Föreningsstöd i Rinkeby-Kista

Ni som driver en ideell förening med verksamhet riktad till invånarna i Rinkeby-Kista stadsdelsområde kan ansöka om bidrag till er verksamhet eller aktivitet från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Bidragsmottagande förenings verksamhet eller aktivitet ska vara en förstärkning av och ett stöd till nämndens kärnverksamhet och skapa ett mervärde för stadsdelsområdet.

Ordinarie föreningsbidrag går att söka en gång om året. Verksamheter som är prioriterade för bidragsgivning samt beloppsnivåer för föreningsstöd beslutas årsvis i stadsdelsnämndens verksamhetsplan och budget för kommande år.

Föreningar kan beviljas medel upp till 100 000 kronor.

Föreningsbidrag för 2023

Ansökningsperioden för föreningsbidrag 2023 stängde 17 mars.

Lokala regler för föreningsbidrag

 • som regel ha sin lokala hemvist (postadress) i stadsdelsområdet och huvuddelen av medlemmarna bör bo i området
 • Bidragsmottagande förening ska vara registrerad eller registrera sig i förvaltningens föreningsregister
 • vara registrerad hos skattemyndigheten och ha organisationsnummer
 • ha ett bankgiro eller plusgiro registrerat i föreningens namn
 • ha antagit stadgar på årsmöte
 • ha revisorer och styrelse som valts av medlemmarna enligt demokratiska principer
 • ha en aktiv och dokumenterad verksamhet sedan minst två år tillbaka.

Vidare ska sökande förening

 • vara en ideell lokal förening. Partipolitiska föreningar, fackliga organisationer, yrkes- eller arbetsplatsföreningar kan inte beviljas bidrag. Stiftelser kan beviljas bidrag bara om verksamheten är organiserad på ett sätt som innebär ett reellt brukarinflytande. Riks- och länsorganisationer beviljas inte bidrag. Inte heller kan föreningar och organisationer som är stadsövergripande, det vill säga där Stockholms stad utgör basen för föreningens verksamhet.
 • uppfylla demokrativillkoret i enlighet med Stockholms stads riktlinjer för föreningsbidrag
 • vara uppbyggd och fungerar enligt principer som främjar, jämställdhet och likabehandling i verksamheten
 • ha stadgar där det framgår att alla som instämmer i föreningens målsättningar äger rätt till medlemskap.
 • Verksamheten/aktiviteten ska bedrivas på lokal nivå och äga rum i Rinkeby-Kista stadsdelsområde.
 • Verksamheten/aktiviteten ska vara riktad till invånarna i stadsdelsområdet.
 • Bidrag ges inte till verksamhet/aktivitet som en annan nämnd ansvarar för och ger bidrag till. Kravet gäller exempelvis idrottsnämndens och kulturnämndens verksamhetsstöd och bidrag.
 • Verksamheten/aktiviteten ska ha anknytning till nämndens ansvarsområde.
 • Verksamheten/aktiviteten ska tillföra ett mervärde till den verksamhet som stadsdelsnämnden driver i egen regi eller har upphandlat.
 • Verksamheten/aktiviteten ska vara tillgänglig för alla inom en målgrupp, där föreningens medlemmar kan vara en del av målgruppen.
 • Verksamheten/aktiviteten ska annonseras tydligt och öppet när den syftar till att nå en målgrupp och föreningen ska beskriva hur de möjliggör deltagande för alla inom den målgruppen.
 • När verksamheten/aktiviteten annonseras ska det framgå att föreningen får stöd av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, alternativt att Stockholms stads logotyp finns med på inbjudan/utskick/annonser.
 • Eventuella annonser el. liknande med information om att stadsdelsnämnden beviljat stöd till verksamheten/aktiviteten eller att Stockholms stads logotyp placerats på annonsen ska godkännas av förvaltningen innan publicering.
 • Förvaltningen kan komma att annonsera verksamheter/aktiviteter som beviljats stöd av stadsdelsnämnden i förvaltningens kanaler för kommunikation och i program, till exempel sommarlovsprogrammet.
 • Bidrag beviljas inte för ren hobby- eller fritidsverksamhet för vuxna.

För ansökan av bidrag ska en av förvaltningen framtagen blankett användas. Blanketten finns att hämta på förvaltningens hemsida, på medborgarkontoren och i förvaltningens reception i förvaltningshuset.

Till ansökan ska föreningen bifoga

 • verksamhetsplan och budget för pågående år
 • verksamhetsberättelse
 • årsbokslut
 • revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 • stadgar
 • senaste årsmötesprotokoll
 • beslut om behörig firmatecknare
 • anmälningsblankett till förvaltningens föreningsregister.

Ansökningar om bidrag för att bekosta arvoden eller löner kommer att behandlas restriktivt.

Föreningar som söker bidrag ska redovisa om de sökt bidrag från annan instans under samma period, vad det andra bidraget avser samt belopp.

Föreningen ska ha en godkänd redovisning av tidigare beviljade bidrag för att ett nytt bidrag ska kunna komma ifråga.

Enbart fullständigt ifyllda ansökningar med efterfrågade handlingar handläggs. Är ansökan ofullständig begär förvaltningen in kompletteringar.

Föreningen ska inom fem arbetsdagar från förvaltningens begäran inkomma med de efterfrågade uppgifterna eller handlingarna. Utan kompletterande handlingar diskvalificeras ansökan då den inte är fullständig.

För sent inkomna ansökningar avvisas. Om ansökan postas så räknas förvaltningens ankomststämpel som det datum då ansökan inkom.

Alla uppgifter i ansökan ska kunna styrkas efter begäran av förvaltningen.

Förvaltningen kan komma att begära in dokument för att styrka antalet medlemmar.

Om beviljat bidrag uppgår till ett annat belopp än det sökta bidragsbeloppet kan föreningen behöva lämna en reviderad budget om stadsdelsförvaltningen begär det. Av den reviderade budgeten ska det framgå vilka kostnader som ändras och hur det påverkar verksamheten.

Tidigare beviljat stöd är inte ett skäl för fortsatt stöd.

Utifrån nedanstående bedömningsgrunder arbetar förvaltningen fram ett förslag för hur stöd ska beviljas.

 • Den totala budgeten för föreningsstöd som finns att fördela.
 • Att föreningen och dess verksamhet eller aktivitet uppfyller kraven i dessa riktlinjer.
 • I vilken mån verksamheten/aktiviteten är ett komplement till nämndens verksamheter och stödjer nämndens beslutade prioriteringar för årets bidragsomgång.
 • I vilken mån förening bedöms ha tillräckliga förutsättningar för att genomföra verksamheten/aktiviteten.
 • På vilket sätt föreningen har använt tidigare stöd, avseende beviljat stöd i föregående års bidragsomgång, och vilket resultat de har uppnått.
 • Att ansökan är rimlig i förhållande till föreningens egna kapital och övriga tillgångar.
 • Föreningens möjlighet att söka stöd från annat håll.

Ansökningar om bidrag till föreningar beslutas av stadsdelsnämnden. 

Nämnden kan besluta att bevilja del av det sökta beloppet liksom bevilja medel med förbehåll att föreningen ordnar del av finansieringen på annat sätt. I beslutet om bidragsgivning kan särskilda villkor för användningen av bidraget ställas. Beslutet kan också innehålla särskilda villkor avseende redovisning och insyn i hur föreningsbidragen används.

Nämndens beslut om fördelning av bidrag kan inte överklagas och stadsdelsförvaltningen kan avvisa en ansökan om den inte uppfyller villkoren för bidrag. Lagligheten av beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kapitel 13 i kommunallagen. Då görs en prövning om kommunen gjort ett formellt fel eller överskridit sina befogenheter.

Föreningar får meddelande om beslut och beloppsnivåer efter att beslut är fattat. Beslutet förmedlas i första hand via e-post och föreningen ansvarar för att lämna korrekt och aktuell e-postadress. Beviljat bidrag utbetalas till föreningens/organisationens bank-eller plusgiro. Privatgiro accepteras inte.

Föreningen ska snarast kontakta stadsdelsförvaltningen för en dialog om förutsättningarna för att driva verksamheten/aktiviteten förändras.

Följande krav ställs på redovisning och uppföljning av beviljat bidrag:

 • För redovisning av genomförd verksamhet ska en av förvaltningen framtagen blankett användas. Blanketten finns att hämta på förvaltningens webbplats för föreningsbidrag på stockholm.se, på medborgarkontoren och i förvaltningens reception i förvaltningshuset.
 • Redovisningen ska innehålla statistik över hur många unika deltagare som deltog i verksamheten och totala antalet deltagare. Statistiken ska vara könsuppdelad.
 • Vid uppföljning av den verksamhet för vilken bidrag erhållits har förvaltningen rätt att när som helst begära in uppgifter från föreningen och ta del av de handlingar som behövs för ändamålet.
 • Företrädare för förvaltningen kan komma att närvara vid verksamhetens genomförande.

Ansökan

Skicka ifylld ansökan med bilagor till: rinkeby-kista@stockholm.se.

Ansökan kan även skickas med post till:
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Bidrag till föreningar
Box 7049
164 07 Kista

Ansökningsblankett

Ansökan om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2023 Rinkeby-Kista (docx)

Anmälningsblankett till förvaltningens föreningsregister (docx)

Återrapportering

Föreningar som beviljats stöd av stadsdelsnämnden ska redovisa genomförd verksamhet eller aktivitet. Bidrag ska återrapporteras till stadsdelsförvaltningen så snart verksamheten genomförts, dock senast 1 februari året efter beviljat bidrag.
Vid behov av komplettering begär förvaltningen in de underlag som behövs. Föreningar ska då inkomma med komplettering fem dagar efter inkommen återrapportering.

Blankett för återrapportering av föreningsbidrag Rinkeby-Kista (docm)

Blanketten ska skrivas ut och undertecknas. Därefter ska den skannas och mejlas till förvaltningen, e-post: rinkeby-kista@stockholm.se.

Ni kan även skicka rapporten med post till:

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Återrapportering av föreningsbidrag
Box 7049
164 07 Kista

Kom ihåg att bifoga

 • utförlig beskrivning av den verksamhet för vilken bidraget beviljades och hur bidraget använts
 • verksamhetsberättelse med bokslut för senaste verksamhetsåret
 • ekonomisk redovisning för senaste verksamhetsåret
 • revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret.

Uppdaterad