Föreningsstöd från socialförvaltningen

Vi ger bidrag till ideella föreningar som vänder sig till medborgare från flera stadsdelsområden. Bidraget är ett stöd till föreningar som kompletterar socialtjänsten.

Bidrag kan sökas av föreningar med verksamhet som riktar sig till målgrupper inom socialtjänstens ansvarsområde. Grundläggande krav är att ni vänder er till

 • personer med behov av stöd och hjälp utifrån sin sociala situation
 • personer som till följd av varaktiga funktionsnedsättningar möter svårigheter i det dagliga livet
 • anhöriga till personer som omfattas av målgrupperna ovan.

Vilka bidrag finns?

Det finns två typer av bidrag att ansöka om: tidsbegränsat bidrag och verksamhetsbidrag.

Tidsbegränsat bidrag

Om du vill ansöka om tidsbegränsat bidrag är du välkommen att kontakta socialförvaltningen. Om föreningen uppfyller kraven som framgår av riktlinjerna skickar vi ansökningsblanketter till dig.

Beslut om tidsbegränsade bidrag fattas av organisations- och föreningsutskottet (OFU) som sammanträder fyra gånger under året. Du kan skicka in ansökan när som helst under året.

Sista dag för ansökan om tidsbegränsade bidrag 2022

 • Torsdag 20 januari, ansökan behandlas av OFU den 22 mars.
 • Torsdag 31 mars, ansökan behandlas av OFU den 14 juni.
 • Torsdag 9 juni, ansökan behandlas av OFU den 27 september.
 • Torsdag 29 september, ansökan behandlas av OFU den 13 december.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag kan sökas av föreningar som tidigare har fått tidsbegränsat bidrag. De föreningar som är berörda får riktlinjer och ansökningsblanketter med e-post i god tid före sista ansökningsdag. Beslut om verksamhetsbidrag tas av organisations- och föreningsutskottet i december.

Sista dag att ansöka om verksamhetsbidrag för 2022 är måndag 30 maj.

Socialförvaltningens riktlinjer för bidrag

Socialnämnden, nedan kallad nämnden, har en samordnande och övergripande roll och ska bidra till utveckling av socialtjänsten i staden och medverka till att invånarna får likvärdiga och lika tillgängliga insatser oavsett var de bor i staden. Som ett led i detta har nämnden i uppdrag att fördela bidrag till ideella föreningar som genom sin verksamhet utgör ett komplement till socialtjänstens insatser. Nämnden har i sin tur delegerat beslut om bidrag till ideella föreningar till sitt organisations- och föreningsutskott, nedan OFU.

Socialförvaltningen, nedan förvaltningen, har i uppdrag att kontinuerligt se över föreningsstödet för att kunna svara mot nya målgrupper, förändrade behov, en rättvis fördelning mellan olika målgrupper samt socialtjänstens behov av kompletterande verksamheter.

Krav på föreningen

Huvudregeln är att bidrag från nämnden kan sökas av ideella föreningar. Stiftelser kan efter en prövning av förvaltningen i vissa fall godkännas för att söka bidrag. För att godkännas ska stiftelsen redovisa sin ekonomi och verksamhet öppet, lämna de uppgifter som förvaltningen efterfrågar samt i övrigt leva upp till förutsättningarna för att söka bidrag. När det nedan i riktlinjerna står förening avses även stiftelser.

Bidrag kan sökas av föreningar i Stockholms stad som arbetar stadsövergripande. För att en riks-, läns- eller paraplyförening ska kunna söka bidrag krävs att verksamheten för stockholmare är tydligt avskild från övrig verksamhet vad gäller ekonomisk redovisning och verksamhetens innehåll.

För att kunna söka bidrag ska föreningen ha varit registrerad hos Skatteverket, och haft ett organisationsnummer, i minst två år. Föreningen ska också ha haft en aktiv och dokumenterad verksamhet under denna tid. Undantag från tvåårskravet kan medges om verksamheten som ansökan avser har bedrivits under ett annat organisationsnummer i minst två år och där fått bidrag från OFU och följt riktlinjerna.

För att kunna söka bidrag ska föreningen:

 • Ta ställning och verka för demokratin som samhällssystem, jämställdhet, mångfald och alla människors lika värde.
 • Ta avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter.
 • Inte samverka med, eller anlita, organisationer eller personer som uttrycker åsikter i strid med ovanstående två punkter.
 • Verka för likabehandling och aktivt motverka all form av diskriminering, mobbning, kränkande behandling och kriminell verksamhet.
 • Ha en demokratisk struktur där medlemmarna får komma till tals.
 • Erbjuda brukare och deltagare möjlighet till inflytande över, och att lämna synpunkter på, verksamheten.
 • Ha upprättat stadgar och vara icke vinstdrivande.
 • Ha en ordnad ekonomi och inte befinna sig på obestånd.
 • Ha ett bankgiro eller plusgiro registrerat i föreningens namn.
 • Följa lagar och föreskrifter.
 • Ha rutiner för att undvika jäv vid beslutsfattande. Föreningen ska följa bestämmelserna om jäv i lag (2018:672) om ekonomiska föreningar.
 • Ha följt riktlinjerna om de tidigare fått bidrag från OFU.

Krav på verksamhetsområde

Bidrag kan sökas av föreningar med verksamhet som riktar sig till målgrupper inom socialtjänstens ansvarsområde som framgår av socialtjänstlagen och nämndens uppdrag i budget enligt nedan.

 • Verksamheten vänder sig till personer med behov av stöd och hjälp utifrån sin sociala, eller i övrigt utsatta situation. Verksamheten ska avse ett förebyggande eller kvalificerat stöd till grupper eller individer.
 • Verksamheten ger socialt stöd till personer som till följd av varaktiga funktionsnedsättningar möter svårigheter i det dagliga livet.
 • Verksamheten ger stöd till anhöriga till personer som omfattas av punkterna ovan.

Avvisning

Om föreningen inte uppfyller kraven ovan avvisar förvaltningen ansökan eller förfrågan om att ansöka.

Stadsövergripande och öppen verksamhet

Verksamheten ska vara öppen för alla inom föreningens målgrupp från Stockholms stad. Föreningen ska nå besökare från flera olika stadsdelsförvaltningar och kunna visa från vilka stadsdelsförvaltningar besökarna kommer.

Föreningen ska skapa möjlighet till delaktighet och deltagande och får inte utesluta någon på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga eller sexuell läggning. Undantag kan medges om det finns särskilda skäl till det på grund av verksamhetens inriktning. Ett sådant skäl kan till exempel vara att en kvinnojour riktar sin verksamhet mot kvinnor.

Verksamheten ska om möjligt bedrivas i tillgänglighetsanpassade lokaler och föreningen ska ta hänsyn till tillgänglighetsaspekter för verksamheten.

Kompletterande verksamhet

Verksamheten ska komplettera och tillföra ett mervärde till den verksamhet som stadens socialtjänst bedriver i egen regi, har upphandlat eller ger bidrag till. Det betyder att det ska finnas en potentiell efterfrågan av verksamheten och förvaltningen ska bedöma att det finns behov av ytterligare verksamhet inom området. Det kan till exempel vara genom att verksamheten möter en ny målgrupp, möter den på ett
annat sätt än övrig verksamhet eller att ett nytt behov har tillkommit eller förändrats för en målgrupp.

God kvalitet

Verksamheten ska drivas med god kvalitet. Vad som är god kvalitet bedöms utifrån att det är en ideell förening och med hänsyn tagen till verksamhetens område, målgrupp och storlek. Till exempel ställs höga krav på kompetens om målgruppen är barn. Det ska finnas en planering, uppföljning och rutiner för verksamheten. Föreningen ska också ha nödvändiga förutsättningar för uppdraget, till exempel i form av kompetens både om verksamheten och hur administration och ekonomi ska skötas.

Rimliga kostnader

Verksamhetskostnaderna ska vara rimliga i förhållande till planerade aktiviteter och omfattningen av verksamheten. Bidraget ska användas till kostnader som är direkt kopplade till verksamheten, såsom lokalkostnader, personalkostnader eller kostnader i samband med aktiviteter.

Avgränsad verksamhet

Om föreningen bedriver flera verksamheter och bidraget endast avser någon av dessa ska det göras en tydlig åtskillnad mellan verksamheterna, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, i ansökan samt i redovisningen. Detta är extra viktigt om föreningen även bedriver upphandlad eller annan i huvudsak intäktsfinansierad verksamhet. Detta för att bidraget inte ska riskera att snedvrida en konkurrenssituation.

Begränsningar

Ansökan får inte avse facklig, religiös eller partipolitisk verksamhet.

Bidrag beviljas inte:

 • Till intressepolitiskt arbete.
 • Till verksamhet som tillhör annan kommunal nämnd eller annan myndighets ansvarsområde. Bidrag kan dock beviljas som komplement till annan bidragsgivning om verksamheten delvis även faller under nämndens ansvarsområde.
 • För att sänka kostnaderna för tjänster som andra kommunala förvaltningar betalar för.
 • I efterskott.
 • Till lokalrenovering, inköp av inventarier eller billeasing/bilköp.

Det finns två typer av bidrag, verksamhetsbidrag och tidsbegränsat bidrag. Förvaltningen utreder ansökan och lägger fram ett förslag till beslut till OFU. I bedömningen tas även hänsyn till om föreningen erhåller andra offentliga medel, föreningens ekonomi i övrigt samt om föreningen har följt riktlinjerna vid tidigare bidrag. Som regel har OFU fyra sammanträden om året, i mars, juni, september och december. Förvaltningen lägger ut information om sista ansökningsdag till respektive sammanträde på stadens hemsida.

Delegationsbeslut kan fattas av förvaltningen i enlighet med nämndens delegationsordning.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag kan avse en avgränsad del av föreningens verksamhet eller hela föreningens verksamhet. Verksamhetsbidrag kan enbart sökas av en förening som tidigare beviljats tidsbegränsat bidrag under en sammanhängande period om minst två år. Bidraget betraktas som långsiktigt och avser ett, två eller tre kalenderår. Bidraget är utformat för att underlätta kontinuitet och långsiktighet i föreningarnas planering.

Förändrade omständigheter kan medföra att bidragets storlek ändras inför ett nytt verksamhetsår. Sådana omständigheter kan vara ändrade behov inom målgruppen eller i samhället, antal föreningar som söker verksamhetsbidrag, förändringar i nämndens budget eller i andra styrande dokument. Det kan även vara förändrade omständigheter från föreningens sida såsom avvikelse från uppsatta mål, brister i kvalitet, ökad självfinansiering eller ändrade möjligheter för föreningen att bedriva sin verksamhet.

En större minskning av ett bidrag sker som regel stegvis för att föreningen ska få en möjlighet att anpassa verksamheten efter det nya bidragsbeloppet.

Om en förening söker ett högre bidrag än vad som beviljades året innan ska det avse omständigheter OFU inte tagit ställning till tidigare alternativt att behovet har förändrats inom målgruppen. Anledningen till det höjda beloppet ska tydligt motiveras.

För att kunna beviljas bidrag för två eller tre år ska:

 • Föreningen ha fått bidrag för aktuell verksamhet från OFU under de senaste fyra åren eller längre utan uppehåll.
 • Föreningen ha följt riktlinjerna.
 • Förvaltningen bedöma det som lämpligt. Vid bedömningen tas exempelvis hänsyn till om bidragsbeloppet har ändrats, föreningen har haft en osäker ekonomi under de senaste fyra åren eller om förvaltningen genomför en översyn av bidragen.
 • Förvaltningen bedöma att målgruppens behov är långsiktigt och stabilt över tid.

Vid ansökan om verksamhetsbidrag för två eller tre år ska det sökta beloppet vara samma för samtliga år.

Även om beslutet avser bidrag för två eller tre år kan bidragsbeloppet komma att omprövas av OFU inför år två eller tre om förvaltningens ekonomiska förutsättningar ändras, verksamhetens omfattning minskar betydande eller om förutsättningar i övrigt ändras avsevärt för föreningen.

Beslut om verksamhetsbidrag fattas av OFU i december.

Tidsbegränsat bidrag

En förening som inte tidigare beviljats bidrag från OFU kan ansöka om tidsbegränsat bidrag. Föreningar som redan beviljas verksamhetsbidrag från OFU kan söka tidsbegränsat bidrag för en verksamhet de inte får bidrag för idag. Till exempel för att utveckla ett nytt arbetssätt eller för att nå en ny målgrupp.

Bidraget kan beviljas för en sammanhängande period om högst två år med årligt beslut. Bidraget kan efter två år förlängas till närmaste årsskifte om förvaltningen bedömer att verksamheten ska prövas för verksamhetsbidrag.

Tidsbegränsat bidrag kan beviljas om det finns utrymme inom nämndens ekonomiska ram.

Om en förening får avslag på en ansökan om tidsbegränsat bidrag kan föreningen inte ansöka om nytt bidrag förrän ett år efter avslagsbeslutet. Om en ansökan ändå kommer in avvisar förvaltningen ansökan.

Det tidsbegränsade bidraget ska redovisas halvårsvis på sätt som framgår i kapitel 6.

Tidsbegränsat bidrag kan sökas under hela året och beslut fattas av OFU på något av årets sammanträden.

Avskrivning

Om ansökan inte är fullständig eller är otydlig begär förvaltningen komplettering. Tiden för att lämna kompletteringar är normalt två veckor.

Förvaltningen kan avskriva en ansökan om föreningen inte kommer in med kompletterande handlingar inom den tid förvaltningen har satt ut.

En ansökan kan också avskrivas om uppgifter har utelämnats i ansökan, till exempel om föreningen inte har redovisat övriga bidrag eller intäkter.

Huvudregeln är att det bidragsbelopp som en förening har beviljats inte justeras under den tid för vilken bidraget är avsett. Om en oförutsedd händelse inträffar som påverkar ekonomin och därmed verksamheten ska föreningen kontakta förvaltningen så snart som möjligt. Om de ekonomiska problemen kvarstår gör förvaltningen en bedömning om ett tillfälligt stöd kan medges. En förutsättning för att en bedömning ska göras är att föreningen visar vilka åtgärder som redan har vidtagits samt en reviderad ekonomisk plan som har anpassats efter de nya förutsättningarna.

Ansökan

Vid ansökan ska förvaltningens ansökningsblanketter användas. En ansökan måste vara komplett och inskickad i tid för att kunna bedömas. Det ska tydligt framgå vad det sökta bidraget ska användas till. I ansökan ska föreningen bland annat beskriva vilken målgrupp de riktar sig till och vad de planerar för aktiviteter. Det ska även framgå vilka mål de har med verksamheten, alltså vad verksamheten ska leda till för deltagarna. Detta ska gå att följa upp i redovisningen av bidraget.

I samband med ansökan ska ett antal handlingar från senaste redovisningsåret skickas in, bland annat verksamhetsberättelse och årsbokslut. Årsbokslutet ska bestå av en resultaträkning och en balansräkning som är upprättade enligt bokföringslagens krav och god redovisningssed.

Verksamhetsberättelsen ska innehålla information om följande:

 • Styrelse och revisorer: vilka personer som har haft vilka uppdrag.
 • Representation: vilka personer som har haft uppdrag för föreningens räkning på annat håll, till exempel ledamot i länsföreningens styrelse.
 • Medlemsutveckling: förändring av medlemsantalet och orsakerna till förändringen.
 • Inre verksamhet: antal styrelsemöten och medlemsmöten samt genomförd verksamhet för föreningens medlemmar.
 • Utåtriktad verksamhet: verksamhet som riktat sig till allmänheten, till exempel information i skolor, föreläsningar, annonsering, hemsida, sociala medier, insändare i dagspressen.
 • Skrivelser: till kommunen, polisen, vården, uppvaktning av politiker med mera.
 • Ekonomi: beskrivning av ekonomins utveckling i ord, exempelvis större händelser som påverkat kostnader och/eller intäkter.

Redovisning

Vid redovisning ska förvaltningens redovisningsblankett användas. Bidraget ska användas till det som OFU har beslutat.

Efter verksamhetsårets slut, samt varje halvår vid tidsbegränsade bidrag, ska föreningen skicka en redovisning till förvaltningen av vad bidraget har använts till. Redovisningen ska omfatta en beskrivning av verksamheten såsom hur många som deltagit och om utfallet blev som förväntat, kopplat till de mål som angavs i ansökan.

Revision

Föreningen ska:

 • Ha en revisor som är oberoende gentemot ledningen eller styrelsen. Revisorn ska ha tillräckliga kunskaper i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden för att kunna utföra sitt uppdrag. Vidare ska revisorn vara myndig och inte försatt i konkurs.
 • Skicka revisionsberättelsen till förvaltningen.

Om föreningen uppfyller minst två av följande kriterier för de två senaste verksamhetsåren ska föreningen ha en auktoriserad eller godkänd revisor:

 • Fler än 3 anställda i genomsnitt.
 • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning.
 • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Reviderad budget

Om skillnaden mellan sökt och beviljat bidragsbelopp är fem procent eller mer ska föreningen skicka en reviderad budget till förvaltningen. Förvaltningens särskilda blankett ska användas. Av den reviderade budgeten ska det framgå vilka kostnadsposter som minskas med anledning av ett lägre bidrag, hur det påverkar verksamheten samt vilka delar man utformat på ett annat sätt eller avstått från.

Dialog med förvaltningen

Föreningen ska:

 • Snarast kontakta förvaltningen om förutsättningarna förändras för att bedriva verksamheten. Det kan till exempel gälla förändringar inom eller för målgruppen, att nyckelperson inom verksamheten slutar eller om föreningen befinner sig på obestånd.
 • Snarast kontakta förvaltningen vid förändringar i förhållanden som legat till grund för OFU:s beslut, till exempel förändringar i stadgar, aktiviteter, deltagarantal eller öppettider.
 • Informera förvaltningen vid ändringar av kontaktuppgifter.

  Skicka in efterfrågat underlag i utsatt tid till förvaltningen.

Utbetalning av verksamhetsbidrag sker som regel kvartalsvis i förskott. OFU kan besluta om annan utbetalningsperiod. Utbetalning av tillfälliga stöd sker snarast möjligt efter beslut.

Föreningen ska återbetala återstående bidrag till förvaltningen om pengarna inte förbrukats under den period bidraget avser, om förvaltningen inte skriftligen meddelar annan hantering. Återstående pengar får inte användas för annat ändamål, fonderas, kapitaliseras eller användas kommande år.

Förvaltningen kan hålla inne, stoppa eller återkräva bidraget om situationer som uppges nedan uppstår.

 • Föreningen inte följer dessa riktlinjer.
 • Företrädare för föreningen, till exempel styrelsemedlem, anställd eller volontär, uttrycker åsikter i strid med demokrati, jämställdhet, mångfald eller alla människors lika värde.
 • Företrädare för föreningen ger uttryck för våldsbejakande åsikter eller idéer.
 • Föreningen samverkar med, eller anlitar, organisationer eller personer som uttrycker åsikter i enlighet med föregående två punkter.
 • Diskriminering, mobbning eller kränkande särbehandling förekommer i föreningen.
 • Föreningen har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter i sin ansökan eller redovisning.
 • Föreningen inte genomför planerad verksamhet som legat till grund för beslutet om bidraget eller om verksamheten avsevärt ändrat inriktning utan ett godkännande av förvaltningen.
 • Beslut har fattats i strid med bestämmelserna om jäv i lag (2018:672) om ekonomiska föreningar.
 • Föreningen inte följer lagar och föreskrifter.
 • Utredning pågår av staden om föreningen lever upp till stadens riktlinjer och styrdokument.
 • Utredning pågår av annan myndighet om föreningen följer lagar och föreskrifter.
 • Företrädare för föreningen är dömd för brott som bedöms påverka dennes lämplighet att utföra sitt uppdrag inom föreningen.

Av praktiska skäl kan förvaltningen som alternativ till återbetalning istället dra av aktuellt belopp på kommande utbetalning.

Föreningar som får bidrag från socialnämnden

Vi samarbetar med många föreningar som är ett komplement till socialtjänstens egna insatser. Det finns föreningar för alla åldrar- barn, ungdomar och vuxna.

Hitta din förening

Målgrupp: Arbetar för att barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv.

Målgrupp: Hörselskadade barn och ungdomar i åldrarna 7–20 år boende i Stockholm.

Målgrupp: Personer med neurologiska sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar, deras närstående och personal inom vården.

Målgrupp: Synskadade boende i Sthlm och Ekerö.

Målgrupp: Döva och deras anhöriga.

Målgrupp: Döva barn och ungdomar. Från 7 år till 30 år.

Målgrupp: Kvinnor med utländsk bakgrund.

Målgrupp: Kvinnor och ungdomar med utländsk bakgrund.

Målgrupp: Män i kris och par med relationsproblem.

Målgrupp: Kvinnor med missbruksproblematik utsatta för mäns våld.

Målgrupp: Våldsutsatta kvinnor och medföljande barn.

Målgrupp: Flickor och unga kvinnor 10 – 25 år som främst har varit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld.

Målgrupp: Tjejer och unga kvinnor mellan 12 – 25 år.

Målgrupp: Våldsutsatta kvinnor och kvinnor 18 – 30 år med psykosociala problem.

Målgrupp: Personer med missbruk.

Målgrupp: Personer som använder narkotika och de som har eller vill ha behandling med eller utan läkemedel.

Målgrupp: Personer som lever i hemlöshet, med beroendeproblematik och ohälsa samt personer som lever i riskmiljöer eller med riskbeteende för hemlöshet eller missbruk.

Målgrupp: Ensamma människor i alla åldrar.

Målgrupp: Missbrukare av alkohol, narkotika och tabletter, anhöriga till missbrukare, människor i riskzon till missbruk och före detta missbrukare.

Målgrupp: Missbrukare, anhöriga och andra intresserade.

Målgrupp: Bostadslösa, personer med missbruksproblem, psykiska och sociala problem, ensamma och socialt utsatta.

Målgrupp: Personer med missbruks- och sociala problem.

Målgrupp: Barn och unga 13–25 år med alkohol, drogmissbruk eller kriminalitet.

Målgrupp: Mammor med psykosocialt utanförskap i form av missbruk eller kriminalitet. 

Målgrupp: Anhöriga till personer med schizofreni och andra psykiatrisjukdomar, psykiskt funktionsnedsatta med psykosproblematik samt vårdpersonal.

Målgrupp: Personer med OCD (tvångssyndrom) deras närstående och andra intresserade.

Målgrupp: Personer som har eller har haft psykisk/psykosocial problematik.

Målgrupp: Alla som drabbats av psykisk ohälsa och/eller sociala problem samt deras anhöriga.

Målgrupp: Har som uppgift att samordna och utveckla stödet till RSMH:s lokala föreningar för att öka deras stabilitet.

Målgrupp: Psykiskt funktionsnedsatta.

Målgrupp: Barn, tonåringar och föräldrar i familjer där det finns psykiska problem.

Målgrupp: Efterlevandestöd för närstående till personer som tagit sitt liv.

Målgrupp: Personer med psykisk sjukdomshistoria i Stockholms stad med kranskommuner.

Målgrupp: Personer med panikångest/sociala fobier.

Målgrupp: Personer över 18 år som varit utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten.

Målgrupp: Personer från 13 år och uppåt som har varit eller är utsatta för incest.

RealStars Stockholm

Målgrupp: Kvinnor som arbetar på thaimassagesalonger i Stockholm, som befinner sig i eller riskerar att hamna i prostitution, människohandel eller annan utsatthet.

Målgrupp: Ungdomar från 13 år som är eller har varit utsatta för sexuella övergrepp.

Stockholms stad finns olika verksamheter dit du som är äldre är välkommen.

Det kan vara gymträning, gruppaktiviteter, kulturträffar, kostrådgivning, datakunskap och mycket annat. Även du som är närstående är välkommen till vissa aktiviteter.

Målgrupp: Brottsoffer inom Stockholms innerstad.

Målgrupp: Ensamma och isolerade i utsatta livssituationer samt människor som bedöms vara i riskzon för missbruk.

Drömstort Förening

Målgrupp: Socialt utsatta ungdomar och främst unga vuxna mellan 18 och 25 år. De unga har bristande tillgång till sociala nätverk, utbildning och fritidssysselsättning.

Ensamkommandes förbund Stockholm

Målgrupp: Barn och unga som flytt till Sverige och är mellan 13 och 26 år. Hälften av målgruppen är under 21 år och de flesta studerar på ett språkintroduktionsprogram eller ett nationellt gymnasieprogram.

Uppdaterad