Medlemsaktivitetsstöd för personer över 65 år

Har er förening regelbundna föreningsaktiviteter för personer över 65 år kan ni söka stöd för detta, om ni uppfyller rätt kriterier.

Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Stödet baseras på genomförda aktiviteter i Stockholms stad under året. Medlemsaktiviteterna ska genomföras fortlöpande under året eller under säsong. Syftet med stödet är att föreningarna ska tillhandahålla löpande verksamhet under året i form av aktivitetstillfällen för medlemmar. Verksamheten ska främja rörelse och fysisk aktivitet.

Vad kan man få stöd för?

Stödet ges för aktiviteter som utförs av medlemmar över eller som under året fyller 65 år.

Medlemmar ska ha deltagit i minst 15 aktiviteter under året för att berättiga till stöd.

Tabellen nedan visar hur många aktiviteter per medlem som en förening kan få stöd för per år samt hur stort stödet är per aktivitet. Aktiviteterna ska genomföras 1 januari–31 december.

Åldersgrupp: 65– år
Max stödgrundande aktiviteter per år och medlem: 40
Stödbelopp per medlemsaktivitet: 10 kr

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att få stöd?

För att föreningen ska kunna söka och få stöd ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna förutsättningar för stöd till ideella föreningar i Stockholms stad.
 • Föreningen ska ha minst 10 medlemmar 65 år och uppåt där minst 50 procent av föreningens medlemmar totalt ska vara mantalsskrivna i Stockholms stad.
 • Närvaro ska kunna styrkas genom närvarokort med namn, födelseår och postadress.
 • Närvarokorten ska sparas i fyra år.
 • Aktiviteter som stöd söks för inte ingår i upptagna aktiviteter för medlemsaktivitetsstöd för personer med funktionsnedsättning.

Hur söker man stödet?

Korrekt ifylld och komplett ansökan, inklusive bilagor, ska ha inkommit till idrottsförvaltningen senast 25 februari.

Ansökan görs på särskild blankett, av ansökan ska följande framgå:

 • En beskrivning av vilka aktiviteter som planeras.
 • Hur många medlemmar som beräknas delta i aktiviteterna.

Vad ska man bifoga ansökan?

Tillsammans med ansökan ska föreningen skicka in följande:

 • Medlemsförteckning per 31/12 föregående år med namn, adress och födelseår (skickas i kalkylbladsformat till exempel Excel).
 • För aktiviteter som inte genomförs i stadens anläggningar/lokaler och bokas via idrottsförvaltningen ska föreningen:
  • Skicka in schema årligen för planerade aktiviteter kommande år med tid och plats. Eventuella ändringar av schema ska meddelas löpande innan ändringen genomförs.

Hur följs stödet upp?

Korrekt ifylld och komplett redovisning på särskild blankett ska ha inkommit till förvaltningen senast 1 december.

Stödet utbetalas efter att förvaltningen godkänt inkommen redovisning. Om redovisning inkommer senare än sista redovisningsdag kommer inget stöd att betalas ut.

Vad ska man redovisa?

Redovisningen ska innehålla följande information:

 • Genomförda aktiviteter januari–oktober.
 • Uppskattade aktiviteter november–december.

Annan viktig information

Om ansökan inklusive bilagor inte inkommit till idrottsförvaltningen senast 25 februari (både ansökan och bilagor ska vara kompletta och korrekt ifyllda) reduceras stödbeloppet med 25 procent.

Om en ifylld ansökan inklusive bilagor inte inkommit till idrottsförvaltningen senast 31 mars (både ansökan och bilagor ska vara kompletta och korrekt ifyllda) får föreningen inget medlemsaktivitetsstöd.

Blanketter och dokument rörande stödet

2023 Ansökan om medlemsaktivitetsstöd för personer över 65 år (pdf)

Närvarokort för medlemsaktivitetsstöd för personer över 65 år (docx)

2023 Sammanställning av närvarokort för medlemsaktivitetsstöd för personer över 65 år (pdf)

2023 Redovisning av medlemsaktivitetsstöd för personer över 65 år (pdf)

Ytterligare information om stöden

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Folkbildning, mötesplatser och kulturhus

Hembygdsföreningar

Sociala frågor, stöd och hjälp

Föreningar som arbetar med fysiskt välmående

Uppdaterad