Föreningsstöd i Spånga-Tensta

Ni som driver en ideell förening inom Spånga-Tensta stadsdelsområde kan ansöka om bidrag till er verksamhet från Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens stöd till det lokala ideella föreningslivet ska stärka den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet inom stadsdelsområdet.

Ansökan om föreningsbidrag görs varje år och medel fördelas en gång om året. Fördelningen sker med utgångspunkt från nämndens beslutade budget och prioriteringar.

Extra utlysning av föreningsbidrag

Ni som driver en ideell förening i Spånga-Tensta stadsdelsområde kan ansöka om bidrag i en extra utlysning. Det gäller även om föreningen har sökt föreningsbidrag tidigare och oavsett om föreningen beviljats bidrag eller om ansökan avslagits. Inriktningen för den extra utlysningen gälla aktiviteter för barn och unga samt trygghetsskapande insatser. Engagemang och aktiviteter under sommaren 2023 är särskilt prioriterade. Bidragen kan nyttjas under perioden juni – december 2023.

Ansökan ska vara förvaltningen tillhanda senast den 24 mars 2023. Spånga-Tensta stadsdelsnämnds riktlinjer gäller även för den extra utlysningen och beviljat bidrag ska återredovisas senast den 28 februari 2024.

Ansökningsblankett föreningsbidrag (pdf)

Informationsmöte den 7 mars

I samband med en extra utlysning av föreningsbidrag i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning anordnas ett informationsmöte för de föreningar som är intresserade.

Föreningsstöd

Föreningslivet kan få hjälp och stöd av förvaltningens strateg för civilsamhällsfrågor.

Du kan till exempel få hjälp med:

 • Vägledning och kontakter
 • Föreningsstöd i Stockholms stad
 • Verksamhetsstöd
 • Föreningslivet i Spånga-Tensta.

Du kan skicka e-post till funktion.SD03.Foreningsstod@stockholm.se

Återrapportering

Återrapportering ska vara stadsdelsförvaltningen tillhanda sista februari efterföljande år. Fyll i blanketten och skicka med post eller e-post till stadsdelsförvaltningen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Box 4066
163 04 Spånga

E-post: spanga-tensta@stockholm.se

Återrapporteringsblankett 2022 (pdf, nytt fönster)

Riktlinjer för föreningsbidrag

Stadsdelsnämndens stöd till det lokala ideella föreningslivet syftar till att stärka den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet inom stadsdelsområdet.

Organisationernas verksamhet som stöds med föreningsbidrag ska vara en förstärkning av, och ett stöd till nämndens kärnverksamhet och bidra till ett mervärde för invånarna. Aktiviteter som bidrar till att stärka nämndens trygghetsskapande arbetes ses som ett mervärde.

Ansökan om föreningsbidrag görs varje år och medel fördelas en gång om året. Fördelningen sker med utgångspunkt från nämndens beslutade budget och prioriteringar.

Övergripande målsättning

Stadsdelsnämndens övergripande målsättning med föreningsbidraget är

 • att stödja verksamhet för barn och unga som främjar jämlika uppväxtvillkor
 • att unga görs delaktiga i utvecklingen av sitt närområde och i formandet av mötesplatser
 • att öka jämställdheten i stadsdelsområdet
 • att öka kulturella och publika evenemang i stadsdelsområdet
 • att öka tryggheten i stadsdelsområdet
 • att främja och utveckla miljö- och klimatarbetet i stadsdelsområdet.

Ideella föreningar

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd kan bevilja föreningsbidrag till ideella föreningar. En ideell förening är inte vinstdrivande men kan bedriva näringsverksamhet om vinsten går tillbaka till verksamheten. Ekonomiska föreningar som syftar till att arbeta för sina medlemmars ekonomiska intressen är inte berättigade till föreningsbidrag.

Stiftelser

Huvudregeln är att stiftelser inte beviljas föreningsbidrag. Om det är angeläget och särskilt motiverat kan undantag göras om verksamheten tillför ett särskilt mervärde till stadsdelsområdet och möjliggör ett reellt inflytande för invånarna. Stiftelsen ska vara ideell, det vill säga inte ha ett vinstdrivande syfte med sin verksamhet. I övrigt gäller samma villkor för stiftelser som för föreningar.

Stiftelser, riks- och länsorganisationer samt så kallade paraplyorganisationer kan endast beviljas bidrag om huvudorganisationen genom sin lokala organisation bedriver en utpräglad lokal verksamhet som utgör ett värdefullt komplement till stadsdelsnämndens verksamhet. I sådana fall ska den lokala verksamheten inte täckas av bidrag från annan bidragsgivare.

En organisation som söker föreningsbidrag hos Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ska vara registrerad som en ideell förening hos Skatteverket och därmed inneha ett organisationsnummer.

Organisationen ska ha ett plusgiro- eller bankgirokonto. Undantag kan göras för nybildad organisation. Organisation ska vara ansluten till nämndens föreningsregister.

Organisationen som söker föreningsbidrag hos Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ska ha en aktiv och dokumenterad verksamhet sedan minst två år tillbaka. För bidragsansökningar som rör kvinnors organisering och för trygghetsskapande satsningar kan undantag från denna regel göras.

Vid ansökningar om bidrag avseende mer än ett halvt prisbasbelopp ska organisationen ska ha haft ett organisationsnummer i minst ett år. Organisationen ska ha varit aktiv och haft en dokumenterad verksamhet under det senaste året. Undantag från ovanstående kan göras för nybildade föreningar som har sitt ursprung i befintliga föreningar som uppfyller ovanstående krav.

Organisationen som söker föreningsbidrag hos Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ska ha stadgar som är antagna på årsmöte och en styrelse som valts av medlemmarna enligt demokratiska principer. Av stadgarna ska framgå att organisationen är uppbyggd och fungerar enligt principer som främjar demokrati, jämställdhet och likabehandling. Av stadgarna ska det också framgå att alla som instämmer i organisationens målsättningar äger rätt till medlemskap.

Organisationen som söker föreningsbidrag hos Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ska ha lokal verksamhet, det vill säga den ska äga rum i Spånga-Tensta stadsdelsområde och vara riktad till invånarna i området. Organisationen bör ha sin lokala hemvist (postadress) i stadsdelsområdet och huvuddelen av medlemmarna bör bo i stadsdelsområdet.

Verksamheten som organisationen söker bidrag för ska tillföra ett mervärde i den kärnverksamhet som stadsdelsnämnden bedriver. Det innebär till exempel att verksamheten möter eller når en målgrupp på ett sätt som nämndens ordinarie verksamhet inte gör.

Demokrativillkor

En organisation som söker föreningsbidrag hos Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ska arbeta i enlighet med Stockholms stads riktlinjer avseende förenings- och kulturstöd – demokrativillkor. Demokrativillkoret konkretiseras i riktlinjerna genom att bidrag inte ska lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten:

 1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter
 2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde
 3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2 eller
 4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Ansökan ska göras på förvaltningens framtagna blankett ”Ansökan om föreningsbidrag”. Den finns att hämta på förvaltningens hemsida, på medborgarkontoret och i förvaltningens reception i förvaltningshuset på Fagerstagatan 15.

Ansökan ska undertecknas av den eller de personer som i enlighet med föreningens stadgar utsetts att företräda föreningen, även kallad firmatecknare.

Organisationen ska i ansökan bifoga

 • Beslut som visar organisationens samtliga firmatecknare
 • Kopia på legitimation för samtliga firmatecknare inklusive kontaktuppgifter
 • Organisationens stadgar
 • Protokoll från senaste årsmötet, får ej vara äldre än 1 år
 • Organisationens senaste verksamhetsberättelse
 • Senaste resultat- och balansräkning
 • Senaste revisionsberättelse
 • Senaste verksamhetsplan

Alla uppgifter i ansökan ska kunna styrkas efter begäran av förvaltningen. Förvaltningen kan komma att begära in dokument för att styrka antalet medlemmar.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska skickas till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Box 4066, 163 04 Spånga eller till spanga-tensta@stockholm.se, och ska vara förvaltningen tillhanda senast den 1 november. Om den 1 november infaller på en helgdag ska ansökan vara förvaltningen tillhanda senast efterföljande vardag.

Enbart fullständigt ifyllda ansökningar med efterfrågade handlingar som kommit in till förvaltningen senast den sista ansökningsdagen kommer att handläggas. Är en ansökan ofullständig begär förvaltningen in kompletteringar. En organisation ska inom fem arbetsdagar från förvaltningens begäran inkomma med de efterfrågade uppgifterna eller handlingarna.

En komplett ansökan om föreningsbidrag som inkommit i tid tillsammans med övriga begärda handlingar granskas och kontrolleras av förvaltningen. Förvaltningen tillämpar Stockholms stads riktlinjer för föreningsstöd vid granskning och kontroll av ansökan.

Blanketter

Ansökningsblankett 2023 (pdf, nytt fönster)

Ansökningsblankett 2023 (dotx, nytt fönster)

Bilaga till ansökningsblankett 2023 (pdf, nytt fönster)

Informationstillfällen

Under hösten arrangeras en informationsträff på Blå Huset för att ge vägledning, information om föreningsbidrag och nämndens lokala riktlinjer.
Tid: 14 september kl. 17.00–19.00
Plats: Blå Huset, Tenstaplan 8

Anmälan görs via e-post till funktion.SD03.Foreningsstod@stockholm.se senast den 7 september.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd fattar beslut om föreningsbidrag på det nämndsammanträdet efter det sammanträde där nämnden har antagit årets verksamhetsplan. Föreningsbidrag beviljas om maximalt 150 000 kronor per organisation.

En ansökan om föreningsbidrag kan beviljas i sin helhet, delvis beviljas eller avslås. När en ansökan inte beviljas fullt ut anges i beslutet till vilka aktiviteter eller verksamhet som bidraget avser. Beviljat föreningsbidrag är förknippat med krav på insyn i hur bidraget används och krav på återredovisning.

Varje ansökan prövas var för sig. Bedömningen av hur bidragen fördelas utgår från stadsdelsnämndens ekonomiska förutsättningar, prioriteringar och om verksamheten eller aktiviteten kompletterar nämndens ordinarie kärnverksamhet.

Därutöver prövas:

 • Om organisationen bedöms ha tillräckliga förutsättningar för att genomföra planerade aktiviteter.
 • På vilket sätt organisationen har använt tidigare stöd och vilket resultat de har uppnått.
 • På vilket sätt ansökan står i relation till andra ansökningar i fråga om kvalitet och innehåll.
 • Att ansökan är rimlig i förhållande till organisationens egna kapital och övriga tillgångar.
 • Organisationens möjlighet att söka stöd från annat håll.

Bidrag lämnas inte till verksamhet där facknämnd till exempel idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen ensam ansvarar för stadens bidragsgivning. Ansökningar om bidrag för att bekosta arvoden, löner och hyreskostnader/lokalkostnader behandlas restriktivt. De organisationer som inte återredovisat av nämnden tidigare beviljat bidrag på utsatt tid kommer inte att beviljas inte bidrag för kommande år.

Förvaltningen följer upp beviljat föreningsbidrag genom att genomföra stickprovskontroller och verksamhetsbesök hos organisationerna som erhållit bidrag. Detta görs för att säkerställa efterlevnad av demokrativillkoret och verksamhetens faktiska omfattning.

Organisationer som erhållit bidrag ska återredovisa till nämnden om hur de använt föreningsbidraget. Detta görs på särskild anvisad blankett som finns att hämta på stadens webbplats och på medborgarkontoret. Återredovisningen skall vara stadsdelsförvaltningen tillhanda senast den sista februari efter det år bidraget beviljades för.

Utöver ifylld och undertecknad återrapporteringsblankett ska organisationen bifoga:

 • verksamhetsberättelse
 • bokslut/ekonomisk redovisning
 • revisionsberättelse
 • deltagarlistor för de aktiviteter som genomförts med stöd av föreningsbidrag
 • verifikationer som styrker kostnader för de aktiviteter som genomförts med stöd av föreningsbidrag.

En organisation ska återbetala de medel som inte förbrukats under den period som bidraget avser om inte förvaltningen skriftligen meddelar annan hantering. Återstående medel får inte användas för annat ändamål.

Förvaltningen kan hålla inne eller återkräva bidraget om:

 • Organisationen eller dess företrädare inte uppfyller demokrativillkoret.
 • Organisationen inte medverkar till uppföljning.
 • Organisationen inte inkommer med en komplett återredovisning inom utsatt tid.
 • Felaktiga uppgifter lämnats i ansökan eller återredovisningen.
 • Bidraget inte används på det sätt som beskrivs i ansökan.
 • Om det skett väsentliga avsteg från vad som uppgivits i ansökan utan att detta meddelats och godkänts av förvaltningen.

Gå med i vårt föreningsregister

Genom att skriva upp din förening i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings föreningsregister kan du vara säker på att ni får all information som riktar sig till föreningar i stadsdelsområdet. Det kommer bland annat att skickas ut inbjudningar till möten och föreläsningar men också information om när det finns olika typer av stöd att ansöka om.

För att föreningsstöd ska kunna utbetalas måste föreningen vara ansluten till förvaltningens föreningsregister. Anmälan till föreningsregistret görs på särskild blankett.

Anmälan till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings föreningsregister (pdf, 156 kB, nytt fönster)

Uppdaterad