Medlemsaktivitetsstöd för personer över 65 år

Har er förening regelbundna föreningsaktiviteter för personer över 65 år kan ni söka stöd för detta, om ni uppfyller rätt kriterier.

Ny e-tjänst för föreningsstöden på gång

I slutet av 2024 kommer idrottsförvaltningen införa nya rutiner för att ansöka om föreningsstöd. Ansökningar och redovisningar kommer att göras via en e-tjänst. 

Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Medlemsaktivitetsstöd baseras på föregående års aktiviteter utförda i Stockholms stad. Medlemsaktiviteterna ska genomföras fortlö­pande under året eller under säsong. Föreningen måste anmäla till idrottsförvaltningen när en ny verksamhet startas upp. Föreningen kan endast söka stöd för aktiviteter efter det datum då föreningen meddelat idrottsförvaltningen att verksamheten finns. Syftet med stödet är att föreningarna ska tillhandahålla löpande verksamhet under året i form av aktivitetstillfällen för medlemmar. Verksamheten ska främja idrott, motion och friluftsliv.

Vad kan föreningen söka stöd för?

Stödet ges för aktiviteter som utförs av medlemmar över 65 år eller som under året fyller 65 år.

Medlemmar ska ha deltagit i minst 15 aktiviteter under året för att berättiga till stöd.

Tabellen nedan visar hur många aktiviteter per medlem som en för­ening kan få stöd för per år samt hur stort stödet är per aktivitet. Minst 50 procent av föreningens totala medlemmar ska vara folkbokförda i Stockholms stad. Minst tio medlemmar som fyllt 65, varav minst hälften ska vara folkbokförda i Stockholms stad, ska ha deltagit i minst 15 aktiviteter föregående år för att berättiga till stöd. Aktiviteterna ska ha genomförts 1 januari–31 december. Aktiviteterna ska pågå i minst 30 minuter per tillfälle och vara ledarledda.

Åldersgrupp: 65– år
Max stödgrundande aktiviteter per år och medlem: 40
Stödbelopp per medlemsaktivitet: 10 kr

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att få stöd?

För att föreningen ska kunna söka och få stöd ska följande villkor vara uppfyllda:

 

 • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna förut­sättningar för stöd till ideella föreningar i Stockholms stad.
 • Föreningen ska ha minst 10 medlemmar (65 år och uppåt), som till minst 50 procent ska vara folkbokförda i Stockholms stad.
 • Av föreningens samtliga medlemmar i alla åldrar ska även minst 50 procent vara folkbokförda i Stock­holms stad.
 • Närvaro ska kunna styrkas genom närvarokort med namn, födelseår och postadress.
 • Närvarokorten ska sparas i fyra år.
 • Ett aktivitetstillfälle ska pågå i minst 30 minuter.
 • Aktiviteterna ska vara ledarledda.
 • Aktiviteter som stöd söks för får inte ingå i upptagna aktiviteter för medlemsaktivitetsstöd för personer med funktionsnedsättning.

Hur söks stödet?

Korrekt ifylld och komplett ansökan, på särskild ansökningsblankett inklusive bilagor, ska ha inkommit till idrottsförvaltningen senast 25 februari.

Stödet utbetalas efter att idrottsförvaltningen godkänt inkommen ansökan inklusive bilagor.

Vad ska bifogas ansökan?

 • För aktiviteter som inte genomförs i stadens anlägg­ningar/lokaler och bokas via idrottsförvaltningen ska för­eningen:
  • Skicka in schema årligen för planerade aktivite­ter kommande år med tid och plats, eventuella ändringar av schema ska meddelas löpande innan ändringen genomförs.

Stöd för 2024 (baserat på genomförda aktiviteter 2023)

 • Medlemsförteckning per 31/12 föregående år med namn, födelsedata (år, månad och dag), adress, postnummer och postort i kalkylbladsformat, till ex­empel Excel.
 • Underskriven sammanställningsblankett för närvarokort.
 • Samtliga närvarokort när föreningen ansöker för första gången, eller om så begärs av id­rottsförvaltningen.

Stöd för 2025 (baserat på aktiviteter 2024) och framåt när nytt systemstöd för föreningsstöd är infört

 • Aktuell medlemsförteckning för föregående år med personnummer på medlemmarna ska vara inrapporterat i systemstödet senast 31/12.
 • Närvaro på aktiviteter genomförda från och med 1 januari 2024 ska läggas in/läsas in retroaktivt i det nya systemstödet i samband med implementering.
 • Närvaro på aktiviteter efter det att nytt system är infört ska rapporteras senast under efterföljande kalendermånad, till exempel ska aktiviteter utförda i juli vara inrapporterade senast sista augusti.
 • Om fler aktiviteter är rapporterade för samma individ på samma tid måste krocken hanteras av berörda föreningar för att aktiviteten ska räknas med i underlaget.

Annan viktig information

För att ansökan ska vara komplett ska både ansökningsblankett och sammanställningsblankett vara undertecknade, kompletta och korrekt ifyllda samt inkludera samtliga efterfrågade bilagor.

Om ansökan inte inkommit till idrottsförvaltningen senast 25 februari reduceras stödbeloppet med 25 pro­cent. 

Om ansökan inte inkommit till idrottsförvaltningen senast 31 mars får föreningen inget medlemsak­tivitets­stöd

Nytt för 2024

Från och med den 1 januari 2024 söker ni detta stöd i efterhand för föregående kalenderår. Stöd för aktiviteter genomförda under år 2024 kan därför tidigast sökas i januari 2025.

Tänk på att meddela idrottsförvaltningen när ni ska starta upp en ny verksamhet för målgruppen. Detta måste göras i förväg, för att stöd sedan ska kunna sökas för dessa aktiviteter.

Blanketter och dokument rörande stödet

2024 Närvarokort för medlemsaktivitetsstöd för personer över 65 år (docx)

Använd alltid de senaste blanketterna

Var noga med att inte använda någon äldre version av blanketterna, utan använd de som är publicerade nu. Ta därför för vana att alltid ladda ned de senast publicerade blanketterna innan du ansöker om eller redovisar våra stöd.

Ytterligare information om stöden

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Folkbildning, mötesplatser och kulturhus

Hembygdsföreningar

Sociala frågor, stöd och hjälp

Föreningar som arbetar med fysiskt välmående

Uppdaterad