Parasportstöd

Är ni en förening som anordnar idrotts- eller motionsverksamhet för barn, unga eller vuxna med funktionsnedsättning? Då kan ni ansöka om stöd för ledare, material och resekostnader för den verksamheten, om ni uppfyller rätt kriterier. Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Formella regler

Parasportstödet kan sökas av föreningar som anordnar id­rotts-, fri­lufts- eller motionsverksamhet för barn, unga eller vuxna med funktionsnedsättning eller som vill starta ny sådan verksamhet. Be­greppet personer med funktionsnedsättning begränsas bland vuxna till dem som har beviljats insatser enligt LSS och SoL.

Målet med stödet är att fler personer med funktionsnedsättning blir fysiskt aktiva och får en bättre hälsa. Stödet avser både regelbunden verksamhet och verksamhet av mer tillfällig art för personer från sju års ålder med funktionsnedsättning. Framför allt bör ungdomar med funktionsnedsättning och vuxna med intellektuell funktionsnedsätt­ning nås.

För att få en bredd av verksamheter som attraherar fysiskt inaktiva med funktionsnedsättning, definieras fysisk aktivitet till allt från promenader inom friluftslivet till pulshöjande aktiviteter inom mot­ions- och idrottsverksamheter.

Stödet består av

 • Stöd för ledarkostnader för maximalt fyra ledare ges med 200 kr/ledare/timme som uppstår för att deltagarna behöver extra stöd under aktivitet eller under transport till eller från aktivitet inom Stockholms län.
 • Stöd för 50 procent av resekostnader vid deltagande i verksamhet som förbund arrangerar, till exempel pool­sammandrag. Maximalt stöd som beviljas per år är 10 000 kronor.
 • Inköp av material/inventarier som är särskilt anpassat för målgruppen. Stöd ges för 50 procent av kostnaderna. Maximalt stöd som beviljas per år är 10 000 kronor.

Villkor för stöd

 • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna förut­sättningar för ekonomiskt stöd till ideella föreningar i Stockholms stad
 • Aktiviteterna är för personer 7-20 år samt vuxna med in­satser enligt LSS och SoL.
 • Aktiviteterna ska genomföras inom Stockholm stads gränser. Undantag kan ges för enstaka aktiviteter som ar­ran­geras på annan ort i Sverige av förbund eller riksor­gani­sationer.
 • Varje aktivitets tillfälle ska vara minst 40 minuter, un­dantaget arrangemang av förbund eller riksorganisation.

Prioriteringsgrunder

 • Antal deltagare som nås av verksamheten, fler deltagare prioriteras.
 • Verksamhetens kostnader, verksamheter med höga kost­nader per deltagare prioriteras

Ansökan

Ansökan ska ha inkommit till idrottsförvaltningen senast:

 • 31 januari för första halvåret
 • 31 augusti för andra halvåret

Det är även möjligt att söka för hela året senast 31 januari.

Till ansökan bifogas:

 • Program eller verksamhetsschema över de aktiviteter stöd söks för, eventuella ändringar av program/schema ska meddelas förvaltningen löpande innan aktiviteterna genomförs.

Förbund som söker stöd ska även bifoga:

 • årsmötesprotokoll, daterat och justerat.

Firmatecknare ska framgå med för- och efternamn samt personnummer i årsmötesprotokoll eller protokoll från konstituerande möte.

 • verksamhetsberättelse
 • ekonomisk berättelse (balans- och resultaträkning)
 • revisionsberättelse (underskrivet av den revisor som valts på årsmötet)
 • stadgar

Redovisning

Skriftlig redovisning ska ha inkommit till idrottsförvaltningen sen­ast:

 • Första halvåret (jan-jun) – 1 september
 • Andra halvåret (juli-dec) – 1 mars

Redovisning kan ske antingen kvartalsvis eller halvårsvis, utbetal­ning sker när idrottsförvaltningen godkänt redovisningen.

Redovisningen består av

 • en skriftlig redovisning av hur verksamheten genomför­des.
 • redovisning över antal aktiviteter och deltagare
 • redovisning av ledare anges med namn och kontaktupp­gifter
 • Fakturor/kvitton på kostnader för material och inventa­rier samt resekostnader för det som stöd söks för. 

Blanketter och dokument rörande stödet

2021 Ansökan om Parasportstöd (pdf, 240 kb, nytt fönster)

2021 Redovisning av Parasportstöd (pdf, 271 kb, nytt fönster)

Ytterligare information om stöden

Alla regler kring idrottsförvaltningens olika stöd finns också samlade i ett formellt dokument. 
Idrottsnämndens regler för ekonomiskt stöd till ideella föreningar 2020 (pdf, 245 kb, nytt fönster)

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Funktionsnedsättning
Funktionshindersorganisationer med fokus på barn Funktionshindersorganisationer med fokus på vuxna

Idrott och fysisk aktivitet
Föreningar med idrott och fysisk aktivitet för barn och unga Föreningar med idrott och fysisk aktivitet för vuxna

Uppdaterad