Ledarstöd till aktiviteter under skollov

Om er förening har kostnadsfria aktiviteter som är öppna för alla under skollov kan ni söka stöd för ledare till aktiviteterna, om ni uppfyller rätt kriterier.

Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Stöd kan sökas för verksamheter för barn och ungdomar under sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov. Verksamheten ska vara öppen för alla och inte enbart rikta sig till föreningens egna medlemmar. Stöd ges för verksamhet för barn- och ungdomar (7–20 år) med eller utan funktionsnedsättning samt för unga vuxna med funktionsnedsättning upp till 25 år. Syftet med stödet är att skapa en bredd av aktiviteter under skolloven.

Vad kan man få stöd för?

Stödet avser ledarkostnader och är 200 kr/timme/ledare. Maximal utbetalning är 10 000 kronor per vecka. Stöd utbetalas för maximalt fyra sjudagarsperioder under sommarlovet och maximalt en sjudagarsperiod per lov under övriga lov. Med lov avses Stockholms stads fastställda skollov.

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att få stöd?

För att föreningen ska kunna söka och få stöd ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna förutsättningar för stöd till ideella föreningar i Stockholms stad.
 • Föreningen uppfyller villkoren för medlemsaktivitetsstöd.
 • Aktiviteterna ska genomföras inom stadens gränser.
 • Eventuellt bokad lokal för aktiviteterna ska vara bokad i föreningens, samarbetande förvaltnings- eller förenings namn.
 • Verksamheten ska pågå under tre till sju dagar under en sjudagarsperiod.
 • Verksamheten ska marknadsföras av föreningen.
 • Om aktiviteter genomförs av flera föreningar tillsammans, ska det framgå av ansökan vilka föreningar som deltar. Huvudansvarig förening ska framgå av ansökan.
 • Om aktiviteterna genomförs tillsammans med eller med stöd av en stadsdelsförvaltning ska det framgå av ansökan.
 • Aktiviteten ska vara utan kostnad (utöver eventuell ersättning för frivilliga måltider som erbjuds).
 • Föreningen får inte ställa krav på förkunskaper hos de som deltar.
 • Minst en ansvarig ledare ska vara över 18 år.
 • Samtliga ledare ska vara minst 14 år.

Hur kommer stödet att prioriteras?

Beviljande av stöd kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

 • Omfattning av verksamhet för prioriterade målgrupper i det idrottspolitiska programmet, vilket är inaktiva i alla åldrar och särskilt:
  • Ungdomar 13–20 år, särskilt flickor.
  • Flickor 10–20 år med utländsk bakgrund.
  • Personer med funktionsnedsättning från 7 år.
  • Barn och ungdomar 10–20 år med låg socioekonomisk bakgrund.
 • Stödet riktas framför allt till verksamheter i socioekonomiskt svaga områden, men kan sökas av föreningar i hela staden.
 • Varierat utbud.
 • Ett upplägg av aktiviteter som medger att deltagare kan delta endast på vissa delar av lovaktiviteten om de så önskar.
 • Tidigare års resultat av verksamhet med samma upplägg som verksamheten ansökan avser.

Hur söker man stödet?

Ifylld ansökan inklusive bilagor ska ha inkommit till förvaltningen senast:

 • Sportlov: 1 februari.
 • Påsklov: 10 mars.
 • Sommarlov: 15 maj.
 • Höstlov: 1 oktober.
 • Jullov: 1 december.

För sent inkomna ansökningar kommer inte att handläggas vidare.

Vad ska man bifoga ansökan?

Tillsammans med ansökan ska föreningen skicka in följande:

 • Inbjudan till lovverksamheten där följande ska framgå:
  • Tider och aktiviteter per dag, samt plats för aktiviteterna. Eventuella ändringar av inlämnat schema ska meddelas förvaltningen innan aktiviteternas genomförs.
  • Att aktiviteten är kostnadsfri, öppen för alla och att inga krav ställs på förkunskaper för att få delta.
  • Kontaktuppgifter, mejladress och/eller telefonnummer till ansvariga.

Hur följs stödet upp?

Korrekt ifylld och komplett redovisning på särskild blankett inklusive bilagor ska ha inkommit till förvaltningen senast:

 • Sportlov: 15 april.
 • Påsklov: 15 maj.
 • Sommarlov: 30 september.
 • Höstlov: 15 december.
 • Jullov: 15 februari.

Stödet utbetalas efter att förvaltningen godkänt inkommen redovisning inklusive bilagor. Om redovisning inkommer senare än sista redovisningsdag kommer inget stöd att betalas ut.

Vad ska man redovisa?

Redovisningen ska innehålla följande information:

 • En beskrivning av vilka aktiviteter som genomförts
 • Antal deltagare uppdelat på pojkar, flickor och ålder.
 • Redovisning av ledare med namn och kontaktuppgifter

Blanketter och dokument rörande stödet

2023 Ansökan om ledarstöd till aktiviteter under skollov (pdf)

2023 Redovisning av ledarstöd till aktiviteter under skollov (pdf)

Ytterligare information om stöden

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Folkbildning, mötesplatser och kulturhus

Djurorganisationer

Övriga föreningar och organisationer

Scouter Spelföreningar

Uppdaterad