Ledarstöd till aktiviteter under skollov

Om er förening har kostnadsfria aktiviteter som är öppna för alla under skollov kan ni söka stöd för ledare till aktiviteterna, om ni uppfyller rätt kriterier.

Ny e-tjänst för föreningsstöden på gång

I slutet av 2024 kommer idrottsförvaltningen införa nya rutiner för att ansöka om föreningsstöd. Ansökningar och redovisningar kommer att göras via en e-tjänst. 

Stödet handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Stöd kan sökas för verksamheter för barn och ungdomar un­der sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov. Verksamheten ska vara öppen för alla och inte enbart rikta sig till föreningens egna medlemmar. Stöd ges för verksamhet för barn- och ungdomar (7–20 år) med eller utan funktionsnedsättning samt för unga vuxna med funktionsnedsättning upp till 25 år. Syftet med stödet är att skapa en bredd av aktiviteter under skolloven.

Vad kan föreningen söka stöd för?

Stödet avser ledarkostnader och är 200 kr/timme/ledare. Maximal utbetalning är 10 000 kronor per vecka. Stöd utbetalas för maximalt fyra sjudagarsperioder under sommarlovet och maximalt en sjuda­garsperiod per lov under övriga lov. Med lov avses Stockholms stads fastställda skollov.

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att få stöd?

För att föreningen ska kunna söka och få stöd ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Föreningen uppfyller idrottsnämndens allmänna förut­sättningar för stöd till ideella föreningar i Stockholms stad.
 • Föreningen uppfyller villkoren för medlemsaktivitets­stöd.
 • Aktiviteterna ska inte genomföras på föreningens ordinarie tid.
 • Aktiviteterna ska genomföras inom Stockholms stad och avse idrott, motion eller friluftsliv.
 • Lokal eller plats för aktiviteterna ska vara bokad i föreningens, samarbetande förvaltnings eller förenings namn.
 • Bokningar i idrottsförvaltningens egna anläggningar ska anges med bokningsnummer på ansökan, för externa anläggningar bifogas skriftlig bokningsbekräftelse.
 • Vid verksamhet på spontanidrottsyta ska det tydligt framgå var deltagarna samlas vid aktivitetens start och slut. Ett kontaktnummer till ansvarig ledare på plats ska lämnas till idrottsförvaltningen innan verksamheten startar. Det är viktigt att det finns en flexibilitet i vilka aktiviteter som kan anordnas i de fall vissa ytor är upptagna.
 • Om verksamheten förläggs på offentlig plats ansvarar föreningen för att nödvändiga tillstånd finns.
 • Verksamheten ska pågå under minst tre dagar un­der en sjudagarsperiod.
 • När föreningen fått preliminärt besked om stöd ska verksamheten marknadsföras med affisch, på hemsida och/eller på sociala medier.
 • Om aktiviteter genomförs av flera föreningar tillsammans, ska det framgå av ansökan vilka föreningar som deltar. Huvudansvarig förening ska framgå av ansökan.
 • Om aktiviteterna genomförs tillsammans med eller med stöd av en stadsdelsförvaltning ska det framgå av ansökan.
 • Aktiviteterna ska vara utan kostnad (utöver eventuell ersättning för frivilliga måltider som erbjuds).
 • Föreningen får inte ställa krav på förkunskaper hos de som deltar.
 • Deltagare ska kunna delta endast på vissa delar av lovaktiviteterna om de så önskar.
 • Minst en ansvarig ledare ska vara över 18 år.
 • Samtliga övriga ledare ska vara minst 14 år.
 • Ledare ska anges med namn och kontaktuppgifter.

Hur kommer stödet att prioriteras?

Beviljande av stöd kommer att bedömas utifrån följande kriterier i fallande ordning:

 

 1. Omfattning av verksamhet för prioriterade grupper enligt Program för idrott, motion och friluftsliv: 
  1. Verksamhet för barn och unga 7–25 år med funktionsnedsättning
  2. Verksamhet för flickor 13–20 år i stadens fokusområden Järva, Hagsätra–Rågsved, Skärholmen och Farsta
  3. Verksamhet för pojkar 13–20 år i stadens fokusområden Järva, Hagsätra-Rågsved, Skärholmen och Farsta
  4. Verksamhet för flickor 13–20 år i övriga staden 
  5. Verksamhet för pojkar 13–20 år i övriga staden 
  6. Verksamhet för flickor 7–12 år i stadens fokusområden Järva, Hagsätra-Rågsved, Skärholmen och Farsta
  7. Verksamhet för pojkar 7–12 år i stadens fokusområden Järva, Hagsätra-Rågsved, Skärholmen och Farsta
  8. Verksamhet för flickor 7–12 år i övriga staden
  9. Verksamhet för pojkar 7–12 år i övriga staden 
 2. Verksamhetsmässig spridning/varierat utbud av aktiviteter, inom respektive område

Om en förening ansöker om stöd för en verksamhet de sökt stöd för tidigare och då inte lyckats nå deltagare i relation till sökt stöd och andra liknande verksamheter kommer föreningen behöva motivera till förvaltningen vad som ändrats jämfört med tidigare för att stöd ska kunna ges enligt ansökan.

Hur söks stödet?

Ifylld ansökan inklusive bilagor ska ha inkommit till idrottsförvalt­ningen senast:

 • Sportlov – 1 februari
 • Påsklov – 10 mars
 • Sommarlov – 15 maj
 • Höstlov – 1 oktober
 • Jullov – 1 december

För sent inkomna ansökningar kommer inte att handläggas vidare.

Vad ska bifogas ansökan?

Tillsammans med ansökan ska föreningen skicka in följande:

 • Inbjudan till lovverksamheten där följande ska framgå:
  • Tider och aktiviteter per dag, samt plats för akti­viteterna. Eventuella ändringar av inlämnat schema ska meddelas idrottsförvaltningen innan aktiviteterna genomförs.
  • Att aktiviteterna är kostnadsfria, öppen för alla och att inga krav ställs på förkunskaper för att få delta ska framgå.
  • Kontaktuppgifter, mejladress och/eller telefon­nummer till ansvariga.

Hur följs stödet upp?

Korrekt ifylld och komplett redovisning på särskild redovisningsblankett inklusive bilagor ska ha inkommit till idrottsförvaltningen senast:

 • Sportlov – 15 april
 • Påsklov – 15 maj
 • Sommarlov – 30 september
 • Höstlov – 15 december
 • Jullov – 15 februari

Stödet utbetalas efter att idrottsförvaltningen godkänt inkommen redovis­ning inklusive bilagor. Om redovisning inkommer senare än sista redovisningsdag kommer inget stöd att betalas ut.

Vad ska redovisas?

Redovisningen ska innehålla följande information:

 • En beskrivning av vilka aktiviteter som genomför­ts.
 • Antal deltagare uppdelat på ålder och kön.
 • Redovisning av ledare med namn och kontaktuppgifter.

Blanketter och dokument rörande stödet

2024 Ansökan om ledarstöd till aktiviteter under skollov (pdf)

2024 Redovisning av ledarstöd till aktiviteter under skollov (pdf)

Använd alltid de senaste blanketterna

Var noga med att inte använda någon äldre version av blanketterna, utan använd de som är publicerade nu. Ta därför för vana att alltid ladda ned de senast publicerade blanketterna innan du ansöker om eller redovisar våra stöd.

Ytterligare information om stöden

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Folkbildning, mötesplatser och kulturhus

Djurorganisationer

Övriga föreningar och organisationer

Scouter Spelföreningar

Uppdaterad