Medlemsaktivitetsstöd

Har er förening regelbundna föreningsaktiviteter kan ni söka stöd för detta, om ni uppfyller rätt kriterier. Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Formella regler

Medlemsaktivitetsstöd baseras på föregående års aktiviteter utförda i Stockholms stad. Medlemsaktiviteterna ska genomföras fortlö­pande under året eller under säsong. Föreningen måste anmäla till förvaltningen när den startar ny verksamhet. Föreningen kan endast söka stöd för aktiviteter efter det datum då föreningen meddelat förvaltningen att verksamheten finns. 

Stödet består av

Stödet ges för aktiviteter som utförs av medlemmar i åldern 7-20 år samt för medlemmar med funktionsnedsättning från och med sju års ålder. Därutöver ges ett grundstöd om 5 000 kr per förening och år.

Barn och ungdomar 7-20 år

Tabellen nedan visar hur många aktiviteter per medlem som en för­ening kan få stöd för per år samt hur stort stödet är per aktivitet för respektive åldersgrupp. Medlemmar (7-20) år ska ha deltagit i minst 15 aktiviteter föregående år för att berättiga till stöd. Aktiviteterna ska ha genomförts 1 januari- 31 december.

Åldersgrupp: 7-12 år
Max stöd-grun­dande aktiviteter per år och medlem: 40
Stödbelopp per medlemsaktivitet: 3 kr

Åldersgrupp: 13-20 år
Max stöd-grun­dande aktiviteter per år och medlem: 120
Stödbelopp per medlemsaktivitet: 12 kr

Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

För medlemmar med funktionsnedsättning ges stöd för medlemmar från och med 7 år, det vill säga stöd ges även för vuxna medlem­mar med funktionsnedsättning.

Medlemmar med funktionsnedsättning ska ha deltagit i minst 10 aktiviteter under året för att berättiga till stöd. Ingen max gräns för antal stödgrundande medlemsaktiviteter som ger rätt till stöd finns för medlemmar med funktionsnedsättning.

Stödet uppgår till samma belopp per åldersgrupp som för stödet för barn och ungdomar, med skillnaden att angivet belopp för 13-20 år även gäller vuxna.

Villkor för stöd

 • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna förut­sättningar för stöd till ideella föreningar i Stockholms stad
 • Föreningen ska ha minst 20 medlemmar (7-20 år) som till minst 50 procent ska vara mantalsskrivna i Stock­holms stad
 • Förening för personer med funktionsnedsättning ska ha minst tio medlemmar 7-20 år där minst 50 procent av samtliga medlemmar från 7 år och uppåt ska vara man­talsskrivna i Stockholms stad
 • Närvaro ska kunna styrkas genom närvarokort med namn, födelseår och postadress.
 • Närvarokorten ska sparas i fyra år.

Ansökan

Ifylld ansökan, inklusive bilagor, ska ha inkommit till förvalt­ningen senast 25 februari.

Till ansökan bifogas:

 • medlemsförteckning per 31/12 föregående år med namn, adress och födelseår (skickas i kalkylbladsformat till ex­empel Excel).
 • närvarokort vid första ansökan, eller om så begärs av id­rottsförvaltningen
 • en sammanställning för närvarokort
 • för aktiviteter som inte genomförs i stadens anlägg­ningar/lokaler och bokas via idrottsförvaltningen ska för­eningen:
  • skicka in schema årligen för planerade aktivite­ter kommande år med tid och plats, eventuella ändringar av schema ska meddelas löpande innan ändringen genomförs

Avdrag vid försening

Om en ifylld ansökan inklusive bilagor inte inkommit till id­rottsför­valtningen senast 25 februari reduceras stödbeloppet med 25 pro­cent.

Om en ifylld ansökan inklusive bilagor inte inkommit till id­rottsför­valtningen senast 31 mars får föreningen inget medlemsak­tivitets­stöd.

Blanketter och dokument rörande stödet

2021 Närvarokort (word, 51 kb)

2021 Ansökan om medlemsaktivitetsstöd (pdf, 220 kb, nytt fönster)

2021 Sammanställning av närvarokort (pdf, 199 kb, nytt fönster)

Ytterligare information om stöden

Alla regler kring idrottsförvaltningens olika stöd finns också samlade i ett formellt dokument. 
Idrottsnämndens regler för ekonomiskt stöd till ideella föreningar 2020 (pdf, 245 kb, nytt fönster)

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Folkbildning, mötesplatser och kulturhus
Djurorganisationer

Funktionsnedsättning
Funktionshindersorganisationer med fokus på barn

Idrott och fysisk aktivitet
Föreningar med idrott och fysisk aktivitet för barn och unga

Kultur
Föreningar för nationella minoriteter Föreningar med fokus på etnisk kultur Föreningar med inriktning på konst och kultur Unga kulturutövare

Övriga föreningar och organisationer
Scouter Spelföreningar

Uppdaterad