Föreningsstöd på Östermalm

Östermalms stadsdelsnämnd ger stöd till ideella föreningar med verksamhet och aktiviteter inom stadsdelsområdet.

Syftet är att uppmuntra och stödja stadsdelsområdets invånare att i organiserade former påverka och engagera sig ideellt i exempelvis socialt eller kulturellt arbete. Med socialt arbete avses verksamhet som kompletterar stadsdelsnämndens verksamheter. Med kulturellt arbete avser nämnden i dessa regler konstnärliga uttryck som teater, musik, dans, film, konst och litteratur.

Lokala regler för föreningsstöd

Föreningsstödet delas in i ett verksamhetsstöd och ett
aktivitetsstöd. Stöd söks för ett år i taget för kommande
verksamhet, stöd beviljas alltså inte i efterskott. Både
verksamhetsstöd och aktivitetsstöd betraktas av nämnden som stöd
till föreningens verksamhet och kan därmed inte vara föreningens
huvudsakliga inkomstkälla.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet fördelas en gång per år. Förvaltningen utlyser
ansökningsdatum. Stödet kan sökas för medlemsaktiviteter,
programverksamhet, lokalhyra, arvoden och marknadsföring.

I vissa fall kan nämnden även bevilja stöd till fasta
personalkostnader, lokalrenovering, inköp av inventarier samt mat
och fika. I ansökan ska föreningen lämna en motivering som
tydliggör för föreningens behov.

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstödet fördelas två gånger per år. Förvaltningen utlyser
ansökningsdatum. Stödet kan sökas för enstaka evenemang som
främjar sociala kontakter till exempel kulturprogram vid högtider,
lokala festivaler, seminarier och föreläsningar med angelägna
frågor för stadsdelens invånare. Aktiviteten ska vända sig till fler
än föreningens egna medlemmar.

En förening som fått verksamhetsstöd kan inte under det år stödet
gäller söka aktivitetsstöd för aktiviteter som hade kunnat planeras
och budgeteras i ansökan om verksamhetsstöd.

Föreningen ska:

 1. Vara en ideell förening
  Endast ideella föreningar registrerade med organisationsnummer hos Skatteverket kan beviljas stöd. Föreningen ska ha en styrelse och stadgar antagna av medlemmarna och revisorer som följer god redovisningssed. Föreningen ska ha ett bankgiro- eller postgirokonto registrerat i verksamhetens namn. Den verksamhet som föreningen söker stöd för ska inte ha ett partipolitiskt eller religiöst syfte.
 2. Vara förlagd inom Östermalms stadsdelsområde
  Verksamhet och aktiviteter ska vara förlagda inom Östermalms stadsdelsområde och i huvudsak riktade till stadsdelsområdets invånare. Föreningar som inte har sitt säte på Östermalm kan söka stöd för den del av föreningens verksamhet som är förlagd inom stadsdelsområdet.
 3. Utgå från demokratiska värderingar
  Föreningen arbetar utifrån demokratiska principer, stödjer demokratin som samhällssystem, verkar för jämställdhet, mångfald, alla människors lika värde och likabehandling i verksamheten samt tar avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter. Om företrädare för föreningen, exempelvis en styrelsemedlem, anställd eller volontär, uttrycker åsikter i strid med ovan ska föreningen omgående uppmana personen i fråga att lämna sitt uppdrag. Föreningen ska inte heller samverka med, eller anlita, organisationer eller personer som uttrycker åsikter i strid med ovan.
 4. Ha en öppen och tillgänglig verksamhet
  Verksamheten och aktiviteter ska vara öppna och så långt det är möjligt vara tillgänglig för alla oavsett funktionsvariationer. Aktiviteterna ska medverka till att bryta isolering, vara individstödjande och aktiverande.
 5. Arbeta med marknadsföring
  Föreningen ska arbeta aktivt uppsökande och marknadsföra sin verksamhet och sina aktiviteter. Detta ska ske via olika kanaler och med god framförhållning för att nå ut både till medlemmar och till ickemedlemmar.
 6. Ansvara för tillstånd och säkerhet
  Föreningen ska ansvara för att ha nödvändiga tillstånd för verksamheten. Det ska även finnas rutiner och utrustning för deltagarnas, omgivningens och verksamhetslokalernas säkerhet, enligt rådande brandföreskrifter.
 7. Ta arbetsgivaransvar
  Förening som har anställd personal ansvarar för att uppfylla de krav som ställs i egenskap av arbetsgivare. 

Föreningsstödet söks via Östermalms stadsdelsförvaltnings e-tjänst på föreningsservice.stockholm/östermalm

Föreningen ansvarar för att ansökan, inklusive bilagor, redovisning fylls i, i enligt förvaltningens anvisningar och att uppgifterna är korrekta. Ansökan ska vara underskriven av firmatecknare och inlämnad senast det datum som förvaltningen beslutat.

Alla som beviljats stöd ansvarar för att redovisa vad stödet använts till. Även redovisningen görs via e-tjänst på föreningsservice.stockholm/östermalm. Det går inte att ansöka eller redovisa på annat sätt.

Ansökningar som saknar redovisning av tidigare beviljade stöd avslås. Avslagna ansökningar anmäls till stadsdelsnämnden.

Alla uppgifter i ansökan och redovisning ska kunna styrkas om förvaltningen begär det. Om föreningen inte uppfyller kraven i dessa regler eller om ansökan eller redovisning är felaktiga eller inte kompletta, kan det leda till att förvaltningen inte handlägger ärendet, stoppar eller återkräver stödet.

Förvaltningen kan begära mindre kompletteringar om ansökan eller redovisningen inte är fullständig. En ofullständig ansökan skickas tillbaka och handläggs inte förrän en eventuell komplettering har kommit in. Om kompletteringen kommit in för sent avslås ansökan.

Under den period som stöd beviljats har förvaltningen rätt att göra avstämningar och kan begära in uppgifter. Stadsdelsförvaltningen kan initiera såväl ekonomisk som verksamhetsmässig revision. Både stadsdelsförvaltningen och revisorerna ska ha tillträde till verksamheten.

Om förutsättningarna för beviljat stöd ändras

Beviljat stöd ska användas till det som föreningen har ansökt om och i enlighet med dessa regler och nämndens beslut. Förvaltningen ska omedelbart meddelas om det sker förändringar vad gäller budget, styrelse, stadgar, verksamhet, aktiviteter eller annat som legat till grund för beviljat stöd. För omdisponering av beviljat stöd krävs godkännande från stadsdelsnämnden.

Stöd som inte har använts under det år som ansökan gäller får inte användas för annat ändamål, fonderas, kapitaliseras eller användas kommande år. Stödet ska återbetalas till förvaltningen, om förvaltningen inte skriftligen meddelat annat.

Stöd från flera håll och samarbetspartners

Förvaltningen ser positivt på att föreningar verkar långsiktigt genom att stärka sin verksamhet och ekonomi genom att söka stöd från flera håll, har samverkanspartners och fler inkomstkällor. Det är däremot inte tillåtet att söka stöd från stadsdelsnämnden för något som annan part finansierar eller har lämnat bidrag till. Bidrag från andra parter ska redovisas i ansökan. Även stöd i form av lokaler, utrustning, tryck med mera ska redovisas.

Utifrån följande bedömningsgrunder arbetar förvaltningen fram ett förslag om hur stöd ska beviljas eller inte, där följande beaktas:

 1. Att föreningen och dess verksamhet eller aktivitet uppfyller detta regelverk.
 2. I vilken mån verksamheten är ett komplement till nämndens verksamheter och stödjer prioriterade mål och utvecklingsområden i nämndens verksamhetsplan.
 3. I vilken mån förening bedöms ha tillräckliga förutsättningar för att genomföra verksamheten.
 4. På vilket sätt föreningen har använt tidigare stöd och vilket resultat de har uppnått.
 5. På vilket sätt ansökan står i relation till andra föreningars ansökningar i fråga om kvalité och innehåll för avsedd ansökningsperiod.
 6. Att ansökan är rimlig i förhållande till föreningens egna kapital och övriga tillgångar.
 7. Föreningens möjlighet att söka stöd från annat håll.
 8. Den totala budgeten för föreningsstöd som finns att fördela.

Nämnden kan även besluta att bevilja del av det sökta beloppet liksom bevilja medel med förbehåll att föreningen ordnar del av finansieringen på annat sätt. Varje inkommen ansökan prövas enskilt. Att föreningen har fått stöd från nämnden tidigare är i sig inte skäl för fortsatt stöd.

Beviljade medel betalas ut enligt stadsdelsnämndens beslut det datum som stadsdelsförvaltningen meddelar.

Ansökningsperioder

Föreningsstödet har två ansökningsperioder för verksamhet 2020. Ansökan sker endast via e-tjänst som publiceras på denna webbplats då respektive ansökningsperiod är öppen.

Ansökningsperiod 1

Ansökningsperiod 1 för verksamhet år 2021 är passerad.

Ansökningsperiod 2

Ansökningsperiod 2 för verksamhet år 2021 är passerad.

Beslut om fördelning fattas på nämndsammanträde 22 juni 2021, därefter sker utbetalning till de föreningar som beviljats stöd.

Ansökan om föreningsstöd 2022

19 oktober – 18 november 2021

Ansökan avser verksamhetsstöd och aktivitetsstöd. Beslut om fördelning fattas på nämndsammanträde i februari 2022, därefter sker utbetalning till de föreningar som beviljats stöd.

Redovisning av beviljat föreningsstöd

19 oktober – 18 november 2021

Alla föreningar som beviljats stöd ska redovisa vad stödet använts till. Redovisningen görs via e-tjänst där föreningen lämnar en redogörelse för bland annat: budget, genomförd verksamhet, marknadsföring, antalet aktiviteter, deltagare och medlemmar.

Vid frågor

Vid frågor om ansökan och redovisning är du varmt välkommen att kontakta handläggaren på telefon eller e-post.

Telefon: 08-508 10 019
E-post: foreningsstod.ostermalm@stockholm.se

Så här har föreningsstödet fördelats i tidigare ansökningsperioder

Föreningar som beviljades stöd i ansökningsperiod 1

Föreningar som beviljades stöd i ansökningsperiod 1
På nämndsammanträdet den 11 februari 2021 beviljade Östermalms stadsdelsnämnd stöd till 18 föreningar med verksamhet på Östermalm.

För mer information om fördelningen av stödet, se nämndens beslut §5.

Föreningar som beviljades stöd i ansökningsperiod 1

På nämndsammanträdet den 13 februari 2020 beviljade Östermalms stadsdelsnämnd stöd till 16 föreningar med verksamhet på Östermalm.

För mer information om fördelningen av stödet, se nämndens beslut §6.

Föreningar som beviljades stöd i ansökningsperiod 1

På nämndsammanträdet den 7 februari 2019 beviljade Östermalms stadsdelsnämnd stöd till 17 föreningar med verksamhet på Östermalm.

För mer information om fördelningen av stödet, se nämndens beslut §12.

Föreningar som beviljades stöd i ansökningsperiod 2

På nämndsammanträdet den 13 juni 2019 beviljade Östermalms stadsdelsnämnd aktivitetsstöd till tre föreningar med verksamhet på Östermalm.

För mer information om fördelningen av stödet, se nämndens beslut §7.

Föreningar som beviljades stöd i ansökningsperiod 1

På nämndsammanträdet den 1 februari 2018 beviljade Östermalms stadsdelsnämnd stöd till 16 föreningar med verksamhet på Östermalm.

För mer information om fördelningen av stödet, se nämndens beslut §4.

Föreningar som beviljades stöd i ansökningsperiod 2

På nämndsammanträdet den 14 juni 2018 beviljade Östermalms stadsdelsnämnd stöd till fem föreningar med verksamhet på Östermalm. I ansökningsperiod 2 fördelades aktivitetsstöd och det för 2018 riktade stödet till kvinnoorganisationer.

För mer information om fördelningen av stödet, se nämndens beslut §6.

Uppdaterad