Föreningsstöd i Spånga-Tensta

Ni som driver en ideell förening inom Spånga-Tensta stadsdelsområde kan ansöka om bidrag till er verksamhet från Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens stöd till det lokala ideella föreningslivet ska stärka den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet inom stadsdelsområdet.

Ansökan om föreningsbidrag görs varje år och medel fördelas en gång om året. Fördelningen sker med utgångspunkt från nämndens beslutade budget och prioriteringar.

Föreningsstöd

Föreningslivet kan få hjälp och stöd av förvaltningens strateg för civilsamhällsfrågor.

Du kan till exempel få hjälp med:

 • Vägledning och kontakter
 • Föreningsstöd i Stockholms stad
 • Verksamhetsstöd
 • Föreningslivet i Spånga-Tensta.

Du kan skicka e-post till funktion.SD03.Foreningsstod@stockholm.se

Återrapportering

Återrapportering ska vara stadsdelsförvaltningen tillhanda sista februari efterföljande år. Fyll i blanketten och skicka med post eller e-post till stadsdelsförvaltningen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Box 4066
163 04 Spånga

E-post: spanga-tensta@stockholm.se

Återrapporteringsblankett 2021 (pdf, 306 kB, nytt fönster)

Återrapporteringsblankett 2022 (pdf, 310 kB, nytt fönster)

Riktlinjer för föreningsbidrag

Stadsdelsnämndens stöd till det lokala ideella föreningslivet syftar till att stärka den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet inom stadsdelsområdet.

De bidragsberättigade organisationernas verksamhetsinnehåll ska innebära en förstärkning av, och ett stöd till, nämndens kärnverksamhet. Deras verksamhet ska på så sätt skapa ett mervärde för stadsdelen.

Ansökan om föreningsbidrag görs varje år och medel fördelas en gång om året. Fördelningen sker med utgångspunkt från nämndens beslutade budget och prioriteringar.

Övergripande målsättning

Stadsdelsnämndens övergripande målsättning med föreningsbidraget är

 • att öka jämställdheten i stadsdelen
 • att öka kulturella och publika evenemang i stadsdelsområdet
 • Att stödja verksamhet för barn och unga som främjar jämlika uppväxtvillkor.
 • Att unga görs delaktiga i utvecklingen av sitt närområde och i formandet av mötesplatser.
 • att öka tryggheten i stadsdelsområdet
 • att främja och utveckla miljö- och klimatarbetet i stadsdelsområdet.

För att öka jämställdheten i stadsdelsområdet ska också verksamhet för, med och av vuxna kvinnor kunna komma ifråga för bidragsgivning.

Bidrag kan lämnas till ideella föreningar samt, om det är angeläget och särskilt motiverat, stiftelser. För att ideella föreningar och stiftelser ska kunna söka bidrag krävs att de uppfyller följande formkrav.

Ideella föreningar

En förening ska vara ideell, det vill säga icke vinstdrivande.

Skillnaden mellan en ideell förening och en ekonomisk förening är att en ekonomisk förening har som syfte att arbeta för sina medlemmars ekonomiska intressen genom en ekonomiskt inriktad verksamhet.

En ideell förening kan arbeta för sina medlemmars ekonomiska intressen, men gör det genom ideell verksamhet. En ideell förening kan därför bedriva näringsverksamhet och ändå vara ideell, om pengarna går tillbaka till verksamheten.

Det är beskrivningen av ändamålen i stadgarna och verksamheten som avgör om föreningen kan betraktas som ideell eller inte.

Föreningen ska ha upprättade stadgar och vara uppbyggd på demokratiska principer. Föreningen ska vara registrerad hos Skatteverket och därmed inneha ett organisationsnummer.

Stiftelser

Huvudregeln bör vara att stiftelser inte ska tilldelas bidrag. Stiftelser bör dock kunna tilldelas bidrag om den verksamhet som stiftelsen söker för bedöms tillföra ett särskilt mervärde till stadsdelsområdet. Anledningen till att begränsa möjligheterna för
stiftelser att beviljas bidrag är deras legala konstruktion med bland annat begränsad insyn och medbestämmande.

För att stiftelser vars verksamhet bedöms som angelägen ska kunna erhålla bidrag ska det finnas ett reellt inflytande för brukarna. Därutöver ska stiftelsen ska vara ideell, det vill säga inte ha ett vinstdrivande syfte för sin verksamhet.

I övrigt ska nedanstående gälla.

 • Bidragsberättigad organisation ska ha en lokal verksamhet, det vill säga den ska äga rum i Spånga-Tensta stadsdelsområde och vara riktade till invånarna i området.
 • Bidragsberättigade föreningar bör ha sin lokala hemvist (postadress) i stadsdelsområdet och huvuddelen av medlemmarna bör bo i området.
 • Bidrag lämnas inte till verksamhet där facknämnd, till exempel idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen, ensam ansvarar för stadens bidragsgivning. Se mer under rubriken ”Andra stöd i Stockholms stad”.
 • Bidragsberättigad organisation ska ha antagit stadgar och ha revisorer och styrelse som valts av medlemmarna enligt demokratiska principer.
 • Bidragsberättigad organisation ska ha en aktiv och dokumenterad verksamhet sedan minst två år tillbaka. För bidragsansökningar som rör kvinnors organisering, och för trygghetsskapande satsningar, kan undantag göras från denna regel.
 • Bidragsberättigad organisation ska dela principerna om den demokratiska rättsstaten och de mänskliga rättigheterna samt ta avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter. Av stadgarna ska framgå att föreningen är uppbyggd och fungerar enligt principer som främjar demokrati, jämställdhet och likabehandling i verksamheten. Av stadgarna (godkända och antagna på årsmöte) ska det också framgå att alla som instämmer i föreningens målsättningar äger rätt till medlemskap.
 • Bidragsberättigad organisation ska ge kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att dela inflytande och ansvar. Förningen ska ha, eller ska eftersträva, en jämställd styrelse.
 • Verksamheten eller aktiviteten, för vilken bidrag söks, ska tillföra ett mervärde i den verksamhet som stadsdelsnämnden bedriver. Det innebär till exempel att verksamheten möter eller når en målgrupp på ett sätt som nämndens ordinarie verksamhet inte gör.
 • Ansökningar om bidrag för att bekosta arvoden eller löner behandlas restriktivt.
 • Organisationer som söker bidrag ska redovisa vilka övriga bidrag som organisationen sökt och förväntas få under året.
  Stiftelser, riks- och länsorganisationer samt så kallade
  ”paraplyorganisationer” kan beviljas bidrag om huvudorganisationen genom sin lokala organisation bedriver en utpräglad lokal verksamhet som utgör ett värdefullt komplement till stadsdelsnämndens verksamhet. I sådana fall ska lokala verksamheten inte täckas av bidrag från annan bidragsgivare.
 • Hyreskostnader eller lokalkostnader behandlas restriktivt.
 • Stiftelser, riks- och länsorganisationer samt så kallade ”paraplyorganisationer” kan endast beviljas bidrag om huvudorganisationen genom sin lokala organisation bedriver en utpräglad lokal verksamhet som utgör ett värdefullt komplement till stadsdelsnämndens verksamhet. I sådana fall ska lokala verksamheten inte täckas av bidrag från annan bidragsgivare.
 • Bidragsberättigad organisation ska vara ansluten till nämndens föreningsregister.
 • Föreningsbidrag beviljas om maximalt 150 000 kronor.
 • Förvaltningen kan kalla till klargörande möte efter att ha tagit del av den information sökanden har lämnat in. Mötet används för att diskutera hur föreningen avser att uppfylla syftet i sin ansökan.
 • Föreningar som erhållit bidrag ska återredovisa på särskild anvisad blankett. De föreningar som inte återredovisar enligt utsatt tid kommer inte att beviljas bidrag för kommande år.
 • Förvaltningen kommer att genomföra stickprovskontroller för att säkerställa efterlevnad av demokrativillkoret och verksamhetens faktiska omfattning.

Demokrativillkor

Föreningen ska arbeta i enligt Stockholms stads riktlinjer avseende förenings- och kulturstöd – demokrativillkor. Demokrativillkoret konkretiseras i riktlinjerna genom att bidrag inte ska lämnas till en förening eller organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten:

 1. Utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter.
 2. Diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde.
 3. Rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2.
 4. Motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Ansökan ska göras på förvaltningens framtagna blankett ”Ansökan om föreningsbidrag”. Den finns att hämta på förvaltningens hemsida, på medborgarkontoret och i förvaltningens reception i förvaltningshuset på Fagerstagatan 15.

Ansökan ska undertecknas av den eller de personer som i enlighet med föreningens stadgar utsetts att företräda föreningen, även kallad firmatecknare.

Organisationen ska i ansökan bifoga

 • beslut över behörig firmatecknare
 • protokoll från senaste årsmötet
 • föreningens stadgar
 • senaste verksamhetsberättelse
 • senaste resultat- och balansräkning
 • senaste revisionsberättelse
 • föreningens organisationsnummer
 • föreningens plus- eller bankgironummer.
 • deltagarförteckning av styrelse och firmatecknare med personnummer,
  kontaktuppgifter och adresser
 • kopia på legitimation för samtliga firmatecknare
 • en aktivitetsplan med tidplan, uppskattad kostnad per aktivitet samt uppskattat antal deltagare.

Alla uppgifter i ansökan ska kunna styrkas efter begäran av förvaltningen. Förvaltningen kan komma att begära in dokument för att styrka antalet medlemmar.

Ansökningsblankett föreningsbidrag (pdf, 103 kB, nytt fönster)

Ansökningsförfarande

Ansökan ska skickas till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Box 4066, 163 04 Spånga eller till spanga-tensta@stockholm.se, och ska vara förvaltningen tillhanda senast den 1 november. Om den 1 november infaller på en helgdag ska ansökan vara förvaltningen tillhanda senast efterföljande vardag.

Enbart fullständigt ifyllda ansökningar med efterfrågade handlingar som kommit in till förvaltningen på den sista ansökningsdagen kommer att handläggas. Är en ansökan ofullständig begär förvaltningen in kompletteringar. En organisation ska inom fem arbetsdagar från förvaltningens begäran inkomma med de efterfrågade uppgifterna eller handlingarna. Undantagsvis kan förvaltningen medge att begärda uppgifter eller handlingar inte behöver lämnas.

Information om föreningsbidrag kommer att annonseras via lokaltidning, affischering, sociala medier.

Förvaltningen anordnar informationstillfällen om föreningsbidraget.

Informationstillfällen

Information om föreningsbidrags kommer att ges både digitalt och fysiskt.

 • Den 27 september klockan 18.00–19.30 i Blå Huset, Arenan
 • Den 4 oktober klockan 18.00–19.30 i Blå Huset, Arenan

 

Det finns inte avsatt någon exakt summa per medlem. Varje ansökan prövas var för sig. Bedömningen av hur bidragen fördelas utgår från stadsdelsnämndens ekonomiska förutsättningar, prioriteringar och om verksamheten eller aktiviteten kompletterar nämndens ordinarie kärnverksamhet. Därutöver prövas:

 1. I vilken mån organisationen bedöms ha tillräckliga förutsättningar för att genomföra verksamheten.
 2. På vilket sätt organisationen har använt tidigare stöd och vilket resultat de har uppnått.
 3. På vilket sätt ansökan står i relation till andra ansökningar i fråga om kvalitet och innehåll för avsedd ansökningsperiod.
 4. Att ansökan är rimlig i förhållande till organisationens egna kapital och övriga tillgångar.
 5. Organisationens möjlighet att söka stöd från annat håll.

I ärendet som förvaltningen lämnar över till nämnden förslår förvaltningen att ett bidrag ska beviljas helt, delvis eller inte beviljas. Stadsdelsnämnden kan i sitt beslut om bidragsgivning ställa särskilda villkor för redovisning och insyn i hur föreningsbidragen används. Nämnden fattar beslut om föreningsbidraget i samband med nämndens behandling av verksamhetsplanen, om inte annat meddelas.

Efter nämndens sammanträde får alla föreningar som inkommit med ansökan ett skriftligt besked om bidraget beviljas helt, delvis eller inte beviljas. De organisationer som beviljats bidrag får skriftlig information om hur de ska göra för att få föreningsbidraget utbetalt.

Beloppet betalas ut för hela året som en engångsutbetalning i början av januari, om inget annat meddelas.

Bidragsberättigad organisation ska återredovisa genomförd verksamhet på av en förvaltningen framtagen blankett. Blanketten finns att hämta på förvaltningens hemsida, på medborgarkontoret och i förvaltningens reception i förvaltningshuset.

Bidragsberättigad organisation ska inkomma med en återredovisning per år. Återredovisningen ska vara förvaltningen tillhanda senast sista februari efterföljande år.

Återredovisningen ska innehålla genomförda aktiviteter, kostnader för respektive aktivitet, deltagarlista för varje aktivitet och kvitton eller fakturor som styrker kostnaderna. Stickprovskontroller av efterlevnad av demokrativillkoren och verksamhetens faktiska omfattning kommer ske av föreningar som erhåller bidrag.

En organisation ska återbetala de medel som inte förbrukats under den period som bidraget avser, om inte förvaltningen skriftligen meddelar annan hantering. Återstående pengar får inte användas för annat ändamål.

Förvaltningen kan hålla inne eller återkräva bidraget om

 • organisationen inte följer dessa riktlinjer
 • felaktiga uppgifter lämnats i ansökan eller redovisning
 • om det skett väsentliga avsteg från vad som uppgivits i ansökan utan att detta meddelats och godkänts av förvaltningen
 • om planerad verksamhet som bidrag erhållits för inte genomförts
 • om verksamheten inte återredovisas inom utsatt tid.

Gå med i vårt föreningsregister

Genom att skriva upp din förening i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings föreningsregister kan du vara säker på att ni får all information som riktar sig till föreningar i stadsdelsområdet. Det kommer bland annat att skickas ut inbjudningar till möten och föreläsningar men också information om när det finns olika typer av stöd att ansöka om.

För att föreningsstöd ska kunna utbetalas måste föreningen vara ansluten till förvaltningens föreningsregister. Anmälan till föreningsregistret görs på särskild blankett.

Anmälan till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings föreningsregister (pdf, 156 kB, nytt fönster)

Uppdaterad