Föreningsstöd på Östermalm

Östermalms stadsdelsnämnd ger stöd till ideella föreningar med verksamhet och aktiviteter inom stadsdelsområdet.

Syftet är att uppmuntra och stödja stadsdelsområdets invånare att i organiserade former påverka och engagera sig ideellt i exempelvis socialt eller kulturellt arbete. Med socialt arbete avses verksamhet som kompletterar stadsdelsnämndens verksamheter. Med kulturellt arbete avser nämnden i dessa regler konstnärliga uttryck som teater, musik, dans, film, konst och litteratur.

Lokala regler för föreningsstöd

Föreningsstödet söks och fördelas en gång per år för kommande verksamhet och aktiviteter. Förvaltningen utlyser ansökningsdatum. Stödet kan sökas för medlemsaktiviteter, programverksamhet, lokalhyra, arvoden och marknadsföring. Vid särskilda skäl kan nämnden även bevilja stöd till fasta personalkostnader, lokalrenovering, inköp av inventarier samt mat och fika. I ansökan ska föreningen lämna en motivering som tydliggör föreningens behov.

Föreningen ska:

 1. Vara en ideell förening
  Endast ideella föreningar registrerade med organisationsnummer hos Skatteverket kan beviljas stöd. Vid ansökningar överstigande ett halvt prisbasbelopp ska föreningen ha haft ett organisationsnummer i minst ett år och en dokumenterad verksamhet. Undantag kan göras för föreningar med ursprung i befintliga föreningar som uppfyller ovanstående krav. Föreningen ska ha en styrelse och stadgar antagna av medlemmarna och revisorer som följer god redovisningssed. Föreningen ska ha ett bankgiro- eller plusgirokonto registrerat i verksamhetens namn. Den verksamhet som föreningen söker stöd för ska inte ha ett partipolitiskt eller religiöst syfte.
 2. Vara förlagd inom Östermalms stadsdelsområde
  Verksamhet och aktiviteter ska vara förlagda inom Östermalms stadsdelsområde och i huvudsak riktade till stadsdelsområdets invånare. Föreningar som inte har sitt säte på Östermalm kan söka stöd för den del av föreningens verksamhet som är förlagd inom stadsdelsområdet.
 3. Uppfyller demokrativillkor
  Föreningen arbetar utifrån demokratiska principer, stödjer demokratin som samhällssystem, verkar för jämställdhet, mångfald, alla människors lika värde och likabehandling i verksamheten samt tar avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter. Om företrädare för föreningen, exempelvis en styrelsemedlem, anställd eller volontär, uttrycker åsikter i strid med ovan ska föreningen omgående uppmana personen i fråga att lämna sitt uppdrag. Föreningen ska inte heller samverka med, eller anlita, organisationer eller personer som uttrycker åsikter i strid med ovan.

  Föreningen intygar att varken förening/organisationen eller dess företrädare, inom ramen för verksamheten:
  a) utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
  b) diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,
  c) rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i a eller b, eller
  d) motarbetar det demokratiska styrelseskicket.
 4. Ha en öppen och tillgänglig verksamhet
  Verksamheten och aktiviteter ska vara öppna och så långt det är möjligt vara tillgänglig för alla oavsett funktionsvariationer. Aktiviteterna ska medverka till att bryta isolering, vara individstödjande och aktiverande.
 5. Arbeta med marknadsföring
  Föreningen ska arbeta aktivt uppsökande och marknadsföra sin verksamhet och sina aktiviteter. Detta ska ske via olika kanaler och med god framförhållning för att nå ut både till medlemmar och till ickemedlemmar.
 6. Ansvara för tillstånd och säkerhet
  Föreningen ska ansvara för att ha nödvändiga tillstånd för verksamheten. Det ska även finnas rutiner och utrustning för deltagarnas, omgivningens och verksamhetslokalernas säkerhet, enligt rådande brandföreskrifter.
 7. Ta arbetsgivaransvar
  Den förening som har anställd personal ansvarar för att följa de lagar och regler som gäller för arbetsgivare.

Föreningen ansvarar för att ansökan och redovisning fylls i enligt förvaltningens anvisningar, är underskrivna av firmatecknare och inlämnade senast det datum som förvaltningen beslutat. Det går inte att ansöka eller redovisa på annat sätt.

Alla uppgifter i ansökan och redovisning ska kunna styrkas om förvaltningen begär det. Om föreningen inte uppfyller kraven i dessa regler, om ansökan eller redovisning är felaktig eller ofullständig, kan det leda till att förvaltningen inte handlägger ärendet, stoppar eller återkräver stödet. Ansökningar som saknar redovisning av tidigare beviljade stöd avslås. Avslagna ansökningar anmäls till stadsdelsnämnden.

Förvaltningen kan begära mindre kompletteringar om ansökan eller redovisningen inte är fullständig eller otydlig. En ofullständig ansökan handläggs inte förrän en komplettering lämnats in. Om kompletteringen kommit in för sent avslås ansökan.

Föreningar som första gången söker stöd från nämnden kallas till ett klargörande möte med förvaltningen i det fall ansökan avser ett belopp överstigande 100 000 kronor. Förvaltningen kan även kalla till klargörande möte efter att ha tagit del av den information sökanden har lämnat in. Mötet används för att diskutera hur föreningen avser att uppfylla syftet i sin ansökan. Vid mötet kan också diskuteras exempelvis hur föreningen uppfyller stadens villkor om respekt för demokratiska grundprinciper och jämställdhet mellan kvinnor och män. Om föreningen inte kommer till det klargörande avslås ansökan.

Under den period som stöd beviljats har förvaltningen rätt att göra avstämningar och kan begära in uppgifter från föreningen. Förvaltningen kan initiera såväl ekonomisk som verksamhetsmässig revision. Både stadsdelsförvaltningen och revisorerna ska ha tillträde till verksamheten.

Om förutsättningarna för beviljat stöd ändras

Beviljat stöd ska användas till det som föreningen har ansökt om, i enlighet med dessa regler och nämndens beslut. Förvaltningen ska omedelbart meddelas om det sker förändringar vad gäller budget, styrelse, stadgar, verksamhet, aktiviteter, uppfyllnad av demokrativillkor eller annat som legat till grund för beviljat stöd. För omdisponering av beviljat stöd krävs skriftligt godkännande från stadsdelsnämnden.

Stöd som inte har använts under det år som ansökan gäller får inte användas för annat ändamål, fonderas, kapitaliseras eller användas kommande år. Stödet ska återbetalas till förvaltningen, om förvaltningen inte skriftligen meddelat annat.

Stöd från flera håll och samarbetspartners

Nämnden ser positivt på att föreningar verkar långsiktigt genom att stärka sin verksamhet och ekonomi genom att söka stöd från flera håll, har samverkanspartners och fler inkomstkällor. Det är däremot inte tillåtet att söka stöd från stadsdelsnämnden för något som annan part fullt ut finansierar eller har lämnat stöd till. Stöd från andra parter ska redovisas i ansökan. Även stöd i form av lokaler, utrustning, tryck med mera ska redovisas.

Föreningsstöd betraktas av nämnden som stöd till föreningens verksamhet och bör därmed inte vara föreningens huvudsakliga inkomstkälla.

Förvaltningen utarbetar ett förslag om fördelning utifrån följande bedömningsgrunder:

 1. Att föreningen och dess verksamhet eller aktivitet uppfyller detta regelverk och stadens Riktlinjer avseende förenings- och kulturstöd – demokrativillkor.
 2. I vilken mån verksamheten eller aktiviteten är ett komplement till nämndens verksamheter och stödjer prioriterade mål och utvecklingsområden i nämndens verksamhetsplan.
 3. I vilken mån föreningen bedöms ha ekonomisk och verksamhetsmässig förmåga för att genomföra verksamheten eller aktiviteten.
 4. På vilket sätt föreningen har använt eventuella tidigare stöd och vilket resultat de har uppnått.
 5. Hur ansökan står sig i relation till andra föreningars ansökningar i fråga om kvalitet och innehåll för avsedd ansökningsperiod.
 6. Den totala budgeten för föreningsstöd som finns att fördela.

Det är stadsdelsnämnden som fattar beslut om föreningsstöd. Stadsdelsnämnden kan besluta att bevilja en del av det sökta beloppet. Varje inkommen ansökan prövas enskilt. Att föreningen har fått stöd från nämnden tidigare är i sig inte skäl för fortsatt stöd.

Beviljade medel betalas ut enligt nämndens beslut det datum som stadsdelsförvaltningen meddelar.

Ansökan om föreningsstöd

Föreningsstödet söks och fördelas en gång per år för kommande verksamhet och aktiviteter. Du ansöker via ett formulär. Formuläret finns på den här sidan när ansökningsperioden är öppen.

Föreningsstöd för verksamhet 2024

Ansökningsperioder för 2024 är inte fastställda. Mer information kommer i oktober 2023.

Föreningsstöd för verksamhet 2023

Föreningsstöd för verksamhet 2023 är fördelat. Ansökningsperioden var öppen den 18 oktober –17 november 2022.

Redovisning av beviljat föreningsstöd

Alla föreningar som beviljats stöd ska redovisa vad stödet använts till. Redovisningen görs via ett formulär där föreningen lämnar en redogörelse för bland annat: budget, genomförd verksamhet, marknadsföring, antalet aktiviteter, deltagare och medlemmar.

Redovisning av föreningsstöd för verksamhet 2023

Redovisning lämnas in under perioden 16 oktober–16 november 2023.

Vid frågor

Vid frågor om ansökan och redovisning är du varmt välkommen att kontakta handläggaren på telefon eller e-post.

Telefon: 08-508 10 019
E-post: foreningsstod.ostermalm@stockholm.se

Så här har föreningsstödet fördelats i tidigare ansökningsperioder

Föreningar som beviljats föreningsstöd 2023

På nämndsammanträdet den 16 februari 2023 beviljade Östermalms stadsdelsnämnd stöd till 14 föreningar med verksamhet på Östermalm.

För mer information om fördelningen av stödet se ärende §7.

 

Föreningar som beviljats föreningsstöd 2022

Föreningar som beviljades stöd i ansökningsperiod 1

Föreningar som beviljades stöd i ansökningsperiod 1
På nämndsammanträdet den 11 februari 2021 beviljade Östermalms stadsdelsnämnd stöd till 18 föreningar med verksamhet på Östermalm.

För mer information om fördelningen av stödet, se nämndens beslut §5.

Föreningar som beviljades stöd i ansökningsperiod 1

På nämndsammanträdet den 13 februari 2020 beviljade Östermalms stadsdelsnämnd stöd till 16 föreningar med verksamhet på Östermalm.

För mer information om fördelningen av stödet, se nämndens beslut §6.

Föreningar som beviljades stöd i ansökningsperiod 1

På nämndsammanträdet den 7 februari 2019 beviljade Östermalms stadsdelsnämnd stöd till 17 föreningar med verksamhet på Östermalm.

För mer information om fördelningen av stödet, se nämndens beslut §12.

Föreningar som beviljades stöd i ansökningsperiod 2

På nämndsammanträdet den 13 juni 2019 beviljade Östermalms stadsdelsnämnd aktivitetsstöd till tre föreningar med verksamhet på Östermalm.

För mer information om fördelningen av stödet, se nämndens beslut §7.

Föreningar som beviljades stöd i ansökningsperiod 1

På nämndsammanträdet den 1 februari 2018 beviljade Östermalms stadsdelsnämnd stöd till 16 föreningar med verksamhet på Östermalm.

För mer information om fördelningen av stödet, se nämndens beslut §4.

Föreningar som beviljades stöd i ansökningsperiod 2

På nämndsammanträdet den 14 juni 2018 beviljade Östermalms stadsdelsnämnd stöd till fem föreningar med verksamhet på Östermalm. I ansökningsperiod 2 fördelades aktivitetsstöd och det för 2018 riktade stödet till kvinnoorganisationer.

För mer information om fördelningen av stödet, se nämndens beslut §6.

Uppdaterad