Föreningsstöd i Järva

Ni som driver en ideell förening i Järva stadsdelsområde kan få stöd från Järva stadsdelsnämnd. Registrera er i föreningsregistret, ansök om föreningsbidrag eller ta del av föreningsstöd med vägledning och kontakter.

Järva stadsdelsnämnd arbetar för att stärka det lokala föreningslivet, så att Järvaborna ska kunna ta del av aktiviteter och verksamheter av god kvalitet.

Föreningsbidrag

Järva stadsdelsnämnd ger bidrag till ideella föreningar med verksamhet och aktiviteter inom stadsdelsområdet. Syftet med föreningsbidraget är att stärka det lokala civilsamhällets förutsättningar att skapa engagemang och driva verksamhet av god kvalitet för invånarna i Järva.

Föreningsbidraget söks och fördelas en gång per år. Föreningsbidrag beviljas om maximalt 100 000 kronor per förening. Ansökan ska vara förvaltningen tillhanda senast den 1 november. Återapporteringen sker sista februari året efter beviljat bidrag erhållits.

Ansökan är stängd

Sista ansökningsdag för föreningsbidrag 2024 var den 1 november 2023.

Järva stadsdelsnämnd beslutade om föreningsbidrag den 25 januari.

Ansök om föreningsbidrag

Du gör er ansökan på blanketten ”Ansökningsblankett föreningsbidrag”. Den kommer du att kunna ladda ner här i god tid innan sista ansökningsdag.  

Du behöver bifoga följande handlingar i er ansökan:

• beslut som visar föreningens samtliga firmatecknare
• kopia på legitimation för samtliga firmatecknare inklusive kontaktuppgifter
• föreningsstadgar
• protokoll från senaste årsmötet, får ej vara äldre än 1 år
• föreningens senaste verksamhetsberättelse
• senaste resultat- och balansräkning
• senaste revisionsberättelse
• senaste verksamhetsplan.

Föreningar som ansöker om föreningsbidrag ska vara registrerade eller registrera sig i förvaltningens föreningsregister. Du hittar blanketten under rubriken Gå med i vårt föreningsregister.

Ansökan ska skickas med e-post eller post till Järva stadsdelsförvaltning

Adress:
Järva stadsdelsförvaltning
Box 4066
163 04 Spånga

E-post: jarva@stockholm.se

Mejla oss vid frågor om föreningsbidrag.

E-post: foreningsstod.jarva@stockholm.se

Lokala riktlinjer för föreningsbidrag

Stadsdelsnämndens övergripande målsättning med föreningsbidraget är att

 • stödja verksamhet för barn och unga som främjar jämlika uppväxtvillkor
 • unga görs delaktiga i utvecklingen av sitt närområde och i formandet av mötesplatser
 • öka jämställdheten
 • öka antalet kulturella och publika evenemang i stadsdelsområdet
 • öka tryggheten i stadsdelsområdet
 • främja och utveckla miljö-och klimatarbetet i stadsdelsområdet.

Järva stadsdelsnämnd kan bevilja föreningsbidrag till lokalt förankrade ideella föreningar. Huvudregeln är att stiftelser inte beviljas föreningsbidrag. Undantag kan göras om verksamheten tillför ett särskilt värde till stadsdelsområdet och möjliggör att invånare i Järva har delaktighet och inflytande i planering och genomförande. Stiftelsen ska vara ideell, det vill säga inte ha ett vinstdrivande syfte med sin verksamhet. I övrigt gäller samma villkor för stiftelser som för föreningar.

Stiftelser, riks-och länsorganisationer samt så kallade paraplyorganisationer kan endast beviljas bidrag om huvudorganisationen genom en lokal organisation som bedriver en utpräglad lokal verksamhet.

Ekonomiska föreningar som syftar till att arbeta för sina medlemmars ekonomiska intressen kan inte beviljas föreningsbidrag. Även partipolitiska föreningar, fackliga organisationer, yrkes- eller arbetsplatsföreningar kan inte beviljas föreningsbidrag.

En förening som söker föreningsbidrag hos Järva stadsdelsnämnd ska verka i enlighet med Stockholms stads riktlinjer avseende demokrativillkoret för förenings- och kulturstöd.

Demokrativillkoret konkretiseras i riktlinjerna genom att bidrag inte ska lämnas till en förening om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten:

 1. Utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri-och rättigheter.
 2. Diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde.
 3. Rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2.
 4. Motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Bidragsmottagande förening ska

 • som regel ha sin lokala hemvist (postadress) i stadsdelsområdet och huvuddelen av medlemmarna skar bo i området.
 • vara registrerad som en ideell förening hos Skatteverket och därmed inneha ett organisationsnummer
 • ha ett plusgiro-eller bankgirokonto
 • ha stadgar som är antagna på årsmöte
 • ha en styrelse som valts av medlemmarna enligt demokratiska principer
 • vara uppbyggd och fungera enligt principer som främjar jämställdhet och likabehandling i verksamheten
 • ha stadgar där det framgår att alla som instämmer i föreningens målsättningar äger rätt till medlemskap
 • vara registrerad eller registrera sig i förvaltningens föreningsregister.

Bidragsmottagande förening ska även ha en aktiv och dokumenterad verksamhet sedan minst två år tillbaka. Undantag kan göras för nybildade föreningar som rör kvinnors organisering och renodlade ungdomsföreningar.

Om föreningen tidigare beviljats föreningsbidrag ska en korrekt återredovisning ha lämnats in och godkänts av stadsdelsnämnden.

Nämnden kan bevilja bidrag till finansiering av verksamhet som uppfyller följande villkor.

Verksamheten eller aktiviteten ska

 • företrädesvis bedrivas på lokal nivå och äga rum i Järva stadsdelsområde
 • vara riktad till invånarna i stadsdelsområdet och vara tillgänglig och öppen för alla som vill delta
 • ha anknytning till nämndens ansvarsområde
 • tillföra ett mervärde till den verksamhet som stadsdelsnämnden driver i egen regi eller har upphandlat

Föreningen ska

 • annonsera beviljad verksamhet eller aktiviteter på ett aktivt och tillgängligt sätt. Detta ska ske genom flera kanaler och med god framförhållning för att nå ut till både medlemmar och till icke medlemmar.
 • samverka med förvaltningen om förvaltningen efterfrågar underlag för planerade aktiviteter inför annonsering i förvaltningens kanaler som till exempel sommarlovsprogrammet.

Föreningen kan inte beviljas bidrag för verksamhet där facknämnd till exempel idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen ensam ansvarar för stadens bidragsgivning.

Föreningsbidraget söks och fördelas en gång per år. Sista ansökningsdagen är den 1 november för verksamhet det kommande året.

Ansökan ska göras på förvaltningens framtagna blankett ”Ansökan om föreningsbidrag”. Den finns att hämta på förvaltningens webbplats föreningsservice.stockholm, på medborgarkontoret eller i förvaltningens reception i förvaltningshuset.

Ansökan ska undertecknas av den eller de personer som i enlighet med föreningens stadgar utsetts att företräda förening (firmatecknare).

Ansökan ska innehålla uppgifter om:

 • föreningens namn
 • organisationsnummer
 • plusgiro-eller bankgironummer
 • kontaktuppgifter
 • postadress
 • namn och personnummer för samtliga styrelseledamöter
 • namn och personnummer för samtliga firmatecknare
 • föreningens eventuella skulder hos kronofogden
 • uppgifter om eventuella medsökande föreningar, samma som ovan
 • uppgifter om andra pågående ansökningar om bidrag i kommunen eller hos annan bidragsgivare
 • aktivitetsplan med tidplan, uppskattad kostnad per aktivitet samt uppskattat antal deltagare.

Vid ansökningar om bidrag avseende mer än ett halvt prisbasbelopp ska föreningen redogöra för sitt systematiska arbete med att säkerställa att ledare och företrädare besitter den kompetens som krävs för respektive roll. Beräkningarna av prisbasbeloppet görs varje år av Statistiska centralbyrån på uppdrag av regeringen. Beloppet kan variera så undersök därför vad det aktuella beloppet är vid ansökningstillfället.

Alla uppgifter i ansökan ska kunna styrkas på begäran av förvaltningen.

Till ansökan ska följande handlingar bifogas:

 • beslut som visar föreningens samtliga firmatecknare
 • kopia på legitimation för samtliga firmatecknare inklusive kontaktuppgifter
 • föreningsstadgar
 • protokoll från senaste årsmötet, får ej vara äldre än 1 år
 • föreningens senaste verksamhetsberättelse
 • senaste resultat-och balansräkning
 • senaste revisionsberättelse
 • senaste verksamhetsplan.

Ansökan ska skickas via post eller e-post  till Järva stadsdelsförvaltning

Adress:
Järva stadsdelsförvaltning
Box 4066
163 04 Spånga

E-post: jarva@stockholm.se

Ansökan ska vara förvaltningen tillhanda senast den 1 november. Om den 1 november infaller på en helgdag ska ansökan vara förvaltningen tillhanda senast efterföljande vardag.

Information om föreningsbidrag kommer i god tid att annonseras genom affischering, sociala medier, informationsträffar samt stadsdelsnämndens hemsida. Förvaltningen anordnar informationstillfällen om föreningsbidraget.

Enbart fullständigt ifyllda ansökningar med efterfrågade handlingar som kommit in till förvaltningen senast den sista ansökningsdagen kommer att handläggas. Är en ansökan ofullständig begär förvaltningen in kompletteringar. En förening ska inom fem arbetsdagar från förvaltningens begäran inkomma med de efterfrågade uppgifterna eller handlingarna.

En komplett ansökan om föreningsbidrag som inkommit i tid tillsammans med övriga begärda handlingar granskas och kontrolleras av förvaltningen. Förvaltningens riktlinjer för föreningsbidrag utgår ifrån Stockholms stads riktlinjer för föreningsstöd.

Förvaltningen kan kalla till klargörande möte efter att ha tagit del av ansökan. Mötet används för att diskutera hur föreningen avser att uppfylla syftet i sin ansökan. Vid mötet kan också diskuteras exempelvis hur föreningen uppfyller stadens villkor om respekt för demokratiska grundprinciper och jämställdhet mellan kvinnor och män samt föreningens förmåga att utföra systematiskt arbete med att säkerställa att ledare och företrädare besitter den kompetens som krävs för respektive roll. Att inte komma till klargörande möte innebär att ansökan avslås.

Föreningar som första gången söker bidrag från nämnden kallas alltid till ett klargörande möte med förvaltningen.

Utifrån nedanstående bedömningsgrunder tar förvaltningen fram ett förslag för hur stöd ska beviljas:

 • Att föreningen och dess verksamhet eller aktivitet uppfyller kraven i dessa riktlinjer.
 • I vilken mån verksamheten eller aktiviteten är ett komplement till nämndens verksamheter.
 • I vilken mån förening bedöms ha tillräckliga förutsättningar för att genomföra verksamheten eller aktiviteten.
 • På vilket sätt föreningen har använt tidigare stöd och vilket resultat de har uppnått.
 • Att ansökan är rimlig i förhållande till föreningens andra intäkter och resurser.
 • Föreningens möjlighet att söka stöd från annat håll.
 • Ansökningar om bidrag för att bekosta arvoden eller löner kommer att behandlas restriktivt.
 • Att verksamheten inte är religiöst eller partipolitiskt präglad.
 • Föreningen arbetar medvetet för att skapa största möjliga effekt för målgruppen.
 • Om undantag görs från regeln att föreningen ska varit aktiv i två år så kan föreningen endast erhålla bidrag på högst 15 000 kronor.

Järva stadsdelsnämnd fattar beslut om föreningsbidrag på nämndsammanträdet efter det sammanträde där nämnden har antagit årets verksamhetsplan. Föreningsbidrag beviljas om maximalt 100 000 kronor per förening.

En ansökan om föreningsbidrag kan beviljas i sin helhet, delvis beviljas eller avslås. När en ansökan inte beviljas fullt ut anges i beslutet till vilka aktiviteter eller verksamhet som bidraget avser.

Varje ansökan prövas var för sig. Bedömningen av hur bidragen fördelas utgår från stadsdelsnämndens ekonomiska förutsättningar, prioriteringar och om verksamheten eller aktiviteten kompletterar nämndens ordinarie kärnverksamhet.

Efter nämndens sammanträde får alla föreningar som inkommit med ansökan ett skriftligt besked om bidraget beviljas helt, delvis eller inte beviljas.

Beloppet betalas ut till förening ens plusgiro- eller bankgirokonto för hela året som en engångsutbetalning i februari om inget annat meddelas.

Beviljat stöd ska användas till det som föreningen ansökt om i enlighet med nämndens regler och beslut. Förvaltningen ska omedelbart meddelas om det sker förändringar vad gäller budget, styrelse, stadgar, verksamhet aktiviteter, uppfyllnad av demokrativillkoren eller annat som legat till grund för beviljat stöd.

Vid ändringar i budget behöver en reviderad budget inkomma. Förändringar måste godkännas av förvaltningen innan dom genomförs av föreningen.

Förvaltningen följer upp beviljat föreningsbidrag genom att genomföra stickprovskontroller och verksamhetsbesök hos föreningarna som erhållit bidrag. Detta görs för att säkerställa efterlevnad av demokrativillkoret och verksamhetens faktiska omfattning.

Föreningar som erhållit bidrag ska återredovisa till nämnden om hur de använt föreningsbidraget. Detta görs på särskild anvisad blankett som finns att hämta på förvaltningens hemsida Föreningsstöd i Järva - Stockholms stad (föreningsservice.stockholm), på medborgarkontoren i Husby, Rinkeby och Tensta samt i förvaltningshusen på Borgarfjordsgatan 14 i Kista och Elinsborgsbacken 3 i Tensta.

Återredovisningen ska vara stadsdelsförvaltningen tillhanda senast den sista februari efter det år bidraget beviljades för.

Utöver ifylld och undertecknad återrapporteringsblankett ska föreningen bifoga:

 • verksamhetsberättelse
 • bokslut och ekonomisk redovisning
 • revisionsberättelse
 • deltagarlistor för de aktiviteter som genomförts med stöd av föreningsbidrag redovisade på förvaltningens mall för deltagarlista
 • verifikationer som styrker kostnader för de aktiviteter som genomförts med stöd av föreningsbidrag.

En förening ska återbetala de medel som inte förbrukats under den period som bidraget avser om inte förvaltningen skriftligen meddelar annan hantering. Återstående medel får inte användas för annat ändamål.

Stadsdelsnämnden kan fatta beslut om att återkräva beviljat föreningsbidrag om:

 • Föreningen eller dess företrädare inte uppfyller demokrativillkoret.
 • Föreningen inte medverkar till uppföljning.
 • Föreningen inte inkommer med en komplett återredovisning inom utsatt tid.
 • Felaktiga uppgifter lämnats i ansökan eller återredovisningen.
 • Bidraget inte används på det sätt som beskrivs i ansökan
 • Om det skett väsentliga avsteg från vad som uppgivits i ansökan utan att detta meddelats och godkänts av förvaltningen.

Lokala riktlinjer för föreningsbidrag Järva (pdf)

Återrapportering

Föreningar som har fått föreningsbidrag behöver redovisa hur bidraget har använts.

Återrapportering av föreningsbidrag 2024

Alla föreningar som fått föreningsbidrag för verksamhet och aktiviteter 2024 ska redovisa hur bidraget används. Återrapporteringen görs på en särskild blankett som finns under rubriken Blanketter Järva. För att hjälpa dig att redovisa bidraget korrekt finns även instruktioner för hur blanketten fylls i på rätt sätt.

Observera att deltagarlistor och verifikationer för kostnader behöver skickas in tillsammans med återrapporteringen. Deltagarlistorna ska innehålla tid, datum och plats för aktiviteten samt namn på deltagarna. Det kan vara en bra idé att planera för detta innan ni genomför er verksamhet, till exempel genom att förbereda deltagarlistor inför aktiviteter och skapa en dedikerad mapp för kvitton.

Sista datum för återrapportering är den 28 februari 2025. 

Skicka in såhär

Skicka gärna in återrapporteringen via e-post. Det går även att skicka in via brev till förvaltningens postadress.

Tänk på att blanketten behöver skrivas ut och undertecknas innan du skickar in den. Du som skickar in återrapporteringen via e-post behöver skanna in och skicka den underskrivna blanketten.

E-post: funktionsbrevlada.sd01.jarva@stockholm.se

Postadress
Järva stadsdelsförvaltning
Box 4066
163 04 Spånga

Blanketter Rinkeby-Kista

Blankett för återrapportering av föreningsbidrag Rinkeby-Kista (docm)

Riktlinjer för föreningsbidrag Rinkeby-Kista 2023 (pdf)

Blanketter Spånga-Tensta

Blankett för återrapportering av föreningsbidrag Spånga-Tensta 2023 (docx)

Riktlinjer för föreningsbidrag Spånga-Tensta 2023 (pdf)

Blanketter Järva

Blankett för återrapportering av föreningsbidrag Järva 2024 (docx)

Instruktioner för att fylla i blanketten för återrapportering 2024 (pdf)

Föreningsstöd

Föreningslivet kan få vägledning och stöd.

Du kan till exempel få hjälp med

 • vägledning och kontakter
 • föreningsstöd i Stockholms stad
 • verksamhetsstöd
 • föreningslivet i Järva.

Kontakta oss via e-post.

E-post: foreningsstod.jarva@stockholm.se

Gå med i vårt föreningsregister

Genom att skriva upp din förening i Järva stadsdelsförvaltnings föreningsregister kan du vara säker på att ni får all information som riktar sig till föreningar i stadsdelsområdet. Ni får bland annat inbjudningar till möten och föreläsningar men också information om när det finns olika typer av stöd att ansöka om.

Järva stadsdelsförvaltnings anmälningsblankett föreningsregister (pdf)

Mejla till Järva föreningsstöd för att skriva upp din förening. 

E-post: foreningsstod.jarva@stockholm.se

Uppdaterad