Föreningsstöd i Farsta

Ideella föreningar med verksamhet och aktiviteter inom Farsta kan få föreningsstöd. Farsta stadsdelsnämnd betalar ut stödet.

Farsta stadsdelsnämnd delar varje år ut ett föreningsbidrag till föreningar med lokal verksamhet. Farsta stadsdelsnämnd faställer hur mycket bidrag som fördelas i den årliga verksamhetsplanen. 

Syftet med föreningsbidraget är att:

 • stötta det ideella lokala föreningslivet, som har en viktig demokratisk funktion
 • stötta det ideella lokala föreningslivet, som har betydelse för ett levande civilsamhälle
 • erbjuda invånarna i Farsta ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter.

Ansökan för extra föreningsbidrag 2021 är öppen

Det extra föreningsbidraget om 1 miljon kronor kan användas under år 2021 och 2022.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet

 • som underlättar etableringen för personer som är nya i Sverige
 • som minskar utanförskap
 • som är trygghetsskapande
 • som ger stöd till äldre.

Sista dag att söka är den 13 oktober. Beslut om fördelning av bidraget kommer att tas i Farsta stadsdelsnämnd den 16 november. Ansökan görs i formulär:

Ansökan för föreningsbidrag 2022

Information om när ansökningsperioden för år 2022 öppnar kommer att läggas upp på denna sida mot slutet av år 2021.

Villkor för föreningsstöd

Föreningar för verksamhet, aktiviteter, evenemang och/eller kulturprogram (nedan kallat verksamhet) som sker inom Farsta stadsdelsområde kan söka bidrag. Föreningar kan inte söka bidrag för religiös eller partipolitisk verksamhet.

Stockholms stad har olika typer av stöd till föreningar och organisationer. För verksamhet som genomförs i hela Stockholms stad så kan föreningar söka verksamhetsbidrag från fackförvaltningar som

 • idrottsförvaltningen
 • kulturförvaltningen
 • socialförvaltningen
 • äldreförvaltningen.

För att kunna söka bidrag ska föreningen uppfylla följande demokrativillkor. Föreningen ska:

 • ha ett syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • vara öppen för alla som instämmer i föreningens målsättning och inriktning
 • ha av medlemmarna godkända stadgar och av medlemmarna utsedd styrelse
 • ta ställning för den enskildes grundläggande fri- och rättigheter
 • arbeta enligt grundläggande demokratiska principer
 • verka för jämställdhet, mångfald, alla människors lika värde och likabehandling i sin verksamhet.

För att kunna söka bidrag ska föreningen uppfylla följande administrativa krav:

 • vara registrerad hos Skatteverket som ideell förening
 • ha en budget i balans och följa god redovisningssed
 • ha ett bankgiro-, plusgiro-, eller föreningskonto registrerat i föreningens namn
 • lämna in stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning vid första ansökningstillfället (bifogas sist i ansökan)
 • lämna in stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning på uppmaning av förvaltningen
 • ha redovisat eventuellt tidigare beviljade bidrag med goda resultat samt inte ha några uteblivna fakturor eller avgifter

   

Utöver de demokratiska och administrativa kraven beaktar stadsdelsförvaltningen följande bedömningsgrunder i handläggningen av föreningarnas ansökningar:

 • Verksamheten bidrar till bredare utbud, variation och mångfald
 • Verksamheten bedrivs i en stadsdel där få aktiviteter sker
 • Verksamheten riktar sig till en underrepresenterad och/eller utsatt grupp
 • Antal Farstabor som är medlemmar i föreningen
 • Antal Farstabor som bedöms kunna ha glädje och nytta av verksamheten

Stadsdelsförvaltningen beaktar också dessa bedömningsgrunder i handläggningen: 

 • Verksamheten bedrivs i tillgänglighetsanpassade lokaler och föreningen tar hänsyn till tillgänglighetsaspekter för verksamheten
 • Föreningen har bra förutsättningar för verksamheten, till exempel i form av kompetens både om verksamheten och hur administration och ekonomi ska skötas
 • Verksamhetskostnaderna är rimliga i förhållande till planerade aktiviteter och omfattningen av verksamheten
 • Resultaten är goda från eventuellt föregående års verksamhet som genomförts med föreningsbidrag från Farsta.

Ansökan

På webbsidan finns även information om när ansökan senast ska lämnas och annat som är viktigt att veta. Möjligheten att ansöka annonseras också i andra medier, som till exempel lokalpressen.

I ansökan ska det styrkas att den som söker är föreningens firmatecknare eller behörigt ombud som företräder föreningen.

Bedömning av ansökningar

Stadsdelsförvaltningen handlägger ansökningarna. Stadsdelsnämnden fattar beslut om hur bidraget ska fördelas. Föreningsbidrag beviljas för ett år i taget.
Storleken på beviljat bidrag för respektive förening avgörs av antalet beviljade ansökningar. Ju fler föreningar som beviljas bidrag, desto lägre bidragsbelopp per förening.

Redovisning av beviljat bidrag

Föreningar som har fått bidrag är skyldiga att redovisa för stadsdelsnämnden hur bidraget har använts. Redovisningen ska ske digitalt via foreningsservice.stockholm/farsta/ senast 31 december samma år.
länk

Revision

Förvaltningen har rätt att begära revision av verksamhetens ekonomi. Föreningen ska lämna in det förvaltningen begär inom två månader.

Återbetalning av bidrag

Om en förening lämnat felaktiga uppgifter kan den bli skyldig att betala tillbaka bidraget. Detsamma gäller om verksamheten inte har bedrivits på det sätt som föreningen har beskrivit i sin ansökan eller om bidraget inte redovisas. Föreningen ska återbetala det förvaltningen begär inom två månader.

Marknadsföring och annonsering

Vid all annonsering och annan marknadsföring ska föreningen informera om att man har fått bidrag från Farsta stadsdelsnämnd för det som marknadsförs. Stockholms stads logotyp ska användas. Den finns att ladda ner på stadens hemsida.

Tidigare fördelade föreningsbidrag från Farsta stadsdelsnämnd

Uppdaterad