Stöd för kostnader för föreningslokaler

Om er förening har egen lokal för er föreningsverksamhet, och uppfyller rätt kriterier kan ni söka stöd för kostnader för lokalen.

Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

I de fall idrottsförvaltningen bedömer att staden inte kan erbjuda lokaler/anläggningar i tillräcklig utsträckning för föreningens verksamhet för barn- och ungdomar eller aktiviteter för vuxna med insatser enligt LSS och SoL så kan föreningen söka stöd för lokal/lokaler som föreningen äger eller har hyreskontrakt på.

Vid nybesiktning av lokal ska det stå i hyreskontraktet att lokalen ska användas som föreningslokal. Stöd ska avse verksamhetsyta och ges till exempel inte för kansli, klubbhus och omklädningsrum. Hyresstöd ges för föreningars huvudsakliga verksamhet och därmed inte för gym, teorilokal eller liknande om det inte är huvudverksamheten.

Syftet med stödet är att fler lokaler än de som staden erbjuder kan användas för löpande barn- och ungdomsverksamhet.

Vad kan man få stöd för?

Stödet baseras på antal medlemmar som ligger till grund för medlemsaktivitetsstödet. Beloppsgränserna nedan gäller oavsett om föreningen söker stöd för en eller flera lokaler.

Stödbeloppet utgörs av ett grundstöd om 30 000 kr samt 600 kr per medlem som medlemsaktivitetsstödet baseras på.

Stöd ges för 90 procent av den sammanlagda kostnaden inklusive moms för:

 • Hyra/arrende/fastighetslån (räntor och avgifter).
 • El, värme och vatten.
 • Försäkring för lokalen.
 • Latrintömning.

Oavsett kostnad för lokalen så uppgår maximalt stöd till fem prisbasbelopp (för 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kronor).

Stödet minskas av eventuella hyresintäkter från andra föreningar som använder lokalen med 50 procent av hyresintäkten.

För nytillkommen lokal efter 25 februari aktuellt år, ges stöd från och med månaden efter det att förvaltningen godkänt lokalen i samband med ansökan. Maxgränsen avseende prisbasbelopp minskas för att motsvara andel kvarvarande månader under året. Exempelvis om lokalen godkänts i september kan stödet maximalt uppgå till 25 procent av fem prisbasbelopp. Första året ges stöd endast för hyra/arrende/fastighetslån (räntor och avgifter).

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att få stöd?

För att föreningen ska kunna söka och få stöd ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna förutsättningar för ekonomiskt stöd till ideella föreningar i Stockholms stad.
 • Föreningen har beviljats medlemsaktivitetsstöd under de tre senaste åren. Undantag görs om anledning till avslag något av åren endast var sent inkommen ansökan.
 • Lokalen ska användas för föreningens egen barn- och ungdomsverksamhet eller aktiviteter för vuxna med insatser enligt LSS och SoL.
 • Barn- och ungdomsverksamhet eller aktiviteter för vuxna med insatser enligt LSS och SoL ska bedrivas minst fyra dagar i veckan, tre timmar per tillfälle varav minst tre vardagar, exklusive tid för iordningställande, öppning och stängning.
  • Om föreningen har ett fast års- eller terminskontrakt där avgränsade delar av en större lokal hyrs per timme av föreningen så kan verksamheten pågå parallellt för olika grupper. Det kan gälla exempelvis grupprum eller tennisbanor.
 • På vardagar ska verksamheten bedrivas efter klockan 15.
 • Föreningen ska meddela förvaltningen omedelbart om gjorda schemaändringar jämfört med det schema som lämnats i samband med ansökan.
 • Föreningen ska meddela förvaltningen om lokalen används av annan förening.
 • För nytillkommen lokal ska förvaltningen kontaktas för kontrollbesök och godkännande av lokalen innan stöd kan beviljas.
 • Anläggningen ska inräknas i förvaltningens fördelningsarbete avseende verksamhetstider i de fall sådant genomförs.
 • Om lokalen har lämnats under året och därmed inte medför kostnader för föreningen blir föreningen återbetalningsskyldig.
 • Hyreskostnader ska särredovisas eller framgå av fotnot i föreningens årsredovisning/resultaträkning.

Hur kommer stödet att prioriteras?

Beviljande av stöd kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

 • Att lokalen används effektivt, gärna i samarbete med andra föreningar.
 • Idrottsförvaltningen bedömer att den inte kan erbjuda lokaler/anläggningar i tillräckligt utsträckning för föreningens verksamhet.
 • Omfattning av verksamhet för prioriterade målgrupper i det idrottspolitiska programmet, vilket är inaktiva i alla åldrar och särskilt:
  • Ungdomar 13–20 år, särskilt flickor.
  • Flickor 10–20 år med utländsk bakgrund.
  • Personer med funktionsnedsättning från 7 år.
  • Barn och ungdomar 10–20 år med låg socioekonomisk bakgrund.

Hur söker man stödet?

För lokaler som föreningen ägt eller hyrt vid årets början ska korrekt ifylld och komplett ansökan, inklusive bilagor, inkommit till förvaltningen senast 25 februari.

För sent inkomna ansökningar kommer inte att handläggas vidare.

För nya lokaler som anskaffats eller tecknats hyresavtal för efter den 25 februari aktuellt år kan ansökan lämnas senare, dock senast två veckor efter det att förvaltningen meddelat att den godkänt lokalen.

Vad ska man bifoga ansökan?

Tillsammans med ansökan ska föreningen skicka in följande:

 • Kopia på senaste hyresavi.
 • Kopia på hyreskontrakt.
 • Kopior på eventuella fakturor.

Blanketter och dokument rörande stödet

2023 Ansökan om stöd för kostnader för föreningslokaler (pdf)

Ytterligare information om stöden

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Övriga föreningar och organisationer

Scouter Spelföreningar

Uppdaterad