Parasportstöd

Om ni är ni en förening som anordnar idrotts-, frilufts- eller motionsverksamhet för barn, unga eller vuxna med funktionsnedsättning. Då kan ni ansöka om stöd för ledare, material och resekostnader för den verksamheten, om ni uppfyller rätt kriterier.

Ny e-tjänst för föreningsstöden på gång

I slutet av 2024 kommer idrottsförvaltningen införa nya rutiner för att ansöka om föreningsstöd. Ansökningar och redovisningar kommer att göras via en e-tjänst. 

Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Syftet med stödet är att fler personer med funktionsnedsättning blir fysiskt aktiva och får en bättre hälsa genom att underlätta för föreningar att erbjuda aktiviteter för målgruppen. Stödet avser både regelbunden verksamhet och verksamhet av mer tillfällig art för personer från sju års ålder med funktionsnedsättning.

För att stimulera så många som möjligt till ökad fysisk aktivitet kan verksamheten innefatta allt från promenader inom friluftslivet till pulshöjande aktiviteter inom mot­ions- och idrottsverksamheter.

Vad kan man få stöd för?

Förening kan söka stöd för följande:

 • Stöd för ledarkostnader för maximalt fyra ledare ges med 200 kr/ledare/timme som uppstår för att deltagarna behöver extra stöd under parasportverksamhet, inkluderande verksamhet eller under transport till eller från aktivitet inom Stockholms län.
 • Stöd för 50 procent av kostnader för resor, exempelvis tåg eller buss, vid deltagande i verksamhet som förbund arrangerar, till exempel pool­sammandrag. Maximalt stöd som beviljas per år är 10 000 kronor.
 • Inköp av specialanpassat material eller inventarier som är särskilt avsedda för målgruppen och där ordinarie utrustning inte kan användas. Stöd ges för 50 procent av kostnaderna. Maximalt stöd som beviljas per år är 10 000 kronor.

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att få stöd?

För att föreningen ska kunna söka och få stöd ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna förut­sättningar för ekonomiskt stöd till ideella föreningar i Stockholms stad. Om verksamheten är ett samarbete med idrottsförvaltningen och en anpassad skola (tidigare särskola), kan stöd även ges för verksamhet under skoltid.
 • Föreningen ska vara medlem i Funktionsrätt Stockholms stad eller bedriva parasport och vara medlem i Riksidrottsförbundet.
 • Aktiviteterna är för personer från 7 år och uppåt.
 • Aktiviteterna ska genomföras inom Stockholm stad. Undantag kan ges för enstaka aktiviteter som ar­ran­geras på annan ort i Sverige av förbund eller riksor­gani­sationer.
 • Varje aktivitetstillfälle ska vara minst 30 minuter.

Hur kommer stödet att prioriteras?

Beviljande av stöd kommer att bedömas utifrån följande kriterier i fallande ordning:

 • Verksamhet för flickor med funktionsnedsättning.
 • Verksamhetens kostnader, verksamheter med höga kost­nader per deltagare prioriteras.

Hur söks stödet?

Korrekt ifylld och komplett ansökan, inklusive bilagor, ska ha inkommit till idrottsförvaltningen senast fyra veckor innan planerad verksamhetsstart. Det går endast att söka stöd för sex månaders verksamhet i taget.

För sent inkomna ansökningar kommer inte att handläggas vidare.

Vad ska bifogas till ansökan?

Tillsammans med ansökan ska föreningen skicka in följande:

 • Program eller verksamhetsschema över de aktiviteter stöd söks för. Eventuella ändringar av program/schema ska meddelas idrottsförvaltningen löpande innan aktiviteterna genomförs.

Hur följs stödet upp?

Korrekt ifylld och komplett redovisning på särskild redovisningsblankett inklusive bilagor ska ha inkommit till idrottsförvaltningen senast:

 • 31 augusti - för verksamheter som avslutats under första halvåret.
 • 28 februari - för verksamheter som avslutats under andra halvåret.

Stödet utbetalas efter att förvaltningen godkänt inkommen redovis­ning inklusive bilagor. Om redovisning inkommer senare än sista redovisningsdag kommer inget stöd att betalas ut.

Vad ska redovisas?

Redovisningen ska innehålla följande information:

 • En skriftlig redovisning av hur verksamheten
  genomför­des.
 • Redovisning över antal aktiviteter och deltagare fördelat på ålder och kön.
 • Redovisning av ledare med namn och kontaktupp­gifter.

Vad ska bifogas till redovisningen?

Tillsammans med redovisningen ska föreningen skicka in följande:

 • Fakturor/kvitton på kostnader för de kostnader som stöd preliminärt beviljats för, utställda i föreningens namn.

Blanketter och dokument rörande stödet

2024 Ansökan om parasportstöd (pdf)

2024 Redovisning av parasportstöd (pdf)

Använd alltid de senaste blanketterna

Var noga med att inte använda någon äldre version av blanketterna, utan använd de som är publicerade nu. Ta därför för vana att alltid ladda ned de senast publicerade blanketterna innan du ansöker om eller redovisar våra stöd.

Ytterligare information om stöden

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Uppdaterad