Stöd till evenemang som främjar fysisk aktivitet

Idrottsföreningar och idrottsförbund kan ansöka om stöd för evenemang som främjar och stimulerar till fysisk aktivitet, om rätt kriterier uppfylls.

Ny e-tjänst för föreningsstöden på gång

I slutet av 2024 kommer idrottsförvaltningen införa nya rutiner för att ansöka om föreningsstöd. Ansökningar och redovisningar kommer att göras via en e-tjänst. 

Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Evenemangsstödet kan ges till idrottsföreningar och idrottsförbund för barn- och ungdomsevenemang i Stockholms stad. Stöd ges inte till evenemang där syftet och upplägget enbart eller till största delen avser att generera intäkter. Syftet med stödet är att fler evenemang som främjar rörelse och fysisk aktivitet för barn- och ungdomar erbjuds.

Evenemangsstöd utgör i första hand ett startstöd. Årligen återkommande evenemang som visar en tydlig utveckling, från ett år till ett annat kan också söka stöd.

Stöd ges inte när aktiviteten är att betrakta som en ordinarie del av föreningens/förbundets återkommande verksamhet. Exempelvis en föreningsdag, klubbmästerskap eller en turnering för grannföreningar.

Vad kan man få stöd för?

Stöd kan ges för ersättning för hyra av kompletterande material till en anläggning till exempel toaletter och läktare eller för andra nödvändiga insatser för att anpassa evenemangsplatsen.

Stöd kan även ges för hyra av material med mera för att bygga upp prova på-aktiviteter.

Utöver ovanstående ges stöd även för kostnad för transport av material/inventarier, till exempel målburar.

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att få stöd?

Föreningar och förbund kan söka stöd för följande typer av evenemang:

 • Evenemang som främjar och stimulerar inaktiva barn och ungdomar till fysisk aktivitet. Exempelvis prova på-verksamhet med syftet att inspirera till utövande av idrott och med målsättning att fortsätta utövande i en förening.
 • Evenemang där staden inte kan upplåta en för idrotten anpassad anläggning.

För att föreningen/förbund ska kunna söka och få stöd ska följande övriga villkor vara uppfyllda:

 • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna förutsättningar för stöd till ideella föreningar i Stockholms stad.
 • Att föreningen inte endast är utförare och att det egentligen är en kommersiell aktör som står bakom evenemanget.

Hur kommer stödet att prioriteras?

Beviljande av stöd kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

 • Evenemang som särskilt vänder sig till de prioriterade grupperna i stadens idrottspolitiska program, vilket är inaktiva i alla åldrar och särskilt:
  • Ungdomar 13–20 år, särskilt flickor.
  • Flickor 10–20 år med utländsk bakgrund.
  • Personer med funktionsnedsättning från 7 år.
  • Barn och ungdomar 10–20 år med låg socioekonomisk bakgrund.
 • Datum för ansökan, först in prioriteras.

Hur söker man stödet?

Korrekt ifylld och komplett ansökan på särskild blankett, inklusive bilagor, ska i god tid ha inkommit till idrottsförvaltningen, dock senast en månad innan evenemangets startdatum. För sent inkomna ansökningar kommer inte att handläggas vidare.

Vad ska man bifoga ansökan?

Tillsammans med ansökan ska föreningar och förbund som söker stöd skicka in följande:

 • Årsmötesprotokoll, daterat och justerat.
  Firmatecknare ska framgå med för- och efternamn samt personnummer i årsmötesprotokoll eller protokoll från konstituerande möte. Det ska framgå hur föreningen får tecknas
 • Verksamhetsberättelse.
 • Ekonomisk berättelse (balans- och resultaträkning).
 • Revisionsberättelse (underskrivet av den revisor som valts på årsmötet).
 • Stadgar.

Hur följs stödet upp?

Korrekt ifylld och komplett redovisning på särskild blankett ska ha inkommit till förvaltningen senast tre månader efter genomfört evenemang.

Fakturor/kvitton som avser kostnader för det som föreningen har sökt stöd för ska sparas i fyra år och vid begäran kunna lämnas till förvaltningen.

Utbetalning sker efter att idrottsförvaltningen godkänt inlämnad redovisning. Om redovisning inkommer senare än sista redovisningsdag kommer inget stöd att betalas ut.

Vad ska man redovisa?

Redovisningen ska innehålla följande information:

 • Antal deltagare 7–20 år (födelseår räknas), uppdelat på pojkar och flickor.
 • Eventuella avvikelser för intäkter och kostnader för det stödet avser, jämfört med det som angetts i ansökan.

Blanketter och dokument rörande stödet

2024 Ansökan om stöd till evenemang som främjar fysisk aktivitet (pdf)

2024 Redovisning av stöd till evenemang som främjar fysisk aktivitet (pdf)

Använd alltid de senaste blanketterna

Var noga med att inte använda någon äldre version av blanketterna, utan använd de som är publicerade nu. Ta därför för vana att alltid ladda ned de senast publicerade blanketterna innan du ansöker om eller redovisar våra stöd.

Ytterligare information om stöden

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Uppdaterad