Föreningsstöd i Farsta

Ideella föreningar med verksamhet och aktiviteter inom Farsta kan få föreningsstöd. Farsta stadsdelsnämnd betalar ut stödet.

Farsta stadsdelsnämnd delar varje år ut ett föreningsbidrag till föreningar med lokal verksamhet. Farsta stadsdelsnämnd fastställer hur mycket bidrag som fördelas i den årliga verksamhetsplanen. 

Syftet med föreningsbidraget är att

 • stötta det ideella lokala föreningslivet, som har en viktig demokratisk funktion
 • stötta det ideella lokala föreningslivet, som har betydelse för ett levande civilsamhälle
 • erbjuda invånarna i Farsta ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter.

Ansökan om föreningsbidrag för 2024

Ansökan om föreningsbidrag för 2024 är stängd.

Villkor för föreningsstöd

Bidrag från Farsta stadsdelsnämnd kan sökas av föreningar för verksamhet, aktiviteter, evenemang och/eller kulturprogram (nedan kallat verksamhet) som sker inom Farsta stadsdelsområde.

För verksamhet som genomförs i hela Stockholms stad kan föreningar söka verksamhetsbidrag från idrottsförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen och äldreförvaltningen.

Föreningar kan inte söka bidrag för religiös eller partipolitisk verksamhet.

För att kunna söka bidrag ska föreningen uppfylla följande demokrativillkor. Föreningen ska:

 • ha ett syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • vara öppen för alla som instämmer i föreningens målsättning och inriktning
 • ha av medlemmarna godkända stadgar och av medlemmarna utsedd styrelse
 • ta ställning för den enskildes grundläggande fri- och rättigheter
 • arbeta enligt grundläggande demokratiska principer
 • verka för jämställdhet, mångfald, alla människors lika värde och likabehandling i sin verksamhet.

För att kunna söka bidrag ska föreningen uppfylla följande administrativa krav. Föreningen ska:

 • vara registrerad hos Skatteverket som ideell förening och ha ett organisationsnummer
 • ha en budget i balans och följa god redovisningssed
 • ha ett bankgiro eller plusgiro registrerat i föreningens namn
 • lämna in stadgar, senaste årsmötesprotokoll, senaste verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och revisionsberättelse
 • lämna personnummer på samtliga firmatecknare
 • ha redovisat eventuellt tidigare beviljat bidrag med goda resultat.

Nämnden kan därutöver avslå ansökan med hänvisning till kommunfullmäktiges riktlinjer för bidrag avseende mer än ett halvt prisbasbelopp.

Farsta stadsdelsnämnd utlyser årligen ett generellt bidrag där följande bedömningsgrunder beaktas i handläggningen:

 • Verksamheten bidrar till bredare utbud av kultur och fritidsaktiviteter, mer variation och mångfald
 • Verksamheten bedrivs i en stadsdel där få aktiviteter sker
 • Verksamheten riktar sig till en underrepresenterad och/eller utsatt grupp i samhället
 • Antal Farstabor som är medlemmar i föreningen
 • Antal Farstabor som bedöms kunna ha glädje och nytta av verksamheten
 • Verksamheten bedrivs i tillgänglighetsanpassade lokaler och föreningen tar hänsyn till tillgänglighetsaspekter för verksamheten
 • Föreningen har bra förutsättningar för verksamheten, till exempel i form av kompetens om verksamheten, administration och ekonomi
 • Verksamhetskostnaderna är rimliga i förhållande till planerade aktiviteter och omfattningen av verksamheten
 • Resultaten är goda från föregående års verksamhet som genomförts med föreningsbidrag från Farsta.

Nämndens riktade bidrag

Nämnden utlyser även riktade föreningsbidrag för specifika ändamål eller målgrupper, till exempel bidrag för lovaktiviteter.

Ansökan

På webbsidan finns även information om när ansökan senast ska lämnas och annat som är viktigt att veta. Möjligheten att ansöka annonseras också i andra medier, som till exempel lokalpressen.

I ansökan ska det styrkas att den som söker är föreningens firmatecknare eller behörigt ombud som företräder föreningen.

Bedömning av ansökningar

Stadsdelsförvaltningen handlägger ansökningarna och dokumenterar vilka bedömningar som gjorts. Stadsdelsnämnden fattar beslut om hur bidraget ska fördelas.

Storleken på beviljat bidrag för respektive förening avgörs av antalet beviljade ansökningar. Ju fler föreningar som beviljas bidrag, desto lägre bidragsbelopp per förening.

Redovisning av beviljat bidrag

Föreningar som har fått bidrag är skyldiga att redovisa för stadsdelsnämnden hur bidraget har använts. Redovisningen ska ske digitalt via stadens hemsida enligt datum kommunicerade av förvaltningen.

Revision

Förvaltningen har rätt att begära revision av verksamhetens ekonomi. Föreningen ska lämna in det förvaltningen begär inom två månader.

Återbetalning av bidrag

Om en förening lämnat felaktiga uppgifter kan den bli skyldig att betala tillbaka bidraget. Detsamma gäller om verksamheten inte har bedrivits på det sätt som föreningen har beskrivit i sin ansökan eller om bidraget inte redovisas. Föreningen ska återbetala det förvaltningen begär inom två månader.

Marknadsföring och annonsering

Vid all annonsering och annan marknadsföring ska föreningen informera om att man har fått bidrag från Farsta stadsdelsnämnd för det som marknadsförs. Stockholms stads logotype ska användas.

Den finns att ladda ner på stadens hemsida.

Tidigare fördelade föreningsbidrag från Farsta stadsdelsnämnd

Uppdaterad