Föreningsstöd i Enskede-Årsta-Vantör

Föreningar och organisationer i stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör kan ansöka om föreningsstöd från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Stödet ges som verksamhetsstöd eller aktivitetsstöd.

Syftet är att stärka civilsamhället och stödja det lokala föreningslivet. Föreningarna som får bidrag ska följa de demokratiska värderingar som råder i samhället och främja jämställdhet, delaktighet, folkhälsa, frihet från våld samt motverka diskriminering.

Föreningsstöd från stadsdelsnämnden är ett komplement till andra förvaltningars bidrag, till exempel bidrag från kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen. Ibland kan verksamheter som även fått bidrag från en annan förvaltning få bidrag, till exempel om det rör sig om ett samarbetsprojekt.

Ansökan för aktivitetsstöd är öppen

Aktivitetsstödet går att söka varje vår och höst. Sista ansökningsdag är 30 april respektive 31 oktober.

Verksamhetsstödet går att söka varje höst. Sista ansökningsdag är 31 oktober.

Lokala regler för föreningsstöd

Föreningsstödet från stadsdelsnämnden delas upp i två delar:

 • verksamhetsstöd
 • aktivitetsstöd.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd ges i första hand till föreningar som bedriver verksamhet för

 • flickor och pojkar (barn och ungdomar)
 • kvinnor och män eller flickor och pojkar med funktionsnedsättning,
 • kvinnor och män med missbruksproblematik samt deras närstående 
 • äldre kvinnor och män.

Stödet kan även ges till föreningar med annan målgrupp om föreningen verkar i ett område där föreningslivet behöver stärkas.

Verksamhetsstödet kan användas till löpande verksamhet, till exempel administration, lokalhyror eller mötesverksamhet. Ni som förening kan inte få bidrag till löpande lönekostnader, men arvodering vid tillfälliga uppdrag.

Aktivitetsstöd

Föreningar kan söka aktivitetsstöd för att genomföra aktiviteter för

 • flickor och pojkar (barn och ungdomar)
 • kvinnor och män eller flickor och pojkar med funktionsnedsättning
 • kvinnor och män med missbruksproblematik samt deras närstående
 • äldre kvinnor och män.

Stöd kan även beviljas till aktiviteter för andra målgrupper om det finns ett tydligt behov av att bryta utanförskap eller av att stärka gemenskapen i närområdet.

Aktiviteterna ska vara öppna för alla att delta i utan krav på medlemskap.

För att din förening ska kunna beviljas föreningsstöd måste uppfylla dessa kriterier.

 1. Verksamheten är ideell, det vill säga inte ha som syfte att ge vinst
 2. Verksamheten är politiskt och religiöst obunden
 3. Verksamheten följer de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten samt har de tillstånd som krävs.
 4.  Verksamheten är verksam inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde. Bidrag kan dock beviljas till regionala verksamheter där stadsdelsområdet ingår och en viss andel av medlemmarna bor i Enskede-Årsta-Vantör.
 5. Verksamheten är öppen för alla inom föreningens målgrupp som är intresserade av att bli medlemmar
 6. Verksamhetens inriktning ligger i linje med stadens policy för jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet och är fri från våld och diskriminering (enligt definitionen i diskrimineringslagen) på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
 7. Verksamheten verkar utifrån demokratiska principer.
 8. Verksamheten verkar för mångfald, alla människors lika värde och likabehandling i verksamheten samt ta avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter. Verksamheten får heller inte samverka med, eller anlita, organisationer eller personer som uttrycker åsikter i strid med ovanstående. Föreningar som uppmuntrar till våldsbejakande extremism kommer att fråntas all typ av stöd i den mån de har sådant.

Vid bedömning av föreningsbidrag förbehåller sig stadsdelsförvaltningen rätten att prioritera utifrån lokala behov. Lokala behov kan variera mellan ansökningsperioderna och kan exempelvis handla om geografiska områden eller målgrupper. Detta kan innebära att en förening som uppfyller ansökningskriterierna trots det inte beviljas sökt bidrag.

För att ansöka om verksamhetsstöd och aktivitetsstöd fyller du i blanketten

Ansökan om föreningsbidrag (pdf, 70 kB, nytt fönster)

Föreningsstöd söks för ett år i taget och ska gälla aktiviteter under den tidsperiod som angivits i ansökningsblankettens rubrik.

Ansökningar som görs i oktober avser kommande helår. Det vill säga ni ansöker om stöd för året efter året då ansökan skickats in. Ansökningar görs i april ska avse aktiviteter under tiden fram till nästa ansökningstillfälle.

Förvaltningen kan via medborgarkontoret och förvaltningens reception ge generell hjälp till de föreningar som har frågor kring hur de ska göra för att ansöka.

Då kan du ansöka

Verksamhetsstödet går att söka varje höst. Sista ansökningsdag är 31 oktober.
Aktivitetsstödet går att söka varje vår och höst. Sista ansökningsdag är 30 april respektive 31 oktober.

Lämna in en fullständig ansökan i tid

 • Endast ansökningar som har inkommit i tid kommer att prövas. Tiden för när en ansökan inkommit avgörs av poststämpeln.
 • Om en ansökan är inlämnad i tid inte är komplett begär förvaltningen att du kompletterar din ansökan. Det kan handla om att ansökan saknar en eller fler av de efterfrågade uppgifterna eller dokumenten. Kompletteringar ska lämnas in senast sju dagar efter begäran. Om du inte kompletterar din ansökan inom utsatt tid, kommer den inte att prövas.
 • Det är mycket viktigt att ansökningsblanketten är fullständigt ifylld. Om uppgifter saknas kan det leda till att förvaltningen inte prövar ansökningen.

Fördelning av stödet sker utifrån en sammanvägning av

 • föreningens storlek
 • aktiviteternas innehåll
 • hur många som väntas ta del av verksamheten eller aktiviteterna
 • beräknad kostnad
 • hur verksamheten eller aktiviteterna kompletterar och tillför ett mervärde till förvaltningens ordinarie verksamhet eller mervärde för samspelet med civilsamhället.

En utgångspunkt vid fördelning av bidragen är hur stort antal av föreningens medlemmar som är bosatta i Enskede-Årsta-Vantör. Förvaltningen bedömer även ansökan utifrån hur många invånare aktiviteten eller verksamheten förväntas nå.

Om en annan bidragsgivare än Stockholms stad lämnar bidrag till föreningen för samma ändamål som ansökan avser påverkar detta bedömningen av ansökan. Om en förening får bidrag från en annan nämnd inom Stockholms stad kan detta innebära att stadsdelsnämnden inte lämnar bidrag om inte föreningen kan visa att verksamheten i hög grad kommer invånarna i stadsdelsområdet tillgodo.

Stiftelser, riks- och länsorganisationer samt så kallade ”paraplyorganisationer” kan få bidrag endast om det finns särskilda skäl. Ett skäl kan vara att huvudorganisationen genom sin lokala organisation bedriver en utpräglad lokal verksamhet som utgör ett värdefullt komplement till den verksamhet stadsdelsnämnden bedriver. Den lokala organisationen ska vara tydligt avskild och upprätta egen dokumentation i form av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

Vid bedömning av föreningsbidrag förbehåller sig stadsdelsförvaltningen rätten att prioritera utifrån lokala behov. Lokala behov kan variera mellan ansökningsperioderna och kan exempelvis handla om geografiska områden eller målgrupper. Detta kan innebära att en förening som uppfyller ansökningskriterierna trots det inte beviljas sökt bidrag.

Beslut fattas av stadsdelsnämnden

När förvaltningen har prövat de ansökningar som kommit in lämnar den ett förslag till beslut till stadsdelsnämnden. Stadsdelsnämnden fattar beslutet, vilket kan bestå i beviljande, delvis beviljande eller avslag.

Stadsdelsnämnden tar vanligtvis beslut i ärenden om föreningsbidrag på nämndsammanträdena i december och i juni (för aktivitetsstöd) varje år. Förvaltningen skickar därefter brev eller e-post till alla föreningar vars ansökningar har prövats med information om stadsdelsnämndens beslut.

För att förenkla administrationen av ansökningarna gällande aktivitetsstöd får beslut om mindre bidrag, upp till 10 000 kr, fattas löpande under året av avdelningschef.

Riktlinjer för föreningsbidrag - Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 282 kB, nytt fönster)

Stadsdelsförvaltningen följer upp beviljade verksamhetsstöd och aktivitetsstöd genom att du lämnar in en skriftlig redovisning av hur stödet har använts på en särskild blankett.

Redovisning av utbetalade föreningsbidrag (pdf, 88 kB, nytt fönster)

Blanketten ska lämnas in till stadsdelsförvaltningen senast den 31 oktober nästkommande år som pengarna har betalats ut. Om en förening exempelvis har fått verksamhetsbidrag för verksamhet som bedrivits under 2019 ska den redovisa hur bidraget har använts senast den 31 oktober 2020.

Föreningar som sökt aktivitetsbidrag kan behöva redovisa bidragen senast den 30 april nästkommande år, om bidrag har sökts på våren året innan.

Föreningsbidragen får endast användas till de ändamål som de har sökts för. Stora avvikelser mellan den verksamhet/aktivitet som beskrivits i ansökan och den verksamhet/aktivitet som faktiskt har genomförts kan medföra återbetalningsskyldighet för föreningen.

Detsamma gäller för föreningar som har lämnat felaktiga uppgifter vid ansökan eller i redovisning.

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Sociala frågor, stöd och hjälp

Föreningar med fokus på missbruksproblem

Uppdaterad