Föreningsstöd i Norra innerstaden

Norra innerstadens stadsdelsnämnd ger stöd till ideella föreningar med verksamhet och aktiviteter inom stadsdelsområdet. Syftet är att uppmuntra och stödja stadsdelsområdets invånare att i organiserade former påverka och engagera sig ideellt i social verksamhet som kompletterar stadsdelsnämndens uppdrag.

Norra innerstadens stadsdelsområde

Stadsdelsområdet består av tidigare Norrmalm och Östermalm. Föreningsbidrag kan beviljas till föreningar som är verksamma inom stadsdelarna:

 • Djurgården, även kallad Södra Djurgården
 • Hjorthagen
 • Gärdet
 • Norra Djurgården
 • Norrmalm
 • Vasastaden
 • Skeppsholmen
 • Östermalm.

Lokala regler för föreningsstöd

Föreningsstödet söks och fördelas en gång per år för kommande verksamhet och aktiviteter. Förvaltningen utlyser ansökningsdatum. Stödet kan sökas för medlemsaktiviteter, programverksamhet, lokalhyra, arvoden och marknadsföring. Vid särskilda skäl kan nämnden även bevilja stöd till personalkostnader, lokalrenovering, inköp av inventarier samt mat och fika. I ansökan ska föreningen lämna en motivering som tydliggör föreningens behov.

Föreningen ska:

 1. Vara en ideell förening
  Endast ideella föreningar registrerade med organisationsnummer hos Skatteverket kan beviljas stöd. Vid ansökningar överstigande ett halvt prisbasbelopp ska föreningen ha haft ett organisationsnummer i minst ett år och en dokumenterad verksamhet. Undantag kan göras för föreningar med ursprung i befintliga föreningar som uppfyller ovanstående krav. Föreningen ska ha en styrelse och stadgar antagna av medlemmarna och revisorer som följer god redovisningssed. Föreningen ska ha ett bankgiro- eller plusgirokonto registrerat i verksamhetens namn. Den verksamhet som föreningen söker stöd för ska inte ha ett partipolitiskt eller religiöst syfte. I de fall föreningen har en nära koppling till ett vinstdrivande företag kommer en särskild prövning att ske.
 2. Vara förlagd inom Norra innerstadens stadsdelsområde
  Verksamhet och aktiviteter ska vara förlagda inom Norra innerstadens stadsdelsområde och i huvudsak riktade till stadsdelsområdets invånare. Föreningar som inte har sitt säte i Norra innerstaden kan söka stöd för den del av föreningens verksamhet som är förlagd inom stadsdelsområdet.
 3. Uppfylla demokrativillkor
  Föreningen arbetar utifrån demokratiska principer, stödjer demokratin som samhällssystem, verkar för jämställdhet, mångfald, alla människors lika värde och likabehandling i verksamheten samt tar avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter. Om företrädare för föreningen, exempelvis en styrelsemedlem, anställd eller volontär, uttrycker åsikter i strid med ovan ska föreningen omgående uppmana personen i fråga att lämna sitt uppdrag. Föreningen ska inte heller samverka med, eller anlita, organisationer eller personer som uttrycker åsikter i strid med ovan.

  Föreningen intygar att varken föreningen eller dess företrädare, inom ramen för verksamheten:
  a) utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
  b) diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,
  c) rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i a eller b, eller
  d) motarbetar det demokratiska styrelseskicket.
 4. Ansvara för tillstånd och säkerhet
  Föreningen intygar att den ansvarar för och har nödvändiga tillstånd för verksamheten. Det ska finnas rutiner och utrustning för deltagarnas, omgivningens och verksamhetslokalernas säkerhet utifrån den verksamhet som bedrivs.
 5. Ta arbetsgivaransvar
  Den förening som har anställd personal intygar och ansvarar för att följa de lagar och regler som gäller för arbetsgivare.
 6. Registerkontroll av personer som arbetar med barn
  Enligt lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn ska föreningar med verksamhet för barn intyga att de utför kontroll av registerutdrag. Föreningen ska ha rutiner för detta och registerkontrollen ska vara genomförd och aktuell för den tidsperiod som föreningen söker stöd för.
 7. Ha en öppen och tillgänglig verksamhet
  Aktiviteterna ska medverka till att bryta isolering, vara individstödjande och aktiverande. Föreningen ska arbeta aktivt uppsökande och marknadsföra sin verksamhet och sina aktiviteter. Detta ska ske via olika kanaler och med god framförhållning för att nå ut både till medlemmar och till ickemedlemmar.

  Verksamheten och aktiviteter ska vara öppna och så långt det är möjligt vara tillgänglig för alla oavsett funktionsvariationer.

Föreningsstödet söks och redovisas via Norra innerstadens stadsdelsförvaltnings formulär. Det går inte att ansöka eller redovisa på annat sätt. Du ansöker och redovisar föreningsstödet via ett formulär. Formuläret finns på den här sidan då respektive ansökningsperiod är öppen.

Föreningen ansvarar för att ansökan och redovisning fylls i enligt förvaltningens anvisningar och är inlämnade senast det datum som förvaltningen beslutat.

Alla uppgifter i ansökan och redovisning ska kunna styrkas om förvaltningen begär det. Om föreningen inte uppfyller kraven i dessa regler, om ansökan eller redovisning är felaktig eller ofullständig, kan det leda till att förvaltningen inte handlägger ärendet, stoppar eller återkräver stödet. Ansökningar som saknar redovisning av tidigare beviljade stöd avslås. Ansökningar som avslagits anmäls till stadsdelsnämnden.

Förvaltningen kan begära kompletteringar om ansökan eller redovisningen inte är fullständig eller otydlig. Om kompletteringen inte har kommit in vid begärd tidpunkt avslås ansökan.

Föreningar som första gången söker stöd från nämnden kallas till ett klargörande möte med förvaltningen i det fall ansökan avser ett belopp överstigande 100 000 kronor. Förvaltningen kan även kalla till klargörande möte efter att ha tagit del av den information sökanden har lämnat in. Mötet används för att diskutera hur föreningen avser att uppfylla syftet i sin ansökan. Vid mötet kan också diskuteras exempelvis hur föreningen uppfyller stadens villkor om respekt för demokratiska grundprinciper och jämställdhet mellan kvinnor och män. Om föreningen inte kommer till det klargörandemötet avslås ansökan.

Under den period som stöd beviljats har förvaltningen rätt att göra avstämningar och kan begära in uppgifter från föreningen. Förvaltningen kan initiera såväl ekonomisk som verksamhetsmässig revision. Både stadsdelsförvaltningen och revisorerna ska ha tillträde till verksamheten.

Om förutsättningarna för beviljat stöd ändras

Beviljat stöd ska användas till det som föreningen har ansökt om, i enlighet med dessa regler och nämndens beslut. Förvaltningen ska omedelbart meddelas om det sker förändringar vad gäller budget, styrelse, stadgar, verksamhet, aktiviteter, uppfyllnad av demokrativillkor eller annat som legat till grund för beviljat stöd. För omdisponering av beviljat stöd krävs skriftligt godkännande från stadsdelsnämnden.

Stöd som inte har använts under det år som ansökan gäller får inte användas för annat ändamål, fonderas, kapitaliseras eller användas kommande år. Stödet ska återbetalas till nämnden, om nämnden inte beslutat annat.

Stöd från flera håll och samarbetspartners

Nämnden ser positivt på att föreningar verkar långsiktigt genom att stärka sin verksamhet och ekonomi genom att söka stöd från flera håll, har samverkanspartners och fler inkomstkällor. Det är däremot inte tillåtet att söka stöd från stadsdelsnämnden för något som annan part fullt ut finansierar eller har lämnat stöd till. Stöd från andra parter ska redovisas i ansökan. Även stöd i form av lokaler, utrustning, tryck med mera ska redovisas. Föreningsstödet är ett ekonomiskt komplement för att bedriva föreningens verksamhet och ska inte vara föreningens huvudsakliga inkomstkälla.

Förvaltningen utarbetar ett förslag om fördelning utifrån följande bedömningsgrunder:

 1. Att föreningen och dess verksamhet eller aktivitet uppfyller detta regelverk och stadens Riktlinjer avseende förenings- och kulturstöd – demokrativillkor.
 2. Att verksamheten eller aktiviteten är ett komplement till nämndens uppdrag.
 3. Att föreningen bedöms ha ekonomisk och verksamhetsmässig förmåga för att genomföra verksamheten eller aktiviteten.
 4. Att eventuella tidigare beviljade stöd har redovisats och godkänts av nämnden.
 5. Den totala budgeten för föreningsstöd som finns att fördela.

Det är stadsdelsnämnden som fattar beslut om föreningsstöd. Stadsdelsnämnden kan besluta att bevilja en del av det sökta beloppet. Varje inkommen ansökan prövas enskilt. Att föreningen har fått stöd från nämnden tidigare är i sig inte skäl för fortsatt stöd.

Beviljade medel betalas ut enligt nämndens beslut det datum som stadsdelsförvaltningen meddelar.

Ansökan om föreningsstöd

Föreningsstödet söks och fördelas en gång per år för kommande verksamhet och aktiviteter. Du ansöker via ett digitalt formulär. Formuläret finns på den här sidan när ansökningsperioden är öppen.

Föreningsstöd för verksamhet 2024

Ansökningsperioden var öppen 16 oktober till 16 november 2023. Beslut om fördelning av föreningsstöd fattades av Norra innerstadens stadsdelsnämnd den 22 februari 2024.

Användning och redovisning av beviljat stöd 2024

De föreningar som beviljats stöd ska nyttja stödet i enlighet med nämndens beslut och lokala regler för föreningsstöd Norra innerstaden. Under året kommer förvaltningen att göra avstämningar med samtliga föreningar samt stickprovskontroller och verksamhetsbesök hos ett urval av de föreningar som beviljats stöd.
 
Under perioden 14 oktober till och med 14 november 2024 ska samtliga föreningar som beviljats stöd inkomma med en redovisning enligt förvaltningens instruktion. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av genomförd verksamhet samt ekonomisk redovisning. Inkommen redovisning går upp som ett ärende till stadsdelsnämnden att besluta om i februari månad 2025. Redovisningen görs via ett formulär som publiceras på denna webbplats under redovisningsperioden.

Föreningsstöd för verksamhet 2025

Ansökningsperioden är öppen 14 oktober till 14 november 2024. Beslut om fördelning fattas av Norra innerstadens stadsdelsnämnd i februari månad 2025.

Vid frågor

Vid frågor om ansökan och redovisning är du välkommen att kontakta handläggaren på telefon eller e-post.

Telefon: 08-508 10 019
E-post: foreningsstod.norrainnerstaden@stockholm.se

Fördelning av föreningsstöd

Följande föreningar har under respektive år mottagit nämndens föreningsstöd.

På nämndsammanträdet den 22 februari 2024 beviljade Norra innerstadens stadsdelsnämnd stöd till 22 föreningar med verksamhet inom Norra innerstaden.

För mer information om fördelningen av stödet se ärende §6.

Under fliken ”Kallelse” finns tjänsteutlåtandet med bilagor som redogör för inkomna ansökningar och redovisningar innehållande fördelade belopp och vad respektive förening tilldelats stöd för. Under fliken ”Protokoll” återfinns protokollet för nämndens beslut.

På nämndsammanträdet den 16 februari 2023 beviljade Östermalms stadsdelsnämnd stöd till 14 föreningar med verksamhet på Östermalm.

För mer information om fördelningen av stödet se ärende §7.

E-post: norra.innerstaden@stockholm.se

E-post: norra.innerstaden@stockholm.se

På nämndsammanträdet den 11 februari 2021 beviljade Östermalms stadsdelsnämnd stöd till 18 föreningar med verksamhet på Östermalm.

För mer information om fördelningen av stödet, se nämndens beslut §5.

E-post: norra.innerstaden@stockholm.se

På nämndsammanträdet den 13 februari 2020 beviljade Östermalms stadsdelsnämnd stöd till 16 föreningar med verksamhet på Östermalm.

För mer information om fördelningen av stödet, se nämndens beslut §6.

På nämndsammanträdet den 11 juni 2020 beviljade Östermalms stadsdelsnämnd aktivitetsstöd till en förening med verksamhet på Östermalm.

För mer information om fördelningen av stödet, se nämndens beslut §8.

E-post: norra.innerstaden@stockholm.se

Föreningslokaler

I Stockholms stad finns ett flertal föreningsdrivna samlingslokaler och mötesplatser samt skollokaler, idrottslokaler, bollplaner och idrottsplatser att hyra. Ofta kan både föreningar och privatpersoner hyra in sig.

Uppdaterad