Medlemsaktivitetsstöd

Har er förening regelbundna föreningsaktiviteter kan ni söka stöd för detta, om ni uppfyller rätt kriterier.

Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Medlemsaktivitetsstöd baseras på föregående års aktiviteter utförda i Stockholms stad. Medlemsaktiviteterna ska genomföras fortlöpande under året eller under säsong. Föreningen måste anmäla till förvaltningen när den startar ny verksamhet. Föreningen kan endast söka stöd för aktiviteter efter det datum då föreningen meddelat förvaltningen att verksamheten finns. Syftet med stödet är att föreningarna ska tillhandahålla löpande verksamhet under året i form av aktivitetstillfällen för medlemmar.

Vad kan man få stöd för?

Stödet ges för aktiviteter som utförs av medlemmar i åldern 7–20 år samt för medlemmar med funktionsnedsättning från och med sju års ålder. Därutöver ges ett grundstöd om 5 000 kr per förening och år.

Stöd för barn och ungdomar 7–20 år

Tabellen nedan visar hur många aktiviteter per medlem som en förening kan få stöd för per år samt hur stort stödet är per aktivitet för respektive åldersgrupp. Minst 20 medlemmar (7–20) år ska ha deltagit i minst 15 aktiviteter föregående år för att berättiga till stöd. Aktiviteterna ska ha genomförts 1 januari–31 december.

Åldersgrupp: 7–12 år
Max stödgrundande aktiviteter per år och medlem: 40
Stödbelopp per medlemsaktivitet: 3 kr

Åldersgrupp: 13–20 år
Max stödgrundande aktiviteter per år och medlem: 120
Stödbelopp per medlemsaktivitet: 12 kr

Stöd för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

För medlemmar med funktionsnedsättning ges stöd för medlemmar från och med 7 år, det vill säga stöd ges även för vuxna medlemmar med funktionsnedsättning.

Minst 10 medlemmar med funktionsnedsättning ska ha deltagit i minst 10 aktiviteter under året för att berättiga till stöd. Ingen maxgräns för antal stödgrundande medlemsaktiviteter som ger rätt till stöd finns för medlemmar med funktionsnedsättning.

Stödet uppgår till samma belopp per åldersgrupp som för stödet för barn och ungdomar, med skillnaden att angivet belopp för 13–20 år även gäller vuxna.

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att få stöd?

För att föreningen ska kunna söka och få stöd ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna förutsättningar för stöd till ideella föreningar i Stockholms stad.
 • Föreningen ska ha minst 20 medlemmar (7–20 år) som till minst 50 procent ska vara folkbokförda i Stockholms stad.
 • Förening för personer med funktionsnedsättning ska ha minst tio medlemmar från 7 år och uppåt där minst 50 procent av samtliga medlemmar från 7 år och uppåt ska vara folkbokförda i Stockholms stad.
 • Närvaro ska kunna styrkas genom närvarokort med namn, födelseår och postadress.
 • Närvarokorten ska sparas i fyra år.

Hur söker man stödet?

Korrekt ifylld och komplett ansökan, inklusive bilagor, ska ha inkommit till idrottsförvaltningen senast 25 februari.

Stödet utbetalas efter att förvaltningen godkänt inkommen ansökan inklusive bilagor.

Vad ska man bifoga ansökan?

 Tillsammans med ansökan ska föreningen skicka in följande:

 • Medlemsförteckning per 31/12 föregående år med namn, postnummer, postort, adress och födelsedata (år, månad och dag) i kalkylbladsformat till exempel Excel.
 • Närvarokort vid första ansökan, eller om så begärs av idrottsförvaltningen.
 • En sammanställning för närvarokort.
 • För aktiviteter som inte genomförs i stadens anläggningar/lokaler och bokas via idrottsförvaltningen ska föreningen:
  • Skicka in schema årligen för planerade aktiviteter kommande år med tid och plats, eventuella ändringar av schema ska meddelas löpande innan ändringen genomförs.

Annan viktig information

Om ansökan inklusive bilagor inte inkommit till idrottsförvaltningen senast 25 februari (både ansökan och bilagor ska vara kompletta och korrekt ifyllda) reduceras stödbeloppet med 25 procent.

Om en ifylld ansökan inklusive bilagor inte inkommit till idrottsförvaltningen senast 31 mars (både ansökan och bilagor ska vara kompletta och korrekt ifyllda) får föreningen inget medlemsaktivitetsstöd.

Blanketter och dokument rörande stödet

2023 Ansökan om medlemsaktivitetsstöd (pdf)

2023 Närvarokort (docx)

2023 Sammanställning av närvarokort (pdf)

Ytterligare information om stöden

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Folkbildning, mötesplatser och kulturhus

Djurorganisationer

Övriga föreningar och organisationer

Scouter Spelföreningar

Uppdaterad