Stöd till kulturprogram i förskola och skola: Kulanpremien

Är du yrkesverksam kulturaktör och har ett färdigt kulturprogram som kan bokas av förskolor och skolor? Då kan du söka stöd för att ingå i utbudet på Kulan och erbjuda ditt kulturprogram till reducerat pris.

Stödet kan sökas av professionella kulturaktörer från det fria kulturlivet som har sitt säte i Stockholms stad eller planerar gästspel i Stockholms stad.

Du kan söka stöd för befintliga kulturprogram som

 • riktar sig till barn och unga i förskola och skola.
 • är utformade och anpassade för barn och ungas behov och förutsättningar.
 • håller hög konstnärlig kvalitet.
 • genomförs på fast scen, gästspelsscen eller uppsökande i Stockholms stad.

Stödet får användas till att erbjuda utvalda kulturprogram till kommunala och fristående förskolor och skolor i Stockholms stad samt till andra arrangörer av kulturprogram för förskola och skola i Stockholms stad.

Ansökningsdatum och besked

Din ansökan ska vara oss tillhanda senast klockan 15.00 sista ansökningsdag. Vi tar inte emot några kompletteringar efter sista ansökningsdatum.

Hösten 2024

Utlysning för utbud under 2025. Belopp upp till 400 000 kronor.

 • 12 augusti: utlysningen öppnar
 • 30 augusti klockan 15.00: sista ansökningsdag
 • 30 oktober: besked om beslut

Våren 2025

Kompletterande utlysning för utbud 2025. Denna utlysning öppnar för dig som:

 • Vill komplettera tidigare beviljad ansökan eftersom stödet har upparbetats.
 • Vill komplettera tidigare beviljad ansökan med ytterligare program.
 • Har beviljats Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang för en produktion som riktar sig mot Kulans målgrupp och som har spelperiod under 2025.

Datum för den kompletterande utlysningen är ännu inte fastställt.

Ansök om och redovisa stöd

Använd vår ansökningsportal för att ansöka om stöd eller redovisa ett beviljat stöd.

Så bedömer vi din ansökan

När kulturförvaltningen bedömer din ansökan tittar vi först på om ansökan uppfyller de generella villkor och krav som gäller för samtliga kulturstöd. Det är också viktigt att du har skickat med rätt handlingar beroende på vilken organisationsform din förening har.

Om din ansökan uppfyller våra villkor går vi vidare med att bedöma ansökan utifrån stödets särskilda villkor.

Särskilda villkor

När kulturförvaltningen bedömer din ansökan om stöd till kulturprogram för använder vi oss av fyra bedömningsgrunder.

Konstnärlig kvalitet

Här bedömer vi

 • Konstnärlig och hantverksmässig förmåga
 • Konstnärlig ambition

Målgruppsanpassning

Här bedömer vi:

 • Kännedom om målgruppens förutsättningar
 • Bemötande och publikkontakt

Genomförbarhet

Här bedömer vi:

 • Sökandes förmåga att nå ut till förskolor och skolor i den utsträckning som har angivits i ansökan
 • Programmets genomförbarhet i verksamheten

Angelägenhet

Här bedömer vi:

 • Programmets relevans i förhållande till utbudet som helhet avseende målgrupp, konstform, tematik och efterfrågan.

Om din ansökan har blivit beviljad

Om du har fått din ansökan beviljad har du vissa skyldigheter som du måste uppfylla. Det gäller till exempel om det uppstår förändringar i programmet eller din verksamhet, hur du ska ange i din marknadsföring att du har fått stöd från Stockholms stad och hur du ska lämna in din redovisning.

Här kan du läsa mer om vilka skyldigheter du har när du har fått stöd från oss.

Ge information till kulturförvaltningen

Du är skyldig att ge kulturförvaltningen information och svara på frågor som kulturförvaltningen ställer i samband med handläggning och uppföljning av din ansökan.

Om innehållet i aktiviteten/verksamheten förändras mycket i förhållande till vad som står i ansökan måste du meddela kulturförvaltningen skriftligt så snart som möjligt. Detta gäller exempelvis stora förändringar av din aktivitet/verksamhet, tidsplan, budget eller målsättningar.

Information om tillgänglighet

Om du arrangerar publik verksamhet ska information om tillgänglighet för personer med funktionsvariationer stå i ert informationsmaterial. Till exempel på webbplats, i sociala medier eller i fristående evenemangskalendrar.

Ta emot besök från kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen har rätt att besöka aktiviteten eller verksamheten som har beviljats stöd.

Fördjupad analys

Kulturförvaltningen gör med hjälp av konsult regelbundet fördjupad uppföljning av organisationer som får stöd. Har du beviljats stöd förbinder du dig att vid fördjupad analys ge tillgång till underlag som visar hur stödet har använts och hur din verksamhet bedrivs. Underlag kan till exempel vara bokföring, årsredovisning, avtal, protokoll, stadgar och publikstatistik.

Redovisning av stöd

Redovisning av stöd ska ske enligt kulturförvaltningens anvisningar. Har du fått beviljat flerårigt stöd ska du redovisa varje år. Redovisningen ska innehålla de uppgifter som kulturförvaltningen efterfrågar.

Förlängning av perioden för stödets användning

Om du inte hinner använda stödet inom den period du angett i din ansökan kan du ansöka om förlängning. Ansökan om att förlänga perioden gör du skriftligt till kulturförvaltningen så snart du ser att perioden behöver förlängas. Du måste göra din ansökan innan den ursprungliga perioden går ut. Kulturförvaltningen beslutar om eventuell förlängning och meddelar dig skriftligt.

Återbetalning av outnyttjade medel

Beviljade stöd får endast användas till den aktivitet/verksamhet du har angett i din ansökan. Beviljat stöd som inte använts ska betalas tillbaka till kulturförvaltningen.

Återkrav

Om du inte genomför det som du har angett i din ansökan kan kulturförvaltningen besluta att kräva tillbaka hela eller delar av stödet.

Du blir återbetalningsskyldig om

 • du har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att stöd har beviljats felaktigt eller med för högt belopp
 • stödet av något annat skäl har utbetalats felaktigt eller med för högt belopp och du borde ha insett detta
 • stödet helt eller delvis inte har används eller om det inte använts för den aktivitet/verksamhet du har angett i din ansökan
 • du inte lämnar in en korrekt redovisning
 • du i övrigt inte följt de generella villkoren för stöd.

Det ska tydligt stå i allt informationsmaterial att Stockholms stad har beviljat stöd till aktiviteten eller verksamheten. Till exempel på webbplats, i sociala medier, tidskrifter, i programblad eller på affischer. I materialet ska det stå med text: Med stöd från Stockholms stad. Stockholms stad ska aldrig anges som medarrangör och stadens logotyp får inte användas.

Du kan ladda ner texten ”Med stöd från Stockholms stad” eller engelsk text ”Financial Support by the City of Stockholm” för tryck och digital publicering här på webbplatsen.

Text tryck svart (eps)
Text tryck vit (eps)

Text digital svart (png)
Text digital vit (png)

Engelsk text tryck svart (eps)
Engelsk text tryck vit (eps)

Engelsk text digital svart (png)
Engelsk text digital vit (png)

Kulturförvaltningen arbetar aktivt med miljö och hållbarhet inom kultur. Därför vill vi gärna att verksamheter som får stöd bidrar till positiv miljöpåverkan och tar hänsyn till hållbarhet.

Stockholms stad har tagit fram en hållbarhetsguide med tips och förslag på hur alla i organisationen kring ett evenemang kan arbeta för att evenemanget ska vara hållbart, både till ansvarsfulla sociala krav och till miljömässiga krav. Förutom inspiration till att skapa hållbara evenemang kan guiden underlätta arbete med planering, genomförande och avslut.

Guide för hållbara evenemang

Kulturförvaltningen har också tagit fram en informationsfolder "Hållbar konst" som riktar sig till konstnärer. I foldern har vi samlat fakta och tips som kan vara användbara även för dig som arbetar inom annat konstnärligt område än konst och konsthantverk.

Hållbar konst (pdf)

Beviljade ansökningar

Beslut om stöd till kulturprogram i förskola och skola 2024-04-25.

Fördelade stöd, upp till 400 000 kronor.

20tal
Beviljat belopp: 17 500 kronor

Aurell.se-Teknikpedagogik
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Create motion 123             
Beviljat belopp: 35 000 kronor

Dansistan ekonomisk förening              
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Dantai          
Beviljat belopp: 45 000 kronor

Den pedagogiska designbyrån Stockholm
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Föreningen Dockteatern Tittut
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Föreningen nya Pygméteatern
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Gillgren, Nikolina
Beviljat belopp: 42 500 kronor

Hakala, Aaron Leo Alarik
Beviljat belopp: 16 000 kronor

Jelnek dans- och scenkonst
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Karna productions kommanditbolag      
Beviljat belopp: 39 000 kronor

Klevegård, Martin             
Beviljat belopp: 37 500 kronor

Korkskruv mediabilder AB
Beviljat belopp: 45 000 kronor

Kulturföreningen Konsthall C
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Lundin, Ulf  
Beviljat belopp: 32 000 kronor

Nalle Clown AB
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Ordkanon AB Matiss Silins
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Orionteatern AB
Beviljat belopp: 100 000  kronor

Pergah co     
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Teaterföreningen Barbara 
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Teaterföreningen Cirkus tigerbrand       
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Teater Giljotin AB
Beviljat belopp: 23 400 kronor

Temporary production      
Beviljat belopp:40 000kronor

Trattofon AB
Beviljat belopp: 22 000 kronor

Unga Klara AB
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Östergren Backman handelsbolag          
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Cruz Valois, Diva             
Beviljat belopp: 10 000 kronor

Östberg, Caroline              
Beviljat belopp: 9 250 kronor

20tal
Beviljat belopp: 35 000 kronor

Akab consulting AB
Beviljat belopp: 44 000 kronor

Alias, Saman
Beviljat belopp: 22 000 kronor

Anna Ledin Wirén AB      
Beviljat belopp: 33 000 kronor

Antfarm Music AB           
Beviljat belopp: 27 500 kronor

Audiorama ekonomisk förening             
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Below zero AB                  
Beviljat belopp: 85 000 kronor

Bendoula aktiebolag         
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Beston musik AB              
Beviljat belopp: 265 000 kronor

Caféz ekonomisk förening
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Cirkus cirkör ideell förening                  
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Create motion 123             
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Cruz Valois, Diva             
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Dansistan ekonomisk förening               
Beviljat belopp: 119 500 kronor

Dantai          
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Davidsson Nordelius, Helena
Beviljat belopp: 10 000 kronor

Den pedagogiska designbyrån Stockholm ekonomisk förening        
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Englund, Kajsa                  
Beviljat belopp: 35 000 kronor

Ensemble Yria ekonomisk förening       
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Ekdahl musikproduktion kommanditbolag
Beviljat belopp: 63 000 kronor

Fabula storytelling ekonomisk förening 
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Finska kulturföreningen i Sverige          
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Folkets bio Stockholm      
Beviljat belopp: 38 000 kronor

Folkoperan aktiebolag      
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Forsberg, Lina                   
Beviljat belopp: 67 000 kronor

Framework dancing art     
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Förening dans                    
Beviljat belopp: 90 000 kronor

Föreningen dockteatern tittut                 
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Föreningen nya Pygméteatern                
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Föreningen Rere                
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Föreningen teater Sláva    
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Gillgren, Nikolina             
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Glo               
Beviljat belopp: 27 000 kronor

Gustafsson, Micaela         
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Gyllene draken aktiebolag
Beviljat belopp: 34 500 kronor

Hedmans teater AB           
Beviljat belopp: 110 000 kronor

Ideella kulturföreningen Prook               
Beviljat belopp: 120 000 kronor

Jelnek – dans och scenkonst                   
Beviljat belopp: 120 000 kronor

Johanssons pelargoner och dans             
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Jonstoij, Tove                    
Beviljat belopp: 17 000 kronor

Kammarmusikföreningen tonande i Stockholm
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Karna productions kommanditbolag      
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Kjell och Emma Nordenstam handelsbolag                 
Beviljat belopp: 130 000 kronor

Klevegård, Martin             
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Kolko-kollektivkompaniet
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Konstnärscentrum             
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Korkskruv mediabilder AB                    
Beviljat belopp: 54 000 kronor

Kulturföreningen dotterbolaget              
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Leka världen
Beviljat belopp: 85 000 kronor

Live art collective MELO ekonomisk förening           
Beviljat belopp: 45 000 kronor

Lundin, Ulf  
Beviljat belopp: 32 000 kronor

Långsjö teater                   
Beviljat belopp: 25 000 kronor

Lönnebergakvartetten       
Beviljat belopp: 44 000 kronor

Mija Folkesson AB           
Beviljat belopp: 260 000 kronor

Mittiprickteatern ekonomisk förening    
Beviljat belopp: 400 000 kronor

Modulusk AB                    
Beviljat belopp: 21 000 kronor

Mossop, Frieda Anna Maria                   
Beviljat belopp: 38 000 kronor

Musik L Jordansson          
Beviljat belopp: 56 000 kronor

Musikkraft musik & hälsa AB                
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Nordenfeldt, Mea              
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Nyxxx          
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Or/eller AB  
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Ordkanon AB                    
Beviljat belopp: 150 000 kronor

Orionteatern AB                
Beviljat belopp: 22 500 kronor

Pantomimteatern              
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Pergah co     
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Ra-Circus    
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Riksföreningen svenska gospelverkstaden Beviljat belopp:
40 000 kronor

Rugman, Lucy Katherine  
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Sara Sommerfeld AB        
Beviljat belopp: 15 000 kronor

Sirocco        
Beviljat belopp: 46 000 kronor

Smartse AB 
Beviljat belopp: 52 000 kronor

Stiftelsen Dansens hus      
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Stiftelsen Strindbergsmuseet
Beviljat belopp: 86 500 kronor

Stockholms saxofonkvartett ekonomisk förening        
Beviljat belopp: 38 000 kronor

Streetcorner 
Beviljat belopp: 30 000 kronor

Süperstar orkestar ekonomisk förening  
Beviljat belopp: 125 000 kronor

Södergren, Karl Jonas Fredrik                
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Teater de vill
Beviljat belopp: 300 000 kronor

Teater kung & drottning AB                   
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Teater tre Stockholm, ekonomisk förening                  
Beviljat belopp: 250 000 kronor

Teaterföreningen Barbara 
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Teaterföreningen Cirkus tigerbrand       
Beviljat belopp: 50 000 kronor

Teatergruppen Pero ekonomisk förening
Beviljat belopp: 350 000 kronor

Teatteri sydänkäpy            
Beviljat belopp: 80 000 kronor

Temporary production      
Beviljat belopp:150 000kronor

Trattofon AB
Beviljat belopp: 55 000 kronor

Tribunalen   
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Tröstlösa musik och media AB              
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Turteatern ekonomisk förening              
Beviljat belopp: 22 500 kronor

Tuuraladans 
Beviljat belopp: 60 000 kronor

Unga Klara AB                 
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Vargkatten produktion AB
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Wärme, Sabina                  
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Z-Dansproduktion ekonomisk förening 
Beviljat belopp: 200 000 kronor

Zirafa AB     
Beviljat belopp: 100 000 kronor

Zirkus loko-motiv             
Beviljat belopp: 75 000 kronor

Åberg, Peter
Beviljat belopp: 42 000 kronor

Östberg, Caroline              
Beviljat belopp: 20 000 kronor

Östergren Backman handelsbolag          
Beviljat belopp: 40 000 kronor

Föreningar och organisationer

Det här stödet kan vara relevant för följande förenings- och organisationstyper.

Uppdaterad