Unga kvinnor som tränar fotboll på en konstgräsplan.

Om idrottsförvaltningens föreningsstöd

Stadens föreningar är välkomna att söka föreningsstöd i olika former från idrottsförvaltningen.

Syftet med stadens ekonomiska stöd till barn- och ungdomsverksamhet är att genom en bred föreningsverksamhet ge möjlighet till en omfattande och stimulerande fritid.

Staden ger även stöd till verksamhet för personer med funktionsnedsättning för såväl barn som vuxna och personer över 65 år.

Ny e-tjänst för föreningsstöden på gång

I slutet av 2024 kommer idrottsförvaltningen införa nya rutiner för att ansöka om föreningsstöd. Ansökningar och redovisningar kommer att göras via en e-tjänst. 

Idrottsförvaltningens alla föreningsstöd

Idrottsförvaltningen erbjuder många olika stöd föreningar kan söka.

Viktiga ansöknings- och redovisningsdatum gällande idrottsförvaltningens föreningsstöd.

Ansöknings- och redovisnings­datum
Stöd Sista an­sök­nings­datum Sista redo­vis­nings­dag
Stöd för nybörjar­sim­skola, sim­skolor som startar januari–juni 31 janu­ari 31 augu­sti
Ledarstöd till aktivi­teter under skollov, sportlov 1 febru­ari 15 april
Medlems­aktivitets­stöd för personer över 65 år 25 febru­ari Ingen redo­visning
Medlems­aktivitets­stöd (fullt stöd) 25 febru­ari Ingen redo­visning
Stöd för kostnader för förenings­lokaler (befintliga) 25 febru­ari Ingen redo­visning
Ledarstöd till aktiviteter under skollov, påsklov 10 mars 15 maj
Medlems­aktivitets­stöd för personer över 65 år (med avdrag) 31 mars Ingen redo­visning
Medlems­aktivitets­stöd (med avdrag) 31 mars Ingen redo­visning
Ledarstöd till aktivi­teter under skollov, sommar­lov 15 maj 30 septem­ber
Scout­läger­stöd, läger slutförda 1 decem­ber–31 maj 30 juni Ingen redo­visning
Stöd för ny­börjar­sim­skola, sim­skolor som startar juli-december 31 aug­usti 28 febru­ari
Ledarstöd till aktivi­teter under skollov eller höst­lov 1 okto­ber 15 decem­ber
Ledarstöd till aktivi­teter under skollov eller jullov 1 decem­ber 15 febru­ari
Scoutläger­stöd, läger slut­förda 1 juni–30 november 15 decem­ber Ingen redo­visning
Stöd som kan sökas löpande under året
Stöd Sista an­sök­nings­datum Sista redo­vis­nings­dag
Nybildnings­stöd Senast tolv månader efter före­ningens bildande Ingen redo­visning
Stöd till evene­mang som främjar fysisk aktivitet Senast en månad innan evene­mangets start Senast tre månader efter genom­fört evene­mang
Parasport­stöd, verksam­heter som avslutas januari–juni Senast fyra veckor innan verksam­hetens start 31 aug­usti
Parasport­stöd, verksam­heter som avslutas juli–december Senast fyra veckor innan verksam­hetens start 28 febru­ari
Ledarstöd för drop in-idrott för priori­terade mål­grupper, verksam­heter som avslutas under januari–juni 30 nov­ember 31 aug­usti
Ledarstöd för drop in-idrott för priori­terade mål­grupper, utomhus­aktiviteter som av­slutas under april–oktober 28 febru­ari 30 nov­ember
Ledarstöd för drop in-idrott för priori­terade mål­grupper, verksam­heter som av­slutas under januari–juni 31 maj 28 febru­ari

Använd alltid de senaste blanketterna

Var noga med att inte använda någon äldre version av blanketterna, utan använd de som är publicerade nu. Ta därför för vana att alltid ladda ned de senast publicerade blanketterna innan du ansöker om eller redovisar våra stöd.

Bli kund för att söka stöd

Du behöver vara kund hos idrottsförvaltningen för att söka stöd.

Kontaktuppgifter till föreningen (pdf)

Det kan finnas lokala stöd att söka från den stadsdel din förening verkar i.

Beroende på vilken verksamhet föreningen bedriver kan det också finnas stöd att söka från andra förvaltningar inom Stockholms stad.

Allmänna förutsättningar och villkor för att söka stöd

Idrottsnämndens regler för ekonomiskt stöd till ideella föreningar med verksamhet för barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och personer över 65 år.

Ekonomiskt stöd lämnas endast till förening som står bakom den demokratiska rättsstatens principer, de mänskliga rättigheterna och jämställdhet mellan kvinnor och män. Förening som uppmunt­rar till, eller stödjer, våldsbejakande extremism ska fråntas allt stöd i den mån de har sådant.

Före­ningens verksamhet ska vara öppen för alla och ingen ska dis­kri­mineras på grund av kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros­uppfattning, eller funktions­nedsättning. Föreningen ska aktivt motverka all form av diskriminering, kränkande behandling och kriminell verksamhet. Det får inte bedrivas verksamhet som främjar våld eller rasism. Inte heller får det stimuleras till bruk av alkohol eller andra droger.

En förening ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och värderingar. Barn och ungdomar ska i föreningsar­betet ges möjlighet att både delta och påverka för att därmed få trä­ning i demokratiska ar­betsformer. Föreningen ska arbeta efter FN:s barnkonvention som bland annat innebär att barn har rätt till infly­tande, inget barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till ut­veckling. En självklarhet är att alla unga får möjlighet att delta i för­eningens verksamhet, trä­ningar och tävlingar. Föreningsstödet ska riktas så att stadens integrations­arbete ut­vecklas och att flickor och pojkar får del av stödet i så lika omfatt­ning som möjligt.

I samband med ansökan om stöd ska föreningen intyga att föreningens verksamhet är demokratisk och jämställd enligt vad som anges ovan. Idrottsnämnden ska genom uppföljning och kontroll tillse att stöd till föreningslivet inte missbrukas.

En förening/organisation ansvarar även för sina företrädares ageranden.

Som företrädare räknas:

 • De som ingår i föreningens förvaltande organ, exempelvis styrelseledamot, kassör eller verksamhetsansvarig.
 • Person utsedd av föreningen att utföra ett uppdrag, exempelvis idrottsledare.
 • Enskilda medlemmar som fått i uppdrag att representera föreningen.
 • Samarbetsorganisationer, exempelvis medlems- och lokalföreningar.
 • Inbjudna föreläsare om föreningen kan antas känna till att föreläsaren agerat odemokratiskt.

Om flera medlemmar vid upprepade tillfällen agerar i strid mot demokratiska principer och värderingar utan att föreningen vidtar åtgärder kan det ifrågasättas om föreningen fungerar enligt demokratiska principer och värderingar.

En förening/organisation kan fritt yttra sig i olika frågor, men stöd kommer inte ges till verksamhet eller opinionsbildning som syftar till att underminera demokratins grundläggande principer.

Om en förening/organisation agerat på ett sätt som är i strid mot demokrativillkoren genom exempelvis skrivningar i stadgar, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, på en webbplats eller i andra dokument från föreningen kommer stöd inte beviljas. Detsamma gäller information på sociala medier eller andra plattformar. Huvudregeln är att den som ansöker om stöd ska visa att samtliga villkor är uppfyllda.

Ekonomiskt stöd söks av huvudförening eller om den så beslutar av sek­tion. Sektion som söker stöd ska uppfylla villkoren för stöd och styrka att den är behörig att göra det genom fullmakt från förening­ens styrelse. Förening får inte stöd för barn- och ungdomsverksamhet under skoltid klockan 8–15, studiecirklar eller annan verksamhet som anordnas av studi­eförbund eller skolor. Studier om trosuppfattning eller politiska ideologier är inte heller berättigande till stöd.

För att få stöd ska föreningen uppfylla nedanstående villkor:

 • Vara en ideell förening.
 • Ha sitt säte i Stockholm.
 • Inte ha en styrelse eller operativ ledning som är helt eller delvis verksamma i en förening i en annan kommun.
 • Ha organisationsnummer.
 • Ha plusgiro/bankgiro i föreningens namn.
 • Tillhöra godkänd riksorganisation/specialförbund (inom riksidrottsförbundet) om verksamheten avser kampsport-, skytte- eller bassäng­verksamhet. Alternativt ska ordinarie verksamhet enligt stadgar vara ansluten till specialidrottsförbund i de fall föreningen har flera verksamheter (exempelvis parasportföreningar, Korpen, akademiska föreningar).
 • Bedriva verksamhet för barn- och ungdomar, vuxna med funktionsnedsättning eller personer över 65 år i Stockholms stad.
 • Aktiviteter som ligger till grund för stöd ska ske i Stock­holms stad. Undantag gäller för parasport och scout­lägerstöd samt regionala samarbeten där idrotts­nämnden ingått avtal.
 • Bedriva sin verksamhet fortlöpande under året eller sä­song, inte enbart under enskilda veckor och skollov.
 • Inte söka flera stödformer för samma aktivitet (undantag gäller för stöd för nybörjarsimskola och parasportstöd, där aktivite­terna även kan ligga till grund för medlemsaktivitetsstöd).
 • Inte få stöd från annan kommun (undantag kan medges vid godkänd samverkan med annan kommun) för samma kostnader/aktivitet, om det inte endast är delfinansiering.
 • Inte få stöd från annan förvaltning eller bolag inom Stockholms stad för samma kostnad/aktivitet, om det inte endast är delfinansiering.
 • I samband med ansökan lämna information om andra pågående ansökningar om stöd i Stockholms stad eller hos annan stödgivare.
 • Ha insänt årliga handlingar enligt nedan, samt eventuella handlingar som krävs för respektive stödform.
 • I samband med ansökan intygat att föreningens verksamhet uppfyller demokrativillkoren.
 • I samband med ansökan lämnat uppgifter om skatter och avgifter, moms, arbetsgivaravgifter eller F-skatt samt skulder hos Kronofogden.
 • I samband med ansökan om stöd medverkat i klargörande möte avseende syftet med stödet om förvaltningen bjudit in till ett sådant möte.
 • Ha insänt ansökan om stöd så att ansökan inkommit till idrottsförvaltningen före sista ansökningsdatum, annars behandlas inte ansökan.
 • Följa den plan för uppföljning som idrottsförvaltningen meddelar i samband med beslut. Planens innehåll kan variera men ekonomisk redovisning samt uppgifter om huruvida syftet med stödet har uppnåtts eller en reflektion över varför det inte uppnåtts ska alltid ingå.

Ansökningar om stöd avseende mer än ett halvt prisbasbelopp

Vid ansökningar om stöd som överstiger ett halvt prisbasbelopp ska föreningen:

 • Haft ett organisationsnummer i minst ett år.
 • Uppvisa årsbokslut/verksamhetsberättelse för det senaste året.
 • Varit aktiv och haft en dokumenterad verksamhet under det senaste året.

Undantag från ovanstående kan göras för nybildade föreningar som har sitt ursprung i befintliga föreningar som uppfyller ovanstående krav.

De årliga handlingarna ska skickas in årligen och vara idrottsför­valtningen tillhanda senast sex veckor efter årsmötet.

Följande handlingar ska skickas in:

 • Årsmötesprotokoll, daterat och justerat.
  • Samtliga särskilt utsedda firmatecknare som äger rätt att teckna föreningen ska framgå med för- och efter­namn samt fullständigt personnummer i årsmötesprotokoll eller protokoll från konstituerande styrelsemöte.
  • Det ska framgå hur föreningen får tecknas, exempelvis var för sig själva eller i förening med varandra.
  • Medlemsavgift måste tas ut av samtliga aktiva medlemmar och storleken ska framgå av årsmötesprotokollet eller motsvarande protokoll enligt stadgar.
  • Kontaktuppgifter med för- och efternamn, telefonnum­mer, mejladress till på årsmötet vald styrelse.

Kontaktuppgifter till föreningen (pdf)

 • Stadgar (godkända och antagna på föreningens års­möte) där det framgår att alla som instämmer i föreningens målsätt­ningar äger rätt till medlemskap.
 • Verksamhetsberättelse som ska innehålla en redogörelse för föreningens systematiska arbete med att säkerställa att ledare och företrädare har den kompetens som krävs för respektive roll. Om detta inte framgår måste en separat redogörelse avseende detta lämnas till idrottsförvaltningen i samband med att årliga handlingar skickas in.
 • Balans- och resultaträkning, intäkter för medlemsavgifter ska framgå som egen post eller fotnot och vara skild från träningsavgifter. Ekonomiskt stöd/bidrag ska specificeras per stödgivare i resultaträkning eller fotnot.
 • Revisionsberättelse (undertecknad av den eller de revisorer som valts på årsmötet).
 • Medlemsförteckning för föreningen som helhet och uppdelat på vuxna och barn- och ungdomar (7–20 år) med namn, adress och födelsedata (år, månad, dag) i kalkylbladsformat till exempel Excel.
 • Eventuella stödmedlemmar (som betalar medlemsavgift men inte deltar i föreningens verksamhet) ska inte tas upp i medlemsförteckningen.
 • Skytteföreningar behöver inte skicka in med­lemsför­teckningar, däremot ska daterade sådana sparas hos för­eningen i fyra år så att idrottsför­valtningen har möjlig­het att kontrollera dessa på plats. Föreningen ska lämna en sammanställning över antal medlemmar fördelade på kön, åldersgrupp och folkbokförda i och utanför Stockholms stad.

Förening som uppfyller ovanstående villkor och har skickat in år­liga handlingar kan ansöka om stöd.

Förening som vill ta del av stöd ska tillgodose att idrottsförvalt­ningen vid kontroller får ta del av de handlingar som behövs för än­damålet. Får inte idrottsförvaltningen ta del av begärda handlingar beviljas inte stöd. Inlämnande av felakt­iga uppgifter eller om förening agerat i strid mot demokrativillkoren medför återbetalnings­skyldighet och kan innebära att föreningen får svara för idrottsförvaltning­ens kostnader vid en gransk­ning. Föreningen kan också avstängas från fortsatt stöd. Detta kan gälla under en längre tid. Idrottsförvaltningen kommer att bedöma föreningens ställningstaganden och om åtgärderna som föreningen vidtar är tillräckliga för att åter få stöd.

Utöver granskning av handlingar gör idrottsförvaltningen stickprovskontroller i form av fysiska besök i verksamheter som får stöd. Syftet med kontrollerna är att kontrollera att verksamhetens omfattning och deltagarantal stämmer överens med ansökningar och redovisningar.

Förening kan bli avstängd från att erhålla stöd och blir återbetal­nings­skyldig om:

 • De allmänna förutsättningarna inte uppfylls.
 • Föreningen agerat på ett sätt som strider mot demokrativillkoren.
 • Villkoren för stödet inte uppfylls.
 • Felaktiga uppgifter har angetts i ansökan eller i redovisning.
 • Föreningen inte har meddelat idrottsförvaltningen om föränd­ring i verksam­heten som ligger till grund för stödet
 • Stödet inte används till det som angetts i ansökan.

Om det framkommer i kontroller att felaktiga uppgifter lämnats i samband med ansökan eller redovisning kommer ett avdrag att göras på beviljad stödsumma. Storleken på avdraget kommer att beräknas utifrån omfattningen på felaktiga uppgifter. Om de felaktiga uppgifterna överstiger 50 procent av inlämnade uppgifter kommer inget stöd att utbetalas.

Om föreningen har en skuld till staden kan föreningen spärras från att kunna söka stöd eller få tidigare beviljat stöd utbetalt till dess att skulden är betald. Skuld kan även dras från stödet.

Om inkomna ansökningar inte kan finansieras inom den totala bud­get idrottsnämnden avsatt för föreningsstöd kommer en prioritering av inkomna ansökningar för vissa stödformer ske utifrån de priorite­ringsgrunder som anges i dessa regler.

Se till att göra en korrekt ansökan

För att idrottsförvaltningen ska kunna bedöma din ansökan behöver vi få en korrekt ansökan med det underlag som efterfrågas.

Ansökningsblanketter för varje stöd finns under respektive stöds egen sida.

Årliga handlingar

De årliga handlingarna ska skickas in efter varje årsmöte. De ska vara idrottsförvaltningen tillhanda senast sex veckor efter årsmötet.

Kontaktuppgifter till styrelsen

Tillsammans med de årliga handlingarna ska föreningens kontaktuppgifter sammanställas på särskild blankett och skickas in.

Kontaktuppgifter till föreningen (pdf)

Villkor för att din ansökan ska handläggas

För att din ansökan ska handläggas behöver den

 • vara komplett ifylld och alla bilagor bifogade
 • ha inkommit till idrottsförvaltningen senast angivet ansökningsdatum.

Ofullständiga handlingar eller försent inkommen ansökan

När en ansökan lämnas in ofullständig utan alla bilagor eller om ansökan inkommit för sent till idrottsförvaltningen kommer denna ansökan inte tas upp för bedömning.

Redovisning av stöden

För vissa stöd behöver du redovisa din verksamhet innan ditt stöd utbetalas. Information och blankett för redovisning finns under respektive stöd som behöver redovisas.

För att få stöd utbetalt krävs

 • att din redovisning inklusive bilagor ska ha inkommit till idrottsförvaltningen senast angivet datum för redovisning
 • att förvaltningen godkänt din redovisning
 • att föreningen har ett bankgiro eller plusgiro i föreningens namn
 • att föreningens årliga handlingar är inlämnade för aktuellt år.

Övriga frågor

Vad händer om det är fler sökande än som finansierats i stödet?

Om inkomna ansökningar inte kan finansieras inom den totala budget idrottsnämnden avsatt för föreningsstöd kommer en prioritering av inkomna ansökningar för vissa stödformer ske utifrån de prioriteringsgrunder som anges i dessa regler.

Var finns information om noll- och subventionerad taxa?

Kontakt

Föreningsstöds- och bokningsenheten
Idrottsförvaltningen

Telefon
Telefon 08-508 27 700 (växel)
E-post
E-post foreningsstod.idrott@stockholm.se

Uppdaterad