag i utsatt tid till förvaltningen.

Utbetalning av verksamhetsbidrag sker som regel kvartalsvis i förskott. OFU kan besluta om annan utbetalningsperiod. Utbetalning av tillfälliga stöd sker snarast möjligt efter beslut.

Föreningen ska återbetala återstående bidrag till förvaltningen om pengarna inte förbrukats under den period bidraget avser, om förvaltningen inte skriftligen meddelar annan hantering. Återstående pengar får inte användas för annat ändamål, fonderas, kapitaliseras eller användas kommande år.

Förvaltningen kan hålla inne, stoppa eller återkräva bidraget om situationer som uppges nedan uppstår.

 • Föreningen inte följer dessa riktlinjer.
 • Företrädare för föreningen, till exempel styrelsemedlem, anställd eller volontär, uttrycker åsikter i strid med demokrati, jämställdhet, mångfald eller alla människors lika värde.
 • Företrädare för föreningen ger uttryck för våldsbejakande åsikter eller idéer.
 • Föreningen samverkar med, eller anlitar, organisationer eller personer som uttrycker åsikter i enlighet med föregående två punkter.
 • Diskriminering, mobbning eller kränkande särbehandling förekommer i föreningen.
 • Föreningen har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter i sin ansökan eller redovisning.
 • Föreningen inte genomför planerad verksamhet som legat till grund för beslutet om bidraget eller om verksamheten avsevärt ändrat inriktning utan ett godkännande av förvaltningen.
 • Beslut har fattats i strid med bestämmelserna om jäv i lag (2018:672) om ekonomiska föreningar.
 • Föreningen inte följer lagar och föreskrifter.
 • Utredning pågår av staden om föreningen lever upp till stadens riktlinjer och styrdokument.
 • Utredning pågår av annan myndighet om föreningen följer lagar och föreskrifter.
 • Företrädare för föreningen är dömd för brott som bedöms påverka dennes lämplighet att utföra sitt uppdrag inom föreningen.

Av praktiska skäl kan förvaltningen som alternativ till återbetalning istället dra av aktuellt belopp på kommande utbetalning.

Föreningar som får bidrag från socialnämnden

Vi samarbetar med många föreningar som är ett komplement till socialtjänstens egna insatser. Det finns föreningar för alla åldrar – barn, ungdomar och vuxna.

Hitta din förening

ATSUB Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn

Målgrupp: Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn.

Barnrättsbyrån Sverige

Målgrupp: Barn och unga upp till 21 år som har frågor eller har bekymmer med sina rättigheter och bor i Stockholm.

BRIS

Målgrupp: Barn och ungdomar i utsatta situationer.

Målgrupp: Barn och ungdomar som är familjehemsplacerade.

BUFFF Stockholm

Målgrupp: Barn och ungdomar med en förälder eller familjemedlem i häkte, fängelse eller i frivård.

Choice, Insamlingsstiftelsen

Målgrupp: Ensamkommande ungdomar mellan 15 och 20 år.

Drömstort

Målgrupp: Socialt utsatta ungdomar och främst unga vuxna mellan 18 och 25 år. De unga har bristande tillgång till sociala nätverk, utbildning och fritidssysselsättning.

Ersta diakoni, Vändpunkten

Målgrupp: Barn, unga och föräldrar som lever i eller har vuxit upp i en familj med missbruksproblematik, eller på annat sätt har en anhörig som missbrukar eller är beroende.

FMN Föräldraföreningen Mot Narkotika Stockholm

Målgrupp: Anhöriga från 13 år till missbrukare, förälder, syskon, barn, sambo, annan släkting eller vän som står missbrukaren nära.

Fryshuset

Målgrupp: Barn till ensamma mammor, unga 13–25 år som lever under hedersförtryck, unga 12–20 år som identifierar sig som tjejer eller är ickebinära, killar 12–24 år, unga 10–20 år som är i behov av aktiviteter under skolloven med flera.

Hela Människan, Trygga Rum

Målgrupp: Bostadslösa familjer med barn under 18 år.

Maskrosbarn

Målgrupp: Ungdomar mellan 13 och 19 år som har en förälder som har ett missbruk och lider av psykisk ohälsa eller som blir utsatta för våld av en förälder.

Miljöverkstan Flaten

Målgrupp: Ensamkommande flyktingbarn och eller nyanlända ungdomar mellan 14–20 år.

Qrut

Målgrupp: Mammor med psykosocialt utanförskap i form av missbruk eller kriminalitet. 

Right by me

Målgrupp: Ensamkommande och nyanlända ungdomar, både tjejer och killar mellan 16 och 24 år.

Randiga Huset

Målgrupp: Barn, unga och familjer som har eller kommer att förlora en för dem viktig person i dödsfall.

RFSU Stockholm

Målgrupp: Ungdomar mellan 13 och 17 år på fritidsgårdar i socioekonomiskt utsatta områden. Personer över 18 år med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/eller autism.

Rädda Barnen

Målgrupp Pusselbiten: Barn som på grund av våld bor på skyddade boenden med en förälder.

Målgrupp ensamkommande: Ensamkommande barn och ungdomar som står utanför eller riskerar att stå utanför samhällets insatser.

Röda Korset

Målgrupp: Ensamkommande ungdomar som står utanför eller riskerar att stå utanför samhällets insatser.

Sociala Missionen

Målgrupp: Människor i behov av råd och stöd, som har svårt att hitta hjälp inom samhällets normala skyddsnät.

Stiftelsen 1000 Möjligheter

Målgrupp: Unga upp till 25 år som är utsatta för prostitution, unga 15–20 år utsatta för våld i sin partnerrelation samt unga våldsutövare i partnerrelationer.

Stockholms Makalösa Föräldrar

Målgrupp: Alla föräldrar som är ensamstående i någon form och deras barn, oavsett kön, sexualitet, etnicitet, samhällsklass eller bakgrund. Även ensamstående gravida ingår i målgruppen.

Stockholms Stadsmission

Målgrupp Mötesplats City, Mötesplats Hässelby och Mötesplats Vårberg: Barn och unga 0-20 år och deras föräldrar som på olika sätt lever i en utsatt situation eller i ett utanförskap.

Stockholms Tjejjour

Målgrupp: Unga som definierar sig som tjejer eller kvinnor i åldrarna 10–30 år som främst har varit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld. Även för tjejer med psykisk ohälsa.

Tjejzonen i Stockholm

Målgrupp: Unga som definierar sig som tjejer eller kvinnor 10–25 år, som lever i riskzon, har ett missbruk eller en funktionsvariation, är utsatta för mobbning, lever i familjer med psykisk sjuka eller har missbrukande föräldrar eller är utsatta för våld i nära relation.

Tilia Stockholm

Målgrupp: Unga 15–24 år oavsett könsidentitet med psykisk ohälsa.

Trygga Barnen

Målgrupp: Barn och unga 7–25 år som växer upp i familjer med missbruksproblematik.

Schizofreniförbundet

Målgrupp: Barn, tonåringar och föräldrar i familjer där det finns psykiska problem.

Verdandi Stockholmskretsen

Målgrupp: Barn och ungdomar 12–18 år i utsatta områden.

Afasiföreningen i Stockholms län

Målgrupp: Personer med afasi och deras närstående, samt personal som kommer i kontakt med personer med afasi och andra intresserade.

Astma- och allergiföreningen för lägerverksamhet

Målgrupp: Barn med funktionsnedsättning i form av allergi och astma i åldern 7–17 år.

Astma- och Allergiföreningen i Stockholm

Målgrupp: Främst personer med astma och allergier. Föreningen riktar sig särskilt till barn och unga. Andra målgrupper är personal och beslutsfattare i staden.

BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter

Målgrupp: Personer med funktionsnedsättningar, företrädesvis rörelsehinder i kombination med andra funktionsnedsättningar till exempel syn- eller hörselskador, tal- eller minnessvårigheter i åldrarna 16–64 år.

De blindas fritidsklubb

Målgrupp: Personer med synnedsättning.

DHB Östra

Målgrupp: Barn och ungdomar med hörselnedsättning och barn och ungdomar med språkstörning samt deras familjer.

DHR – Stockholmsavdelningen

Målgrupp: Personer med rörelsenedsättning.

Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

Målgrupp: Personer som lever med epilepsi och deras anhöriga.

FHDBF Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer 

Målgrupp: Hörselskadade och döva barn, unga, vuxna och deras familjer och anhöriga. En förening för hela familjen och alla åldrar

Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholms och Gotlands län

Målgrupp: Personer med dövblindhet och deras anhöriga.

FUB Stockholm

Målgrupp: Barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Funktionsrätt Stockholms stad

Målgrupp: Föreningar med medlemmar som är barn, ungdomar och vuxna inom ett brett spektrum av funktionsnedsättningar- fysiska, psykiska, kognitiva med mer samt deras anhöriga/närstående.

UHiS – Unga Hörselskadade i Stockholms stad

Målgrupp: Barn och unga i åldrarna 0 till 30 år med olika grad av hörselskador eller som är helt döva.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Stockholms län

Målgrupp: Personer med förvärvade hjärnskador och deras anhöriga.

HRF Hörselskadades förening i Stockholm

Målgrupp: Hörselskadade i alla åldrar.

Miljöverkstan Flaten

Målgrupp: Barn och unga 13–25 år med funktionsnedsättningar.

Neuroförbundet Stockholm

Målgrupp: Personer med neurologiska sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar och deras närstående.

Reumatikerföreningen Stockholm

Målgrupp: Personer med reumatism.

Ridföreningen Lunk i Kring

Målgrupp: Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och vuxna i mån av plats boende i Stockholm.

SRF Stockholms stad

Målgrupp: Synskadade boende i Stockholm och Ekerö.

Stockholms Dövas Förening

Målgrupp: Döva och deras anhöriga.

Stockholms dövas ungdomsråd (SDUR)

Målgrupp: Döva barn och ungdomar i åldern 7 till 30 år.

Unga med synnedsättning Stockholm

Målgrupp: Synskadade ungdomar i åldern 12 till 20 år.

Alla Kvinnors Hus

Målgrupp: Kvinnor och barn utsatta för våld.

ASOV Stockholm

Målgrupp: Kvinnor och flickor som är utsatta eller riskerar att utsättas för våld och sexuella övergrepp i nära relationer. Framför allt kvinnor med rötter i centrala, västra och södra Afrika.

Unga ASOV

Målgrupp: Barn och unga i åldrarna 6–25 år som är utsatta eller riskerar att utsättas för våld och sexuella övergrepp i nära relationer. Målgruppen har olika etniska bakgrunder där en majoritet har utländsk härkomst från centrala, västra och södra Afrika, varav en stor del är unga kvotflyktingar.

Existera

Målgrupp: Kvinnor och flickor som utsatts för könsstympning.

Fempowerment

GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime

Målgrupp: Personer utsatta för hedersrelaterat våld.

Kvinnors Nätverk

Målgrupp: Kvinnor med utländsk bakgrund som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck eller våld i nära relation.

Kvinnors Rätt

Målgrupp: Kvinnor och flickor med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

Manscentrum i Stockholm

Målgrupp: Män med kriser, problem eller aggressionsproblem som försvårar deras liv.

Mansjouren i Stockholms län

Målgrupp: Män i kris och par med relationsproblem.

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

Målgrupp: Döva eller hörselskadade kvinnor och icke-binära personer som är eller har varit utsatta för våld i nära relation.

Män för Jämställdhet

Målgrupp: Unga som identifierar sig som killar i åldrarna 10–20 år.

Qjouren

Målgrupp: Kvinnor med missbruks- eller beroendeproblematik som är utsatta för våld av en man eller partner.

Somaya kvinno- och tjejjour

Målgrupp: Våldsutsatta kvinnor och medföljande barn. Särskilt kvinnor med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck.

Unga Kvinnors Värn

Målgrupp: Våldsutsatta kvinnor 18–30 år.

Convictus

Målgrupp Convictus i Högdalen och Convictus vid Odenplan: Personer som lever i hemlöshet och/eller använder droger.

Målgrupp Hälsocenter: Personer som är på väg mot drogfrihet på egen hand eller med hjälp av olika behandlingsprogram.

Målgrupp Convictus Södermalm: Vuxna personer som är på väg ur hemlöshet och drogberoende.

EQUAL 

Målgrupp: Kvinnor med beroende och/eller psykisk ohälsa eller annan social utsatthet.

Filadelfiaförsamlingen Stockholm

Målgrupp: Utsatta personer i Stockholm. Det kan handla om personer som lever i hemlöshet, som har ett missbruk, har det svårt ekonomiskt eller som är ensamma.

Frälsningsarmén

Målgrupp Frälsningsarmén Sociala Center: Personer som lever i hemlöshet, med ett missbruk, psykisk ohälsa eller annan social utsatthet.

Målgrupp Frälsningsarmén Templet Östermalm: Personer i olika former av utsatthet och i behov av gemenskap.

Föreningen Ny Gemenskap

Målgrupp: Personer med missbruks- och sociala problem.

Gatans Lag fotbollsförening

Målgrupp: Vuxna personer med erfarenhet av hemlöshet, missbruk, kriminalitet eller psykisk ohälsa.

Hela Människan, Gatans Röster

Målgrupp: Personer som lever i en utsatt livssituation.

Ideella föreningen Situation Sthlm

Målgrupp: Hemlösa, före detta hemlösa och socialt utsatta människor.

KRIS Stockholm

Målgrupp: Människor med kriminell bakgrund och missbruksproblem som vill leva ett drogfritt liv och lämna kriminaliteten. Även de som levt med våld i nära relationer och som varit utsatta för sexuella övergrepp.

Process Kedjan

Målgrupp: Barn och unga 13–29 år med alkohol- och drogmissbruk som lever eller har levt i kriminalitet eller som är i riskzon för missbruk eller kriminalitet.

Spelberoendes förening Stockholm

Målgrupp: Personer med ett spelberoende och deras anhöriga.

Stockholms Stadsmission – BoCenter och BoKlara

Målgrupp i BoCenter: Män i akut hemlöshet

Målgrupp i BoKlara: Kvinnor i akut hemlöshet

Attention Stockholms stad

Målgrupp: Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, DAMP, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom samt tal- och språkstörningar.

Autism Stockholms län

Målgrupp: Barn, ungdomar och vuxna med autism, Asperger syndrom och andra autismliknande funktionsnedsättningar samt deras familjer.

Målgrupp: Personer som lever med eller är anhörig till någon som lever med bipolär sjukdom, depression eller utmattningssyndrom.

Den öppna dörren

Målgrupp: Ensamma och isolerade i utsatta livssituationer samt människor med psykisk ohälsa eller som bedöms vara i riskzon för missbruk.

IFS/CS Steg för Steg

Målgrupp: Personer med schizofreni och liknande psykoser.

Intresseföreningen Mellanmålet

Målgrupp: Unga vuxna med psykisk ohälsa orsakad av till exempel psykossjukdom, bipolär sjukdom eller långvariga depressioner.

OCD-föreningen Stockholm

Målgrupp: Personer med OCD (tvångssyndrom) deras närstående och andra intresserade.

RSMH Carpe Diem Östermalm Lidingö

Målgrupp: Personer med psykisk funktionsnedsättning och deras anhöriga.

RSMH Järva Regnbågen

Målgrupp: Personer med psykisk funktionsnedsättning.

RSMH Kungsholmen

Målgrupp: Personer som har eller har haft psykisk/psykosocial problematik.

RSMH Mälardalen och Gotland

Målgrupp: Personer med psykisk funktionsnedsättning och deras anhöriga.

RSMH Söder om Söder

Målgrupp: Personer med psykisk funktionsnedsättning.

SPES i Stockholm 

Målgrupp: Efterlevande till närstående som tagit sitt liv.

Stiftelsen Fountain House

Målgrupp: Personer med psykisk sjukdomshistoria i Stockholms stad med kranskommuner.

Ångestföreningen i Stockholms stad

Målgrupp: Personer med panikångest/sociala fobier.

Alltid Sedd

Målgrupp: Ungdomar mellan 12 och 20 år som säljer sex, utsätter sig själv eller utsätts för annan exploatering på internet. Även de som lever i risk att börja sälja sex.

Ersta Hopp

Målgrupp: Personer över 18 år som varit utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten.

nxtME

Målgrupp: Personer från 13 år och uppåt som har varit eller är utsatta för incest.

Realstars Stockholm

Målgrupp: Kvinnor som arbetar på thaimassagesalonger i Stockholm, som befinner sig i eller riskerar att hamna i prostitution, människohandel eller annan utsatthet.

Rise

Målgrupp: Vuxna personer som varit utsatta för incest och andra sexuella övergrepp som barn.

Storasyster

Målgrupp: Ungdomar från 13 år som är eller har varit utsatta för sexuella övergrepp.

Talita

Målgrupp: Kvinnor som utnyttjas i prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Tillsammans

Målgrupp: Tjejer, unga kvinnor och transpersoner som utsatts för sexuellt våld.

I Stockholms stad finns olika verksamheter dit du som är äldre är välkommen.

Det kan vara gymträning, gruppaktiviteter, kulturträffar, kostrådgivning, datakunskap och mycket annat. Även du som är närstående är välkommen till vissa aktiviteter.

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

Målgrupp: Brottsoffer inom Stockholms innerstad.

Brottsofferjouren Södra Stockholm

Målgrupp: Brottsdrabbade i söderförort

Brottsofferjouren Västerort

Målgrupp: Brottsoffer i Hässelby, Vällingby och Bromma

Noaks Ark Stockholm

Målgrupp: Personer som lever med en hivinfektion och deras närstående.

Posithiva Gruppen

Målgrupp: Alla som lever med hiv oavsett könsidentitet eller sexuell läggning.

RFSL Stockholm

Målgrupp: Homo- och bisexuella kvinnor och män samt transpersoner och anhöriga till dessa. Unga hbtqi-personer 13–19 år samt hbtqi-personer över 18 år som har rätt till LSS-insatser. Transpersoner 18–30 år som befinner sig i vården eller står i kö till densamma.

Volontärbyrån

Målgrupp: Alla stockholmare som är intresserade av att engagera sig ideellt samt till ideella organisationer i Stockholm som söker fler frivilliga till sina verksamheter.

Uppdaterad