Stöd till evenemang som främjar fysisk aktivitet

Idrottsföreningar och idrottsförbund kan ansöka om stöd för evenemang som främjar och stimulerar till fysisk aktivitet, om ni uppfyller rätt kriterier. Stödet kallas formellt "Evenemangsstöd" och handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Formella regler

Evenemangsstödet kan ges till idrottsföreningar och idrottsförbund för barn- och ungdomsevenemang i Stockholms stad. Stöd ges inte till evenemang där syftet och upplägget enbart eller till största delen avser att gene­rera intäkter.

Evenemangsstöd utgör i första hand ett startstöd. Årligen återkom­mande evenemang som visar en tydlig utveckling, från ett år till ett annat kan också söka stöd.

Stöd ges inte när aktiviteten är att betrakta som en ordinarie del av föreningens/förbundets återkommande verksamhet. Exempel­vis en föreningsdag, klubbmästerskap eller en turnering för grann­för­eningar.

Stödet består av

Stöd kan ges för ersättning för hyra av komplet­terande material till en anläggning till exempel toaletter och läktare eller för andra nöd­vändiga insatser för att anpassa evenemangsplatsen.

Stöd kan även ges för hyra av material med mera för att bygga upp prova på-aktiviteter.

Utöver ovanstående ges stöd även för kostnad för transport av material/inventarier, till exempel målburar.

Villkor för stöd

Följande typer av evenemang kan stöd sökas för:

 • Evenemang som främjar och stimulerar inaktiva barn och ungdo­mar till fysisk aktivitet. Exempelvis prova på-verksamhet med syf­tet att inspirera till utövande av id­rott och med målsättning att fort­sätta utövande i en före­ning.
 • Evenemang där staden inte kan upplåta en för idrotten anpassad anläggning.

Övriga villkor:

 • föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna förut­sättningar för stöd till ideella föreningar i Stockholms stad
 • att föreningen inte endast är utförare och att det egentli­gen är en kommersiell aktör som står bakom evene­manget.

Prioriteringsgrunder

 • Evenemang som särskilt vänder sig till de prioriterade grupperna i stadens idrottspolitiska program, vilket är in­aktiva i alla åldrar och särskilt:
  • Ungdomar 13–20 år, särskilt flickor
  • Flickor 10–20 år med utländsk bakgrund
  • Personer med funktionsnedsättning från 7 år
  • Barn och ungdomar 10–20 år med låg socioeko­nomisk bakgrund
 • Datum för ansökan, först in prioriteras.

Ansökan

Ansökan om evenemangsstöd ska i god tid skickas till idrottsför­valtningen och ska ha inkommit till förvaltningen senast en månad innan evenemangets startdatum.

Förbund som söker stöd ska bifoga följande till ansökan:

 • årsmötesprotokoll, daterat och justerat.

Firmatecknare ska framgå med för- och efternamn samt personnummer i årsmötesprotokoll eller protokoll från konstituerande möte.

 • verksamhetsberättelse
 • ekonomisk berättelse (balans- och resultaträkning)
 • revisionsberättelse (underskrivet av den revisor som valts på årsmötet)
 • stadgar

Redovisning

Redovisning ska ha inkommit till förvaltningen senast tre månader efter genomfört evenemang.

Redovisningen ska bestå av:

 • antal deltagare 7-20 år (födelseår räknas), uppdelat på pojkar och flickor
 • eventuella avvikelser för intäkter och kostnader för det stödet avser, jämfört med det som angetts i ansökan

Fakturor/kvitton som avser kostnader för det som föreningen har sökt stöd för ska sparas i fyra år och vid begäran kunna lämnas till förvaltningen.

Blanketter och dokument rörande stödet

2020 Ansökan om evenemangsstöd (pdf, 800 kb, nytt fönster)

Ytterligare information om stöden

Alla regler kring idrottsförvaltningens olika stöd finns också samlade i ett formellt dokument. 
Idrottsnämndens regler för ekonomiskt stöd till ideella föreningar 2020 (pdf, 245 kb, nytt fönster)

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Idrott och fysisk aktivitet
Föreningar med idrott och fysisk aktivitet för barn och unga Föreningar med idrott och fysisk aktivitet för vuxna

Uppdaterad