Föreningsstöd i Bromma

Bromma stadsdelsnämnd kan bevilja föreningsstöd till ideella föreningar och organisationer i stadsdelen.

Bidraget beviljas ett år i taget. Ansökan ska ha inkommit till stadsdelsförvaltningen senast den 28 februari 2021.

Stöd till lokala föreningar och frivilliga organisationer

Bromma stadsdelsnämnds föreningsstöd ska stärka ideella föreningars möjligheter att erbjuda aktiviteter och verksamhet med bra kvalitet. Verksamheten ska komplettera eller stödja nämndens verksamhet inom prioriterade områden.

Vilka föreningar kan ansöka om stöd?

Sökande förening ska arbeta i överrensstämmelse med demokratiska värden, mångfald, alla människors lika värde och jämställdhet samt ta avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter.

Prioriterade områden 2021

 • Verksamheter som bidrar till ökad trygghet i närområdet
 • Förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter som motverkar social isolering
 • Verksamheter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning
 • Verksamheter som stödjer nyanländas etablering i det svenska samhället
 • Verksamheter som främjar de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige

Ansökan om föreningsbidrag Bromma (pdf, 99 kB, nytt fönster)

Bromma stadsdelsförvaltning
Registraturet
Box 150 17
167 15 Bromma

@ E-post: E-postbromma@stockholm.se

Föreningar som beviljats föreningsstöd för år 2020 och som inte lämnat in redovisning senast den 31 december 2020 kan inte beviljas bidrag för 2021.

Redovisning av föreningsbidrag Bromma (pdf, 144 kB, nytt fönster)

Regler för föreningsstöd

Bidrag kan beviljas till verksamhet som kompletterar eller stödjer nämndens verksamhet inom prioriterade områden och som överensstämmer med nämndens verksamhetsmål. Syftet kan vara att stödja kulturella eller sociala verksamheter för barn, ungdomar, äldre eller personer med nedsatt funktionsförmåga, samt för att medverka till att öka människors samhällsengagemang. Bidrag kan både sökas till projekt och/eller evenemang och för verksamhetsstöd. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Bromma för brommabor.

 • Föreningens bildande ska ha skett på demokratiska grunder. Föreningens medlemmar ska ha godkänt föreningens stadgar och utsett dess styrelse.
 • Föreningens grundläggande värderingar ska motverka diskriminering och vila på respekt för individen oavsett kön, sexuell läggning, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning eller andra liknande förhållande.
 • Föreningen ska ta avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter.
 • Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar ska följa barnkonventionen i enlighet med svensk lagstiftning.
 • Personer som instämmer i föreningens målsättning och inriktning ska ha rätt att bli medlem.
 • Företrädare för föreningen, (styrelsemedlem, anställd eller volontär), som uttrycker åsikter i strid med ovanstående ska omgående av föreningen uppmanas lämna sitt uppdrag. Föreningen får heller inte samverka med, eller anlita, organisationer eller personer som uttrycker åsikter i strid med ovanstående.
 • Föreningen ska vara ideell, det vill säga icke vinstdrivande samt driva en regelbunden verksamhet som är tillgänglig för alla.

Ansökan om bidrag görs en gång per år senast sista februari. Information anslås på stadens webbplats i god tid före sista ansökningsdagen. I denna information preciseras årets prioriterade områden.

Ansökan ska göras på aktuell blankett. Föreningen ska fylla i samtliga efterfrågade uppgifter på det sätt som anges i blanketten. Ansökan ska vara på svenska.

Bidrag söks för ett år i taget och ska gälla aktiviteter under den tidsperiod som angivits i ansökningsblankettens rubrik.

Endast ansökningar som har inkommit i tid kommer att prövas. Tiden för när en ansökan inkommit avgörs av datum. Det innebär att ansökan ska vara inkommen via post eller e-post till förvaltningen senast sista ansökningsdag, poststämpel gäller ej. Ansökan kan även lämnas på förvaltningskontoret.

Om en ansökan är inlämnad i tid men saknar en eller flera av de efterfrågade uppgifterna eller dokumenten begär förvaltningen att föreningen kompletterar sin ansökan. Kompletteringar ska lämnas in senast sju dagar efter förvaltningens begäran. Om föreningen inte kompletterar sin ansökan inom utsatt tid enligt begäran, kommer ansökan inte att prövas. Det är alltså mycket viktigt att ansökningsblanketten är fullständigt ifylld för att ansökan ska prövas.

Skriftlig redovisning av hur bidrag har använts ska lämnas in till stadsdelsförvaltningen senast den 31 december det år pengarna har betalats ut. Redovisningen ska göras på aktuell blankett. Blanketten ska fyllas i fullständigt och redovisningen ska visa hur det utbetalade föreningsbidraget har använts. Förvaltningen kommer att begära en redovisning av hur pengarna har fördelats mellan flickor och pojkar/kvinnor och män. Redovisningen ska vara på svenska.

Föreningar som beviljats föreningsbidrag föregående år, och som inte lämnat in redovisning senast den 31 december det år som bidraget betalats ut, kan inte beviljas nytt bidrag.

Föreningsbidragen får endast användas till de ändamål som de har sökts för. Stora avvikelser mellan den verksamhet/aktivitet som beskrivits i ansökan och den verksamhet/aktivitet som faktiskt har genomförts kan medföra återbetalningsskyldighet för föreningen. Detsamma gäller för föreningar som har lämnat felaktiga uppgifter vid ansökan eller i redovisning.

Utgångspunkten är det belopp som nämnden budgeterat. Antalet föreningar som ansöker om bidrag och antalet medlemmar som bor i Bromma i varje förening kommer att påverka fördelningen av bidragsbeloppet. Bidragsbeloppet påverkas också av ansökningarnas relevans kopplat till nämndens prioriterade områden för innevarande år.

Bidrag från annan bidragsgivare

Förening som söker och uppbär bidrag från annan bidragsgivare ska redovisa detta.

Bidrag till verksamhet

Bidrag kan beviljas för lokalhyra, administrativa kostnader och för verksamhet/aktiviteter utifrån antalet medlemmar boende i Bromma.

Bidrag till projekt

Bidrag kan beviljas för en tillfällig satsning med start- och slutdatum och ett förutbestämt mål. För att bidrag ska beviljas ska projektets mål ha en tydlig koppling till nämndens prioriterade områden.

Bidrag till projekt bedöms utifrån relevans till prioriterade områden och hur många brommabor som beräknas delta i projektet.

Bidrag till evenemang

Evenemangsbidrag betraktas som startbidrag där föreningen på några års sikt ska bära sina kostnader för det aktuella evenemanget med hjälp av egna intäkter. I de fall där evenemanget vidareutvecklas finns möjlighet att kunna söka i flera år.
Bidrag till evenemang bedöms utifrån relevans till prioriterade områden och hur många brommabor som beräknas kunna delta i evenemanget samt antal år som evenemanget har genomförts.

Uppdaterad