Lokalhyressubvention för stadens lokaler

Det finns möjlighet att få subventionerad eller avgiftsfri hyra i stadens lokaler och anläggningar, om ni uppfyller rätt kriterier och skickar in årliga handlingar.

Ny e-tjänst för föreningsstöden på gång

I slutet av 2024 kommer idrottsförvaltningen införa nya rutiner för att ansöka om föreningsstöd. Ansökningar och redovisningar kommer att göras via en e-tjänst. 

Stödet kallas formellt "Subventionerad taxa och nolltaxa” och handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Formella regler

Kriterier för subventionerad taxa

En förening som erhåller subventionerad- eller noll-taxa ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och värderingar. Föreningen ska arbeta efter FN:s barnkonvention som bland annat innebär att barn har rätt till inflytande, inget barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till utveckling.  Föreningen ska aktivt motverka all form av diskriminering, kränkande behandling och kriminell verksamhet. I stadgarna (godkända och antagna på föreningens års­möte) ska framgå att alla som instämmer i föreningens målsätt­ningar äger rätt till medlemskap. Det får inte bedrivas verksamhet som främjar våld eller rasism. Inte heller får det stimuleras till bruk av alkohol eller andra droger. Idrottsnämnden ska genom uppföljning och kontroll tillse att stadens stöd till föreningslivet inte missbrukas.

Därutöver ska följande kriterier uppfyllas:

 • Föreningen/organisationen ska ha ett eget plus- eller bankgiro­konto.
 • Föreningen har ett organisationsnummer i föreningens namn.
 • Föreningen/organisationen ska ha sitt säte i Stockholms stad och minst 50 procent av medlemmarna ska vara mantalsskrivna i Stock­holms stad.
 • Verksamheten får inte ha kommersiell karaktär.
 • Subventionerad taxa ges inte till verksamheter med alkohol­förtäring eller vid festverksamhet.
 • Medlemsantalet ska uppgå till minst 10 personer.
 • Föreningen ska ha lämnat in gällande stadgar och protokoll från senaste årsmötet samt i förekommande fall konstituerande styrelsemöte (firmatecknare ska framgå med namn och personnummer på protokollet), förteckning med kontaktuppgifter till på årsmötet vald styrelse, verksamhets-/ekonomisk berättelse, revisionsrapport samt medlemsförteckning innehållande födelseår, namn och adress. Stadgar behöver endast skickas in första gången och vid förändring. Övriga handlingar ska skickas in årligen senast 6 veckor efter årsmötet.
 • Föreningen ska tillhöra godkänd riksorganisation eller specialdistriktsförbund om verksamheten avser kampsport-, skytte- eller bassängverksamhet. Intyg på medlemskap ska skickas till idrottsförvaltningen av nya föreningar samt vid begäran.

Subventionerad taxa beviljas inte ekonomisk eller facklig förening, inte heller sådan förening som är hänvisad till annan kommunal förvaltning. Subventionerad taxa beviljas inte heller för studiecirklar eller annan verksamhet som anordnas av studieförbund. Studier om trosuppfattning eller politiska ideologier medger inte heller subventionerad taxa.

Nationella och regionala (Stockholms län) idrottsförbund som bokar säsongstider för reguljär verksamhet kan beviljas motsvarande taxa som en förening eller förbund som uppfyller kraven för subventionerad taxa.

Kriterier för nolltaxa

 • Samtliga kriterier för subventionerad taxa ska vara uppfyllda (gäller inte anonyma missbruksgrupper som använder tolvstegsmetoden).
 • För ungdomsverksamhet om föreningen har minst 20 medlemmar (7–20 år). Minst 50 procent av medlemmarna (7–20 år) ska vara mantalsskrivna i Stock­holms stad.
 • Nolltaxa beviljas inte under schemalagd skoltid (8–15).
 • Medlemsavgift måste tas ut av samtliga aktiva medlemmar och storleken ska framgå av årsmötesprotokollet eller motsvarande enligt stadgar.
 • Beviljas inte för seniorlags tävlingsverksamhet oavsett ålder på de som deltar. Vid träning görs en avvägning mellan nolltaxa och subventionerad taxa under förutsättning att en majoritet av de som deltar i aktiviteten är 7–20 år, så att subventionerad taxa erläggs i rätt omfattning i relation till andelen vuxna som deltar.
 • För verksamhet för personer med funktionsnedsättning om föreningen har minst 10 medlemmar med funktionsnedsättning.
 • Att föreningen är med i ”Funktionsrätt Stockholms stad” eller i ett parasportförbund.
 • För verksamhet för personer med funktionsnedsättning gäller att minst 50 procent av medlemmarna ska vara mantalsskrivna i Stock­holms stad. I de fall regionala samarbetsavtal finns mellan idrottsnämnden och andra kommuner kan avsteg från detta förekomma.
 • Att det är en missbruksgrupp som använder tolvstegsmetoden och bokar möten i stadens lokaler.

Övrigt

Vid följande bokningstillfällen kan subventionerad taxa eller nolltaxa erbjudas.

 • Nationella och regionala idrottsförbund (Stockholms län) som arrangerar tillfälliga ung­doms­evenemang (7–20 år).
 • Stadsdelsförvaltningar när de bokar anläggningar för att an­ordna så kallad öppenverksamhet, vilket utgörs av kostnads­fria aktiviteter för alla barn och ungdomar (7–20 år) boende i Stockholm. Syftet med aktiviteterna är främst att nå inaktiva ungdomar och uppnå målen i det idrottspolitiska programmet.
 • Ungdomar (7–20 år) när de deltar i öppen verksamhet enligt ovan, som anordnas av idrottsförvaltningen på utebad, ute­gym, idrottsplatser och idrottshallar, vilket är anläggningar där förvaltningen inte anordnar avgiftsbelagda aktiviteter.

Ytterligare information om stöden

Uppdaterad