Ateljé- och studiostöd för konstnärer

Stockholms stads ateljé- och studiostöd kan sökas av dig som är yrkesverksam bild- och formkonstnär. Stödet är ett engångsbelopp upp till 18 000 kronor per år under en treårsperiod.

Syftet är att skapa bättre förutsättningar för dig som konstnär att utveckla ditt konstnärliga arbete. Ansökningarna bedöms av handläggare på kulturförvaltningen och en referensgrupp.

Ansök om stöd

Du ansöker om stödet via vår e-tjänst. 

Du kan söka för

  • del av hyra för ateljé/studio.

Det årliga beviljade stödet får max uppgå till 70 procent av årshyran. Ateljé- och studiostödet kan som mest uppgå till 18 000 kr per år. Stöd beviljas för en treårsperiod där summan beräknas utifrån angiven årshyra vid ansökningstillfället.

Du kan söka stödet om du

  • är folkbokförd i Stockholms stad
  • ateljén/studio är placerad i Stockholms stad eller i Stockholms kranskommuner
  • har examen från konsthögskola alternativt kan påvisa omfattande yrkesmeriter inom bild- och formområdet
  • har dokumenterad yrkesverksamhet från de senaste fem åren.
  • är nyutexaminerad från en konsthögskola

Viktigt att tänka på när du söker stöd

  • Hyreskontrakt och hyresavi. Till ansökan ska kopia på hyreskontrakt och aktuell hyresavi bifogas där årshyra, kvadratmeter och adress framgår. Om fler personer hyr in sig i samma lokal ska det specificeras.
  • Utbildningsbevis. Till ansökan bifogas utbildningsbevis
  • CV. Den sökande ska bifoga ett CV där dokumenterad yrkesverksamhet från de senaste fem åren presenteras.
  • Arbetsprover. Till ansökan ska arbetsprover från de senaste fem åren bifogas via e-tjänsten. Arbetsproverna ska vara i formatet jpeg. Om det är rörlig bild/ljud så går det bra att ange en länk som arbetsprov.

I samråd med en referensgrupp görs en bedömning av ansökningarna. Urvalet görs med hänsyn till kulturnämndens mål samt rådande budgetram för ateljé- och studiostödet.

Yrkesmeriter

De senaste fem årens yrkesmeriter. Till detta räknas utställningar, offentliga gestaltningar och aktiviteter, publikationer, stipendier och projektstöd. Meriterande är sammanhang där urvalet gjorts av professionell sakkunnig inom konstfältet.

Planerade projekt

Kommande projekt kopplat till konstnärskapet.

Fördjupning

Fördjupat arbete kopplat till den konstnärliga praktiken.

Nyutexaminerad från konsthögskola

Om den sökande är nyutexaminerad från en konsthögskola görs en särskild bedömning. Den sökande bedöms på såväl genomförd som planerad konstnärlig verksamhet. Den sökande uppmanas redovisa stipendier, ateljévistelser eller projektstöd med angivet projekt och plats. Meriterande är utställningar på konstnärliga plattformar, där den sökande aktivt deltagit i eller medverkat i produktion.

Har du fått din ansökan beviljad?

Kulturförvaltningen har fattat beslut om att av totalt 532 sökande har 270 bild- och formkonstnärer beviljats stöd i ansökningsomgång för åren 2021–2023.

Via kulturförvaltningens registrator kan du begära ut en sammanställning över beviljade ansökningar. 

Kulturförvaltningens registratur:
E-post: kultur@stockholm.se

Om du flyttar till annan kommun, säger upp din ateljé/studio eller på annat sätt inte längre uppfyller villkoren för stödet, dras stödet in. Missbruk kan innebära återbetalningsskyldighet. Meddela därför alltid kulturförvaltningen om eventuella förändringar.

Enligt inkomstskattelagen 29 kapitel 5§ ska ett näringsbidrag tas upp om det används för en utgift som ska dras av. Detta betyder att en konstnär som bedriver näringsverksamhet har rätt till avdrag för hyra av ateljé/studio. Bidraget blir skattepliktigt i den bedrivna verksamheten. Kulturförvaltningen lämnar därför inkomstuppgifter till Skatteverket och kopia till de som beviljats ateljé- och studiostöd.

Kontakta Skatteverket för frågor om redovisning av näringsbidrag.

Lediga ateljéer och ateljékö

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Kultur
Yrkesverksamma kulturaktörer

Uppdaterad