Föreningsstöd i Hässelby-Vällingby

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ger årligen stöd till ideella föreningar som bedriver verksamhet och aktiviteter inom stadsdelsområdet. Bidrag kan användas för verksamhet, aktiviteter, evenemang och/eller kulturprogram som sker inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.

Syftet med föreningsbidraget är att:

 • Erbjuda invånarna ett brett utbud av fritids- och kulturaktiviteter.
 • Stötta det ideella lokala föreningslivet.
 • Stärka civilsamhällets lokala arbete.
 • Komplettera och ge mervärde till nämndens verksamhet.

Från och med verksamhetsår 2024 har stadsdelsnämnden beslutat om nya lokala regler avseende föreningsbidrag. Ansökan om föreningsbidrag och lovaktiviteter kan göras en gång per år, 1–31 januari.

Ansök om föreningsbidrag för 2024

Ansökan

Lokala regler avseende föreningsbidrag

Bidrag kan användas för verksamhet, aktiviteter, evenemang och/eller kulturprogram som sker inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.

För verksamhet som är tänkt att vända sig till invånare i hela staden kan föreningar istället söka bidrag från idrottsförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen och äldreförvaltningen.

Föreningsbidrag beviljas inte för ren hobby- eller fritidsverksamhet för vuxna som inte kan anses komplettera eller ge mervärde till förvaltningens verksamhet eller till verksamhet och aktiviteter som faller inom idrotts- och kulturnämndens ansvar.

Föreningar kan inte söka bidrag för religiös eller partipolitisk verksamhet.

För att en förening ska bli aktuell för att få föreningsbidrag ska föreningens beskrivning av verksamheten i ansökan överensstämma med de grundläggande kriterierna i punktform nedan:

 • Verksamheten/aktiviteten ska bedrivas lokalt i Hässelby -Vällingby stadsdelsområde.
 • Verksamheten/aktiviteten ska vara riktad till invånarna i stadsdelsområdet.
 • Verksamheten/aktiviteten ska komplettera och ge mervärde till stadsdelsnämndens verksamhet.
 • Verksamheten/aktiviteten ska vara tillgänglig för alla inom verksamhetens målgrupp där föreningens medlemmar kan vara en del av målgruppen.
 • Verksamheten ska verka för en jämställdhet mellan flickor/kvinnor och pojkar/män om verksamheten riktar sig till båda könen.
 • Verksamheten/aktiviteten ska annonseras tydligt och öppet för att nå tilltänkt målgrupp. Det ska i annonseringen framgå att föreningen får stöd från Hässelby -Vällingby stadsdelsnämnd.

Om förvaltningens bedömning är att föreningens beskrivning av verksamheten inte överensstämmer med ovanstående kriterier kan förvaltningen kalla till ett klargörande möte eller begära in kompletterande beskrivning av verksamheten.

Föreningen som ansöker måste uppfylla nedan grundläggande krav:

 • Uppfylla Stockholms stads demokrativillkor
 • Vara registrerad hos Skatteverket som ideell förening och ha ett organisationsnummer
 • Ha ett bankgiro eller plusgiro registrerat i föreningens namn
 • Lämna in stadgar, senaste årsmötesprotokoll, senaste verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och revisionsberättelse
 • Styrelse och revisor har valts av medlemmarna enligt demokratiska principer
 • Ha en budget i balans och följa god redovisningssed
 • Ha redovisat eventuellt tidigare beviljat bidrag med goda resultat
 • Följa gällande lagar och regler som gäller för arbetsgivare om föreningen har anställd personal
 • Ha stadgar där det framgår att alla som instämmer i föreningens målsättningar äger rätt till medlemskap
 • Lämna in begärda dokument i ansökningsprocessen

Ansökan

Ansökan om föreningsbidrag och lovaktiviteter kan göras en gång per år, 1–31 januari. Ansökan som kommer in försent kommer avvisas.

Föreningen ansvarar för att ansökan och redovisning fylls i enligt förvaltningens anvisningar, är underskrivna av firmatecknare och inlämnade senast det datum som förvaltningen beslutat.

Förvaltningen kan begära mindre kompletteringar om ansökan eller redovisningen inte är fullständig eller otydlig. En ofullständig ansökan handläggs inte förrän en komplettering lämnats in. Om kompletteringen kommit in för sent avslås ansökan.

Bedömning av bidragets storlek

Utgångspunkten vid beslut om bidragets storlek är det belopp som nämnden har budgeterat för föreningsbidrag. Antalet föreningar som söker och som är lokalt förankrade i stadsdelsområdet påverkar fördelningen av bidraget likaså ansökningarnas relevans till nämndens prioriterade målgrupper/områden för året. Sökt bidrag ska vara rimligt i förhållande till föreningens eget kapital och övriga tillgångar.

Sammanfattande bedömning av ansökan 

Förvaltningen kommer att kontrollera att ansökan är komplett med efterfrågade bilagor och att grundläggande kriterier samt demokrativillkoret uppfylls. Förvaltningen kommer även göra en bedömning av inhämtad information. Vid begäran om komplettering eller åtgärd ska kompletteringen vara inlämnad, eller åtgärden redovisad, till förvaltningen senast det datum som förvaltningen beslutat.

Klargörande möte

Förvaltningen kan komma att kalla till ett klargörande möte gällande ansökan och den information som förvaltningen fått in från föreningen eller hämtat in själva. Om föreningen väljer att avstå från att komma till det klargörande mötet kommer ansökan avslås. Även nämnden kan komma att kalla föreningen till ett möte. Förvaltningen kommer att kalla till ett klargörande möte om föreningen för första gången ansöker om ett betydande belopp eller på förekommen anledning. Med betydande belopp menas ett halvt prisbasbelopp och däröver.

Stadsdelsnämndens beslut

Det är stadsdelsnämnden som tar beslut om föreningsbidrag beviljas eller avslås helt eller delvis samt storlek på bidraget. Beslutet grundar sig på uppfyllda kriterier och ska krav, inhämtad information, nämndens beslutade budget för föreningsbidrag, nämndens prioriterade målgrupper/områden för året och antal föreningar som ansöker om föreningsbidrag och som uppfyller kriterier och krav för att beviljas föreningsbidrag.

Stöd som inte har använts under det år som ansökan gäller får inte användas för annat ändamål, fonderas, kapitaliseras eller användas kommande år. Stödet ska återbetalas till förvaltningen, om förvaltningen inte skriftligen meddelat annat.

Stöd från flera håll och samarbetspartners

Förvaltningen ser positivt på att föreningar verkar långsiktigt genom att stärka sin verksamhet och ekonomi genom att söka stöd från flera håll, har samverkanspartners och fler inkomstkällor.

Det är däremot inte tillåtet att söka stöd från stadsdelsnämnden för något som annan part finansierar eller har lämnat bidrag till. Bidrag från andra parter ska redovisas i ansökan. Även stöd i form av lokaler, utrustning, tryck med mera ska redovisas.

Om ansökan beviljas, helt eller delvis, kommer en planering för uppföljning finnas i beslutet. Föreningsbidrag är offentliga medel vilket ställer krav på redovisning. En ekonomisk redovisning ska således finnas med i uppföljningen samt hur syftet med bidraget har uppnåtts.

Förvaltningen kommer under tidsperioden då föreningsbidrag utgår göra stickprovskontroller såvida inte föreningsbidrag söks för en kortare aktivitet under exempelvis en lovvecka, då följs verksamheten upp efter avslutad aktivitet.

Förvaltningen kan även komma att genomföra verksamhetsbesök som en del av uppföljningen.

Återbetalning och återkrav

Om bidraget inte har utnyttjats under den tid som ansökan gällde ska föreningen återbetala outnyttjade medel.

Om bidraget inte används på det sätt som är beskrivet i ansökan, om oriktiga uppgifter förekommer i ansökan och om det under tiden för föreningsbidraget framkommer att verksamheten inte uppfyller demokrativillkoret och de grundläggande kriterierna har nämnden, genom förvaltningen, rätt att återkräva bidraget.

Nämnden har även rätt att återkräva bidraget om planen för uppföljning inte följs samt om det vid uppföljning framkommer att bidraget inte har använts i enlighet med beskrivning i ansökan och i enlighet med demokrativillkoret.

Om förutsättningarna för beviljat stöd ändras

Beviljat stöd ska användas till det som föreningen har ansökt om och i enlighet med dessa regler och nämndens beslut. Förvaltningen ska omedelbart meddelas om det sker förändringar vad gäller budget, styrelse, stadgar, verksamhet, aktiviteter eller annat som legat till grund för beviljat stöd. För omdisponering av beviljat stöd krävs godkännande från stadsdelsnämnden.

Redovisning av föreningsbidrag

Uppdaterad