Föreningsstöd på Södermalm

Ni som har en ideell förening på Södermalm kan ansöka om ekonomiskt bidrag till er verksamhet från stadsdelsnämnden.

Södermalms stadsdelsnämnd delar varje år ut föreningsbidrag till ideella föreningar och organisationer verksamma inom stadsdelsområdet.

Föreningens verksamhet ska vara demokratisk och komplettera någon av våra kärnverksamheter, som finns inom socialtjänst, äldreomsorg, förskola och fritidsverksamhet.

Det är Södermalms stadsdelsnämnd som beslutar vilka föreningar som får bidrag, utifrån beslutad budget och prioriteringar.

Syftet med föreningsbidraget är att

 • stötta det ideella föreningslivet
 • stärka civilsamhällets arbete
 • erbjuda invånarna på Södermalm ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

Riktlinjer för föreningsstöd

En gång per år finns det möjlighet för föreningar att få ett föreningsbidrag för att genomföra aktiviteter och verksamhet. I ansökan ska ni lämna en beskrivning som tydliggör vad ni kommer att genomföra och till vilken kostnad. Villkor för att ansöka om föreningsbidrag anges under rubrikerna nedan. Kontakta soder@stockholm.se om ni vill att vi skickar nämndens beslutade rutiner för föreningsbidrag Södermalms stadsdelsnämnd/Stockholms stads riktlinjer för förenings- och kulturstöd.

För att ni ska kunna ansöka om föreningsstöd från Södermalm stadsdelsnämnd behöver er förening uppfylla vissa krav.

1. Vara en ideell förening

Ni måste vara en ideell förening med ett organisationsnummer registrerat hos Skatteverket för att kunna vara aktuella för föreningsstöd. Föreningen ska ha en styrelse och stadgar antagna av medlemmarna. Föreningen ska ha ett bankgiro- eller plusgirokonto registrerat i verksamhetens namn.

Stiftelser, riks- och länsorganisationer samt så kallade ”paraplyorganisationer” kan beviljas bidrag endast om det finns särskilda skäl. Ett skäl kan vara att huvudorganisationen genom sin lokala organisation bedriver en utpräglad lokal verksamhet som utgör ett värdefullt komplement till stadsdelsnämndens verksamhet. Vidare ska den lokala verksamheten inte täckas av bidrag från annan bidragsgivare.

2. Vara förlagd inom Södermalms stadsdelsområde

Föreningen ska ha verksamhet och aktiviteter inom Södermalms stadsdelsområde och som i huvudsak är riktade till stadsdelsområdets invånare. Föreningar som inte har sitt säte på Södermalm kan söka stöd för den del av föreningens verksamhet som är förlagd inom stadsdelsområdet. En ideell förening som får bidrag från annan kommunal nämnd

eller har verksamhet som inte är förlagd i stadsdelsområdet kan vanligtvis inte beviljas bidrag från Södermalms stadsdelsnämnd. Undantag kan göras i de fall verksamheten bedöms tillgodose väsentliga behov för stadsdelsområdets invånare.

3. Utgå från demokratiska värderingar och vara tillgänglig för alla

Verksamheten eller aktiviteten ska vara partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens verksamhet eller aktiviteter ska vara öppen och tillgänglig för såväl medlemmar som ickemedlemmar. Verksamheten eller aktiviteten ska vara öppen och tillgänglig för alla oavsett funktionsvariation och bygga på demokratiska värderingar. Verksamheten eller aktiviteten ska främja jämställdhet, delaktighet, lika rättigheter och folkhälsa.

Föreningen ska ha en inriktning som ligger i linje med stadens policy för jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och vara fri från våld och diskriminering.

I ansökan ska föreningen intyga att verksamheten är förenlig med demokrativillkoret enligt Stockholms stads riktlinjer för förenings- och kulturstöd, det vill säga att föreningen, eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten inte

 1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
 2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,
 3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, eller
 4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

4. Ansvara för tillstånd och säkerhet

Föreningen ska ansvara för att ha nödvändiga tillstånd för verksamheten. Det ska även finnas rutiner och utrustning enligt rådande brandföreskrifter för deltagarnas, omgivningens och verksamhetslokalernas säkerhet.

5. Ta arbetsgivaransvar

Förening som har anställd personal ansvarar för att uppfylla de krav som ställs i egenskap av arbetsgivare.

Sammanfattningsvis kan nämnden bevilja bidrag till ideella föreningar som har utpräglat lokal verksamhet inom Södermalms stadsdelsområde.

Föreningen ska

 • ha antagna stadgar som visar att föreningen är demokratisk och i övrigt uppfylla demokrativillkoren enligt Stockholms stads riktlinjer för förenings- och kulturstöd
 • vara registrerad hos Skatteverket som ideell förening
 • ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn
 • ha nödvändiga tillstånd för verksamheten
 • ha rutiner och utrustning för brandsäkerhet.

Förvaltningen handlägger enbart ansökningar där de formella kraven uppfylls.

Så ansöker ni

Det är även möjligt att fylla i förvaltningens särskilda blankett ”Ansökan om föreningsbidrag” och skicka till Södermalms stadsdelsförvaltning, Box 90185, 120 22 Stockholm. Kontakta soder@stockholm.se om ni vill att vi skickar blanketten till er.

Följande bilagor ska bifogas ansökan:

 • Stadgar för föreningen/organisationen
 • Verksamhetsberättelse för föregående år
 • Bokslut/ekonomisk redovisning för föregående år inklusive revisionsberättelse om detta är aktuellt
 • Verksamhetsplan och budget för nuvarande år.
 • Beslut som visar föreningens samtliga firmatecknare
 • Kopia på legitimation för samtliga firmatecknare
 • Protokoll från senaste årsmötet (får inte vara äldre än ett år).

Föreningen ansvarar för att fylla i och skicka in ansökan och bifoga bilagor enligt förvaltningens anvisningar och att uppgifterna är korrekta. I ansökan ska det styrkas att den som söker är föreningens firmatecknare eller behörigt ombud som företräder föreningen.

Då kan ni ansöka

Ansökan om föreningsbidrag för sommaraktiviteter 2024 ska vara på förvaltningen senast den 17 januari 2024.

Ansökan om ordinarie föreningsbidrag ska vara på förvaltningen senast den 30 september året före det år som ansökan avser.

I samband med ansökan ska föreningar som för innevarande år erhåller föreningsbidrag bifoga senaste verksamhetsberättelse och bokslut. Verksamhetsberättelsen ska innehålla en redovisning av den verksamhet som har bedrivits med stöd av bidraget. Vid bidrag om 500 000 kronor eller mer ska föreningen granskas av en auktoriserad eller godkänd revisor. Revisionsberättelse ska lämnas till stadsdelsförvaltningen.

Ni ska kunna styrka alla uppgifter som ni anger i ansökan. Stadsdelsförvaltningen kan begära att ni visar upp att det ni angett är sant. Enbart fullständigt ifyllda ansökningar med efterfrågade bilagor som kommit till förvaltningen inom utsatt tid handläggs. Förvaltningen kommer att göra en kreditupplysning för hämta in underlag gällande skatter och avgifter, moms, arbetsgivaravgifter eller F-skatt, och eventuella skulder hos kronofogden.

Om ansökan är ofullständig

Det kan också hända att er ansökan eller redovisning är felaktig eller ofullständig. I så fall kan stadsdelsförvaltningen begära att ni skickar in kompletteringar.

Föreningen ska inom fem arbetsdagar från det att förvaltningen efterfrågat de uppgifter eller handlingar som fattas i ansökan komma in med dessa. Om uppgifterna eller handlingar inte kommer in inom fem arbetsdagar handläggs inte ansökan.

När ansökan kommit in till förvaltningen fördelas den till en handläggare som kontrollerar att den kommit in i rätt tid, är komplett och uppfyller kraven. Nämnden fattar beslut om fördelning av föreningsbidragen.

Bedömning av bidragens storlek

Bedömningen av hur bidragen fördelas utgår från stadsdelsnämndens ekonomiska förutsättningar, prioriteringar och om verksamheten eller aktiviteten kompletterar nämndens ordinarie kärnverksamhet. Det finns inte avsatt någon exakt summa per
medlem. Varje ansökan prövas var för sig.

Besked till föreningarna om nämndens beslut

Alla föreningar som ansökt får efter nämndens sammanträde ett skriftligt besked om föreningsbidraget beviljas helt, delvis eller inte beviljas. De föreningar som beviljats föreningsbidrag får skriftlig information om hur de ska göra för att få föreningsbidraget utbetalt.

Utbetalning av föreningsbidrag

Beloppet betalas ut för hela året som en engångsutbetalning om inget annat meddelas.

Redovisning av beviljat föreningsbidrag

Det är viktigt att föreningen redan vid ansökan om bidrag förbereder återrapporteringen till stadsdelsförvaltningen. Det är föreningens styrelse som har ansvar för föreningens redovisning till stadsdelsförvaltningen.

Föreningen ansvarar för att följa upp och utvärdera verksamheten i enlighet med föreningens ansökan. För att bidra till ett jämställt samhälle och att föreningsbidragen motverkar eventuella könsskillnader är könsuppdelad statistik underlag för uppföljningen. Den könsuppdelade statistiken kan i redovisningen gälla såväl medlemmar som besökare. Redovisningen ska ske i enlighet med god redovisningssed.

Förvaltningen följer upp föreningsbidraget genom att föreningen lämnar in en redovisning via webbformulär eller särskild blankett senast den 31 januari året efter ansökan avsåg.

Redovisning av extra föreningsbidrag för sommaraktiviteter 2023 sker via webbformulär eller särskild blankett hösten 2024.

Information om redovisningen skickas ut via e-post till kontaktpersonen för berörda föreningar 2–3 veckor innan redovisningens inlämningsdatum.

Förening som söker första gången

Föreningar som första gången söker bidrag kommer att kallas till ett klargörande möte med förvaltningen om det sökta beloppet överstiger 30 000 kronor eller på förekommen anledning.

Förvaltningen följer upp föreningsbidraget genom att föreningen lämnar in en redovisning via webbformulär eller särskild blankett och genom uppföljningsmöten med utvalda föreningar.

Information om redovisningen skickas ut via e-post till kontaktpersonen för berörda föreningar 2–3 veckor innan redovisningens inlämningsdatum.

Eventuell återbetalning av föreningsbidrag

Om föreningsbidraget inte använts enligt ansökan eller inte förbrukats under den period bidraget avser ska det återbetalas till stadsdelsförvaltningen.

Beviljade bidrag för sommaraktiviteter 2024

 • Demokratipiloterna, 30 000 kronor
 • Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad, 80 000 kronor
 • Föreningen Timmermansgården, 85 000 kronor
 • Reformaten, 30 000 kronor
 • Föreningen Södergården, 215 000 kronor
 • Musikföreningen Fools Gold, 60 000 kronor
 • Fryshuset IF, 75 000 kronor
 • Odla ihop, 225 000 kronor
 • Mäster Olofsgården, 40 000 kronor
 • Hammarby IF Boxning, 10 000 kronor

Totalt 850 000 kronor.

Beviljade föreningsbidrag för helår 2024

 • PRO Högalid, 55 000 kronor
 • PRO Katarina, 49 500 kronor
 • PRO Maria, 40 000 kronor
 • PRO Sofia Stockholm, 50 000 kronor
 • Sofia församling (80-åringar), 72 500 kronor
 • SPF Seniorerna Katarina Sofia, 53 000 kronor
 • SPF Seniorerna Maria Högalid, 75 000 kronor
 • Viljan Södermalms frivilligcentral, 670 000 kronor
 • Äldrekontakt, 35 000 kronor
 • Autism Stockholms Län, 35 000 kronor
 • Demokratipiloterna, 100 000 kronor
 • DHR Söder om Söder, 10 000 kronor
 • Fryshusets IF, 50 000 kronor
 • FUB Stockholm, 25 000 kronor
 • Föreningen Södergården, 751 000 kronor
 • Föreningen Timmermansgården, 698 000 kronor
 • Föräldraföreningen för fritidsverksamhet vid Södermalmsskolan (MSV Bunkern), 190 000 kronor
 • Hammarby Bandy IF, 35 000 kronor
 • Mäster Olofsgården, 646 000 kronor
 • RSMH Söder om Söder, 10 000 kronor
 • Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad, 150 000 kronor
 • Sprallen, 45 000 kronor
 • Högalids församling, 100 000 kronor
 • Svenska kyrkan Sofia församling, 200 000 kronor

Totalt 4 145 000 kronor

Uppdaterad