Unga kvinnor som tränar fotboll på en konstgräsplan.

Om idrottsförvaltningens föreningsstöd

Stadens föreningar är välkomna att söka föreningsstöd i olika former från idrottsförvaltningen.

Syftet med stadens ekonomiska stöd till barn- och ungdomsverksamhet är att genom en bred föreningsverksamhet ge möjlighet till en omfattande och stimulerande fritid.

Staden ger även stöd till verksamhet för personer med funktionsnedsättning för såväl barn som vuxna och personer över 65 år.

Idrottsförvaltningens alla föreningsstöd

Idrottsförvaltningen erbjuder många olika stöd föreningar kan söka.

Viktiga ansöknings- och redovisningsdatum gällande idrottsförvaltningens föreningsstöd.

Ansöknings- och redovisnings­datum
Stöd Sista an­sök­nings­datum Sista redo­vis­nings­dag
Stöd för nybörjar­sim­skola, sim­skolor som startar januari–juni 31 janu­ari 1 septem­ber
Ledarstöd till aktivi­teter under skollov, sportlov 1 febru­ari 15 april
Medlems­aktivitets­stöd för personer över 65 år 25 febru­ari 1 decem­ber
Medlems­aktivitets­stöd (fullt stöd) 25 febru­ari Ingen redo­visning
Stöd för kostnader för förenings­lokaler (befintliga) 25 febru­ari Ingen redo­visning
Ledarstöd till aktiviteter under skollov, påsklov 10 mars 15 maj
Idrotts­bonus, verksam­het som på­börjas januari–juni 30 mars Senast två månader efter slut­förd insats
Medlems­aktivitets­stöd (med avdrag) 31 mars Ingen redo­visning
Ledarstöd till aktivi­teter under skollov, sommar­lov 15 maj 30 septem­ber
Scout­läger­stöd, läger slutförda 1 decem­ber–31 maj 30 juni Ingen redo­visning
Stöd för ny­börjar­sim­skola, sim­skolor som startar juli-december 31 aug­usti 1 mars
Idrotts­bonus, verksam­het som på­börjas juli–decem­ber 30 septem­ber Senast två månader efter slut­förd insats
Ledarstöd till aktivi­teter under skollov eller höst­lov 1 okto­ber 15 decem­ber
Ledarstöd till aktivi­teter under skollov eller jullov 1 decem­ber 15 febru­ari
Scoutläger­stöd, läger slut­förda 1 juni–30 november 15 decem­ber Ingen redo­visning
Stöd som kan sökas löpande under året
Stöd Sista an­sök­nings­datum Sista redo­vis­nings­dag
Nybildnings­stöd Senast sex månader efter före­ningens bildande Ingen redo­visning
Stöd till inves­ter­ingar i för­enings­lokal I god tid innan inve­steringen ska göras Senast tre månader efter slut­förande
Stöd till evene­mang som främjar fysisk aktivitet Senast en månad innan evene­mangets start Senast tre månader efter genom­fört evene­mang
Parasport­stöd, verksam­heter som avslutas januari–juni Senast fyra veckor innan verksam­hetens start 31 aug­usti
Parasport­stöd, verksam­heter som avslutas juli–december Senast fyra veckor innan verksam­hetens start 28 febru­ari
Ledarstöd för drop in-idrott för priori­terade mål­grupper, verksam­heter som avslutas under januari–juni Senast fyra veckor innan verksam­hetens start 31 aug­usti
Ledarstöd för drop in-idrott för priori­terade mål­grupper, verksam­heter som av­slutas under januari–juni Senast fyra veckor innan verksam­hetens start 28 febru­ari

Bli kund för att söka stöd

Du behöver vara kund hos idrottsförvaltningen för att söka stöd.

Kontaktuppgifter till styrelsen (pdf)

Det kan finnas lokala stöd att söka från den stadsdel din förening verkar i.

Beroende på vilken verksamhet föreningen bedriver kan det också finnas stöd att söka från andra förvaltningar inom Stockholms stad.

Allmänna förutsättningar och villkor för att söka stöd

Idrottsnämndens regler för ekonomiskt stöd till ideella föreningar med verksamhet för barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och personer över 65 år.

Ekonomiskt stöd får inte lämnas till förening som inte står bakom den demokratiska rättsstatens principer, de mänskliga rättigheterna och jämställdhet mellan kvinnor och män. Förening som uppmuntrar till, eller stödjer, våldsbejakande extremism ska fråntas allt stöd i den mån de har sådant.

Föreningens verksamhet ska vara öppen för alla och ingen ska dis-krimineras på grund av kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, eller funktionsnedsättning. Föreningen ska aktivt motverka all form av diskriminering, kränkande behandling och kriminell verksamhet. Det får inte bedrivas verksamhet som främjar våld eller rasism. Inte heller får det stimuleras till bruk av alkohol eller andra droger.

En förening ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och värderingar. Barn och ungdomar ska i föreningsarbetet ges möjlighet att både delta och påverka för att därmed få träning i demokratiska arbetsformer. Föreningen ska arbeta efter FN:s barnkonvention som bland annat innebär att barn har rätt till inflytande, inget barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till utveckling. En självklarhet är att alla unga får möjlighet att delta i föreningens verksamhet, träningar och tävlingar. Föreningsstödet ska riktas så att stadens integrationsarbete utvecklas och att flickor och pojkar får del av stödet i så lika omfattning som möjligt.

I samband med ansökan om stöd ska föreningen intyga att föreningens verksamhet är demokratisk och jämställd enligt vad som anges ovan. Idrottsnämnden ska genom uppföljning och kontroll tillse att stöd till föreningslivet inte missbrukas. En förening/organisation ansvarar även för sina företrädares ageranden.

Som företrädare räknas:

 • De som ingår i föreningens förvaltande organ, exempelvis styrelseledamot, kassör eller verksamhetsansvarig.
 • Person utsedd av föreningen att utföra ett uppdrag, exempelvis idrottsledare.
 • Enskilda medlemmar som fått i uppdrag att representera föreningen.
 • Samarbetsorganisationer, exempelvis medlems- och lokalföreningar.
 • Inbjudna föreläsare om föreningen kan antas känna till att föreläsaren agerat odemokratiskt.

Om flera medlemmar vid upprepade tillfällen agerar i strid mot demokratiska principer och värderingar utan att föreningen vidtar åtgärder kan det ifrågasättas om föreningen fungerar enligt demokratiska principer och värderingar.

En förening organisation kan fritt yttra sig i olika frågor, men stöd kommer inte ges till verksamhet eller opinionsbildning som syftar till att underminera demokratins grundläggande principer.

Om en förening/organisation agerat på ett sätt som inte är demokratiskt och jämställt genom exempelvis skrivningar i stadgar, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, på en webbplats eller i andra dokument från föreningen kommer stöd inte beviljas. Huvudregeln är att den som ansöker om stöd ska visa att samtliga villkor är uppfyllda.

Ekonomiskt stöd söks av huvudförening eller om den så beslutar av sektion. Sektion som söker stöd ska uppfylla villkoren för stöd och styrka att den är behörig att göra det genom fullmakt från föreningens styrelse. Förening får inte stöd för verksamhet under skoltid klockan 8-15, studiecirklar eller annan verksamhet som anordnas av studieförbund eller skolor. Studier om trosuppfattning eller politiska ideologier är inte heller berättigande till stöd.

För att få stöd ska föreningen uppfylla nedanstående villkor:

 • Ska vara en ideell förening.
 • Ha sitt säte i Stockholm.
 • Inte ha en styrelse eller operativ ledning som är helt eller delvis verksamma i en förening i en annan kommun.
 • Ha organisationsnummer.
 • Ha plusgiro/bankgiro i föreningens namn.
 • Tillhöra godkänd riksorganisation/specialförbund (inom riksidrottsförbundet) om verksamheten avser kampsport-, skytte- eller bassängverksamhet. Alternativt ska ordinarie verksamhet enligt stadgar vara ansluten till specialidrottsförbund i de fall föreningen har flera verksamheter (exempelvis parasportföreningar, Korpen, akademiska föreningar).
 • Bedriva verksamhet för barn- och ungdomar, personer med funktionsnedsättning eller personer över 65 år i Stockholms stad.
 • Aktiviteter som ligger till grund för stöd ska ske i Stockholms stad, gäller inte idrottsbonus/parasport och scoutlägerstöd samt regionala samarbeten där idrottsnämnden ingått avtal.
 • Bedriva sin verksamhet fortlöpande under året eller säsong, inte enbart under enskilda veckor och skollov.
 • Inte söka flera stödformer för samma aktivitet (undantag gäller för stöd för nybörjarsimskola och parasportstöd, där aktiviteterna även kan ligga till grund för medlemsaktivitetsstöd).
 • Inte få stöd från annan kommun (undantag kan medges vid godkänd samverkan med annan kommun) för samma aktivitet.
 • Inte få stöd från annan förvaltning eller bolag inom Stockholms stad för samma aktivitet.
 • I samband med ansökan lämna information om andra pågående ansökningar om stöd i Stockholms stad eller hos annan stödgivare.
 • Ha insänt årliga handlingar enligt nedan, samt eventuella handlingar som krävs för respektive stödform.
 • I samband med ansökan intygat att föreningens verksamhet är demokratisk och jämställd.
 • I samband med ansökan lämnat uppgifter om skatter och avgifter, moms, arbetsgivaravgifter eller F-skatt samt skulder hos Kronofogden
 • I samband med ansökan om stöd medverkat i klargörande möte avseende syftet med stödet om förvaltningen bjudit in till ett sådant möte.
 • Ha insänt ansökan om stöd så att ansökan inkommit till idrottsförvaltningen före sista ansökningsdatum, annars behandlas inte ansökan.
 • Följa den plan för uppföljning som förvaltningen meddelar i samband med beslut. Planens innehåll kan variera men ekonomisk redovisning samt uppgifter om huruvida syftet med stödet har uppnåtts eller en reflektion över varför det inte uppnåtts ska alltid ingå.

Ansökningar om stöd avseende mer än ett halvt prisbasbelopp

Vid ansökningar om stöd avseende mer än ett halvt prisbasbelopp ska föreningen:

 • Haft ett organisationsnummer i minst ett år
 • Uppvisa årsbokslut/verksamhetsberättelse för det senaste året.
 • Varit aktiv och haft en dokumenterad verksamhet under det senaste året.

Undantag från ovanstående kan göras för nybildade föreningar som har sitt ursprung i befintliga föreningar som uppfyller ovanstående krav.

De årliga handlingarna ska skickas in årligen och vara idrottsförvaltningen tillhanda senast sex veckor efter årsmötet.

Följande handlingar ska skickas in:

 • Årsmötesprotokoll, daterat och justerat.
  • Firmatecknare ska framgå med för- och efternamn samt fullständigt personnummer i årsmötesprotokoll eller protokoll från konstituerande styrelsemöte.
  • Medlemsavgift måste tas ut av samtliga aktiva medlemmar och storleken ska framgå av årsmötesprotokollet eller motsvarande enligt stadgar.
  • Det ska framgå hur föreningen får tecknas.
 • Kontaktuppgifter med för- och efternamn, telefonnummer, mejladress till på årsmötet vald styrelse.

Kontaktuppgifter till styrelsen (pdf)

 • Stadgar (godkända och antagna på föreningens årsmöte) där det framgår att alla som instämmer i föreningens målsättningar äger rätt till medlemskap.
 • Verksamhetsberättelse som ska innehålla en redogörelse för föreningens systematiska arbete med att säkerställa att ledare och företrädare besitter den kompetens som krävs för respektive roll. Om detta inte framgår måste en separat redogörelse avseende detta lämnas till förvaltningen i samband med att årliga handlingar skickas in.
 • Balans- och resultaträkning, intäkter för medlemsavgifter ska framgå som egen post eller fotnot och vara skild från träningsavgifter.
 • Revisionsberättelse (undertecknad av den eller de revisorer som valts på årsmötet).
 • Medlemsförteckning för föreningen som helhet och uppdelat på vuxna och barn- och ungdomar (7–20 år) med namn, adress och födelsedata (år, månad, dag) i kalkybladsformat till exempel Excel. Eventuella stödmedlemmar (som endast betalar medlemsavgift) ska inte tas upp i medlemsförteckningen.
  • Skytteföreningar behöver inte skicka in medlemsförteckningar, däremot ska daterade sådana sparas hos föreningen i fyra år så att idrottsförvaltningen har möjlighet att kontrollera dessa på plats. Föreningen ska lämna en sammanställning över antal medlemmar fördelade på åldersgrupp och folkbokförda i och utanför Stockholms stad.

Förening som uppfyller ovanstående villkor och har skickat in årliga handlingar kan ansöka om stöd.

Döp filer efter innehåll

Varje handling skickas in i en egen fil som döps efter innehåll. Handlingarna skickas med e-post med rubriker 

 • årliga handlingar
 • föreningens namn
 • organisationsnummer.

Ändring som sker under året

De inskickade årliga handlingarna ska alltid vara aktuella med uppdaterade uppgifter. Föreningen behöver under året skicka in uppdaterade uppgifter till idrottsförvaltningen.

 • Om föreningen reviderar sina stadgar ska de nya godkända och antagna stadgarna skickas in.
 • Om det blir ändringar i styrelsen ska uppdaterade kontaktuppgifter till styrelsen skickas in.

Kontaktuppgifter till styrelsen (pdf)

Förening som vill ta del av stöd ska tillgodose att idrottsförvaltningen vid kontroller får ta del av de handlingar som behövs för ändamålet. Får inte förvaltningen ta del av begärda handlingar beviljas inte stöd. Inlämnande av felaktiga uppgifter eller om förening inte agerat demokratiskt och jämställt medför återbetalningsskyldighet och kan innebära att föreningen får svara för förvaltningens kostnader vid en granskning. Föreningen kan också avstängas från fortsatt stöd. Detta kan gälla under en längre tid. Förvaltningen kommer att bedöma föreningens ställningstaganden och om åtgärderna som föreningen vidtar är tillräckliga för att åter få stöd.

Utöver granskning av handlingar gör idrottsförvaltningen stickprovskontroller i form av fysiska besök i verksamheter som får stöd. Syftet med kontrollerna är att kontrollera att verksamheten är demokratisk och jämställd samt att verksamhetens omfattning och deltagarantal stämmer överens med ansökningar och redovisningar.

Förening kan bli avstängd från att erhålla stöd och blir återbetalningsskyldig om:

 • De allmänna förutsättningarna inte uppfylls.
 • Föreningen agerat på ett sätt som inte är demokratiskt eller jämställt.
 • Villkoren för stödet inte uppfylls.
 • Felaktiga uppgifter har angetts i ansökan eller i redovisning.
 • Föreningen inte har meddelat förvaltningen om förändring i verksamheten som ligger till grund för stödet.
 • Stödet inte används till det som angetts i ansökan.

När det framkommer i kontroller att felaktiga uppgifter lämnats i samband med ansökan eller redovisning kommer ett avdrag att göras på beviljad stödsumma. Storleken på avdraget kommer att beräknas utifrån omfattningen på felaktiga uppgifter. Om de felaktiga uppgifterna överstiger 50 procent av inlämnade uppgifter kommer inget stöd att utbetalas.

Om föreningen har en skuld till staden kan föreningen spärras för stöd till dess att skulden är betald. Skuld kan även dras från stödet.

Om inkomna ansökningar inte kan finansieras inom den totala budget idrottsnämnden avsatt för föreningsstöd kommer en prioritering av inkomna ansökningar för vissa stödformer ske utifrån de prioriteringsgrunder som anges i dessa regler. Idrottsförvaltningen har tolkningsföreträde avseende de gällande reglerna för stöd.

Se till att göra en korrekt ansökan

För att idrottsförvaltningen ska kunna bedöma din ansökan behöver vi få en korrekt ansökan med det underlag som efterfrågas.

Ansökningsblanketter för varje stöd finns under respektive stöds egen sida.

Årliga handlingar

De årliga handlingarna ska skickas in efter varje årsmöte. De ska vara idrottsförvaltningen tillhanda senast sex veckor efter årsmötet.

Kontaktuppgifter till styrelsen

Tillsammans med de årliga handlingarna ska föreningens kontaktuppgifter sammanställas på särskild blankett och skickas in.

Kontaktuppgifter till styrelsen (pdf)

Villkor för att din ansökan ska handläggas

För att din ansökan ska handläggas behöver den

 • vara komplett ifylld och alla bilagor bifogade
 • ha inkommit till idrottsförvaltningen senast angivet ansökningsdatum.

Ofullständiga handlingar eller försent inkommen ansökan

När en ansökan lämnas in ofullständig utan alla bilagor eller om ansökan inkommit för sent till idrottsförvaltningen kommer denna ansökan inte tas upp för bedömning.

Redovisning av stöden

För vissa stöd behöver du redovisa din verksamhet innan ditt stöd utbetalas. Information och blankett för redovisning finns under respektive stöd som behöver redovisas.

För att få stöd utbetalt krävs

 • att din redovisning inklusive bilagor ska ha inkommit till idrottsförvaltningen senast angivet datum för redovisning
 • att förvaltningen godkänt din redovisning
 • att föreningen har ett bankgiro eller plusgiro i föreningens namn
 • att föreningens årliga handlingar är inlämnade för aktuellt år.

Övriga frågor

Vad händer om det är fler sökande än som finansierats i stödet?

Om inkomna ansökningar inte kan finansieras inom den totala budget idrottsnämnden avsatt för föreningsstöd kommer en prioritering av inkomna ansökningar för vissa stödformer ske utifrån de prioriteringsgrunder som anges i dessa regler.

Var finns information om noll- och subventionerad taxa?

Kontakt

Föreningsstöds- och bokningsenheten
Idrottsförvaltningen

Telefon
Telefon 08-508 27 700 (växel)
E-post
E-post foreningsstod.idrott@stockholm.se

Uppdaterad