Generella villkor och krav för kulturförvaltningens stöd

När du söker kulturstöd finns det generella villkor och krav som du måste uppfylla för att din ansökan ska beviljas. De generella villkoren är gemensamma för kulturförvaltningens alla stödformer.

Om du söker kulturstöd över 400 000 kronor ska du redogöra för hur ni arbetar mot hot, övergrepp och sexuella trakasserier i er organisation. Redogörelsen gör du på en särskild blankett som du fyller i och bifogar till din ansökan. 

Redogörelse för arbetsgivaransvar beträffande hot, övergrepp och sexuella trakasserier (pdf)

Generella villkor

 • Aktiviteten/verksamheten ska genomföras i Stockholms kommun.
 • Aktiviteten/verksamheten ska ha ett syfte som stämmer överens med syftet för stödet.
 • Aktiviteten/verksamheten måste äga rum först efter att din ansökan har blivit beviljad.
 • Du som söker stöd ska följa gällande svensk lagstiftning.
 • Verksamheten ska särskilt beakta sitt arbetsmiljöansvar beträffande hot, övergrepp och sexuella trakasserier.
 • Du som söker stöd ska ha bankgiro, plusgiro eller bankkonto registrerat i organisationens namn.
 • Du som söker stöd ska vara registrerad hos Skatteverket och ha haft organisationsnummer i minst ett år.
 • Din ansökan ska göras utifrån kulturförvaltningens anvisningar.
 • Du som söker stöd kan komma att kontrolleras via Skatteverket, Kronofogden och andra myndigheter.
 • Religiösa och partipolitiska program kan inte få stöd.

Demokrativillkor

Alla former av kulturstöd omfattas av Stockholms stads styrdokument gällande demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män samt våldsbejakande extremism. Stockholms stad ska inte bevilja stöd till en förening eller organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten

 1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker
  den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
 2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla
  människors lika värde,
 3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som
  anges i 1 eller 2, eller
 4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Att hävda politiska åsikter genom att bruka våld eller genom att rättfärdiga, främja eller uppmuntra till våld kan aldrig accepteras i ett demokratiskt samhälle. Stöd ska därför inte heller beviljas en föreningen eller organisation som motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Riktlinjer förenings- och kulturbidrag KS 2020-410 (pdf)

Krav för olika organisationsformer

Beroende på vilken organisationsform du har ska du bifoga olika handlingar. Handlingarna bifogar du som bilagor till din ansökan.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för olika organisationsformer.

Ideella föreningar

Ideella föreningar ska

 • vara registrerade med organisationsnummer
 • bifoga föreningens stadgar
 • bifoga signerat senaste årsmötesprotokoll med styrelsens medlemmar
 • bifoga signerat senaste årsbokslut
 • bifoga kopia på firmatecknares legitimation.

Den ideella föreningen ska vara registrerad som arbetsgivare om andra ska arvoderas eller ges förmåner inom aktiviteten eller verksamheten.

Enskilda firmor

Enskilda firmor ska bifoga signerat senaste förenklade årsbokslut (hämta blankett SKV 2150 på Skatteverkets hemsida)

Den enskilda firman ska vara registrerad som arbetsgivare om andra ska arvoderas eller ges förmåner inom aktiviteten eller verksamheten.

Handelsbolag och kommanditbolag

Handelsbolag och kommanditbolag ska bifoga signerat senaste årsbokslut.

Bolaget ska vara registrerat som arbetsgivare om andra ska arvoderas eller ges förmåner inom aktiviteten eller verksamheten.

Ekonomiska föreningar

Ekonomiska föreningar ska bifoga

 • bifoga föreningens stadgar
 • bifoga signerat senaste årsmötesprotokoll med styrelsens medlemmar samt namn på revisor
 • bifoga signerad senaste årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Föreningen ska vara registrerad som arbetsgivare om andra ska arvoderas eller ges förmåner inom aktiviteten eller verksamheten.

Aktiebolag

Aktiebolag ska bifoga

 • underlag med namn på styrelsemedlemmar samt namn på revisor
 • verksamhetsberättelse
 • signerad senaste årsredovisning som registrerats hos Bolagsverket.

Stiftelser

Stiftelser ska bifoga

 • stadgar
 • underlag med namn på styrelsemedlemmar samt namn på revisor
 • verksamhetsberättelse
 • signerad senaste årsredovisning som registrerats hos Länsstyrelsen.

Stödmottagarens åtaganden

Att tillhandahålla information

Stödmottagaren är skyldig att ge kulturförvaltningen information och svara på frågor som kulturförvaltningen ställer i samband med beredning, genomförande och uppföljning. Om innehållet i aktiviteten/verksamheten förändras väsentligt jämfört med ansökan måste stödmottagaren meddela kulturförvaltningen skriftligt så snart som möjligt. Detta gäller exempelvis väsentliga förändringar av aktivitet/verksamhet, tidsplan, budget eller målsättningar.

Med stöd av Stockholms stad

Det ska tydligt framgå av allt informationsmaterial att Stockholms stad har beviljat stöd till aktiviteten/verksamheten, exempelvis på webbplats, tidskrifter, i programblad eller på affischer. I materialet ska det stå med text: Med stöd av Stockholms stad. Stockholms stad ska aldrig anges som medarrangör och stadens logotyp får inte användas.

Tillgänglighet

Organisationer som arrangerar publik verksamhet med stöd från kulturförvaltningen ska ha information om tillgänglighet för personer med funktionsvariationer på sin webbplats, i sociala medier eller i fristående evenemangskalendrar som används

Att ta emot besök från kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen har rätt att besöka aktivitet/verksamhet som finansierats med medel från kulturförvaltningen.

Fördjupad analys

Kulturförvaltningen gör med hjälp av konsult regelbundet fördjupad uppföljning av organisationer som får stöd. Sökande förbinder sig att vid fördjupad analys ge tillgång till underlag som visar hur beviljat stöd använts och hur verksamhet bedrivs. Detta omfattar exempelvis bokföring, årsredovisning, avtal, protokoll, stadgar, publikstatistik etc.

Redovisning

Redovisning av stöd ska ske till kulturförvaltningen enligt förvaltningens anvisningar. Fleråriga stöd ska redovisas årligen. Redovisning av aktiviteten/verksamheten ska göras på anvisat sätt. Redovisning ska innehålla de uppgifter som efterfrågas.

Förlängning av perioden för medlens användning

Om stödmottagaren inte hinner använda medlen inom angiven tid kan stödmottagaren ansöka om förlängning av den tid som beviljat stöd får användas. Kulturförvaltningen beslutar om eventuell förlängning och meddelar sökande skriftligt. Ansökan om att förlänga perioden ska meddelas till kulturförvaltningen skriftligt så snart stödmottagaren inser att perioden behöver förlängas och dock senast när den ursprungliga bidragsperioden går ut.

Återbetalning av outnyttjade medel

Beviljade stöd får endast användas till avsedda ändamål. Beviljade medel som inte använts ska betalas tillbaka till kulturförvaltningen.

Återkrav

Om stödmottagaren inte genomför det som den åtagit sig kan kulturförvaltningen besluta att kräva tillbaka hela eller delar av stödet. Stödmottagaren blir återbetalningsskyldig om:

 • mottagaren har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att stöd har beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
 • stödet av något annat skäl har utbetalats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 • stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller om det inte använts för det ändamål som låg till grund för att stödet beviljades,
 • mottagaren inte lämnar in en korrekt redovisning,
 • i övrigt inte följt villkoren för stöd.

Uppdaterad