Föreningsstöd i Hässelby-Vällingby

Hässelby–Vällingby stadsdelsnämnd ger årligen stöd till ideella föreningar som bedriver verksamhet och aktiviteter inom stadsdelsområdet.

Bidragen syftar till att uppmuntra och stödja stadsdelsområdets invånare att i organiserade och demokratiska former engagera sig frivilligt i exempelvis socialt eller kulturellt arbete. Föreningarnas verksamhet ska komplettera stadsdelsnämndens verksamheter och stärka lokalsamhället. 

De typer av bidrag som finns att söka är:

 • medlemsbaserat bidrag
 • aktivitetsbaserat bidrag
 • bidrag för lovaktiviteter.

Medlemsbaserat bidrag och aktivitetsbaserat bidrag delas ut en gång per år och bidrag för lovaktiviteter delas ut inför varje skollov.

Ansökan om bidrag till aktiviteter på sommarlovet

Lokala riktlinjer för föreningsstöd

Medlemsbaserat bidrag

Det medlemsbaserade bidraget kan enbart ges till föreningar som har sitt säte inom stadsdelsområdet. Verksamheten ska vända sig till barn och ungdomar, äldre, kvinnor, personer med funktionsnedsättningar, nyanlända eller andra grupper i behov av stöd. Bidraget fördelas proportionerligt efter antalet medlemmar bosatta inom Hässelby–Vällingby stadsdelsområde. Stöd söks för ett kalenderår i taget för kommande verksamhet och beviljas inte i efterskott.

Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidraget kan ges till föreningar som har sitt säte inom området eller aktörer som riktar sin verksamhet till boende i stadsdelsområdet. Verksamheten ska vända sig till barn och ungdomar, äldre, kvinnor, personer med funktionsnedsättningar, nyanlända eller andra grupper i behov av stöd.

Stöd söks för ett kalenderår i taget för kommande verksamhet och beviljas inte i efterskott.

Bidrag för lovaktiviteter

Föreningar kan ansöka om bidrag under skollov för aktiviteter för målgruppen barn och unga. Aktiviteterna ska vara kostnadsfria och vända sig till barn och unga från stadsdelsområdet, i huvudsak vara förlagda i stadsdelsområdet och öppna även för icke-medlemmar.

För att ni ska kunna ansöka om föreningsstöd måste er förening uppfylla vissa krav:

 • Föreningen ska arbeta i överrensstämmelse med demokratiska värden, mångfald, alla människors lika värde och jämställdhet samt ta avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter. Personer som instämmer i målsättningarna och inriktning ska ha rätt att bli medlem.
 • Vara registrerad som ideell förening med organisationsnummer hos Skatteverket.
 • Ha ett bankgiro- eller postgirokonto registrerat i verksamhetens namn.
 • Medlemmarna ska ha utsett styrelsen samt antagit stadgarna och revisor ska följa god redovisningssed.
 • Om företrädare för föreningen, exempelvis styrelsemedlem eller anställd, uttrycker åsikter i strid med ovan ska personen i fråga omgående uppmanas att lämna sitt uppdrag. Föreningen får inte heller anlita eller samverka med organisationer eller personer som uttrycker åsikter i strid med ovan.
 • Föreningen ska arbeta för jämställdhet och eftersträva en jämn könsfördelning.
 • Verksamheten som stödets söks för ska inte ha ett partipolitiskt eller religiöst syfte.
 • Föreningen ska arbeta aktivt uppsökande och marknadsföra sin verksamhet och aktiviteter för att nå prioriterade målgrupper.
 • Tar arbetsgivaransvar, om anställd personal finns, genom att uppfylla de krav som ställs i egenskap av arbetsgivare.
 • Har redovisat eventuella tidigare stöd från stadsdelsnämnden inom utsatt tid.

Lämna in en fullständig ansökan

Sökande förening ansvarar för att ansökan fylls i enligt förvaltningens anvisningar och att uppgifterna är korrekta. Ansökan ska vara undertecknad och inkomma tillsammans med efterfrågade handlingar till stadsdelsförvaltningen senast det datum som är beslutat.

Om ansökan inte är fullständig kan stadsdelsförvaltningen begära kompletteringar gällande innehåll eller bilagor. Föreningen ska inom fem arbetsdagar från förvaltningens begäran inkomma med efterfrågade uppgifter eller handlingar. Vid utebliven komplettering inom utsatt tid handläggs inte ansökan.

Alla uppgifter i ansökan och redovisningen ska kunna styrkas om förvaltningen begär det. Om sökande inte uppfyller kraven i dessa regler eller om ansökan eller redovisning är felaktiga eller inte kompletta, kan det leda till att ärendet inte handläggs, stoppas eller att stödet återkrävs.

Om förutsättningarna för beviljat stöd ändras

Beviljat stöd ska användas till det som föreningen har ansökt om och i enlighet med dessa regler och nämndens beslut. Förvaltningen ska omedelbart meddelas om det sker förändringar vad gäller budget, styrelse, stadgar, verksamhet, aktiviteter eller annat som legat till grund för beviljat stöd. För omdisponering av beviljat stöd krävs godkännande från stadsdelsnämnden.

Stöd som inte har använts under det år som ansökan gäller får inte användas för annat ändamål, fonderas, kapitaliseras eller användas kommande år. Stödet ska återbetalas till förvaltningen, om förvaltningen inte skriftligen meddelat annat.

Stöd från flera håll och samarbetspartners

Förvaltningen ser positivt på att föreningar verkar långsiktigt genom att stärka sin verksamhet och ekonomi genom att söka stöd från flera håll, har samverkanspartners och fler inkomstkällor.

Det är däremot inte tillåtet att söka stöd från stadsdelsnämnden för något som annan part finansierar eller har lämnat bidrag till. Bidrag från andra parter ska redovisas i ansökan. Även stöd i form av lokaler, utrustning, tryck med mera ska redovisas.

Bedömningsgrunder

Utifrån följande bedömningsgrunder arbetar förvaltningen fram ett förslag om hur stöd ska beviljas eller ej, där följande beaktas:

 • Att sökande förening och dess verksamhet eller aktivitet uppfyller detta regelverk.
 • I vilken mån verksamheten är ett komplement till nämndens verksamheter och stödjer prioriterade målgrupper.
 • I vilken mån föreningen bedöms ha tillräckliga förutsättningar för att genomföra verksamheten.
 • På vilket sätt föreningen har använt eventuella tidigare stöd och vilket resultat de har uppnått.
 • Hur ansökan står i relation till andra sökandes ansökningar i fråga om kvalité och innehåll för avsedd ansökningsperiod.
 • Den totala budgeten för föreningsstöd som finns att fördela.

Nämnden kan besluta att bevilja hela eller del av det sökta beloppet. Varje inkommen ansökan prövas enskilt. Att sökande förening har beviljats stöd från nämnden tidigare är i sig inte skäl för fortsatt stöd.

Förening som lämnat felaktiga uppgifter kan bli skyldig att betala tillbaka bidraget. Detsamma gäller om verksamheten, aktiviteter eller arrangemanget inte har bedrivits på det sätt som beskrivits i ansökan eller om bidraget inte redovisas enligt ovan.

Medlemsbaserat bidrag

Verksamheten redovisas på en särskild blankett där föreningen visar hur villkoren för bidraget har uppfyllts. Redovisningen lämnas in senast 15 januari efterföljande år.

Aktivitetsbidrag

Aktiviteter och dess faktiska kostnader redovisas på särskild blankett. Redovisningen lämnas in senast en månad efter avslutad bidragsperiod. För bidrag som pågår under hela verksamhetsåret inlämnas redovisningen senast 15 januari efterföljande år.

Lovaktiviteter

Aktiviteterna redovisas på en särskild blankett där föreningen redovisningar faktiska kostnader och statistik på hur många aktiviteten nådde. Blanketten ska lämnas in senast en månad efter aktivitetens slut.

Redovisning föreningsbidrag (docx, 111 kB, nytt fönster)

Beviljade medel utbetalas enligt stadsdelsnämnden beslut senast det datum som stadsdelsförvaltningen meddelar.

Uppdaterad