Medlemsaktivitetsstöd

Har er förening regelbundna föreningsaktiviteter kan ni söka stöd för detta, om ni uppfyller rätt kriterier.

Ny e-tjänst för föreningsstöden på gång

I slutet av 2024 kommer idrottsförvaltningen införa nya rutiner för att ansöka om föreningsstöd. Ansökningar och redovisningar kommer att göras via en e-tjänst. 

Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Medlemsaktivitetsstöd baseras på föregående års aktiviteter utförda i Stockholms stad mellan 1 januari–31 december.

Medlemsaktiviteterna ska genomföras fortlö­pande under året eller under säsong. Föreningen måste anmäla till idrottsförvaltningen när en ny verksamhet startas upp. Föreningen kan endast söka stöd för aktiviteter efter det datum då föreningen meddelat idrottsförvaltningen att verksamheten finns. Syftet med stödet är att föreningarna ska tillhandahålla löpande verksamhet under året i form av aktivitetstillfällen för medlemmar. 

Vad kan föreningen söka stöd för?

Stödet ges för aktiviteter som utförs av medlemmar i åldern 7–20 år samt för medlemmar med funktionsnedsättning från och med sju års ålder. Därutöver ges ett grundstöd om 5 000 kr per förening och år. Aktiviteterna ska vara ledarledda, minst en ledare ska vara över 15 år.

Stöd för barn och ungdomar 7–20 år

Tabellen nedan visar hur många aktiviteter per medlem som en för­ening kan få stöd för per år samt hur stort stödet är per aktivitet för respektive åldersgrupp. Minst 20 medlemmar (7–20) år, varav minst hälften ska vara folkbokförda i Stockholms stad, ska ha deltagit i minst 15 aktiviteter föregående år för att berättiga till stöd. Aktiviteterna ska ha pågått i minst 45 minuter per tillfälle.

Åldersgrupp: 7–12 år
Max stödgrundande aktiviteter per år och medlem: 40
Stödbelopp per medlemsaktivitet: 3 kr

Åldersgrupp: 13–20 år
Max stödgrundande aktiviteter per år och medlem: 120
Stödbelopp per medlemsaktivitet: 12 kr

Stöd för medlemmar med funktionsnedsättning

För medlemmar med funktionsnedsättning ges stöd för medlemmar från och med 7 år, det vill säga stöd ges även för vuxna medlem­mar med funktionsnedsättning.

Minst 10 medlemmar med funktionsnedsättning, varav minst hälften ska vara folkbokförda i Stockholms stad, ska ha deltagit i minst 10 aktiviteter under året för att berättiga till stöd. Aktiviteterna ska ha pågått i minst 30 minuter per tillfälle.

Stödet uppgår till samma belopp per åldersgrupp som för stödet för barn och ungdomar, med skillnaden att angivet belopp för 13–20 år även gäller vuxna. Ingen maxgräns för antal stödgrundande medlemsaktiviteter som ger rätt till stöd finns för medlemmar med funktionsnedsättning.

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att få stöd?

För att föreningen ska kunna söka och få stöd ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna förutsättningar för stöd till ideella föreningar i Stockholms stad.
 • Föreningen ska ha minst 20 medlemmar (7–20 år) som till minst 50 procent ska vara folkbokförda i
  Stockholms stad.
 • Förening för personer med funktionsnedsättning ska ha minst 10 medlemmar från 7 år och uppåt där minst 50 procent av samtliga medlemmar från 7 år och uppåt ska vara folkbokförda i Stockholms stad. Föreningen ska vara medlem i Funktionsrätt Stockholms stad eller bedriva parasport och vara medlem i Riksidrottsförbundet.
 • Närvaro ska kunna styrkas genom närvarokort med namn, födelseår och postadress.
 • Närvarokorten ska sparas i fyra år.
 • Ett aktivitetstillfälle ska ha pågått i minst 45 minuter eller 30 minuter för personer med funktionsnedsättning.
 • Aktiviteterna ska vara ledarledda.

Hur söks stödet?

Korrekt ifylld och komplett ansökan, på särskild ansökningsblankett inklusive bilagor, ska ha inkommit till idrottsförvaltningen senast 25 februari.

Stödet utbetalas efter att idrottsförvaltningen godkänt inkommen ansökan inklusive bilagor.

Vad ska bifogas ansökan?

Tillsammans med ansökan ska föreningen skicka in följande:

 • För aktiviteter som inte genomförs i stadens anläggningar/lokaler och bokas via idrottsförvaltningen ska föreningen:
  • Skicka in schema årligen för planerade aktiviteter kommande år med tid och plats, eventuella ändringar av schema ska meddelas löpande innan ändringen genomförs.

Stöd för 2024 (baserat på genomförda aktiviteter 2023)

 • Medlemsförteckning per 31/12 föregående år med namn, födelsedata (år, månad och dag), adress, postnummer och postort i kalkylbladsformat, till exempel Excel.
 • Underskriven sammanställningsblankett för närvarokort.
 • Samtliga närvarokort när föreningen ansöker för första gången, eller om så begärs av idrottsförvaltningen.

Stöd för 2025 (baserat på aktiviteter 2024) och framåt när nytt systemstöd för föreningsstöd är infört

 • Aktuell medlemsförteckning för föregående år med personnummer på medlemmarna ska vara inrapporterat i systemstödet senast 31/12.
 • Närvaro på aktiviteter genomförda från och med 1 januari 2024 ska läggas in/läsas in retroaktivt i det nya systemstödet i samband med implementering.
 • Närvaro på aktiviteter efter 1 januari 2025, då ett nytt system är infört, ska rapporteras senast under efterföljande kalendermånad. Till exempel ska aktiviteter utförda i juli vara inrapporterade senast sista augusti. Det berör inte närvarorapportering under 2024.
 • Om fler aktiviteter är rapporterade för samma individ på samma tid måste krocken hanteras av berörda föreningar för att aktiviteten ska räknas med i underlaget.

Annan viktig information

För att ansökan ska var komplett ska både ansöknings- och sammanställningsblankett vara undertecknade, kompletta och korrekt ifyllda samt inkludera samtliga efterfrågade bilagor.

Om ansökan inte inkommit till idrottsförvaltningen senast 25 februari reduceras stödbeloppet med 25 procent.

Om ansökan inte inkommit till idrottsförvaltningen senast 31 mars får föreningen inget medlemsaktivitetsstöd.

Blanketter och dokument rörande stödet

Närvarokort (docx)

Använd alltid de senaste blanketterna

Var noga med att inte använda någon äldre version av blanketterna, utan använd de som är publicerade nu. Ta därför för vana att alltid ladda ned de senast publicerade blanketterna innan du ansöker om eller redovisar våra stöd.

Ytterligare information om stöden

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Folkbildning, mötesplatser och kulturhus

Djurorganisationer

Övriga föreningar och organisationer

Scouter Spelföreningar

Uppdaterad