Ledarstöd för drop in-idrott för prioriterade målgrupper

När er förening bedriver fysisk aktivitet, utan krav på kontinuerligt deltagande eller medlemskap, för prioriterade målgrupper kan ni ansöka om stöd för ledare till den verksamheten, om ni uppfyller rätt kriterier.

Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Stödet kan ges till föreningar som bedriver drop in-idrott eller öppen idrott, det vill säga verksamhet utan krav på kontinuerligt deltagande eller medlemskap, för ungdomar 13–20 år med eller utan funktionsnedsättning. Deltagandet ska ske mot låg eller ingen kostnad. Verksamheten ska främja rörelse och fysisk aktivitet. Stöd ges inte för aktiviteter som är att betrakta som föreningens ordinarie verksamhet. Syftet med stödet är att skapa öppna aktiviteter utan krav på medlemskap och kontinuerligt deltagande för personer som inte nås av föreningens ordinarie verksamhet.

Vad kan man få stöd för?

Stödet avser ledarkostnader och är 200 kr/timme/ledare. Stöd ges för max 4 ledare.

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att få stöd?

För att föreningen ska kunna söka och få stöd ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna förutsättningar för ekonomiskt stöd till ideella föreningar i Stockholms stad.
 • Eventuellt bokad lokal för aktiviteterna ska vara bokad i föreningens, samarbetande förvaltnings- eller förenings namn.
 • Verksamheten ska marknadsföras.
 • Minst en ansvarig ledare ska vara över 18 år.
 • Samtliga övriga ledare ska vara minst 14 år.
 • Ledare anges med namn och kontaktuppgifter.

Hur kommer stödet att prioriteras?

Beviljande av stöd kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

 • Omfattning av verksamhet för prioriterade målgrupper i det idrottspolitiska programmet, vilket är inaktiva i alla åldrar och särskilt:
  • Ungdomar 13–20 år, särskilt flickor.
  • Flickor 10–20 år med utländsk bakgrund.
  • Personer med funktionsnedsättning från 7 år.
  • Barn och ungdomar 10–20 år med låg socioekonomisk bakgrund.
 • Verksamhet för flickor.
 • Stödet riktas framför allt till föreningar och verksamheter som bedrivs i socioekonomiskt svagare områden, men kan sökas av föreningar i hela staden.
 • Geografisk spridning.
 • Verksamhetsmässig spridning.
 • Hur många ledare stöd ges för bedöms utifrån verksamhet och antal deltagare.

Ansökan

Korrekt ifylld och komplett ansökan, inklusive bilagor, ska ha inkommit till idrottsförvaltningen i god tid, dock senast fyra veckor innan planerad verksamhetsstart. Det går endast att söka stöd för sex månaders verksamhet i taget.

För sent inkomna ansökningar kommer inte att handläggas vidare.

Vad ska man bifoga till ansökan?

Tillsammans med ansökan ska föreningen skicka in följande:

 • Offentligt program eller inbjudan där det framgår vilka tillfällen det söks för.

Hur följs stödet upp?

Korrekt ifylld och komplett redovisning på särskild blankett, inklusive bilagor, ska ha inkommit till förvaltningen senast:

 • 31 augusti - för verksamheter som avslutats under första halvåret.
 • 28 februari - för verksamheter som avslutats under andra halvåret.

Stödet utbetalas efter att förvaltningen godkänt inkommen redovisning. Om redovisning inkommer senare än sista redovisningsdag kommer inget stöd att betalas ut.

Vad ska man redovisa?

Redovisningen ska innehålla följande information:

 • En skriftlig redovisning av hur verksamheten genomfördes, vilka aktiviteter, hur många deltagare uppdelat på flickor, pojkar och åldrar.
 • Redovisning av ledare med namn och kontaktuppgifter.

Blanketter och dokument rörande stödet

2023 Ansökan om ledarstöd för drop in-idrott för prioriterade målgrupper (pdf)

2023 Bilaga om medsökande förening (pdf)

2023 Redovisning av ledarstöd för drop in-idrott för prioriterade målgrupper (pdf)

Ytterligare information om stöden

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Uppdaterad