Nyheter i idrottsnämndens föreningsstöd 2022

Publicerad:

Uppdaterad:

Idrottsnämnden har beslutat om nya stöd och uppdaterade regler för föreningsstöd. Här hittar du många nya spännande satsningar som vi hoppas att din förening vill vara en del av. Syftet med de nya satsningarna är att nå barn och unga som idag inte är aktiva i en förening. Där kan ni vara med och göra stor skillnad!

Föreningsstöden är anpassade till det vi noterat att de flesta av berörda föreningar har störst behov av, samtidigt som vi vill säkerställa att stödet hamnar rätt och används effektivt.

Vi har som vanligt ambitionen att göra reglerna mer begripliga och målanpassade och därmed underlätta för er som söker stöd från oss.

Samtidigt har vi anpassat vissa regler utifrån några av stadens styrdokument, exempelvis stadens nya demokrativillkor.

Idrottsnämndens stöd samlade på en sida

Idrottsnämndens samtliga föreningsstöd finns nu samlade på en egen webbsida. På sidan finns information om alla stöd, regler, tidplan för ansökan och redovisning samt annan viktig information, exempelvis prioriterade målgrupper.

Ansöknings- och redovisningsblanketter som saknas håller på att uppdateras och publiceras löpande så fort de är klara.

Kontakta oss - vi hjälper er

Vi vill göra allt vi kan för att stötta föreningslivet i Stockholm. Vi är medvetna om att det kan vara lite krångligt med alla regler och redovisningar. Men kontakta oss gärna, så försöker vi hjälpa er!

Idrottsförvaltningens föreningsstöd

Ekonomienheten, idrottsförvaltningen

Telefon: 08-508 27 700 (växel)
E-post: foreningsbidrag.idrott@stockholm.se

Mer stöd för äldre

Stödet till verksamhet för personer som är över 65 år har utvecklats. Det finns tydligare regler för såväl medlemsaktivitetsstöd som idrottsbonus för den äldre målgruppen.

Medlemsaktivitetsstöd för personer över 65 år

Vi ger nu föreningar möjlighet att söka stöd för aktiviteter genomförda av personer som är 65 år eller äldre. Varje medlemsaktivitet ger 10 kronor upp till ett tak på 40 medlemsaktiviteter per år.

Idrottsbonus

Reglerna för denna stödform har förtydligats. Om er förening gör något extra för att nå nämndens prioriterade målgrupper, nyanlända eller personer över 65 år har ni möjlighet att söka stöd för kostnader och få en extra bonus om ni lyckas väl, när ni uppfyller rätt kriterier.

Fler förbättrade möjligheter på gång

Växla upp Stockholm

Staden har en ambition att växla upp Stockholm efter pandemin och idrottsnämnden har avsatt pengar för verksamheter som kan bidra till detta. Syftet med stödet är att locka tillbaka ungdomar till idrotten och nå nya målgrupper genom olika aktiviteter, till exempel turneringar och cuper.

Just nu är det lite oklart hur pandemin kommer att utvecklas, men vi vill informera om satsningen och att mer information kommer längre fram när vi vet vad som går att göra.

Bättre möjligheter för idrott i anslutning till skoldagen

Idrottsförvaltningen har ett uppdrag att arbeta för ett ökat samarbete mellan föreningsliv och skola för att barn ska kunna idrotta i anslutning till skoldagen.

Den förening eller förbund som har en konkret idé om skolsamverkan är mycket välkommen att skicka en intresseanmälan till oss för bedömning.

Mer information kommer senare under året.

Förändringar kring några av stöden

Nybildningsstöd

Tidigare behövde ordförande eller andra styrelseledamöter delta i en utbildning i föreningskunskap. Nu behöver samma personer bara bekräfta att de tagit del av den särskilda information vi lämnar till nya föreningar i samband med ansökan om stöd.

Ledarstöd till aktiviteter under skollov

Vi har gjort ett antal tillägg i syfte att anpassa stödet till dagens förutsättningar. Prioriteringsgrunderna har också setts över.

Scoutlägerstöd

Vi gör en rejäl förenkling när det gäller hur scoutkårerna ska redovisa deltagandet på lägren. Nu räcker det att lämna in samlingsansökan samt att samtliga lägerprogram bifogas till redovisningen och föreningen spar själv deltagarförteckningar i sitt arkiv i minst fyra år.

Parasportstöd

Parasportstödet kan numera sökas när som helst under året men senast fyra veckor innan verksamhetsstart. Det ska underlätta för sommarverksamheter och relativt spontant påkomna idéer.

Ledarstöd för drop in-idrott för prioriterade målgrupper

Precis som för parasportstödet gäller att ledarstöd för drop in-idrott för prioriterade målgrupper kan sökas när som helst under året, men senast fyra veckor innan verksamhetsstart. Dessutom har verksamhet för flickor lagts till som en prioriteringsgrund.

Nytt kring de generella förutsättningarna för stöden

Allmänna förutsättningar

De allmänna förutsättningarna som en förening ska uppfylla för att kunna söka ekonomiskt stöd hos idrottsnämnden har kompletterats med uppgifter som vi enligt stadens demokrativillkor för föreningsstöd måste ta in.

En viktig del är att föreningen eller organisationen även ansvarar för sina företrädares ageranden. Som företrädare räknas:

  • de som ingår i föreningens förvaltande organ, exempelvis styrelseledamot, kassör eller verksamhetsansvarig
  • person utsedd av föreningen att utföra ett uppdrag, exempelvis idrottsledare enskilda medlemmar som fått i uppdrag att representera föreningen samarbetsorganisationer, exempelvis medlems- och lokalföreningar
  • inbjudna föreläsare om föreningen kan antas känna till att föreläsaren agerat odemokratiskt.

Demokratiskt och jämställt

Om flera medlemmar vid upprepade tillfällen agerar i strid mot demokratiska principer och värderingar utan att föreningen vidtar åtgärder kan det ifrågasättas om föreningen fungerar enligt demokratiska principer och värderingar.

En förening eller organisation kan fritt yttra sig i olika frågor, men stöd kommer inte ges till verksamhet eller opinionsbildning som syftar till att underminera demokratins grundläggande principer.

Om en förening eller organisation agerat på ett sätt som inte är demokratiskt och jämställt genom exempelvis skrivningar i stadgar, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, på en webbplats eller i andra dokument från föreningen kommer stöd inte beviljas.

Huvudregeln är att den som ansöker om stöd ska visa att samtliga villkor är uppfyllda.

Grundläggande villkor för att få stöd

Föreningar i Stockholms stad

En regel om att en styrelse eller operativ ledning som är helt eller delvis verksamma i en förening i en annan kommun inte kan få stöd från idrottsnämnden är införd.

Bakgrunden är att Stockholm är en tätbebyggd region där vi som kommun måste se till vårt ansvar för ett lokalt föreningsliv. Våra grannkommuner har samma ansvar att se till att deras invånares skattepengar används till de lokala föreningar som verkar där.

Skoltid är klockan 08–15

Föreningar får inte stöd för verksamhet under skoltid, vilket nu är specificerat till att gälla klockan 08–15. Verksamhet för personer som är över 65 år är undantagen regeln.

Andra grundläggande villkor

Vi vill ha information om andra pågående ansökningar om stöd i Stockholms stad eller hos annan stödgivare.

Ni ska intyga att föreningens verksamhet är demokratisk och jämställd samt lämna uppgifter om skatter och avgifter, moms, arbetsgivaravgifter eller F- skatt samt skulder hos Kronofogden. Behövs ett klargörande möte för att vi ska kunna bedöma om ni uppfyller demokrativillkor och andra regler ska föreningen medverka på ett sådant.

Föreningen ska också följa den plan för uppföljning som vi meddelar i samband med beslut. Planens innehåll kan variera, men ekonomisk redovisning samt uppgifter om huruvida syftet med stödet har uppnåtts eller en reflektion över varför det inte uppnåtts ska alltid ingå.

Ansökningar om stöd avseende mer än ett halvt prisbasbelopp

Vid ansökningar om stöd avseende mer än ett halvt prisbasbelopp ska föreningen:

  • haft ett organisationsnummer i minst ett år
  • uppvisa årsbokslut/verksamhetsberättelse för det senaste året
  • varit aktiv och haft en dokumenterad verksamhet under det senaste året.

Undantag från ovanstående kan göras för nybildade föreningar som har sitt ursprung i befintliga föreningar som uppfyller ovanstående krav.

Årliga handlingar

Er verksamhetsberättelse ska innehålla en redogörelse för föreningens systematiska arbete med att säkerställa att ledare och företrädare besitter den kompetens som krävs för respektive roll.

Om detta inte framgår måste en separat redogörelse avseende detta lämnas till oss i samband med att årliga handlingar skickas in.

Handläggning och kontroller

Vi har förtydligat konsekvenserna vid inlämnande av oriktiga uppgifter. Exempelvis gäller nu att när det framkommer i kontroller att felaktiga uppgifter lämnats i samband med ansökan eller redovisning kommer ett avdrag att göras på beviljad stödsumma.

Storleken på avdraget kommer att beräknas utifrån omfattningen på felaktiga uppgifter. Om de felaktiga uppgifterna överstiger 50 procent av inlämnade uppgifter kommer inget stöd att utbetalas.

Vill du läsa mer?

Hela idrottsnämndens beslutsärende om regler för ekonomiskt stöd till ideella föreningar finns att ladda ner från webbplatsen Insyn.

Kontakt

Föreningsstöds- och bokningsenheten
Idrottsförvaltningen

Telefon
Telefon 08-508 27 700 (växel)
E-post
E-post foreningsstod.idrott@stockholm.se