Parasportstöd

Om ni är ni en förening som anordnar idrotts-, frilufts- eller motionsverksamhet för barn, unga eller vuxna med funktionsnedsättning. Då kan ni ansöka om stöd för ledare, material och resekostnader för den verksamheten, om ni uppfyller rätt kriterier.

Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Syftet med stödet är att fler personer med funktionsnedsättning blir fysiskt aktiva och får en bättre hälsa genom att underlätta för föreningarna att erbjuda aktiviteter för målgruppen. Begreppet personer med funktionsnedsättning begränsas bland vuxna till dem som har beviljats insatser enligt LSS och SoL. Stödet avser både regelbunden verksamhet och verksamhet av mer tillfällig art för personer från sju års ålder med funktionsnedsättning.

För att få en bredd av verksamheter som attraherar fysiskt inaktiva med funktionsnedsättning, definieras fysisk aktivitet till allt från promenader inom friluftslivet till pulshöjande aktiviteter inom motions- och idrottsverksamheter.

Vad kan man få stöd för?

Förening och förbund kan söka stöd för följande:

 • Stöd för ledarkostnader för maximalt fyra ledare ges med 200 kr/ledare/timme som uppstår för att deltagarna behöver extra stöd under parasportverksamhet, inkluderande verksamhet eller under transport till eller från aktivitet inom Stockholms län.
 • Stöd för 50 procent av resekostnader vid deltagande i verksamhet som förbund arrangerar, till exempel poolsammandrag. Maximalt stöd som beviljas per år är 10 000 kronor.
 • Inköp av material/inventarier som är särskilt anpassat för målgruppen. Stöd ges för 50 procent av kostnaderna. Maximalt stöd som beviljas per år är 10 000 kronor.

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att få stöd?

För att föreningen ska kunna söka och få stöd ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna förutsättningar för ekonomiskt stöd till ideella föreningar i Stockholms stad. Om verksamheten är ett samarbete med idrottsförvaltningen och en särskola, kan stöd även ges för verksamhet under skoltid.
 • Aktiviteterna är för personer från 7 år och uppåt.
 • Aktiviteterna ska genomföras inom Stockholm stads gränser. Undantag kan ges för enstaka aktiviteter som arrangeras på annan ort i Sverige av förbund eller riksorganisationer.
 • Varje aktivitets tillfälle ska vara minst 30 minuter, undantaget arrangemang av förbund eller riksorganisation.

Hur kommer stödet att prioriteras?

Beviljande av stöd kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

 • Verksamhet för ungdomar över 13 år med funktionsnedsättning och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.
 • Antal deltagare som nås av verksamheten, fler deltagare prioriteras.
 • Verksamhetens kostnader, verksamheter med höga kostnader per deltagare prioriteras.

Hur söker man stödet?

Korrekt ifylld och komplett ansökan, inklusive bilagor, ska ha inkommit till idrottsförvaltningen i god tid, dock senast fyra veckor innan planerad verksamhetsstart. Det går endast att söka stöd för sex månaders verksamhet i taget.

För sent inkomna ansökningar kommer inte att handläggas vidare.

Vad ska man bifoga till ansökan?

Tillsammans med ansökan ska föreningen/förbund skicka in följande:

 • Program eller verksamhetsschema över de aktiviteter stöd söks för, eventuella ändringar av program/schema ska meddelas förvaltningen löpande innan aktiviteterna genomförs.

Förbund som söker stöd ska även bifoga:

 • årsmötesprotokoll, daterat och justerat.
  Firmatecknare ska framgå med för- och efternamn samt personnummer i årsmötesprotokoll eller protokoll från konstituerande möte.
 • verksamhetsberättelse
 • ekonomisk berättelse (balans- och resultaträkning)
 • revisionsberättelse (underskrivet av den revisor som valts på årsmötet)
 • stadgar

Hur följs stödet upp?

Korrekt ifylld och komplett redovisning på särskild blankett inklusive bilagor ska ha inkommit till förvaltningen senast:

 • 31 augusti - för verksamheter som avslutats under första halvåret.
 • 28 februari - för verksamheter som avslutats under andra halvåret.

Stödet utbetalas efter att förvaltningen godkänt inkommen redovisning inklusive bilagor. Om redovisning inkommer senare än sista redovisningsdag kommer inget stöd att betalas ut.

Vad ska man redovisa?

Redovisningen ska innehålla följande information:

 • En skriftlig redovisning av hur verksamheten genomfördes.
 • Redovisning över antal aktiviteter och deltagare fördelat på kön och ålder.
 • Redovisning av ledare med namn och kontaktuppgifter.

Vad ska man bifoga till redovisningen?

Tillsammans med redovisningen ska föreningen skicka in följande:

 • Fakturor/kvitton på kostnader för material och inventarier samt resekostnader för det som stöd söks för.

Blanketter och dokument rörande stödet

2023 Ansökan om parasportstöd (pdf)

2023 Redovisning av parasportstöd (pdf)

Ytterligare information om stöden

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Uppdaterad