Föreningsstöd i Enskede-Årsta-Vantör

Ni som driver en ideell förening med verksamhet riktad till invånarna i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde kan ansöka om bidrag till er verksamhet eller aktivitet från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.

Aktiviteterna eller verksamheten som föreningsbidrag ges till ska vara en förstärkning av samt ett stöd till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds verksamhet. Vidare ska verksamheten eller aktiviteterna skapa ett mervärde för stadsdelsområdets invånare.

Föreningsbidrag går att söka en gång per år om inte stadsdelsnämnden beslutar annat. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd avgör årligen vilka verksamheter och områden som är prioriterade. Budget för föreningsbidrag fastställs årligen inför kommande verksamhetsår.

Ansökan om föreningsbidrag för 2024

Ansökan om föreningsbidrag för 2024 är stängd.

Föreningsbidrag i Enskede-Årsta-Vantör

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde har ett rikt föreningsliv och det är centralt för stadsdelsnämnden att samverka med föreningarna i stadsdelsområdet. Genom att samarbeta med civilsamhället stärks både kulturlivet och demokratin. Med hjälp av föreningsbidrag skapar stadsdelsnämnden möjligheteter för den ideella sektorn att erbjuda aktiveter och löpande verksamhet av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare.

Ansökan om föreningsbidrag görs varje år och medel fördelas en gång om året. Fördelningen sker med utgångspunkt från stadsdelsnämndens beslutade budget och prioriteringar.

Övergripande målsättning

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds övergripande målsättning
med föreningsbidraget är att:

 • Arbeta för att inte ha något utsatt område
 • Öka tryggheten i stadsdelsområdet
 • Bidra till ökad skolframgång i stadsdelsområdet
 • Öka möjligheterna till egen försörjning
 • Bryta ofrivillig ensamhet och social isolering bland äldre
 • Öka jämställdheten i stadsdelsområdet
 • Stödja verksamheter som främjar goda uppväxtvillkor
 • Stärka det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer

Informationsträffar

Inför varje ansökningsperiod anordnar Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i regel två informationsträffar om föreningsbidraget. Föreningarna behöver anmäla sig till informationsträffarna i förväg.

Lokala regler för föreningsstöd

Bidrag från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd beviljas i form av verksamhetsstöd eller aktivitetsstöd.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd är en form av bidrag till lokala föreningars löpande verksamhet och fortlöpande kostnader.

Vid fördelning av verksamhetsstöd tar stadsdelsnämnden hänsyn till medlemsantal i stadsdelsområdet. Föreningen ska i regel ha huvuddelen av sina medlemmar i stadsdelsområdet.

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd är en form av bidrag till lokala föreningars kortare och tillfälliga aktiviteter. Aktiviteten ska vara öppen för alla, såväl medlemmar som allmänhet och ska ske inom stadsdelsområdet. Aktivitetsstöd ges inte till löpande kostnader.

Aktivitetsstöd kan i undantagsfall ges till tillfällig lokalhyra samt arvode i de fall föreningen kan visa på att kostnaderna avser tillfälliga aktiviteter och inte löpande verksamhet.

Vid fördelning av aktivitetsstöd tar stadsdelsnämnden hänsyn till antal invånare i stadsdelsområdet som aktiviteten beräknas nå ut till.

Föreningsbidrag beviljas i regel endast till ideella föreningar.
 
Partipolitiska föreningar, fackliga organisationer, yrkes- eller arbetsplatsföreningar kan inte beviljas bidrag från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Stiftelser kan endast beviljas bidrag om verksamheten är organiserad på ett sätt som innebär ett reellt brukarinflytande. Riks-och länsorganisationer beviljas inte bidrag.
 
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd lämnar inte bidrag till företag eller enskilda personer.
 
Stadsdelsnämnden kan komma att inte lämna bidrag till föreningar som geografiskt eller vars medlemmar tillhör annan kommunal nämnd eller vars verksamhet tillhör annan kommunal nämnd, exempelvis idrottsnämnden eller kulturnämnden.

Bidragsmottagande ideell förening ska:

 • Uppfylla Stockholms stads demokrativillkor
 • Vara en ideell förening
 • Vara registrerad hos skattemyndigheten och ha organisationsnummer
 • Ha ett bankgiro eller plusgiro registrerat i föreningens namn
 • Ha sin lokala hemvist i stadsdelsområdet
 • Ha antagit stadgar på årsmöte
 • Ha revisorer och styrelse som valts av medlemmarna enligt demokratiska principer
 • Ha en aktiv och dokumenterad verksamhet sedan minst två år tillbaka
 • Vara uppbyggd och fungera enligt principer som främjar jämställdhet och likabehandling i verksamheten
 • Ha stadgar där det framgår att alla som instämmer i föreningens målsättningar äger rätt till medlemskap
 • Ha nödvändiga tillstånd för verksamheten
 • Följa gällande lagar och regler som gäller för arbetsgivare om föreningen har anställd personal

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ställer följande krav på
verksamheten:

 • Verksamheten eller aktiviteten ska bedrivas på lokal nivå och äga rum i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde
 • Verksamheten eller aktiviteten ska vara riktad till invånarna i stadsdelsområdet
 • Verksamheten eller aktiviteten ska ha anknytning till nämndens ansvarsområde
 • Verksamheten eller aktiviteten ska tillföra ett mervärde till den verksamhet som stadsdelsnämnden driver i egen regi eller har upphandlat
 • Verksamheten eller aktiviteten ska annonseras tydligt och öppet när den syftar till att nå en målgrupp och föreningen ska beskriva hur de möjliggör deltagande för alla inom den målgruppen

För ansökan av föreningsbidrag ska stadsdelsförvaltningens blankett användas. Det går inte att söka bidrag på annat sätt.

Till ansökan ska föreningen bifoga

 • konstituerande protokoll
 • beslut som visar föreningens samtliga firmatecknare
 • personnummer på samtliga firmatecknare
 • föreningens stadgar
 • protokoll från senaste årsmötet, får inte äldre än ett år
 • verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 • färdigställd verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 • färdigställt årsbokslut för det senaste verksamhetsåret
 • färdigställd revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

Alla uppgifter i ansökan ska kunna styrkas efter begäran från
stadsdelsförvaltningen. Stadsdelsförvaltningen kan komma att begära in kompletteringar.

För att ansöka om verksamhetsstöd och aktivitetsstöd fyller du i blanketten Ansökan om föreningsbidrag.

Ansökan om föreningsbidrag (pdf)

Föreningsbidrag (både verksamhetsstöd och aktivitetsstöd) går att söka en gång per år. Ansökningsperioden är öppen mellan 1 augusti och 30 september. Ansökningar som görs i augusti–september avser kommande helår, det vill säga föreningen ansöker om stöd för året efter året då ansökan skickats in.
 
Föreningsbidraget söks med hjälp av blanketter från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. Föreningen ska fylla i samtliga efterfrågade uppgifter på blanketten. Om ni avser att söka både verksamhetsstöd och aktivitetsstöd behöver ni fylla i en blankett per ansökt stöd.
 
Föreningen ansvarar för att ansökan och redovisning fylls i enligt förvaltningens anvisningar, är underskrivna av firmatecknare och inlämnade i tid.
 
Ansökan kan skickas med post eller e-post till:


Att:
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Registraturen
Box 81
121 22 Johanneshov

E-post: eav@stockholm.se

Stadsdelsförvaltningen handlägger och föreslår fördelning av bidrag till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Förslaget till stadsdelsnämnden ges utifrån gällande prioriteringar och budget.
 
Alla uppgifter i ansökan ska kunna styrkas efter begäran av förvaltningen.
 
Enbart fullständigt ifyllda ansökningar med efterfrågade handlingar handläggs.

I de fall en ansökan är ofullständig kommer kompletteringar att begäras in. Om inte samtliga underlag är korrekta och kompletterade inom 5 arbetsdagar från det att komplettering begärdes in kommer stadsdelsförvaltningen föreslå avslag.

Efter sista ansökningsdatum för föreningsbidrag utarbetar Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning ett förslag om fördelning utifrån följande bedömningsgrunder:

 • Att ansökande förening och dess verksamhet eller aktivitet uppfyller stadsdelsnämndens riktlinjer samt Stockholms stads Riktlinjer avseende förenings- och kulturstöd – demokrativillkor.
 • Medlemsantalet i ansökande förening vid ansökan om verksamhetsstöd.
 • Antal invånare i stadsdelsområdet som aktiviteten beräknas nå ut till vid ansökan om aktivitetsstöd.
 • I vilken mån ansökande förenings verksamhet eller aktivitet förstärker och stödjer stadsdelsnämndens verksamhet.
 • I vilken mån ansökande förenings verksamhet eller aktivitet förstärker och stödjer prioriterade mål och utvecklingsområden i Stockholms stads budget samt stadsdelsnämndens verksamhetsplan.
 • I vilken mån ansökande förening bedöms ha ekonomisk och verksamhetsmässig förmåga för att genomföra verksamheten eller aktiviteten.
 • På vilket sätt föreningen har använt eventuella tidigare stöd samt vilket resultat de har uppnått.
 • Hur ansökan står sig i relation till andra föreningars ansökningar i fråga om kvalitet och innehåll för avsedd ansökningsperiod.
 • Den totala budgeten för föreningsbidrag som finns att fördela för det aktuella verksamhetsåret.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd fattar beslut om föreningsbidrag.

Varje inkommen ansökan prövas enskilt. Att en förening har fått stöd från stadsdelsnämnden vid tidigare tillfällen är i sig inte skäl för fortsatt stöd.

Föreningar får meddelande om beslut efter att stadsdelsnämnden fattat beslut. Beslutet förmedlas i första hand via e-post och föreningen ansvarar för att lämna korrekt och aktuell e-postadress. Beviljat bidrag utbetalas till föreningens bank-eller plusgiro.
 
Du har rätt att få lagligheten av beslutet prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten enligt 13 kap. kommunallagen. Då görs en prövning om kommunen gjort ett formellt fel eller överskridit sina befogenheter.

Föreningar som blivit beviljade bidrag ska snarast kontakta stadsdelsförvaltningen för en dialog om förutsättningarna för att driva sin verksamhet eller aktivitet om premisserna för bidraget förändrats.

För att säkerställa att bidragen nyttjas på det sätt som stadsdelsnämnden avsett följer stadsdelsnämnden upp beviljade föreningsbidrag.
 
Föreningar ska lämna in en skriftlig redovisning av hur stödet har använts. Redovisning av genomförd verksamhet ska fylla i på förvaltningens blankett. Det går inte att redovisa på annat sätt.
 
Blanketten ska lämnas in till stadsdelsförvaltningen senast den sista januari efter det år bidraget beviljades för.

Vid uppföljning av den verksamhet för vilken bidrag erhållits har förvaltningen rätt att när som helst begära in uppgifter från föreningen och ta del av de handlingar som behövs för ändamålet. Företrädare för förvaltningen kan komma att närvara vid verksamhetens genomförande.

Ansökan kan mejlas eller postas in till oss. 

E-postadress: eav@stockholm.se
 
Adress:
Registrator
Box 81
121 22 Johanneshov

Redovisning av föreningsbidrag (pdf)

Redovisning av föreningsbidrag (docx)

Föreningar som blivit beviljade bidrag ska återbetala de medel som inte förbrukats under den period som bidraget avser, om inte förvaltningen informerar om annan hantering. Återstående medel får inte användas för annat ändamål.
 
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har en nolltolerans mot fusk och oegentligheter. Vid allvarligare överträdelser från riktlinjerna eller vid allvarliga oegentligheter kommer förvaltningen göra en polisanmälan.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har ett register med föreningar som söker bidrag av stadsdelsnämnden och är aktiva inom stadsdelsområdet. Föreningsregistret syftar till att underlätta handläggningen och möjliggöra för förvaltningen att informera föreningarna om exempelvis föreningsbidrag.

För att anmäla sig till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings föreningsregister fyller föreningar i aktuell blankett och skickar in till stadsdelsförvaltningen.

Anmälan till föreningsregister (pdf)

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Sociala frågor, stöd och hjälp

Föreningar med fokus på missbruksproblem

Uppdaterad