Stöd för kostnader för föreningslokaler

Om er förening har egen lokal för er föreningsverksamhet, och uppfyller rätt kriterier kan ni söka stöd för kostnader för lokalen.

Ny e-tjänst för föreningsstöden på gång

I slutet av 2024 kommer idrottsförvaltningen införa nya rutiner för att ansöka om föreningsstöd. Ansökningar och redovisningar kommer att göras via en e-tjänst. 

Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

I de fall idrottsförvaltningen bedömer att staden inte kan erbjuda lo­kaler/anläggningar i tillräcklig utsträckning för föreningens verk­samhet för barn och ungdomar eller för vuxna med funktionsnedsättning kan föreningen söka stöd för lo­kal/lokaler som föreningen äger eller har hyreskontrakt på. Vid ny­besiktning av lokal ska det stå i hyreskontraktet att lokalen ska an­vändas som föreningslokal. Stöd ska avse verksamhetsyta och ges till exempel inte för kansli, klubbhus och omklädningsrum. Hyresstöd ges för föreningars huvudsakliga verksamhet och därmed inte för gym, teorilokal eller liknande om det inte är huvudverksamheten. Syftet med stödet är att fler lokaler än de som staden erbjuder kan användas för löpande barn- och ungdomsverksamhet.

Vad kan föreningen söka stöd för?

Stödet baseras på antal medlemmar som ligger till grund för med­lemsaktivitetsstödet. Beloppsgränserna nedan gäller oavsett om för­eningen söker stöd för en eller flera lokaler.

Stödbeloppet utgörs av ett grundstöd om 30 000 kr samt 600 kr per medlem som medlemsaktivitetsstödet baseras på.

Stöd ges för maximalt 90 procent av den sammanlagda kostnaden inklusive moms för:

 • Hyra/arrende/fastighetslån (räntor och avgifter).
 • El, värme och vatten.

Oavsett kostnad för lokalen kan stöd uppgå till maximalt fem pris­basbelopp.

Stödet minskas av eventuella hyresintäkter från andra föreningar som använder lokalen med 50 procent av hyresintäkten.

För nytillkommen lokal efter 25 februari aktuellt år, ges stöd från och med månaden efter det att idrottsförvaltningen godkänt lokalen i sam­band med ansökan. Max­gränsen avseende prisbasbelopp minskas för att motsvara andel kvarvarande månader under året. Exempelvis om lokalen godkänts i september kan stödet maximalt uppgå till 25 procent av fem pris­basbelopp. Första året ges stöd endast för hyra/arrende/fastighetslån (räntor och avgifter).

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att få stöd?

För att föreningen ska kunna söka och få stöd ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna förut­sättningar för ekonomiskt stöd till ideella föreningar i Stockholms stad.
 • Föreningen har beviljats medlemsaktivitetsstöd under de tre senaste åren. Undantag görs om anledning till av­slag något av åren endast var sent inkommen ansökan.
 • Lokalen ska användas för föreningens egen barn- och ungdomsverksamhet eller aktiviteter för vuxna med funktionsnedsättning.
 • Lokalen ska användas för motion, idrott eller friluftsliv. Föreningar som har annan verksamhet och har beviljats stöd 2023 kommer kunna beviljas stöd även under 2024.
 • Barn- och ungdomsverksamhet eller aktiviteter för vuxna med funktionsnedsättning ska bedrivas minst fyra dagar i veckan, tre timmar per tillfälle varav minst tre vardagar, exklusive tid för iordningställande, öppning och stängning.
  • Om föreningen har ett fast års- eller terminskontrakt där avgränsade delar av en större lokal hyrs per timme av föreningen kan verksamheten pågå parallellt för olika grupper. Det kan exempelvis gälla banor för bowling eller racketsport. Minst 50 procent av deltagarna i respektive grupp måste utgöras av barn- och ungdomar eller personer med funktionsnedsättning.
  • Det ska tydligt framgå vilka tider som gäller specifikt för föreningens barn- och ungdomsverksamhet.
 • På vardagar ska verksamheten bedrivas efter klockan 15.
 • Föreningen ska meddela idrottsförvaltningen omedelbart om gjorda schemaändringar jämfört med det schema som läm­nats i samband med ansökan.
 • Föreningen ska meddela idrottsförvaltningen om lokalen an­vänds av annan förening.
 • För nytillkommen lokal ska idrottsförvaltningen kontaktas för kontrollbesök och godkännande av lokalen innan stöd kan beviljas.
 • Anläggningen ska inräknas i idrottsförvaltningens fördelnings­arbete avseende verksamhetstider i de fall sådant arbete ge­nomförs.
 • Om lokalen har lämnats under året och därmed inte medför kostnader för föreningen blir föreningen återbe­talningsskyldig.
 • Hyreskostnader ska särredovisas eller framgå av fotnot i föreningens årsredovisning/resultaträkning.

Hur kommer stödet att prioriteras?

Beviljande av stöd kommer att bedömas utifrån följande kriterier i fallande ordning:

 • Idrottsförvaltningen bedömer att den inte kan erbjuda lokaler/anläggningar i tillräckligt utsträckning för före­ningens verksamhet
 • Att lokalen används effektivt, gärna i samarbete med andra före­ningar.

Hur söks stödet?

För lokaler som föreningen ägt eller hyrt vid årets början ska korrekt ifylld och komplett ansökan, inklusive bilagor, inkommit till idrottsförvaltningen senast 25 februari.

För sent inkomna ansökningar kommer inte att handläggas vidare.

För nya lokaler som anskaffats eller tecknats hyresavtal för efter den 25 februari aktuellt år kan ansökan lämnas senare, dock senast två veckor efter det att idrottsförvaltningen meddelat att den godkänt lokalen.

Vad ska man bifoga ansökan?

Tillsammans med ansökan ska föreningen skicka in följande:

 • Kopia på hyreskontrakt.
 • Kopia på senaste hyresavi/faktura.
 • Kopior på eventuella fakturor från föregående år för:
  • El, värme och vatten

Samtliga kontrakt och fakturor ska vara utställda i föreningens namn.

Blanketter och dokument rörande stödet

Sista ansökningsdatum är passerat för 2024.

Använd alltid de senaste blanketterna

Var noga med att inte använda någon äldre version av blanketterna, utan använd de som är publicerade nu. Ta därför för vana att alltid ladda ned de senast publicerade blanketterna innan du ansöker om eller redovisar våra stöd.

Ytterligare information om stöden

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Övriga föreningar och organisationer

Scouter Spelföreningar

Uppdaterad