Föreningsstöd på Norrmalm

Ni som driver en ideell förening inom Norrmalms stadsdelsområde kan ansöka om bidrag till er verksamhet från Norrmalms stadsdelsnämnd.

Föreningsstödet är riktat till föreningar som arbetar för att engagera boende inom stadsdelsområdet i till exempel socialt eller kulturellt arbete.

Föreningsstödet ska stötta föreningar som har verksamhet och aktiviteter inom stadsdelsområdet. Det är riktat till speciella ändamål och projekt som stödjer eller kompletterar nämndens verksamhet, överensstämmer med nämndens verksamhetsmål.

Lokala regler för föreningsstöd

För att ni ska kunna ansöka om föreningsstöd måste er förening uppfylla vissa krav.

1. Vara en ideell förening

Ni måste vara en ideell förening med ett organisationsnummer registrerat hos Skatteverket för att kunna få stöd. Föreningen ska ha en styrelse och stadgar antagna av medlemmarna samt revisorer som följer god redovisningssed. Föreningen ska ha ett bankgiro- eller plusgirokonto registrerat i verksamhetens namn. Den verksamhet som föreningen söker stöd för ska inte ha ett partipolitiskt eller religiöst syfte.

2. För verksamhet inom Norrmalms stadsdelsområde

Föreningen ska ha verksamhet och aktiviteter inom Norrmalms stadsdelsområde och som i huvudsak är riktade till stadsdelsområdets invånare. 

3. Utgå från demokratiska värderingar

Av föreningens stadgar ska det framgå att föreningen arbetar utifrån demokratiska principer, stödjer demokratin som samhällssystem, verkar för jämställdhet, mångfald, alla människors lika värde och likabehandling i verksamheten samt tar avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter.
Om en företrädare för föreningen uttrycker åsikter i strid med de demokratiska värderingarna ska föreningen omgående uppmana personen i fråga att lämna sitt uppdrag. Föreningen ska inte heller samverka med eller anlita organisationer och personer som uttrycker åsikter i strid med detta.

4. Ha en öppen och tillgänglig verksamhet

Föreningens verksamhet och aktiviteter ska vara öppna och så långt
det är möjligt vara tillgänglig för alla oavsett funktionsvariationer. Aktiviteterna ska medverka till att bryta isolering, vara individstödjande och aktiverande.

5. Arbeta med marknadsföring

Föreningen ska arbeta aktivt uppsökande och marknadsföra sin verksamhet och sina aktiviteter. Detta ska ske via olika kanaler och med god framförhållning för att nå ut både till medlemmar och till de som inte är medlemmar.

6. Ansvara för tillstånd och säkerhet

Föreningen ska ansvara för att ha nödvändiga tillstånd för verksamheten. Det ska även finnas rutiner och utrustningen enligt rådande brandföreskrifter för deltagarnas, omgivningens och verksamhetslokalernas säkerhet.

7. Ta arbetsgivaransvar

Förening som har anställd personal ansvarar för att uppfylla de krav som ställs i egenskap av arbetsgivare.

Ni kan söka stöd för ett projekt, särskild insats och speciella ändamål. Ansökan kan göras under två tillfällen under året, senast 1 mars respektive 15 september.

Aktiviteterna ska genomföras inom tolv månader efter stödet blivit beviljat.

Föreningen ansvarar för att ni fyller i ansökan och bilagor enligt förvaltningens anvisningar och att uppgifterna är korrekta. Föreningens firmatecknare ska skriva under ansökan. För att kunna få föreningsstöd måste ni ha skickat in ansökan i tid. 

Ansökningsblankett för projektbidrag på Norrmalm (pdf)

Då kan ni ansöka

Ansökan kan göras under två tillfällen under året, senast 1 mars respektive 15 september.

Lämna in en fullständig ansökan

Ni ska kunna styrka alla uppgifter som ni anger i ansökan och redovisningen. Stadsdelsförvaltningen kan begära att ni visar upp att det ni angett är sant.

Om er förening lämnat ofullständiga uppgifter, inte ansöker i tid eller inte uppfyller kraven för att söka föreningsstöd kan ansökan inte behandlas.

Avstämning hos förening som fått stöd

Om ni lämnat felaktiga uppgifter, eller avstår att lämna in redovisning av projektet i tid kan föreningen bli skyldig att betala tillbaka föreningsstödet.

Stadsdelsförvaltningen kan göra en avstämning hos en förening under perioden den blivit beviljat stöd. Stadsdelsförvaltningen kan initiera såväl en ekonomisk som verksamhetsmässig revision. Både stadsdelsförvaltningen och revisorerna ska ha tillträde till verksamheten.

Om förutsättningarna för beviljat stöd ändras

Projektet ska genomföras enligt ansökan i enlighet med dessa regler och nämndens beslut. Ni får inte använda stöd till andra saker eller efter den tid ansökan avser. Oanvänt stöd ska återbetalas om inte ni kommer överens om annat med stadsdelsförvaltningen. Beskedet ska vara skriftligt.

Om något förändras vad gäller budget, styrelse, stadgar, verksamhet, aktiviteter eller annat som legat till grund för beviljat stöd ska ni omedelbart meddela det till stadsdelsförvaltningen.

Stöd från flera håll och samarbetspartners

Förvaltningen ser positivt på att föreningar stärker sin verksamhet och ekonomi genom att söka stöd från flera håll, har samverkanspartners och fler inkomstkällor.

Det är däremot inte tillåtet att söka stöd från stadsdelsnämnden för något som en annan part finansierar eller har lämnat bidrag till. Bidrag från andra parter ska därför redovisas i ansökan.

Bedömningsgrunder för att få stöd

  1. Att föreningen och dess verksamhet eller aktivitet möter stadsdelsnämndens rutiner för föreningsstöd.
  2. I vilken mån projektet eller insatsen är ett komplement till nämndens verksamheter och stödjer prioriterade mål och utvecklingsområden i nämndens verksamhetsplan.
  3. I vilken mån föreningen bedöms ha tillräckliga förutsättningar för att genomföra projektet eller insatsen.
  4. På vilket sätt föreningen har använt tidigare stöd och vilket resultat de har uppnått.
  5. På vilket sätt ansökan står i relation till andra föreningars ansökningar i fråga om kvalité och innehåll för avsedd ansökningsperiod.
  6. Att ansökan är rimlig i förhållande till föreningens egna kapital och övriga tillgångar.
  7. Föreningens möjlighet att söka stöd från annat håll.
  8. Den totala budgeten för föreningsstöd som finns att fördela.

Nämnden kan även besluta att bevilja del av det sökta beloppet liksom bevilja medel under förutsättning att föreningen ordnar del av finansieringen på annat sätt. Varje inkommen ansökan prövas för sig. Att föreningen har fått stöd från nämnden tidigare är i sig inte skäl för fortsatt stöd.

Utbetalning

Ni får beviljat stöd utbetalat det datum stadsdelsförvaltningen meddelar.

Alla föreningar som beviljats stöd ansvarar för att redovisa hur ni använt stödet.

Det gör ni genom att fylla i blanketten och skicka in till Norrmalms stadsdelsförvaltning så snart projektet löpt ut. 

Blankett för redovisning av projektbidrag Norrmalm (pdf)

Så här har föreningsstödet fördelats i tidigare ansökningsperioder

Uppdaterad