Stöd för nybörjarsimskola

Är ni en simförening kan ni söka stöd för nybörjarsimskolor för barn och ungdomar i åldern 5–14 år, om ni uppfyller rätt kriterier.

Ny e-tjänst för föreningsstöden på gång

I slutet av 2024 kommer idrottsförvaltningen införa nya rutiner för att ansöka om föreningsstöd. Ansökningar och redovisningar kommer att göras via en e-tjänst. 

Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Simkunnighet är en livsviktig kunskap och ger även en möjlighet till fysisk aktivitet och rekreat­ion. Därutöver är simkunnighet även en förutsättning för att få god­känt betyg i skolämnet idrott och hälsa. Syftet med stödet är att simföreningar ska erbjuda nybörjarsimskola för barn och ungdomar 5–14 år för att öka simkunnigheten.

Vad kan föreningen söka stöd för?

Förening kan få stöd om 50 kr per elev som deltar i avgiftsbelagd nybörjarsimskola för barn och ungdomar 5–14 år som föreningen anordnar. Stöd ges endast för elever som är folkbokförda i
Stock­holms stad.

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att få stöd?

För att föreningen ska kunna söka och få stöd ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna för­utsättningar för ekonomiskt stöd till ideella före­ningar i Stock­holms stad.
 • Föreningen ska vara medlem i Svenska simförbundet
 • Simskolan ska vara öppen för alla.
 • Kursen ska anordnas i simhall i Stockholms stad.
 • Kursen ska ha minst fyra timmars effektiv lektionstid.
 • Eleven ska ha deltagit minst halva kursen.
 • Ledare ska vara över 18 år.

Hur söks stödet?

Korrekt ifylld och komplett ansökan på särskild ansökningsblankett, inklusive bilagor, ska ha inkommit till idrottsförvaltningen senast:

 • 31 januari för simskolor som startar första halvåret.
 • 31 augusti för simskolor som startar andra halvåret.

För sent inkomna ansökningar kommer inte att handläggas vidare.

Vad ska man bifoga till ansökan?

Tillsammans med ansökan ska föreningen skicka in följande:

 • Schema med tider och plats (simhall) för de kurser som föreningen söker stöd för.
 • Eventuella ändringar av pro­gram/schema ska meddelas idrottsförvaltningen löpande innan aktiviteterna genomförs.

Hur följs stödet upp?

Korrekt ifylld och komplett redovisning på särskild redovisningsblankett, inklusive bilagor, ska ha inkommit till idrottsförvaltningen senast:

 • 31 augusti – för simskolor som startat förta halvåret (januari–juni).
 • 28 februari – för simskolor som startat andra halvåret (juli–december).

Stödet utbetalas efter att idrottsförvaltningen godkänt inkommen redovis­ning inklusive bilagor. Om redovisning inkommer senare än sista redovisningsdag kommer inget stöd att betalas ut.

Vad ska redovisas?

Tillsammans med redovisningen ska föreningen skicka in följande handlingar:

 • Lista över genomförda kurser, inklusive tid och plats (simhall), i kalkylbladsformat.
 • Deltagarlista (endast deltagare som är folkbokförda i Stockholms stad) per kurs, där kön, namn, födelseår och adress ska framgå i kalkylbladsformat.

Blanketter och dokument rörande stödet

2024 Ansökan om stöd för nybörjarsimskola (pdf)

2024 Redovisning av stöd för nybörjarsimskola (pdf)

Använd alltid de senaste blanketterna

Var noga med att inte använda någon äldre version av blanketterna, utan använd de som är publicerade nu. Ta därför för vana att alltid ladda ned de senast publicerade blanketterna innan du ansöker om eller redovisar våra stöd.

Ytterligare information om stöden

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Uppdaterad