Ledarstöd för drop in-idrott för prioriterade målgrupper

När er förening bedriver fysisk aktivitet, utan krav på kontinuerligt deltagande eller medlemskap, för prioriterade målgrupper kan ni ansöka om stöd för ledare till den verksamheten, om ni uppfyller rätt kriterier.

Ny e-tjänst för föreningsstöden på gång

I slutet av 2024 kommer idrottsförvaltningen införa nya rutiner för att ansöka om föreningsstöd. Ansökningar och redovisningar kommer att göras via en e-tjänst. 

Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Stödet kan ges till föreningar som bedriver drop in-idrott eller öp­pen idrott, det vill säga verksamhet utan krav på kontinuerligt delta­gande eller medlemskap, för ungdomar 13–20 år med eller utan funktionsnedsättning. Deltagandet ska vara kostnadsfritt. Verk­samheten ska främja rörelse och fysisk aktivitet. Stöd ges inte för aktiviteter som är att betrakta som föreningens ordinarie verksamhet. Syftet med stödet är att skapa öppna aktiviteter utan krav på medlemskap och kontinuerligt deltagande för personer som inte nås av föreningens ordinarie verksamhet.

Vad kan man få stöd för?

Stödet avser ledarkostnader och är 200 kr/timme/le­dare. Stöd ges för max 4 ledare.

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att få stöd?

För att föreningen ska kunna söka och få stöd ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna för­utsättningar för ekonomiskt stöd till ideella före­ningar i Stock­holms stad.
 • Föreningen uppfyller villkoren för medlemsaktivitetsstöd.
 • Verksamheten ska bedrivas regelbundet och kontinuerligt i minst sex sammanhängande veckor.
 • Aktiviteterna ska inte genomföras på föreningens ordinarie tid.
 • Aktiviteterna ska genomföras i ett av Stockholms stads fokusområden; Järva, Hagsätra-Rågsved, Skärholmen och Farsta.
 • Lokal eller plats för aktiviteterna ska vara bokad i föreningens eller samarbetande förvaltnings- eller förenings namn.
 • Bokningar i idrottsförvaltningens egna anläggningar ska anges med bokningsnummer på ansökan. För externa anläggningar bifogas skriftlig bokningsbekräftelse.
 • Vid verksamhet på spontanidrottsyta ska det tydligt framgå var deltagarna samlas vid aktivitetens start och slut. Ett kontaktnummer till ansvarig ledare på plats ska lämnas till idrottsförvaltningen innan verksamheten startar. Det är viktigt att det finns en flexibilitet i vilka aktiviteter som kan anordnas i de fall vissa ytor är upptagna.
 • Om verksamheten förläggs på offentlig plats ansvarar föreningen för att nödvändiga tillstånd finns.
 • Verksamheten ska marknadsföras av föreningen på affisch, hemsida och/eller sociala medier.
 • Om aktiviteterna genomförs med stöd av en stadsdelsförvaltning ska det framgå av ansökan.
 • Om aktiviteten genomförs tillsammans med exempelvis stadsdelsförvaltning, idrottsförvaltningen, en skola eller en annan ideell förening ska det framgå av ansökan och samverkan ska vara initierad innan ansökan skickas in.
 • Aktiviteterna ska vara utan kostnad för deltagarna.
 • Föreningen får inte ställa krav på förkunskaper hos de som deltar.
 • Minst en ansvarig ledare ska vara över 18 år.
 • Samtliga övriga ledare ska vara minst 14 år.
 • Ledare anges med namn och kontaktuppgifter.

Hur kommer stödet att prioriteras?

Beviljande av stöd kommer att bedömas utifrån följande kriterier i fallande ordning:

 • Ansökningar som inkommit senast:
  • 30 november för perioden januari–juni.
  • 28 februari för perioden april–oktober (utomhusaktiviteter, exempelvis fotboll).
  • 31 maj för perioden juli–december
 • Omfattning av verksamhet för prioriterade grupper enligt Program för idrott, motion och friluftsliv: 
  • Verksamhet för barn och unga 13–20 år med funktionsnedsättning
  • Verksamhet för flickor
  • Verksamhet för pojkar
 • Spridning av aktiviteter mellan fokusområden
 • Verksamhetsmässig spridning/varierat utbud av aktiviteter, inom respektive område.

Om en förening ansöker om stöd för en verksamhet de sökt stöd för tidigare och då inte lyckats nå deltagare i relation till sökt stöd och andra liknande verksamheter kommer föreningen behöva motivera till förvaltningen vad som ändrats jämfört med tidigare för att stöd ska kunna ges enligt ansökan.

Hur söks stödet?

Korrekt ifylld och komplett ansökan på särskild blankett, inklusive bilagor, ska ha inkommit till idrottsförvaltningen senast

 • 30 november - för verksamheter under första halvåret (januari–juni).
 • 28 februari för utomhusaktiviteter under perioden april–oktober.
 • 31 maj - för verksamheter under andra halvåret (juli–december).

Det går endast att söka stöd för sex månaders verksamhet i taget.

För sent inkomna ansökningar kommer inte att handläggas vidare.

Vad ska man bifoga till ansökan?

Tillsammans med ansökan ska föreningen skicka in följande:

 • Offentligt program eller inbjudan där det framgår vilka tillfällen det söks stöd för.

Hur följs stödet upp?

Korrekt ifylld och komplett redovisning på särskild redovisningsblankett, inklusive bilagor, ska ha inkommit till idrottsförvaltningen senast:

 • 31 augusti - för verksamheter som avslutats under första halvåret (januari–juni).
 • 30 november - för utomhusaktiviteter som avslutats april–oktober.
 • 28 februari - för verksamheter som avslutats under andra halvåret (juli–december).

Stödet utbetalas efter att idrottsförvaltningen godkänt inkommen redovis­ning. Om redovisning inkommer senare än sista redovisningsdag kommer inget stöd att betalas ut.

Vad ska man redovisa?

Redovisningen ska innehålla följande information:

 • En skriftlig redovisning av hur verksamheten genomför­des, vilka aktiviteter, hur många deltagare per gång uppdelat på ålder och kön.
 • Redovisning av ledare med namn och kontaktuppgifter.

Blanketter och dokument rörande stödet

2024 Ansökan om ledarstöd för drop in-idrott för prioriterade målgrupper (pdf)

2024 Redovisning av ledarstöd för drop in-idrott för prioriterade målgrupper (pdf)

Använd alltid de senaste blanketterna

Var noga med att inte använda någon äldre version av blanketterna, utan använd de som är publicerade nu. Ta därför för vana att alltid ladda ned de senast publicerade blanketterna innan du ansöker om eller redovisar våra stöd.

Ytterligare information om stöden

För just detta stöd (Ledarstöd för drop in-idrott för prioriterade målgrupper) finns en mindre ändring i reglerna.

Regler avseende Ledarstöd för drop-in-idrott för prioriterade målgrupper (beslutade 2024-02-20), webbplatsen eDok Meetings

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Uppdaterad