Scoutlägerstöd

Scoutföreningar som arrangerar scoutläger kan söka stöd för detta med en viss summa per deltagare och dag, om rätt kriterier uppfylls.

Ny e-tjänst för föreningsstöden på gång

I slutet av 2024 kommer idrottsförvaltningen införa nya rutiner för att ansöka om föreningsstöd. Ansökningar och redovisningar kommer att göras via en e-tjänst. 

Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Scoutföreningar kan ansöka om stöd för läger med övernattning för medlemmar 7–20 år med eller utan funktionsnedsättning samt unga vuxna med funktionsnedsättning upp till 25 år. Syftet med stödet är att läger med övernattning ska anordnas för medlemmar i scoutföreningarna.

Vad kan man få stöd för?

Stöd utbetalas med 35 kronor per deltagare och dag för läger under veckoslut (fredag–söndag) samt för läger under skollov och helgda­gar. Stöd betalas ut för minst 2 dagar och max 7 dagar i samband med övernattning.

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att få stöd?

För att föreningen ska kunna söka och få stöd ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna förut­sättningar för ekonomiskt stöd till ideella föreningar i Stockholms stad.
 • Föreningen har beviljats medlemsaktivitetsstöd eller
  ny­bildningsstöd.
 • Föreningen ska inte söka medlemsaktivitetsstöd för
  upp­tagna aktiviteter.
 • Lägret ska ha minst en övernattning.
 • Lägret ska ha sammanhängande övernattningar.
 • Att inget barn som deltar i lägret behöver ta ledigt från skolan.
 • Att minst 5 medlemmar (7–20 år) eller unga vuxna med funktionsnedsättning upp till 25 år har deltagit i lägret.
 • Förteckning över vilka medlemmar som deltagit i respektive läger ska sparas hos föreningen i minst fyra år. Namn, födelseår, postadress och antal dagar respektive person deltagit i ska framgå av deltagarförteckningen.

Hur söker man stödet?

Stöd söks två gånger per år. Det finns två ansöknings­perioder under året. Korrekt ifylld och komplett ansökan, inklusive bilagor, ska ha in­kommit till idrottsförvaltningen senast:

 • 30 juni för läger slutförda under perioden 1 december–31 maj.
 • 15 december för läger slutförda under perioden 1 juni–30 november.

Vad ska man bifoga ansökan?

Tillsammans med ansökan ska föreningen skicka in följande:

 • Lägerprogram för respektive läger.

Stödet utbetalas efter att idrottsförvaltningen godkänt inkommen ansökan. För sent inkomna ansökningar kommer inte att handläggas vidare.

Blanketter och dokument rörande stödet

2024 Ansökan om scoutlägerstöd (pdf)

Använd alltid de senaste blanketterna

Var noga med att inte använda någon äldre version av blanketterna, utan använd de som är publicerade nu. Ta därför för vana att alltid ladda ned de senast publicerade blanketterna innan du ansöker om eller redovisar våra stöd.

Ytterligare information om stöden

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Övriga föreningar och organisationer

Scouter

Uppdaterad