Föreningsstöd på Kungsholmen

Driver du en lokal förening på Kungsholmen? Då kan du ansöka om stöd från Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Kungsholmens stadsdelsnämnd kan bevilja stöd till ideella föreningar och organisationer som förstärker förvaltningens kärnverksamheter. Kärnverksamheterna finns inom socialtjänst, äldreomsorg, förskola och fritidsverksamhet.

Syftet är att stödja verksamheter som är värdefulla för samhället som helhet och som kompletterar stadens egna verksamheter.

Föreningsstödet används för att

 • stärka och öka det lokala kultur- och föreningslivet och stärka ideella verksamheters förutsättningar
 • ge dig som invånare möjlighet att ta del av verksamheter, aktiviteter och kultur med god kvalitet
 • uppmuntra dig som invånare att i organiserade och demokratiska former, engagera dig i socialt och kulturellt arbete.

Föreningsstöd från stadsdelsnämnden är ett komplement till andra förvaltningars stöd och bidrag, till exempel bidrag från kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen. Ibland görs undantag där stöd ges till verksamheter som även fått stöd eller bidrag från en annan förvaltning, till exempel om det rör sig om ett samarbetsprojekt.

Fördelningen av stöd sker med utgångspunkt från nämndens beslutade budget och prioriteringar.

Ansökan om föreningsstöd kan göras en gång per år, senast den 31 december.

Ansökan är stängd

Ansökan om föreningsstöd för 2025 öppnar i september 2024.

Lokala regler för föreningsstöd

Stadsdelsnämnden kan ge ekonomiskt stöd till ideella föreningar och frivilliga organisationer som bedriver verksamhet som kompletterar eller stödjer nämndens verksamhet inom stadsdelsnämndsområdet. Stödet kan avse kultur, evenemang och aktiviteter som på olika sätt verkar för att öka människors samhällsengagemang eller erbjuder meningsfulla fritidsaktiviteter inom nämndens verksamhetsansvar. Stöd beviljas inte för ren hobby- eller fritidsverksamhet för vuxna. För att komma ifråga ska föreningen eller organisationen arbeta i överensstämmelse med demokratiska värden och de demokrativillkor som fastställts i stadens riktlinjer för förenings- och kulturbidrag (Dnr KS 2020-410).

Stockholm stads demokrativillkor För att säkerställa att stöd inte ges till föreningar/organisationer som har en verksamhet som står i strid med samhällets grundläggande värderingar och respekt för alla människors lika värde och enskildas grundläggande fri- och rättigheter finns i stadens riktlinjer ett demokrativillkor. Det är en förutsättning att föreningen/organisationen uppfyller demokrativillkoret för att få stödet och föreningen/organisationen kan bli återbetalningsskyldigt om villkoret inte uppfylls.

Stöd skall inte ges till en förening/organisation om den eller någon av dess företrädare inom ramen för verksamheten

 • utövar våld, tvång eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter.
 • diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde.
 • rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2.
 • motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

För att stadsdelsnämnden ska bevilja föreningsstöd förutsätts att föreningen/organisationen

 • bedriver verksamhet på lokal nivå riktad till stadsdelens invånare som kompletterar eller stödjer nämndens verksamhet inom stadsdelsnämndsområdet
 • uppfyller stadens demokrativillkor
 • är partipolitiskt och religiöst obunden
 • är ideellt inriktad utan ekonomisk vinning
 • har en styrelse och revisorer som är valda av medlemmarna samt har beslutat om stadgar
 • är registrerad hos skattemyndigheten och har ett organisationsnummer
 • har ett bankgiro- eller plusgirokonto registrerat*
 • ansvarar för att nödvändiga tillstånd för verksamheten finns. Rutiner och utrustning enligt rådande brandföreskrifter finns, för deltagarnas, omgivningens och lokalernas säkerhet
 • ansvarar för att den uppfyller de krav som ställs på en arbetsgivare i de fall det finns anställd personal.

* Föreningar/organisationer som saknar bankgiro- eller plusgirokonto kan beviljas undantag från kravet i samband med den första ansökan. För att undantag ska kunna beviljas krävs dock att föreningen har ett bankkonto i föreningens/organisationens namn.

Förening eller frivillig organisation som får ekonomiskt stöd från annan kommunal nämnd kan vanligtvis inte beviljas stöd från Kungsholmens stadsdelsnämnd. Politiska föreningar, fackliga organisationer, yrkes- eller arbetsplatsföreningar kan inte beviljas stöd. Stöd beviljas inte heller för ren hobby- eller fritidsverksamhet för vuxna.

Riks- och länsorganisationer beviljas inte stöd. Inte heller kan föreningar och organisationer som är stadsövergripande, det vill säga där Stockholms stad utgör basen för föreningens verksamhet, påräkna stöd från Kungsholmens stadsdelsnämnd. Däremot kan socialnämnden, äldrenämnden, kulturnämnden eller idrottsnämnden bevilja stöd till den typen av föreningar och organisationer.

Det finns ett stöd att söka. Det riktar sig till speciella ändamål och projekt som kompletterar eller stödjer nämndens verksamhet, överensstämmer med nämndens verksamhetsmål och/eller har en nyskapande karaktär. Bidraget ska samtidigt underlätta för föreningen att arbeta långsiktigt. Normalt avser stödet verksamhet som ska genomföras under en 12 månaders period.

Ansökan ska göras på särskilt formulär som finns på stadens webbplats. Formuläret kan också rekvireras från stadsdelsförvaltningen.

Ansökan ska göras senast 31 december.

Ansökan ska innehålla alla de uppgifter som efterfrågas. Det gäller bland annat en beskrivning av projektet i fråga, dess syfte och vilka resultat som man avser att uppnå.

Alla uppgifter i ansökan och redovisning ska kunna styrkas om förvaltningen begär det. Om föreningen inte uppfyller kraven i dessa regler eller om ansökan eller redovisning är felaktiga eller inte kompletta, kan det leda till att förvaltningen inte handlägger ärendet, stoppar eller återkräver stödet.

Stadsdelsförvaltningen kan avvisa en ansökan om den inte uppfyller villkoren för bidrag. Ansökningar från föreningar/organisationer som inte redovisat tidigare beviljade stöd avslås. Avslagna ansökningar anmäls till stadsdelsnämnden.

Ansökningar om stöd till föreningar och frivilliga organisationer behandlas i ett särskilt ärende till stadsdelsnämnden. Det ska normalt föreläggas nämnden i februari månad.

Bedömningen av hur stödet fördelas utgår från stadsdelsnämndens ekonomiska förutsättningar, prioriteringar och om verksamheten eller aktiviteten kompletterar nämndens ordinarie kärnverksamhet. Det finns inte avsatt någon exakt summa per medlem. Varje ansökan prövas var för sig.

Utbetalning av beviljat stöd görs snarast möjligt efter stadsdelsnämndens beslut.

Under den period som stöd beviljats har förvaltningen rätt att göra avstämningar och kan begära in uppgifter. Stadsdelsförvaltningen kan initiera såväl ekonomisk som verksamhetsmässig revision. Både stadsdelsförvaltningen och revisorerna ska ha tillträde till verksamheten.

Alla som beviljats stöd ansvarar för att redovisa vad stödet använts till. Inom ramen för stadsdelsförvaltningens uppföljningsansvar ska granskning och utvärdering ske i samarbete med föreningen eller organisationen, snarast efter det att projektet avslutats. Granskningen ska bygga på en skriftlig redovisning av vad som genomförts och resultatet av detta samt en ekonomisk redovisning.

Stöd som inte har använts under det år som ansökan gäller får inte användas för annat ändamål, fonderas, kapitaliseras eller användas kommande år. Stödet ska återbetalas till förvaltningen, om förvaltningen inte skriftligen meddelat annat.

Redovisning av beviljat föreningsstöd ska göras i formulär som tillställts respektive förening efter verksamhetsårets slut. Redovisningen av beviljat föreningsstöd ska skickas till:

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Registrator
Box 49039
100 28 Stockholm

Eller via e-post: kungsholmen@stockholm.se

Uppdaterad