Allmänna förutsättningar för idrottsförvaltningens stöd

Syftet med stadens ekonomiska stöd till barn- och ungdomsverk­samhet är att genom en bred föreningsverksamhet ge möjlighet till en omfat­tande och stimulerande fritid. Staden ger även stöd till verksamhet för personer med funktionsnedsättning, såväl barn som vuxna.

Demokratiskt och jämställt

Ekonomiskt stöd får inte lämnas till förening som inte står bakom den demokratiska rättsstatens principer, de mänskliga rättigheterna och jämställdhet mellan kvinnor och män. Förening som uppmunt­rar till, eller stödjer, våldsbejakande extremism ska fråntas allt stöd i den mån de har sådant.

Före­ningens verksamhet ska vara öppen för alla och ingen ska dis­kri­mineras på grund av kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros­uppfattning, eller funktions­hinder. Föreningen ska aktivt motverka all form av diskriminering, kränkande behandling och kriminell verksamhet. Det får inte bedrivas verksamhet som främjar våld eller rasism. Inte heller får det stimuleras till bruk av alkohol eller andra droger.

En förening ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och värderingar. Barn och ungdomar ska i föreningsar­betet ges möjlighet att både delta och påverka för att därmed få trä­ning i demokratiska ar­betsformer. Föreningen ska arbeta efter FN:s barnkonvention som bland annat innebär att barn har rätt till infly­tande, inget barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till ut­veckling. En självklarhet är att alla unga får möjlighet att delta i för­eningens verksamhet, trä­ningar och tävlingar. Föreningsstödet ska riktas så att stadens integrations­arbete ut­vecklas och att flickor och pojkar får del av stödet i så lika omfatt­ning som möjligt.

Idrottsnämnden ska genom uppföljning och kontroll tillse att stöd till föreningslivet inte missbrukas.

Grundläggande villkor för att få stöd

Ekonomiskt stöd söks av huvudförening eller om den så beslutar av sek­tion. Sektion som söker stöd ska uppfylla villkoren för stöd och styrka att den är behörig att göra det genom fullmakt från förening­ens styrelse. Förening får inte stöd för verksamhet under schema­lagd skoltid, studiecirklar eller annan verksamhet som anordnas av studi­eförbund. Studier om trosuppfattning eller politiska ideologier är inte heller berättigande till stöd.

För att få stöd ska föreningen uppfylla nedanstående villkor:

 • ska vara en ideell förening
 • ha sitt säte i Stockholm
 • ha organisationsnummer
 • ha plusgiro/bankgiro i föreningens namn.
 • tillhöra godkänd riksorganisation/specialförbund om verksamheten avser kampsport-, skytte- eller bassäng­verksamhet.
 • bedriva verksamhet för barn- och ungdomar eller perso­ner med funktionsnedsättning i Stockholms stad
 • aktiviteter som ligger till grund för stöd ska ske i Stock­holms stad, gäller inte idrottsbonus/parasport och scout­lägerstöd samt regionala samarbeten där idrotts­nämnden ingått avtal.
 • bedriva sin verksamhet fortlöpande under året eller sä­song, inte enbart under enskilda veckor och skollov
 • inte söka flera stödformer för samma aktivitet (undantag för stödformen Stöd för nybörjarsimskola, där aktivite­terna även kan ligga till grund för medlemsaktivitets stöd)
 • inte få stöd från annan kommun (undantag kan medges vid godkänd samverkan med annan kommun) för samma aktivitet
 • inte få stöd från annan förvaltning eller bolag inom Stockholms stad för samma aktivitet
 • ha insänt årliga handlingar enligt nedan, samt eventuella handlingar som krävs för respektive stödform

Årliga handlingar

De årliga handlingarna ska skickas in årligen och vara idrottsför­valtningen tillhanda senast sex veckor efter årsmötet.

Följande handlingar ska skickas in:

 • årsmötesprotokoll, daterat och justerat.
  • Firmatecknare ska framgå med för- och efter­namn samt personnummer i årsmötesprotokoll eller protokoll från konstituerande möte.
  • medlemsavgift måste tas ut och storleken ska framgå av årsmötesprotokollet
 • kontaktuppgifter med för- och efternamn, telefonnum­mer, mejladress till på årsmötet vald styrelse.
 • stadgar (godkända och antagna på föreningens års­möte) där det framgår att alla som instämmer i föreningens målsätt­ningar äger rätt till medlemskap.
 • verksamhetsberättelse
 • ekonomisk berättelse, intäkter för medlemsavgifter ska framgå som egen post eller fotnot
 • revisionsberättelse (undertecknad av den revisor som valts på årsmötet)
 • medlemsförteckning för föreningen som helhet och uppdelat på vuxna och barn- och ungdomar (7-20 år) med namn, adress och födelseår (skickas i kalkylblads­format till exempel Excel). Eventuella stödmedlemmar (som endast betalar medlemsavgift) ska inte tas upp i medlemsförteckningen.
  • skytteföreningar behöver inte skicka in med­lemsför­teckningar, däremot ska daterade sådana sparas hos för­eningen i fyra år så att idrottsför­valtningen har möjlig­het att kontrollera dessa på plats.

Förening som uppfyller ovanstående villkor och har skickat in år­liga handlingar kan ansöka om stöd.

Handläggning och kontroller

Förening som vill ta del av stöd ska tillgodose att idrottsförvalt­ningen vid kontroller får ta del av de handlingar som behövs för än­damålet. Får inte förvaltningen ta del av begärda handlingar beviljas inte stöd. Inlämnande av felakt­iga uppgifter medför återbetalnings­skyldighet och kan innebära att föreningen får svara för förvaltning­ens kostnader vid en gransk­ning. Föreningen kan också avstängas från fortsatt stöd.

Förening kan bli avstängd från att erhålla stöd och blir återbetal­nings­skyldig om:

 • de allmänna förutsättningarna inte uppfylls
 • villkoren för stödet inte uppfylls
 • felaktiga uppgifter har angetts i ansökan
 • föreningen inte har meddelat förvaltningen om föränd­ring i verksam­heten som ligger till grund för stödet

Om föreningen har en skuld till staden kan föreningen spärras för stöd till dess att skulden är betald.  Skuld kan även dras från stödet.

Om inkomna ansökningar inte kan finansieras inom den totala bud­get idrottsnämnden avsatt för föreningsstöd kommer en prioritering av inkomna ansökningar för vissa stödformer ske utifrån de priorite­ringsgrunder som anges i dessa regler.

Förening som uppfyller ovanstående villkor kan ansöka om bidrag enligt bidragsreglerna.

Idrottsnämndens regler för ekonomiskt stöd till ideella föreningar (pdf, 245 kb, nytt fönster)

Uppdaterad