Föreningsstöd i Skarpnäck

Skarpnäcks stadsdelsnämnd delar ut ekonomiskt stöd till ideella föreningar för att de ska kunna erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet.

Föreningsbidrag 2021

Du söker föreningsbidrag genom att fylla i ansökningsblanketten och skicka in den per mejl eller post.

Ansökan ska vara Skarpnäcks stadsdelsnämnd tillhanda senast den 29 januari 2021 klockan 12.00. Det innebär att ansökan ska vara inkommen via post eller e-post till förvaltningen senast vid denna tidpunkt, poststämpel gäller ej. Ansökan kan även lämnas på förvaltningskontoret, Björkhagsplan.

Ansökningsblankett föreningsstöd 2021 (docx, 57 kB, nytt fönster)

Redovisa hur du använt ordinarie föreningsbidrag 2020

Föreningar som beviljats ordinarie föreningsbidrag för år 2020 ska redovisa hur bidragen använts genom att fylla i blanketten för redovisning och skicka till förvaltningen. Redovisning ska vara förvaltningen tillhanda senast den 29 januari 2021.

Föreningar som beviljats föreningsbidrag för år 2020 och som inte lämnat in redovisning kan inte beviljas bidrag för 2021.

Blankett Redovisning av föreningsbidrag 2020 (docx, 47 kB, nytt fönster)

Riktlinjer för föreningsbidrag

Riktlinjerna är fastställda av Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-12-17.

Stadsdelsnämndens stöd till ideella föreningar syftar till att stärka den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet. Verksamhetens innehåll ska innebära en förstärkning av nämndens verksamhet och ha ett förebyggande och/eller individstödjande socialt arbete.

Föreningsbidraget riktar sig till ideella föreningar som bedriver verksamhet för

 • barn och ungdomar
 • personer med funktionsnedsättning
 • äldre
 • personer med missbruksproblematik
 • amatörkultur.

Även verksamheter med generationsöverskridande innehåll har möjlighet att söka stöd från stadsdelsnämnden.

Verksamheterna ska främja jämställdhet, delaktighet, lika rättigheter och folkhälsa. Verksamheterna ska också genomsyras av de demokratiska värderingar som råder i samhället. Föreningarna ska ha en inriktning som ligger i linje med stadens policy i principiella frågor som bygger på jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och frihet från våld och diskriminering.

Bidrag kan avse evenemang och aktiviteter men även till verksamhetsstöd så som lokalhyror, administration, mötesverksamhet med mera. Bidrag utges inte för löpande lönekostnader, men kan utgå för arvodering eller liknande vid tillfälliga uppdrag.

Verksamheter/aktiviteter för alla barn och ungdomar

Bidrag kan beviljas till föreningar som anordnar aktiviteter som skapar en meningsfull fritid som är utvecklande och förebyggande. Verksamheten ska vara öppen och tillgänglig för alla. Här ingår även verksamheter som i första hand vänder sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Verksamheter/aktiviteter för vuxna med funktionsnedsättning

Bidrag kan beviljas till föreningar som anordnar aktiviteter för att uppmuntra till friskvård, social samvaro och bryta isolering.

Verksamheter/aktiviteter för personer med missbruksproblematik och/eller missbruksbakgrund samt deras närstående

Bidrag kan beviljas till föreningar som motverkar missbruk och som anordnar aktiviteter som skapar gemenskap och bryter utanförskap. Särskilt prioriterat är aktiviteter som stärker individer som aktivt försöker lämna ett missbruk.

Verksamheter/aktiviteter för äldre

Bidrag kan beviljas till föreningar som anordnar aktiviteter för att uppmuntra till friskvård, social samvaro och bryta isolering.

Amatörkultur

Bidrag kan beviljas till föreningar som bedriver och/eller anordnar amatörkultur.

Föreningens aktiviteter ska vara öppen och tillgänglig för alla såväl medlemmar som ickemedlemmar.

Bidrag beviljas i huvudsak till föreningar som har utpräglat lokal verksamhet inom Skarpnäcks stadsdelsområde. Bidrag kan dock beviljas till regionala verksamheter där stadsdelsområdet ingår och en viss andel av medlemmarna bor i Skarpnäcks stadsdelsområde. Förvaltningen kan komma att begära en medlemsförteckning/deltagarförteckning för att styrka detta.

Fördelning av bidrag sker genom en sammanvägning utifrån antal medlemmar, aktiviteter och eventuell samverkan med förvaltningens verksamheter.
Verksamheter som kompletterar och stödjer förvaltningens insatser är prioriterade.

Föreningen ska

 • ha antagna stadgar som också visar att föreningen har en demokratisk uppbyggnad
 • ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat
  i föreningens namn
 • ha nödvändiga tillstånd för verksamheten samt, vid behov rutiner och utrustning för brandsäkerhet

Förvaltningen avvisar ansökan om de formella kraven inte är uppfyllda enligt ovan.

Föreningen söker bidrag för ett år i taget.  Ansökan ska

 • göras på förvaltningens blankett ”Ansökan om föreningsbidrag” och vara komplett samt inlämnad senast det datum som förvaltningen aviserat.
 • särskild blankett gäller för det extra föreningsstödet.
 • innehålla efterfrågade bilagor
 • redovisa eventuellt tidigare beviljade bidrag på förvaltningens särskilda blankett ”Redovisning av beviljat föreningsbidrag”
 • vara undertecknad av behörig firmatecknare
 • skickas till Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Box 5117, 121 17 Johanneshov

Alla föreningar får efter nämndens sammanträde i mars månad ett skriftligt besked om nämndens beslut.

För extra föreningsstöd gäller efter nämndens sammanträde i december 2020.

Beloppet betalas ut för hela året som en engångsutbetalning om inget annat meddelas.

Det är viktigt att föreningen redan vid ansökan om bidrag förbereder återrapporteringen till stadsdelsförvaltningen. Det är föreningens styrelse som har ansvar för föreningens redovisning till stadsdelsförvaltningen.

För att bidra till ett jämställt samhälle och att föreningsbidragen motverkar eventuella könsskillnader är könsuppdelad statistik ett viktigt underlag för resursfördelningen. Den könsuppdelade statistiken kan i redovisningen gälla såväl medlemmar som besökare.

Förvaltningens blankett ”Redovisning av beviljat föreningsbidrag” ska användas.
Samtliga föreningar ska lämna in föreningens verksamhetsberättelse och bokslut till stadsdelsförvaltningen. Verksamhetsberättelsen ska innehålla en redovisning av den verksamhet som har bedrivits med stöd av bidraget och redovisa hur bidraget har lett främjad jämställdhet, delaktighet, lika rättigheter och folkhälsa.

Uppföljning och utvärdering

När föreningarna återrapporterat till förvaltningen sammanställer förvaltningen en rapport som redovisar vilka aktiviteter och evenemang som genomförts med hjälp av de bidrag nämnden beviljat. Rapporten anmäls till nämnden.

Eventuell återbetalning av föreningsbidrag

Om bidraget inte använts enligt ansökan eller inte förbrukats under den period bidraget avser ska det återbetalas till förvaltningen.

Stiftelser, riks- och länsorganisationer samt så kallade ”paraplyorganisationer” kan beviljas bidrag endast om det finns särskilda skäl. Ett skäl kan vara att huvudorganisationen genom sin lokala organisation bedriver en utpräglad lokal verksamhet som utgör ett värdefullt komplement till den verksamhet stadsdelsnämnden bedriver.

Bolag och enskilda personer kan inte komma ifråga för bidragsgivning.

Ansökningar som inkommer för sent avslås. Tiden för inkommen ansökan avgörs av poststämpeln.

Föreningen ska till ansökan bifoga stadgar för föreningen, verksamhetsplan och budget för det år ansökan gäller. Alla uppgifter i ansökan ska kunna styrkas efter begäran av förvaltningen.

Förvaltningen sammanställer ett förslag på prioriteringar utifrån sökta bidrag och föreningarnas redovisningar av eventuella tidigare erhållna föreningsbidrag. I ärendet lämnar förvaltningen ett förslag om bidraget ska beviljas helt, delvis eller avslås. En politisk referensgrupp bereder ärendet för nämnden. Utifrån referensgruppens förslag fattar nämnden beslut i mars månad. Stadsdelsnämnden kan därutöver i sitt beslut om bidragsgivning ställa särskilda villkor för redovisning och insyn i hur föreningsbidragen används.

Efter nämndens beslut lämnar förvaltningen besked till alla föreningar som ansökt om föreningsbidrag.

Hur bedömer förvaltningen ansökningarna?

Varje ansökan prövas var för sig.  En bedömning görs för varje förening utifrån bland annat:

 • behovet av föreningens verksamhet i förhållande till annan befintlig verksamhet
 • kvaliteten på verksamheten
 • vilken plan som finns för verksamhetens utveckling
 • förmågan att engagera ideella krafter i organisationens arbete
 • hur organisationen har använt tidigare bidrag och vilket resultat de har uppnått

Uppdaterad