Föreningsstöd i Skärholmen

Föreningar i Skärholmen kan ansöka om föreningsbidrag för aktiviteter eller ett evenemang. Föreningsbidraget ska rikta sig till personer som bor i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg.

Föreningar kan få bidrag för aktiviteter som till exempel

 • konserter
 • föreläsningar
 • teater
 • kulturell- och social verksamhet.

Ansökningar för aktiviteter som riktar sig till nyanländas etablering i samhället eller till att stärka flickor och kvinnors möjlighet till organisering, kommer att prioriteras.

Ansökan för föreningsbidrag 2022 är nu öppen

Sista ansökningsdatum är den 14 mars 2022. Beslut meddelades i slutet av maj.

Ansökan om föreningsbidrag 2022 (docx, 50 kB, nytt fönster)

Ansökan kan skickas via post eller e-post till Skärholmens stadsdelsförvaltning. 

Skärholmens stadsdelsförvaltning
Registrator
Box 503
127 26 Skärholmen

@ E-post: skarholmen@stockholm.se

Föreningen ansvarar för att fylla i ansökan och bilagor enligt förvaltningens anvisningar och att uppgifterna är korrekta. För att kunna få bidrag måste ni ha skickat in ansökan i tid.

Tillsammans med ansökningsblankett ska föreningen även skicka in stadgar och senaste årsmötesprotokoll.

Föreningen ska ha en styrelse, ett organisationsnummer och ett PG- eller BG-konto i föreningens namn.

Nu går det att söka arrangörsbidrag för stadsdelsdagar

Stadsdelsnämnden har beslutat att utlysa arrangörsbidrag till stadsdelsdagar för föreningar verksamma i Skärholmens stadsdelsnämnds­område. Områdena Vårberg, Sätra och Bredäng kan söka ett belopp på 25 000 kronor var och Skärholmen ett belopp på 50 000 kronor. Mer information finns i de lokala reglerna för föreningsbidrag.

Anvisningar för stadsdelsdagar 2022 (pdf, 164 kB, nytt fönster)

Ansökan - Stadsdelsdagar 2022 (docx, 53 kB, nytt fönster)

Lokala regler för föreningsbidrag

Föreningen ska vara ideell och fungera enligt demokratiska principer. Föreningsbidrag ges inte till aktiviteter som är partipolitiska eller religiösa. Samfund eller politiska partier kan heller inte beviljas bidrag.

Föreningen ska ha sin verksamhet och aktiviteter i Bredäng, Sätra, Skärholmen eller Vårberg.

Alla som tycker föreningens målsättning är bra ska ha rätt att bli medlemmar. Det ska stå i stadgarna. Föreningen får inte utesluta någon på grund av:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder.

Undantag kan göras om det finns specifika skäl på grund av föreningens mål och syfte. Detta måste då beskrivas i ansökan.

Föreningen ska ha en styrelse, ett organisationsnummer och ett PG- eller BG-konto i föreningens namn.

Föreningar som ansöker får inte samverka med, eller anlita personer som motsätter sig reglerna om föreningsbidraget. Har föreningen inte varit tydlig med exempelvis vilken föreläsare som kommer närvara på en aktivitet kan beslut om beviljat bidrag tas tillbaka.

Föreningar kan ansöka om föreningsbidrag inom någon av följande kategorier:

 • Aktiviteter som särskilt riktar sig till kvinnors och flickor.
 • Aktiviteter som särskilt bidrar till nyanländas etablering i samhället.
 • Aktiviteter som riktar sig till flera målgrupper.

En förening kan bli beviljad högst 10.000 kronor i föreningsbidrag.

Kriterier för kvinnors organisering

 • Aktiviteten ska rikta sig till flickor eller kvinnor i Bredäng, Sätra, Skärholmen eller Vårberg.
 • Aktivitetens syfte ska vara att stärka flickor och kvinnor genom att exempelvis utmana rådande könsroller, främja möjlighet till organisering, och/eller att ta plats i det offentliga rummet.

Kriterier för nyanländas etablering i samhället

Aktiviteten ska bidra till gemenskap mellan nyanlända i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg och etablerade svenskar.

Kriterier för aktiviteter som riktar sig till flera målgrupper

Aktiviteten ska vara öppen för alla och bidra till gemenskap mellan invånare i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg.

 

Ansökningarna kommer att prioriteras utifrån:

 1. Hur väl de svarar mot utlysningens syfte.
 2. Föreningar med lokal förankring.
 3. Aktiviteter som riktar sig till nyanländas etablering i samhället.
 4. Aktiviteter som riktar sig till flickors eller kvinnors organisering.

När stadsdelsförvaltningen prioriterar och bedömer ansökningarna från alla föreningar, kommer hänsyn tas till att stödet fördelas så rättvist som möjligt. Det kommer handla om att aktiviteter ska nå så många invånare som möjligt, att det finns en åldersspridning och att aktiviteter genomförs i alla fyra stadsdelarna.

Aktiviteten ska rikta sig till fler än föreningens medlemmar, därför måste information om programmet spridas.

Information kan spridas genom lokaltidningarnas ”På gång” (gratis kalendarier), genom annonser, flygblad, på sociala medier eller på annat sätt. Stadsdelsförvaltningen ska få programmet senast 8 dagar före aktivitetens genomförande. Om föreningen bjuder in någon att hålla i aktiviteten, exempelvis en föreläsare, artist eller liknande, ska deras namn anges i ansökan.

När föreningen informerar om aktiviteten ska det stå att den arrangeras i samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsförvaltningen måste få en programrapport där ni berättar om aktiviteten. Rapporten ska lämnas in så snart som möjligt efter genomförd aktivitet, dock senast den 15 december. Föreningsbidraget betalas ut efter att rapporten har lämnats in.

Uppdaterad